VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Praktická oblasť – odborný  výcvik

Praktická oblasť – odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým ťažiskom odbornej prípravy žiaka študijného odboru mechanik počítačových sietí. Umožňuje žiakom pretaviť teoretické vedomosti na získanie a osvojenie si praktických zručností a pracovných návykov, ktoré súvisia s riešením konkrétnych problémov pri stavbe, nastaveniach, údržbe a opravách počítačov, ich periférnych zariadení a počítačových sietí, pri dodržaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v oblastiach informačných technológií ako:
  • servisný technik – skladanie, inštalácia, konfigurácia, údržba a oprava výpočtovej techniky,
  • sieťový technik – realizovanie, údržba a servis počítačových sietí, konfigurácia a manažment sieťových prvkov,
  • administrátor pc sietí – návrh, zabezpečenie a riešenie problémov v PC sieti, implementácia sieťových protokolov,
  • zabezpečenie objektov - návrh, realizácia a testovanie funkčnosti navrhnutého bezpečnostného riešenia zabezpečenia objektov na platforme Jablotron.Žiak má možnosť získať medzinárodne platnú certifikáciu CISCO CCNA a tým zvýšiť svoje uplatnenie v lokálnych, národných i medzinárodných IT spoločnostiach, kde môžu nájsť vynikajúce platové ohodnotenie. Po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok možnosť získať osvedčenie Vyhláška 508/2009 paragraf 21 - elektrotechnik. Absolventi štúdia môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole najmä v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }