VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier predstavuje programovanie:

Prvý pilier predstavuje programovanie:

Žiadny IT špecialista sa dnes nezaobíde bez základov algoritmického myslenia. Zručnosť v programovaní je jeho veľkou výhodou. Preto je aj jedným z pilierov tohto odboru práve programovanie. Zo spleti rôznych programovacích jazykov kladieme dôraz na Python. Žiaci sa stretnú taktiež s programovacím jazykom C pri programovaní mikrokontrolérov a so skriptovacími jazykmi ako JavaScript, PHP, s databázovým systémom MySQL a so základmi pre tvorbu webových stránok, ako značkovací jazyk HTML a štýlovací jazyk CSS.
Žiaci sa oboznámia so základmi algoritmizácie úloh, so základnými pojmami v oblasti programovania, s algoritmickými štruktúrami, získajú prehľad o verzovacích systémoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť pri tvorbe komplexných aplikácií. Naučia sa základné návrhové vzory, ktoré sa používajú pri tvorbe aplikácií. Tieto vedomosti a zručnosti budú môcť využiť pri praktických situáciách, a to či už pri riešení úloh pomocou mikrokontrolérov a iných inteligentných zariadení, alebo pri tvorbe softvérových aplikácií. Zo začiatku je pozornosť zameraná na samotný programovací jazyk, neskôr bude pozornosť zameraná na objektové programovanie, tvorbu komplexnejších aplikácií s využitím databázových strojov, sieťových serverov, použitím zariadení IoT (Internet of Things) a vyhodnocovaniu dát nameraných danými zariadeniami.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }