Študijne oddelenie: 048/4341 222
Vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou v III. E

Vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou v III. E

                Práca s verejnosťou (alebo public relations – PR) je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, služby a pod. Tým napomáha vytvárať požadované postoje, nevyhnutné pre dlhodobú úspešnú výrobnú a odbytovú činnosť. Je tretím nástrojom komunikačného mixu a znamená styk podniku s verejnosťou, všetky opatrenia a aktivity podniku, ktoré vedú k zlepšeniu mena podniku (good will). Cieľom PR je vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad organizácie s okolím. Dobré vzťahy s verejnosťou majú priamy vplyv na obchodný úspech organizácie.

Efektívna komunikácia si vyžaduje atmosféru dôvery. Práve tá je veľmi aktuálnym a podstatným faktorom nielen podnikateľských aktivít, ale aj akéhokoľvek vzájomného styku. Úlohou vzťahov s verejnosťou je informovať ľudí, presviedčať ich a zlepšovať ich vzťahy – a teda prinášať atmosféru dôvery. Ich primárnym cieľom je skôr verejný záujem než finančné motívy. PR tak v širšom vnímaní umožňuje prispôsobovanie a udržiavanie spoločenského systému a v praktickom živote slúži spoločnosti tým, že sprostredkúva riešenie konfliktov a budovanie vzťahov na základe konsenzu. Poslaním PR je nahrádzať nevedomosť poznaním, donucovanie dobrovoľným prispôsobovaním sa, nekompromisnosť kompromismi a sociálnu a psychologickú slepotu asertívnym vnímaním. Stáva sa tak nevyhnutnou súčasťou globálnej spoločnosti nového tisícročia, ktorá je odsúdená na vzájomnú komunikáciu umožňujúcu prežitie.

V niektorých podnikoch majú vytvorené PR oddelenia a zamestnanci nerobia nič iné, len tvoria program PR. A toto bolo aj úlohou žiakov III. E triedy na odbornom výcviku. Práca, ktorá ponúka kreatívne riešenia, a žiak tak môže popustiť uzdu svojej fantázii a v plnej miere preukázať svoje manažérske schopnosti. Výsledkom tejto činnosti bola súťaž. Najprv každý žiak predstavil svoj vlastný program a žiaci sami hlasovali za ten najlepší. Vybrali siedmich spomedzi seba a tí prezentovali svoje práce pred hodnotiacou komisiou. Tvorili ju Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa školy pre  praktické vyučovanie, triedna učiteľka Mgr. Katarína Rusnáková a vedúca komisie Ing. Karolína Hukelová.

Žiaci prezentovali svoje nápady s organizovaním rôznych športových podujatí za účasti známych osobností buď z oblasti športu, alebo hudby, dedinskej zabíjačky alebo dňa otvorených dverí. Dobrovoľné výťažky z týchto podujatí chceli venovať na charitatívne účely, detským domovom a na detskú onkológiu. Pripravili si aj rôzne články, ktorými sa snažili odvrátiť nepríjemné a škodiace príhody, udalosti, správy a klebety. A hoci pristupovali k svojim prácam kreatívne a každá ich myšlienka priniesla niečo pozitívne, vypočuli si z úst jednotlivých členov hodnotiacej komisie aj pripomienky a cenné rady, ako môžu pracovať ešte efektívnejšie.

                Cieľom tejto súťaže bolo dosiahnuť, aby si žiaci zdokonalili svoje odborné zručnosti z oblasti PR. Veď snaha o to, aby tlač informovala verejnosť pozitívne, publicita produktu, firemná komunikácia, lobbing alebo poradenstvo v oblasti verejných záležitostí a imidž firmy, bude práve to, čomu sa budú vo svojom profesionálnom živote venovať. A naším cieľom je pripraviť ich na túto prácu čo najlepšie.

 

                Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

                Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.