Študijne oddelenie: 048/4341 222
Skúška ETS

Skúška ETS

Dňa 14. 6. 2021 sa uskutočnila skúška - overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na elektrických technických zariadeniach podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky 398/2013 Z. z.

Na overenie odbornej spôsobilosti sa prihlásilo 15 absolventov SOŠ IT z odborov: mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií. Skúška sa skladala z testu (30 otázok) a ústnej odpovede pred menovanou komisiou. Podmienkou postupu k ústnej odpovedi bolo zvládnutie testu minimálne na 75 %.  Skúšobná komisia bola zložená z členov: predseda komisie Ing. Anna Samášová, členovia komisie Ing. Miroslav Ferienčík a Mgr. Jozef Novák.  Výborné odborné vedomosti preukázali a skúšku úspešne zvládli žiaci: Marek Tonka, Marek Kocourek, Filip Belovický, Martin Turcer, Viktor Volko a Pavol Rejdovian. Ešte raz im srdečne blahoželáme.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. J. Novák

 

Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.