Študijne oddelenie: 048/4341 222
Erasmus+ KA101 - mobilita zamestnancov

Erasmus+ KA101 - mobilita zamestnancov

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu (Projekt 2020-1-SK01-KA101-078150)

 

O projekte (Európsky plán rozvoja):

V rámci tohto projektu boli ciele SOŠ IT zamerané na dve oblasti. Jedna bola orientovaná na zamestnancov, pričom škola mala záujem, aby jej odborní pedagogickí zamestnanci využili možnosť nadobudnúť nové kompetencie na úrovni európskych vzdelávacích kurzov s medzinárodnou spätnou väzbou. Cieľom projektu v tomto smere bolo, aby sa každý z dvoch vybraných zamestnancov zúčastnil iného kurzu, z ktorého mal za úlohu spracovať prezentačný materiál pre účely následného vyškolenia svojich kolegov na SOŠ IT. Obidva kurzy boli zamerané na integráciu technológií do vyučovacieho procesu (video, IKT) ako aj nadobúdanie zručností pri organizácii vyučovacieho procesu s dôrazom na rozvíjanie komunikácie (učiteľ - žiak) a komunikatívnosti žiakov jednak s vyučujúcim ako aj medzi sebou, a tiež vedenie žiakov k aktívnej spolupráci vo dvojiciach a skupinách, v čom spočíva prípravná fáza pre integráciu žiakov do budúceho pracovného prostredia za účelom schopnosti tímovej spolupráce.

Druhá oblasť bola orientovaná na skvalitnenie vyučovacieho procesu a to získaním informácií v oblastiach efektívnej integrácie inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu a vyššie uvedeného rozvoja kreativity a efektívneho riadenia vyučovacieho procesu na odbornom vyučovaní s využitím IKT, tvorby nových vyučovacích stratégií ako aj techniky podporovania aktívnej participácie žiakov na vyučovaní a takzvaného zúčastneného učenia sa žiakov, pri ktorom sú rozvíjané ich komunikačné, kritické, sociálne a kreatívne zručnosti. Nakoľko sú v kolektívoch medzi žiakmi SOŠ IT integrovaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre školu je veľmi prínosné, že sa jej pedagogickí zamestnanci v rámci kurzov, ktoré boli zamerané aj na problematiku správania či vzájomného porozumenia vyškolili aj v tejto oblasti a posunú cenné informácie o nových metódach zvládania záťaže (žiakmi ako aj pedagógmi) svojim kolegom. Vybrané kurzy poskytli rozšírenie kompetencií zamestnancov vo všetkých uvedených oblastiach.

 

Prezentácie k trojektu:

Konflikty, manažment triedy a prevencia šikany.pptx

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu.pptx

Effective Integration of Smart and Digital Systems into the Educational Process.pptx

Presentation_Conflict Management, Bullying prevention.pptx

 

Dnes je
24.09.2021
a meniny má Ľuboš,Ľubor
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.