VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v špecializovanej dielni praktického vyučovania (cvičná pošta) vo všetkých ročníkoch a na pracoviskách zamestnávateľa. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania, sú od druhého ročníka zapojení priamo do pracovného procesu na certifikovaných pracoviskách pôšt pod vedením vyškolených inštruktorov.

V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku styku so zákazníkom a spoločenskej komunikácie, získavajú, analyzujú a využívajú odborné prevádzkovo – ekonomické informácie na riešenie úloh v činnosti podniku zaoberajúceho sa podnikaním v poštovej prevádzke a v bankových službách, obsluhujú kancelársku a výpočtovú techniku, používajú mechanizačné prostriedky pri spracovaní zásielok. Spracovávajú reálne úlohy a situácie, elektronicky komunikujú, evidujú, triedia a uchovávajú informácie, zabezpečujú ich ochranu pred znehodnotením a zmanipulovaním, stávajú sa mediálne gramotní.

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.
Viac o zameraní odborného výcviku
Odborný výcvik je zameraný v 1. ročníku na získanie základných zručností pri práci s rôznymi druhmi zásielok, vyhotovovaním cvičných vzorov zásielok a základné úkony v práci s podanými zásielkami.

V 2. ročníku je odborný výcvik zameraný na osvojovanie si praktických zručností so spracovaním zásielok, nepravidelnosťami v poštovej preprave, dodávacou službou a práci s výpočtovou technikou v programe APOnet. V 3. a 4. ročníku sa žiaci venujú problematike peňažných služieb, špeciálnym produktom pošty a banky, kontrolným a riadiacim činnostiam v prevádzke, využívaniu informačných technológií. V priebehu štúdia sa každý žiak dostane na všetky špecializované pracoviská.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }