VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Privítali sme vzácnu návštevu

Privítali sme vzácnu návštevu

V utorok, 9. októbra 2018,  sme v našej škole privítali výnimočnú a  vzácnu návštevu. Pozvanie nášho pána riaditeľa, Ing. Štefana Balogha, prijal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter, ktorý prišiel v sprievode svojich spolupracovníkov,  Mgr. Petra Fialeka, odborného referenta pre medzinárodné vzťahy a Ing. Miroslava Martiša, riaditeľa odboru školstva na VÚC Banská Bystrica.

Zaujímali ich hlavne naše úspechy, projekty, na ktorých žiaci pracujú, ale aj priestory, v ktorých získavajú svoje vzdelanie. Preto okrem zborovne učiteľov, kde ich privítali členovia vedenia našej školy navštívili aj niektoré učebne, kde pedagogickí zamestnanci našej školy vyučovali svoje  predmety. Mali tak možnosť vidieť vyučovanie na našej škole v „plnom prúde“.

V pavilóne D1 v učebni č. 102 a č. 104 práve prebiehalo vyučovanie informatiky. Obidve učebne majú na našej škole prívlastok počítačové a Mgr. Roman Hadžega tu práve so žiakmi prvého ročníka  študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií  pracovali na vytváraní priečinkov a adresárov.  Ďalšou zastávkou pána predsedu a jeho kolegov bola učebňa anglického jazyka č. 112 , kde žiaci IV. D prezentovali Mgr. Janette Lunevovej svoje práce na tému Idols a Celebrities. Predstavovali  svoj idol formou powerpointovej prezentácie na interaktívnej tabuli.  Rozprávali  o jeho  úspechoch, ale  hlavne o tom, prečo si ho vybrali ako svoj idol. Návštevou pána Ing. Jána  Luntera a jeho kolegov boli potešení, pretože mali možnosť prezentovať svoje práce priamo pred „publikom". Pána predsedu okrem ich práce zaujímala aj ich  predstava a plány o   budúcej kariére. O poschodie vyššie, v učebni Mgr. Viery Roštárovej,  na hodine matematiky práve prebiehali cvičenia zamerané na variácie. Aj tu sa pán predseda zaujímal o to, čo sa žiaci III. D triedy práve učia a ako sú s hodinami matematiky spokojní.

Cestou na úsek praktického vyučovania sa zastavili v pavilóne D2 na hodine Mgr. Lukáša Sihelského v učebni spracovania sekvencií, kde sa žiaci učili postupy a techniky strihovej skladby a spôsoby zmeny významu záberov prostredníctvom spomaľovania, zrýchľovania a reverzného prehrávania bojových záberov, z ktorých vytvárali tanec. 
 
Z učební odborného výcviku najprv zavítali do učebne č. 6, kde žiaci, pracovníci marketingu z III. E, spolu s Bc. Vlastou Vilhanovou, majsterkou OV, práve pomocou tvorivej metódy rozhodovania/brainstormingu pripravovali reklamnú kampaň pre spoločnosť CBRE v Banskej Bystrici. Práve zaznamenávali na tabuľu slogan, pomocou ktorého by predali čo najväčší počet darčekových kariet Europa. Ing. Ján Lunter prejavil záujem o túto činnosť a žiaci mu prezentovali, čo v rámci preberaného učiva pripravujú. Nakoniec im ponúkol možnosť v budúcnosti realizovať marketingovú komunikáciu v spolupráci so spoločnosťou Alfa bio, ktorá zamestnáva kvalitných manažérov.

V ďalšej dielni im majster OV Ján Kasan spolu so žiakmi IV. D triedy demonštrovali zváranie optických káblov. O získanie týchto zručností prejavil záujem aj predseda BBSK a zaujímal sa aj o nové technológie v dielni GSM, kde sa žiaci učia princíp tejto siete. Poslednou zastávkou bola dielňa Mgr. Martina Pagáča, majstra OV, kde  žiaci III. C konfigurovali rozširujúce karty na matičnej doske počítača. Naši hostia sa tu dozvedeli aj to, že dielňa je zameraná na výučbu počítačových sietí,  konkrétne CISCO akadémiu a Mikrotik akadémiu, a mali možnosť vidieť aj  zariadenia v racku, IP telefónu a aj model PC na dlani.
 
A aké dojmy si z tejto návštevy odniesli? To nám porozprával Ing. Ján Lunter, predseda BBSK: „Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici vnímam ako jednu z najlepších možných volieb pre stredoškolákov v našom kraji. Jednak kvôli tomu, že ponúka veľmi praktické a pre pracovný trh kľúčové odbory, a jednak preto, že zjavne drží krok s modernou dobou a rozhodne, takpovediac, „nezaspáva na vavrínoch“. Postrehol som, že vybavenie ako aj školské či mimoškolské aktivity školy, sú veľmi progresívne a pedagógovia neostávajú stáť na jednom mieste, ale naopak neustále premýšľajú nad tým, ako vyučovanie ešte vylepšiť a priblížiť k pracovnej praxi. A mám tu aj jeden odkaz študentom: Štatistiky súčasného trendu výberu škôl a študijných odborov naznačujú výrazne zvýšený záujem o humanitné odbory, ktoré sa zrejme mnohým študentom javia ako ľahšia cesta. Nie vždy sa však absolventi takýchto odborov dokážu uplatniť v praxi. Pracovný trh očividne potrebuje viac informatikov, programátorov, odborníkov na riadenie sofistikovaných prístrojov a strojov a podobne. Preto by som rád apeloval na študentov, aby sa nenechávali zlákať tou spomínanou ľahšou cestou, ale popasovali sa aj s menej populárnymi predmetmi, ako sú napríklad matematika, fyzika, či chémia, pretože v konečnom dôsledku môžu vďaka tomuto úsiliu dosiahnuť omnoho viac a v budúcnosti si budú môcť pogratulovať ku skvelému rozhodnutiu. Ako sa hovorí, v obťažnosti je hodnota. A pri výbere školy to určite platí obzvlášť.“

Za pozitívnu spätnú väzbu a povzbudivé slová adresované našim žiakom ďakujeme a veríme, že sa z podobného záujmu o našu školu budeme môcť tešiť aj v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }