VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Žiaci získajú kvalitné teoretické vedomosti z oblasti poštových a bankových činností. Naučia sa tu zásady prijímania, prepravy a dodávania poštových zásielok, poštových poukazov, riešenia reklamácií, obstarávateľské činnosti pre zmluvných partnerov SP, a. s., zásady vyplácania dôchodkov, vedenia pokladničnej služby a všetky činnosti Poštovej banky, a. s.

Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, so základnými princípmi etiky, so zásadami spoločenského správania ako aj s doplnkovými činnosťami pre štátny a súkromný sektor, ekonomiky, účtovníctva, hospodárskej geografie a spoločenskej komunikácie. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }