Image

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA 6405 K

Žiak už počas štúdia zvládne všetky marketingové a manažérske činnosti a získa praktické zručnosti pri manažovaní vlastnej firmy alebo realizácií marketingových aktivít v akejkoľvek oblasti.

O odbore

Absolvent študijného odboru pracovník marketingu pri svojej poslednej návšteve školy povedal: „Túto školu som si vybral preto, že ako jedna z mála dokáže poskytnúť kvalitné praktické zručnosti a ešte kvalitnejšiu výučbu teórie. Veď dostať možnosť pracovať na realizácii marketingových podujatí popredných spoločností a firiem už počas štúdia otvára absolventom nespočetné možnosti zaradiť sa do pracovného procesu a tiež im uľahčuje štúdium na vysokých školách. Veď marketing je všade okolo nás, všetko čo robíme, čo plánujeme urobiť je marketing.“ (Tomáš Krjak, študent ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave, člen nadácie Zastavme korupciu, toho času stážista v kancelárii Prezidentky SR).
Zamestnanci

Aby žiaci nezískavali len teoretické vedomosti zamestnanci im vytvárajú podmienky pre získavanie profesionálnych praktických zručností a možnosť implementácie teoretických vedomostí do reálnych praktických činností. Aj preto sa môžu žiaci tešiť z nespočetných workshopov, exkurzií a prednášok, ktoré im sprostredkujú špičkoví odborníci z praxe. Okrem toho neustále získavajú na spoluprácu popredné marketingové spoločnosti napr. CBRE, s. r. o., AlfaBio, s. r. o., Orange, O2, Geis, s. r. o. a mnoho ďalších, najnovšie aj neziskovú organizáciu Úsmev ako dar, kde žiaci absolvujú nielen obdobie odborného rozvoja, ale v spolupráci s nimi realizujú všetky projekty, na ktorých počas štúdia pracujú. Neustále vyhľadávajú možnosti zapájať žiakov do rôznych odborných workshopov a vzdelávacích programov, napr. v r. 2020 do online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zverejnila žilinská univerzita v rámci národného projektu IT akadémia.

Zakladáme si na kvalite vzdelania

Žiak porozumie princípom ekonomiky, manažmentu a marketingu so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. V priebehu štúdia získa komunikačné a manažérske zručnosti, naučí sa základné princípy komunikácie s klientom, vedenia obchodného rozhovoru a zvládania záťažových situácií. Osvojí si základné zásady osobného predaja a získa praktické zručnosti pri tvorbe marketingovej komunikácie, dokáže uplatniť marketingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím. Je pripravený aj pre oblasť podnikania. Dokáže tiež viesť podvojné účtovníctvo, vykonávať administratívne a korešpondenčné práce s využitím ekonomického, kancelárskeho softvéru a ostatnej výpočtovej techniky. Osvojí si základy bankovníctva, finančných služieb a daňovníctva. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Počas štúdia sa pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov.

Čo získajú žiaci naviac?

Žiaci počas štúdia získajú okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu aj kvalitné vzdelanie.

Okrem toho:
 • Praktické zručnosti v partnerských organizáciách, z ktorých mnohé môžeme považovať za prestížne napr. pri administratívnych činnostiach na VÚC Banská Bystrica, marketingové zručnosti v CBRE Croup, Inc. Banská Bystrica, distribučnej spoločnosti Geis Zvolen a SPS Banská Bystrica, zručnosti v oblasti financií v Slovenskej sporiteľni, a. s., komunikačné zručnosti v Call center Orange, O2, v špecializovanej predajni 4ka, administratívne a marketingové zručnosti AQUA TRADE Slovakia s.r.o. Zvolen.
 • Možnosť zapájať sa do rôznych regionálnych ale aj celoštátnych projektov a súťaží napr. SOČ, Kryštáľový Merkúr, Rozbehni sa a ostaň v kraji, Online škola manažmentu a IT zručností, reklamná kampaň Europa shoping center Banská Bystrica a mnohé ďalšie.
 • Naučiť sa pracovať s IT (word, excel, Power point), s ekonomickým a účtovným softvérom, administratívnym programom rôznych spoločností a naučia sa kancelárske písanie. - Získajú schopnosti a zručnosti pri plánovaní, organizovaní a realizácii rôznych marketingových podujatí.
 • Získajú Soft skills.
 • Soft Management Skills
 • Ekonomika
 • Marketing a manažment
 • Základy účtovníctva
 • Finančné služby
 • Služby mobilného operátora
 • Technika administratívy
 • Hospodárska korešpondencia

Absolvent sa uplatní najmä v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, manažérskych a marketingových pozícií, ale aj v súkromnom sektore.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického (podnikový manažment, marketing, financie, cestovný ruch....) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

Úspešný absolvent získa:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • maturitné vysvedčenie a výučný list.
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, ako aj v hlavných centrálach mobilných operátorov, pracovník v oblasti ekonomiky, financií, ľudských zdrojov a účtovníctva. Taktiež získa predpoklady a kompetencie v oblasti podnikania, predovšetkým v založení si vlastného zákazníckeho centra mobilného operátora na základe franšízingovej zmluvy. Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, manažérskych a marketingových pozícií aj v súkromnom sektore.

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovnýchpracovných pozíciách:

 • odborný predajca v oblasti mobilných operátorov MO,
 • asistent predaja, obchodný zástupca,
 • zamestnanec call centra mobilných operátorov,
 • pracovník informačných centier,
 • produktový manažér v oblasti MO,
 • oddelenia pre styk s verejnosťou v mediálnych inštitúciách (agentúry, vydavateľstvá)
 • zamestnanec reklamnej agentúry (marketingový analytik a stratég, tvorca propagačných materiálov),
 • prevádzkovateľ zákazníckeho miesta MO prostredníctvom franšízingovej zmluvy,
 • zamestnanec ekonomických oddelení podniku (účtovník,mzdár, administratíva, office manažér, account manažér, manažér styku s verejnosťou/public relations),
 • v štátnej správe, neziskových organizáciách – napríklad pri tvorbe prezentácií propagačných komunikátov,
 • zamestnanec v pracovnej agentúre,
 • v cestovných kanceláriách (predajca, tvorca katalógov),
 • pracovník masovokomunikačných médií, oddelenia propagácie a marketingu,
 • v bankách a iných finančných inštitúciách (bankový a finančný poradca).

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax v reálnych firmách pod odborným vedením skúsených zamestnancov. Našou predstavou je umožniť firmám v testovacom režime jedného roka vyskúšať si zručnosti a schopnosti žiakov IV ročníkov, ktorí by mohli byť v budúcnosti pre firmy prínosom.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }