Image

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ 2682 K

Naša škola s dlhoročnou tradíciou, výbornou vybavenosťou a kvalitou vzdelávania úspešne pripravuje pre trh práce mechanikov počítačových sietí.

Najvyhľadávanejší technický odbor:

Rýchle napredovanie technického rozvoja vyžaduje stále vo väčšej miere pripojenie do elektrických a počítačových sietí a preto trh práce vyžaduje úzko špecializovaných odborníkov, ktorí vedia zabezpečiť pripojenie počítačových sietí, tieto siete nastaviť, zabezpečiť ich obsluhu a údržbu. Môžeme tvrdiť, že pozícia mechanik počítačových sietí patrí medzi najvyhľadávanejšie technické odbory.
Rozmanitosť zamerania:

Hlavnou výhodou študijného odboru MPS je jeho rozmanitosť v oblasti zamerania. Žiak sa naučí všetko ohľadom hardvéru a softvéru PC, ohľadom informačných technológií, počítačových sietí, a to od návrhu cez realizáciu až po údržbu. Tiež zvládne konfiguráciu, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na sieťových zariadeniach.

Zakladáme si na kvalite vzdelania

Žiak sa oboznámi so základmi analógovej a číslicovej techniky, základmi informač- ných technológií, princípmi počítačovej techniky, metódami diagnostiky, záloho- vania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topoló- gie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení s nastavením aktívnych prvkov sietí, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení a práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa aj s prezentačnými grafickými programami. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.
 • Analógová technika
 • Číslicová technika
 • Diagnostika dát
 • Zálohovanie dát
 • Konfigutácia PC
 • Inštalácia PC
 • Počítačové siete

Absolvent študijného odborupozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení tým, že:

  • ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.
  • ovláda základy sieťových vrstiev.
  • ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.
  • je schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení.
  • vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam.
  • vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Úspešný absolvent získa:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • maturitné vysvedčenie a výučný list.
Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.


Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať vo výrobnej a servisnej oblasti.

Výrobná oblasť :

 • montáž počítačov a periférnych zariadení
 • montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :

 • diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení
 • diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :

 • správy lokálnych počítačových sietí
 • tvorby WWW stránok

Absolventi sa môžu uplatniť ako :

 • systémoví programátori
 • správcovia počítačových sietí
 • systémoví integrátori
 • vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch
 • pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax v reálnych firmách pod odborným vedením skúsených zamestnancov. Našou predstavou je umožniť firmám v testovacom režime jedného roka vyskúšať si zručnosti a schopnosti žiakov IV ročníkov, ktorí by mohli byť v budúcnosti pre firmy prínosom.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }