VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Ochrana zákazníckych práv na Slovenskej pošte, a. s.

Ochrana zákazníckych práv na Slovenskej pošte, a. s.

Exkurziou na Odbore ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti Slovenskej pošty sme v tomto školskom roku ukončili vyučovanie poštových činností v študijnom odbore klientsky manažér pošty v II. E triede. Tu žiaci dostali odpovede na to, ako môže postupovať zákazník pošty, pokiaľ nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie.  Po preukázaní svojej totožnosti na recepcii Slovenskej pošty, a. s. na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici nás privítala dňa 18. 6. 2024 Bc. Eva Kulichová, špecialistka tohto oddelenia a Mgr. Drahomíra Turanová, auditor špecialista. 

Žiakom bol prezentovaný nielen časový sled, dôvody a ciele, ktoré viedli k vzniku a postupnej transformácii uvedeného útvaru, ale zároveň im boli priblížené aj ďalšie možnosti alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služieb, za účelom uspokojenia oprávnených potrieb zákazníka.

Okrem iného sa žiaci tiež dozvedeli o systéme komunikácie Slovenskej pošty so zákazníkom pri vybavovaní jeho požiadaviek, reklamácií a sťažností, ale aj to,  že požiadavka zákazníka môže byť odborom akceptovaná len v tom prípade, ak podnet už prešiel v rámci Slovenskej pošty štandardným reklamačným procesom.

Potom už nasledovali otázky zo strany žiakov a nebolo ich málo.  Zamestnankyne odboru ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti odpovedali na  všetky zvedavé otázky žiakov, či už z oblasti prešetrovania vybavenia reklamácií a žiadostí o nápravu (sťažností) v podmienkach Slovenskej pošty, ale aj z oblasti protikorupčnej a protispoločenskej politiky. Žiaci ocenili doplnenie učiva týmto spôsobom a skonštatovali, že im bolo sprostredkovaných aj veľa názorných a praktických príkladov. Získali veľa nových informácii o vybavovaní reklamácií, sťažností a tiež o Zákazníckom servise. Bolo im podrobne a odborne vysvetlené, prečo bol Odbor ochrany zákazníkov vytvorený. Tiež im bolo ozrejmené, ako a po akej dobe zákazníci dostavajú odškodné, ale aj to, že  nemusí byť uhradené len peniazmi na účet, ale aj poštovými známkami alebo darčekovými predmetmi od Slovenskej Pošty, a. s. Dozvedeli a naučili sa aj to, čo znamená ARS (alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu).

Nakoniec si darčekové predmety v podobe peňaženky a pera z rúk špecialistky Bc. Evy Kulichovej prevzali aj žiaci a myslím si, že krajší záver tejto exkurzie sme si ani nemohli priať. Ďakujeme za ich čas a ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťami  s našimi žiakmi, pre ktorých to bol pekný záver školského roka.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }