Študijne oddelenie: 048/4341 222
Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ 2020

Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ 2020

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch škôl je výchova k ochrane života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky odolných pre potreby upevňovania existenčných hodnôt. V mesiaci september sa pre žiakov tretích ročníkov konal Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ.

Cieľom KOŽAZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť  žiakov, ich psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Obsahom KOŽAZ-u boli:

1.         Zdravotná príprava – prvá pomoc

2.         Civilná ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí

3.         Pobyt a pohyb v prírode - topografia a turistika

4.         Dopravná výchova – správanie sa v premávke

5.         Požiarna výchova – ochrana, opatrenia

Kurz bol naplánovaný na 3 dni v dňoch 7. až 9. septembra 2020.

Prvý deň mali žiaci pod vedením pedagógov naplánovaný výstup na Hvezdáreň Banská Bystrica. V dôsledku nepriaznivého, daždivého počasia sme improvizovali v priestoroch školy. Z dôvodu pandemických opatrení si triedy individuálne v učebniach vypočuli prednášky o ochrane života a zdravia, o ochrane prírody spojené s projekciou náučných filmov.

Druhý deň nám našťastie počasie prialo, potešilo nás slnečnými lúčmi. Po základných inštrukciách na školskom ihrisku absolvovali žiaci turistický pochod s cieľom Hvezdáreň Banská Bystrica. Po krátkej prestávke na Kalvárii pod Urpínom sme pokračovali lesnou cestou, trošku „stupáčikom“ do kopca k Hvezdárni Banská Bystrica.

Tretí deň opäť o 8:00 hod. nástup na školskom ihrisku a následne presun pomalou chôdzou najskôr k skokanskému mostíku a po krátkej prestávke do areálu pod pamätník SNP. Po príchode do areálu pamätníka sme sa rozdelili na stanovištia zdravotná výchova, dopravná výchova, protipožiarna výchova, civilná ochrana a požiarna ochrana. Nasledovali prednášky a vedomostné kvízy zamerané aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Po prestriedaní sa tried na všetkých stanovištiach bol kurz ukončený.

Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci z tohto kurzu odniesli do života čo najviacej praktických a teoretických vedomostí a zručností. 

Autor článku a vedúci kurzu: Mgr. Roman Hadžega

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.