VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

SKÚŠKA Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  § 21

SKÚŠKA Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI § 21

Dňa 9. júna 2022 sa na našej škole - Strednej odbornej škole informačných technológií konalo overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z. Skúšky sa zúčastnilo 36 absolventov odborov: 2682 K mechanik počítačových sietí a  3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

Overenie odbornej spôsobilosti sa skladalo z dvoch častí: z písomnej časti - testu, po ktorej nasledovala ústna skúška pred trojčlennou odbornou komisiou, zostavenou z členov: Ing. Anny Samášovej, Ing. Eduarda Guzlej, Mgr. Miroslava Štubňu.  Komisia sa jednoznačne zhodla na tom, že prítomní uchádzači sa dôsledne pripravili na skúšku, skoro všetci ju absolvovali úspešne a mohli odísť zo skúšky spokojne aj s Osvedčením.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Autorka: Ing. Mgr. A. Samášová

Foto: Mgr. M. Štubňa, Ing. Bc. E. Guzlej

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }