VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Piaty pilier je venovaný problematike soft skills a kritickému mysleniu:

Piaty pilier je venovaný problematike soft skills a kritickému mysleniu:

Predmet pomôže žiakom naučiť sa v dnešnom modernom svete zvládať stres, správne si stanoviť ciele, vedieť sa sebamotivovať, prijímať zodpovednosť, budovať na pracovisku dobré vzťahy (teambuilding), pracovať v tíme a správne riešiť konflikty. Žiaci získajú „mäkké zručnosti" (anglicky soft skills), známe tiež ako interpersonálne zručnosti. Zvládnu schopnosť komunikovať, spoločne pracovať, konať, organizovať, rozhodovať a riešiť konflikty. Metódy vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj kreatívnych a komunikačných schopností žiaka, budovať jeho cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť a kritické myslenie.
Úlohou predmetu je stimulovať poznávacie činnosti žiaka, uplatňovať vo vyučovaní prepojenie praktického a teoretického poznávania. Nakoľko každý človek má vrodené a rozvinuté nejaké mäkké zručnosti a schopnosti, budeme ich v predmete rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie – tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať pre informačné technológie, kreatívne myslenie, odolnosť voči stresu a predvídavosť. Pri komunikačných zručnostiach sa orientujeme na verbálnu i neverbálnu komunikáciu.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }