VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Zamestnanci Žilinskej univerzity prezentovali možnosti štúdia našim žiakom

Zamestnanci Žilinskej univerzity prezentovali možnosti štúdia našim žiakom

Vo štvrtok, 1. decembra 2022, sme z iniciatívy Mgr. Angely Lazorovej, špecialistky na úseku rozvoja a vzdelávania Slovenskej pošty, a. s., privítali na našej škole zástupcov Žilinskej univerzity. Doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.  a prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. z katedry spojov priblížili našim žiakom možnosti štúdia v študijných odboroch elektronický obchod a manažment a distribučné technológie a služby.

Hneď po úvodnom slove a privítaní našich hostí  Ing. Miriam Popovičovou, zástupkyňou riaditeľa školy pre teoretické vzdelávanie, sa slova ujala pani Madleňáková, ktorá v úvode poskytla všeobecné informácie o spôsobe štúdia na ich univerzite, o uplatnení absolventov, priblížila im priestory auly a laboratórií. Hovorila aj o podpore IKT vo vzdelávaní, kde využívajú softvérovú podporu vo všetkých predmetoch. Zamerala sa aj na  exkurzie, výberové prednášky, súťaže  a študijné pobyty vrátane Erasmu+, ktorý už naši žiaci poznajú. V ďalšej časti hovorila o možnosti získania prospechového štipendia na základe dosahovaných výsledkov, mimoriadnych aktivít a reprezentácie školy, a tiež o sociálnom štipendiu. Štipendiá študentom poskytujú aj v spolupráci s partnermi univerzity, napr. Slovenská pošta, a. s. Nezabudla ani na podmienky prijatia a voľnočasové aktivity, aj v spoločnosti vyučujúcich. Nakoniec upozornila aj na univerzitné pastoračné centrum, kde sa nachádzajú aj kaviarne, organizujú sa tu mítingy a rôzne stretnutia. Nemenej dôležitá bola aj informácia o možnosti ubytovania v ubytovacom zariadení, ktoré všetci prváci získajú automaticky a o možnostiach stravovania.

Druhá časť patrila zástupcovi vedúcej katedry, vedúcemu oddelenia elektronických komunikácií a služieb, pánovi Madleňákovi, ktorý je zároveň aj vedúcim laboratórií HMI. Prezentoval laboratórium prácou Ako človek reaguje s vonkajším prostredím. Okrem záverečných prác študentov v týchto laboratóriách prebieha aj výskum. Výskum, ktorý našim žiakom priblížil, je zameraný na skúmanie interakcie ľudského oka s okolím.  Hovoril o testovaní interakcie človek – stroj a reálne predviedol testovanie pozornosti žiaka. Prvým dobrovoľníkom bol Simon Lásik zo IV. E triedy. Po vykonaní testu pozornosti nasledoval jeho  rozbor. Dávid Zubrec zo IV. C sa podujal absolvovať psychologický test. Aj po ňom nasledovala analýza sledovania premietaných objektov, interpretácia výsledkov a ich využitia v marketingu. Táto časť zaujala našich žiakov asi najviac.  A toto všetko sa realizuje na fakulte PEDAS, katedra spojov.

Naši hostia nezabudli so sebou priviesť  študentku posledného ročníka poštového inžinierstva, ktorá v závere poskytla ešte niekoľko zaujímavých informácií z pohľadu študentky. Nakoniec vyzvali našich žiakov, aby sa zapojili do súťaže Žilinskej Univerzity a Ministerstva dopravy pod názvom Zelená doprava.

A ako na túto prezentáciu reagovali naši žiaci?  „Už na konci tretieho ročníka som bola rozhodnutá ísť študovať práve na Žilinskú univerzitu. Dnes, po tejto naozaj podnetnej prezentácii, som sa rozhodla definitívne a veľmi sa na toto štúdium teším. Prekvapilo ma veľa možností zapájať sa do rôznych projektov a aktivít. Ani som netušila, čo všetko univerzita študentom pripravuje a na čom všetkom sa môžu podieľať. Už sa neviem dočkať, kedy sa stanem súčasťou tohto diania,“  prezradila nám o svojich plánoch Andrea Kupcová zo IV. E.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Sabína Šlúchová, IV. A

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }