Projekty SOŠ IT

Pozrte si zoznam projektov našej školy

ZOZNAM PROJEKTOV

Projekty Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Medzinárodný projekte Erasmus+ „Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)“

Popis projektu

Projekt je zameraný na integráciu najnovších technológií do odborného a vyššieho vzdelávania. Podporuje prechod do virtuálneho výučbového prostredia, čím zvyšuje motiváciu žiakov a študentov (ako aj ich záujem o ďalšie štúdium technických predmetov) a prekonáva obmedzenia dané konvenčnými formami online digitálnej výučby. Konzorcium projektu je zložené z 8 partnerských inštitúcií zo 4 krajín EÚ – Českej republiky, Slovenskej republiky, Slovinska a Španielska;  v každej krajine sú partnermi projektu 1 inštitúcia OVP a 1 univerzita. V rámci projektu budú zrealizované nasledovné aktivity:  

 - elektronické učebné materiály (v angličtine a 4 národných jazykoch) bezplatná webová aplikácia (vrátane potrebnej dokumentácie), ktorá učiteľom umožní jednoducho a nezávisle vytvárať online študijné materiály;

- motivačná medzinárodná „digitálna“ súťaž pre študentov organizovaná na diaľku (online);

- ďalšie vzdelávanie učiteľov OVP vo vybraných tematických oblastiach;

- metodiky pre implementáciu pravidelného digitálneho online vzdelávania na stredných školách, ktoré budú klásť dôraz na využívanie moderných prístupov a technológií

Priebeh projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

IROP - Reštrukturalizácia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Popis projektu

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Žiadateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Kód žiadosti o NFP: NFP302020N922

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:      2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:  2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Hospodárska činnosť: 85.32.1 Stredné odborné školstvo  

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, 2532/2, 2532/1, 2540/11, 2532/4, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2521/8

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

Dátum zverejnenia: 26.11.2019 / 9:49

ERASMUS +

Popis projektu

Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus +

Projekt v rámci programu Erasmus +

Č. zmluvy:  2016-1-SK01-KA116-022467

Doba realizácie : od 1.6.2016 do 31.5.2018

Prijímateľ : SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 77 758,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2016-1-SK01-KA116-022467

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

ERASMUS + MoVET

Popis projektu

Program celoživotného vzdelávania KA2- spolupráca pre inovácie a výmeny osvedčených postupov

Zmluva medzi príjemcom a partnerom 

Č. zmluvy:  2017-1-CZ01-KA202-035479

Doba realizácie : od 1.11.2017 do 31.8.2020

Prijímateľ : Česka technická univerzita v Prahe FE –

Ziková 4  CZ 16636 Praha 6, Česká republika

Partner :  SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 30 480,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2017-1-CZ01-KA202-035479

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

IT Akadémia

Popis projektu

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Vymedzenie tejto zmluvy NFP ITMS s kódom 312011F057 jedná sa o nenávratné finančné prostriedky č. OPĽZ/3/2017

V rámci operačného programu Ľudské zdroje a v Štatúte IT Akadémie

Doba realizácie :  od 6.10.2017 do 31.10.2020 a počas doby udržateľnosti projektu do 31.10.2025

Príloha :  Zmluva č. 347/ITA-SŠ-2017

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNEHO PROJEKTU „ DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP „

Popis projektu

Realizátor je Štátny inštitút odborného vzdelávania ( ŠIOV) ITMS kód projektu 312011C789.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zmluva platí od 23.11.2017.

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

ERASMUS + Techpedia

Popis projektu

Program celoživotného vzdelávania KA2- spolupráca pre inovácie a výmeny osvedčených postupov

Zmluva medzi príjemcom a partnerom 

Č. zmluvy:  2014-1-CZ01-KA202-002074-P7

Doba realizácie : od 1.9.2014 do 31.8.2017

Prijímateľ : Česka technická univerzita v Prahe FE –

Technická 2 CZ 16627 Praha 6, Česká republika

Partner :  SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 26 157,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2014-1-CZ01-KA202-002074-P7

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

CISCO Akadémia

Popis projektu

Jedná sa o zabezpečenie všetkých vzdelávacích prostriedkov a zdrojov , ktoré sú v rámci programu

NetAcad spoločnosti CISCO SYSTEMS .

Spolupráca je medzi

Technickou univerzitou v Košiciach , Fakulta elektrotechniky a informatiky, podporné centrum pre Cisco Akademie  a Strednou odbornou školou Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica.

Zmluva platí od 13.3.2012 , ktorá bola doplnená dodatkom č.1 dňa 3.11.2016.

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

„ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

Popis projektu

V roku 2009 bola uzatvorená zmluva na Projekt „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

ITMS kód  :  26110130084

Realizovaný Poskytovateľom : Ústav informácií a prognóz školstva , Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

a školou : Stredná odborná škola

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o zabezpečení vzdelávania 40353/26110130084

PDF verzie dokumentov na stiahnutie:

CISCO - CCNA Exploration

Popis projektu
Koncepcia programu Exploration ponúka hlbšie štúdium teórie a náročnejšiu laboratórnu prípravu. Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, tak pre potrebu malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávacie materiály boli vytvorené s ohľadom na potreby univerzít a špecializovaných stredných škôl.
Vzdelávací program Exploration poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií: od základov až po pokročilé aplikácie a služby. Je založený na prístupe zhora-nadol k sieťovým technológiám, ktorý je veľmi populárny na mnohých stredných a vysokých školách. Tento vzdelávací program kladie dôraz na teoretické pojmy a praktické aplikácie a poskytuje študentom príležitosti získať zručnosti a praktické skúsenosti s návrhom, inštalovaním, ovládaním a údržbou sietí.
Program Exporation ponúka výučbu teórie do hĺbky, podnetné laboratórne cvičenia a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie, pre študentov s pokročilou schopnosťou riešiť problémové situácie a s analytickými schopnosťami alebo pracujúci profesionáli, ktorí majú záujem o budovanie svojej kariéry a získanie priemyselného certifikátu. Program
Program Exploration môže byť integrovaný od rôznych technologický orientovaných vzdelávacích modulov alebo do vzdelávacích programov riadneho štúdia prípadne do nadstavbového štúdia na technických a odborných školách a univerzitách.
Kurzy programu Exploration zahrňujú moderné internetové technológie, ktoré umožňujú študentom realizovať interaktívne aktivity, ktoré simulujú výučbu a napomáhajú pri zapamätaní si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti. Všetky kurzy programu Exploration zahrňujú komplexné vzdelávacie manuály, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať ich myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme ako aj ich praktické zručnosti.
Vzdelávací program Exploration pozostáva zo štyroch kurzov:
  1. Základy sieťových technológií

  2. Smerovacie protokoly a koncepty

  3. LAN prepínače a bezdrôtová technológia

  4. Technológie WAN

Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov.
Program Exploration integruje navzájom súvisiace inžinierske koncepcie Umožňuje študentom osvojiť si zručnosti tak teoretické, ako aj praktické, odrážajúce všeobecné vzdelávacie praktiky na stredných školách. Ponúka flexibilitu vo výučbe programu a umožňuje skrátenie trvania jednotlivých kurzov.
Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty
Vzdelávanie založené na báze CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravený na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku.
 
Zručnosti a kompetencie
 

Základy sieťových technológií

  Smerovacie protokoly a koncepty

Schopnosť použiť modely sieťových protokolov na opis komunikačný vrstiev v dátových sieťach

  Schopnosť nakonfigurovať a overiť rozhrania smerovačov

Znalosť návrhu, kalkulácie a použitia sieťových masiek a adries.

  Zručnosť konfigurácie protokolu RIPv1

Budovanie jednoduchých ethernet sietí pomocou smerovačov a prepínačov

  Návrh a implementácia classless IP adresnej schémy

Základná znalosť budovania kabeláže a návrhu siete na prepojenie zariadení

  Použitie pokročilých konfiguračných príkazov na smerovačoch 
  používajúcich EIGRP

Znalosť konzolových príkazov na konfiguráciu prepínačoch respektíve smerovačov a na overenie ich správneho chodu

  Aplikovanie základnej konfigurácie protokolu RIPv2 a
  schopnosť vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie

Analýza funkcií protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy

  Identifikácia charakteristík distance vector smerovacích
  protokolov

LAN prepínanie a bezdrôtová technológia

  Technológie WAN

Riešenie problémov na 1. 2. 3. a 7. vrstvách

  Schopnosť charakterizovať vlastnosti technológií a podmienky
  ich efektívnej prevádzky: VoIP a Video Over IP

Schopnosť interpretovať sieťové diagramy

  Konfigurácia a overenie funkčnosti služieb DHCP a DNS na
  smerovačoch

Prvotná konfigurácia prepínačov vrátane aktivovania vzdialeného manažmentu

  Schopnosť overiť, monitorovať a riešiť problémy ohľadom
  ACL v sieťovom prostredí

Konfigurácia a overenie VLAN-iek, smerovania medzi VLAN-mi, VTP, nastavenie trunk-u a RSTP na smerovačoch

  Konfigurácia a overenie základnej WAN konektivity
 prostredníctvom sériového rozhrania, spojenie na báze
 využívania protokolu PPP

Správa konfiguračných súborov

  Konfigurácia a overenie PPP konektivity PPP medzi Cisco
  smerovačmi a medzi Frame Relay a Cisco smerovačmi.

Schopnosť identifikovať základné parametre nutné k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu

  Riešenie problémov spojených s implementáciou WAN

 
Vyučované moduly
Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu.
Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).
Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).
Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.
Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.
Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.
Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems (http://cisco.netacad.net).

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }