VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Komplexná modernizácia školy

Komplexná modernizácia školy

V roku 2017 vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu pod názvom: „Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.“

Táto výzva sa týkala hlavne   obstarávania  a modernizácie materiálno-technického vybavenia  jazykových  učební, odborných učební, odborných dielní a knižníc na stredných  odborných školách,  prístavby, nadstavby, stavebných  úprav  a rekonštrukcií vonkajších a  vnútorných priestorov a areálov, a tiež obstarávania a modernizácie materiálno-technického zabezpečenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy.

 Ani chvíľku sme neváhali a ihneď sme sa do projektu zapojili. Projektový zámer sme vypracovali a 26. 10. 2017 sme ho predložili na mesto Banská Bystrica. Hodnotenie projektového zámeru realizovalo mesto Banská Bystrica a bolo ukončené  22.12.2017. Dôležité bolo, že hodnotenie projektového zámeru bolo kladné.

 Následne po schválení projektového zámeru sme pracovali na žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Táto žiadosť musela obsahovať: opis projektu, rozpočet, projektovú dokumentáciu, vizualizáciu,  potvrdenia od poisťovní a daňového úradu, stavebné povolenie a pod. Žiadosť sme zaslali na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 28.2.2018. Projekt bol ministerstvom hodnotený, kde nám bol schválený 19.9.2018 pod názvom :

„ Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica „ kód projektu: 302021N922

Od roku 2017 sme ubehli dlhú cestu, všetky vytýčené ciele sa nám podarilo zrealizovať a  decembri 2021 končíme s implementáciou a realizáciou projektu.

Slovenská reprezentácia

Čo sa z projektu realizovalo?

 Po dôkladnej analýze sme stanovili priority, na dosiahnutie nami stanoveného cieľa v rámci možností, ktoré nám projekt umožňoval. Najväčšou prioritou však  bola  komplexná  rekonštrukcia jazykových učební, odborných dielní, odborných učební s novou výbavou nábytku a novými technológiami potrebnými pre modernú výučbu, knižnice a školského internátu. Ide o 14 odborných dielní, 6 odborných učební, 3 jazykové učebne a knižnicu.  Projekt sa týka aj stavebných úprav hlavne v interiéri pavilónu D1, kde bude riešený nový podhľad na chodbách, nová elektroinštalácia, nová keramická dlažba a stierky, rekonštrukcia vstupného vestibulu a vybudovanie výťahu pre jednotlivé nadzemné podlažia. Pavilón D1 bude mať charakter bezbariérovosti, nastali stavebné úpravy exteriéru týkajúce sa vstupu do pavilónu D1. V stavebných úpravách sú zachytené aj pavilóny P2 a P3 a školský internát s novými vstupnými dverami. Projekt rieši aj komplexnú rekonštrukciu celého internátu. Na školskom internáte sa rekonštruovali izby a vybavili sa úplne novým nábytkom.

Učebňa pre kybernetickú bezpečnosť

Najväčšou našou pýchou je odborná učebňa pre kybernetickú bezpečnosť - CYBERLAB, ktorú sa nám podarilo vybudovať s našimi partnermi Synergon a.s. a ALEF Distribution SK, s.r.o. a Cisco Systems Slovakia  ako prvým na Slovensku.

Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie prostredie, ktoré umožní realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na oblasť kybernetickej bezpečnosti v súlade s existujúcimi aktivitami na národnej úrovni. Je možné očakávať potrebu trhu práce v oblasti informačných technológií práve so zameraním na kybernetickú bezpečnosť.

Hlavným cieľom projektu je dať žiakom možnosť vzdelávať sa v oblasti kybernetickej bezpečnosti ako aj prakticky si otestovať, ako prebieha reálny útok na aktíva IT infraštruktúry (počítače, sieťovú infraštruktúru, operačné systémy, aplikácie a iné) a naučiť sa, ako zabezpečiť informačný systém, údaje a aj užívateľov proti reálnym útokom a ich dopadom. Vedieť sa zorientovať v problematike zraniteľných miest protokolov, operačných systémov, aplikácii a sieťových zariadení a možností ich zneužitia a mať reálnu predstavu o tom, čo sa v rámci kybernetického priestoru deje.

Realizáciou projektu laboratória kybernetickej bezpečnosti sme vytvorili priestor pre vzdelávanie v oblasti, ktorá produkuje absolventov žiadaných na trhu práce, nakoľko v tomto období neexistuje dostatok absolventov so vzdelaním potrebným pre túto oblasť.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu dôležitosť bezpečnosti v kybernetickom priestore, sme nesmierne radi, že sa nám podarilo tento projekt zrealizovať. Sme škola IT a tak môžeme zodpovedne povedať, že sa naši žiaci budú vzdelávať na najmodernejších technológiách, ktoré ich pripravia v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre odbornú prax. Získajú tak praktické zručnosti, ktoré využijú na pracoviskách budúcich zamestnávateľov a tak ich kvalitne pripravíme pre  trh práce.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }