VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Ročne registruje približne 3 000 ochranných známok a 600 vynálezov.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií na Slovensku. Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva. Úlohou úradu je nielen rozhodovať o poskytovaní ochrany na vynálezy, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb, ale aj zabezpečovať komplexné služby týkajúce sa sprístupňovania patentových a známkových informácií a metodicko-poradenskej činnosti pri práci s informáciami tohto druhu a vykonávania patentových a známkových rešerší.

Toto všetko sa môžeme dozvedieť z ich webovej stránky, no my sme toho chceli vedieť viac. A nakoľko tento úrad sídli práve v Banskej Bystrici, máme to šťastie, že pracovníkom marketingu z druhého ročníka môžeme jednotlivé úrovne produktu sprostredkovať aj formou workshopu priamo v tejto inštitúcii. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. S jadrom produktu je spojená aj značka a práve o nej sa mali žiaci možnosť dozvedieť dňa 9. 2. 2022 od Ing. Lucie Bockovej.

V úvode prezentácie získali informácie o právach priemyselného vlastníctva, o autorských právach a tiež o duševnom vlastníctve. Predmety duševného vlastníctva sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a sú všade okolo nás. Mnohé produkty, ktoré každodenne používame, majú ochrannú známku alebo patent. Ako živiť patent, čo je to ochranná známka a autorské právo, kedy porušíme duševné vlastníctvo, čo sú priemyselné vzory resp. dizajny, boli pre druhákov novinky, ktoré im rozšírili obzor vedomostí o produkte. Mali možnosť dozvedieť sa, ako si dať patentovať nápad a aj to, na ako dlho sa udeľujú patenty a čo musí byť splnené, aby patent schválili. Získali tiež informácie o tom, že patentovať si môžeme dať všetko, čo dovtedy nebolo objavené a čo je nové. Dozvedeli sa množstvo nových a pre nich veľmi užitočných informácií, ktoré im všetkým rozšírili obzor ich vedomostí.

A o tom, že ich táto téma zaujala, svedčili aj ich početné otázky. Záujem o túto problematiku pramení aj z toho, že v dnešnej dobe je čoraz viac výrobcov, ktorí výrobky napodobňujú a niekedy je len veľmi ťažko rozoznať ten pravý výrobok od falzifikátu. V závere workshopu ich pani Ing. Lucia Bocková a Mgr. Adriána Mesiariková vyzvali k zapojeniu sa do pripravovanej súťaže pre žiakov stredných škôl o najlepšiu prácu na tému Originál verzus fejk.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }