VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v  dňoch 12. -  14. 9. 2022. Prvý deň bol zameraný na turistiku na Urpín, kde sa študenti vzdelávali z oblasti zdravotnej prípravy. Druhý deň absolvovali v Laskomeri, kde nadobudli vedomosti o civilnej ochrane a tretí deň v Parku pod Pamätníkom SNP získali vedomosti z oblasti pohybu a pobytu v prírode. Kurz zakončili spoločným triednym behom v Parku pod Pamätníkom SNP. Meral sa čas prvého i posledného žiaka z triedy a podľa priemeru ich časov boli pridelené triede body. Triedy súťažili každý deň o prvenstvo na jednotlivých stanovištiach a zároveň aj o celkové hodnotenie na všetky štyroch stanovištiach. Prvé tri miesta boli odmenené diplomami.

Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia v 3. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 166 – III. E
 2. miesto s počtom bodov 149 – III. D
 3. miesto s počtom bodov 139 – III. A

III. B získala 135 bodov a III. C 127 bodov.

Vyhodnotenie podľa stanovíšť :

 1. miesto za Zdravotnú prípravu – III. B, III. C, III. D, III. E
 2. miesto za Civilnú ochranu – III. E
 3. miesto za Pobyt a pohyb v prírode – III. E
 4. miesto za Spoločný beh triedy – III. D

 

V Banskej Bystrici dňa 19. 9. 2022

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.   

Foto: Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }