Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

154834 OUCY50 826Oznámenie o Rozhodnutí o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. mája 2020 sa končí vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách.
 2. mája 2020 sa vystaví vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy.
 3. Najneskôr do 30. júna 2020 vydá stredná škola vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením.
 4. Interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná administratívne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Do 11. mája 2020 skontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie.
  • Do 12. mája 2020 výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka.
  • Ak do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne oznámi nesúhlas strednej škole, ak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
 5. Od 25. mája do 13. júna 2020 sa koná interná časť maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení (predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky):
  • Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne, ak sú žiak a členovia komisie spojení prostredníctvom videokonferencie.
  • Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  • Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie.
 1. Komunikácia medzi  strednou   školu  a  plnoletým   žiakom alebo zákonným  zástupcom

       neplnoletého   žiaka    sa  uskutočňuje   cez   informačný   systém   strednej   školy   alebo                 

       elektronicky  v   naskenovanej  podobe  alebo  poštou.  Rozhodujúci  je dátum doručenia  

       strednej škole.

 1. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka:

      7.1.  Do 30. júna 2020 sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky na škole, na ktorej

         vykonal maturitnú skúšku.

7.2.  4. septembra 2020   sa koná externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Ak  

          Žiak získa úspešnosť viac ako 33 %, škola mu vydá potvrdenie o výsledku.

Človek azda celý svoj život túži po väčšom množstve voľného času, preklína prácu a opovrhuje školou. To je naša ľudská nátura, človek je predsa od prírody lenivý tvor, hovorí sa. Netušili sme, že by sa tieto túžby mohli niekedy splniť a keby sme vedeli, akú daň za to zaplatíme, asi by sme tie slová jednoducho vzali späť.  No schválne, povedali by ste niekedy, že sa nebudete môcť slobodne stretávať so svojimi priateľmi? Že ich nebudete môcť objať a rutinne s nimi oslavovať koniec pracovného týždňa? Že nebude možné zájsť večer do mesta? A napokon, že si nikdy nesadnete k zelenému stolu? Nie preto, že by ste boli zlý študent, nie. Jednoducho preto, lebo skúška dospelosti neprebehne. A vtedy, keď vám pripínali zelenú stužku s vaším menom, vtedy, keď ste svoju triednu učiteľku a pána fotografa obdarovali rozjareným úsmevom, tušili ste, že jednu marcovú stredu o pár mesiacov neskôr to bude posledný raz, čo si spolu so svojimi spolužiakmi zafrflete na preberané učivo? Asi nie, však?

Nekonečne dlho a s obavami sme vyvaľovali oči na mesiace marec, apríl, máj, výstražne svietiace v kalendári, zdobené červenými krúžkami. Boli efektnejšie ako strašiak v poli. Večnosť sme sa pripravovali, niektorí poctivo, iní ešte poctivejšie, aby sme v marci vstúpili do tried a „zahviezdili“ vo svojich odpoveďových hárkoch. Desiatky hodín sme pracovali, vylepšovali, skúšali možné aj nemožné, aby sme v apríli potešili svoje pani majsterky vyšperkovanými maturitnými prácami a ich prezentovaním na úrovni skutočných manažérov. O prípravách na máj nehovoriac. Vtedy sme skutočne netušili, že desiate prikázanie, ktoré sme vyriekli na stužkovej, sa naozaj naplní a bude proroctvom. „Zabezpečíte nám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky bez našej prítomnosti.“ Ale sme sa s triednou nasmiali nad predstavami o reálnom naplnení tohto prikázania. Život je ale krutá irónia, nezdá sa vám?

Mesiace reprezentujúce najťažšie a paradoxne najkrajšie obdobie študentského života sú tu, ale školské lavice sú prázdne a múry dýchajú prázdnotou. Aj všedné chvíle sú pominuteľné. Nie je deň, kedy by som si nespomenula na ten bláznivý kolektív, ktorý sa nám konečne na sklonku štúdia podarilo stmeliť. Práve ten bol dôvodom, prečo ma bavilo každý deň vstať, nasadnúť do autobusu a ísť do školy, prečo škola bola mojím druhým domovom. Kým jedny dvere sa pomaly a iste zatvárajú, iné, plné nových výziev, sú už poodchýlené a čakajú na naše neisté kroky. Než sa ale dvere strednej školy úplne zatvoria a my už vlastne nebudeme mať možnosť kolektívne sa s ňou rozlúčiť, mali by sme sa pozastaviť a poďakovať sa jej.

Sme vďační škole za to, že nás zoznámila s krásnymi ľuďmi. Ukázala nám, čo všetko dokážeme, keď chceme. Naučila nás rešpektu a pokore, ale aj statočne a hlavne s chuťou prijímať rôzne výzvy, ktoré sa zdanlivo tvária ako neprekonateľné. Je až neuveriteľné, ako dokážu štyri roky na tomto mieste vytvarovať vašu osobnosť a ovplyvniť to, kým ste. Každý sme tu písali výnimočný príbeh s množstvom úskalí, ale aj smiechu a úsmevov. Mnohí našli priateľstvo, niektorí našli lásku a snáď viacerí našli samých seba a chodník do budúcnosti, ktorým chcú kráčať. A hoci nám nie je dopriate sa ešte poslednýkrát prejsť jej chodbami ako jej študenti, už navždy bude SOŠ  IT v Banskej Bystrici naša škola a budú sa k nej viazať tie najšialenejšie tínedžerské spomienky našich adolescentných rokov. Maturita/nematurita, chceme sa vám, milé pani učiteľky a páni učitelia, pani majsterky a páni majstri,  poďakovať za vašu kontinuálnu a nekonečnú snahu nás niečo naučiť a pripraviť nás do života. Nehovorím iba o prebratých učivách, myslím tým aj životné pravdy a skúsenosti, ktoré ste nám odovzdali. Myslím tým všetky tie situácie, kedy ste sa nás vždy snažili nasmerovať, keď sme sa nebodaj v tom živote trošku stratili. Dúfam, že si na nás niekedy s hrdosťou v duši spomeniete a že tá spomienka na nás nebude trpká a aspoň kúsok zdvihne kútiky vašich úst. A aj keď si za zelené stoly nesadneme, vieme, že sme pripravení využiť poznatky, ktoré nám naša škola dala. Môžete byť na seba hrdí. A spokojní. Dobre ste nás pripravili.

Tieto dni patria spomienkam na uplynulé roky a patria duševným prípravám na to, čo nastane ďalej, hoci myšlienky na školu sú momentálne iba zlomkom všetkých starostí a obáv, ktoré nesieme vo svojom vedomí. Maličkí, mladí, dospelí, zrelí, starší – pre každého je to veľké sústo. S ťažkou globálnou skúškou ale prichádza aj množstvo uvedomení a prehodnocovania spoločenských hodnôt, akými žijeme. Hovorí sa, všetko zlé je na niečo dobré. Možno aj vďaka pandémii sa začneme opäť tešiť z maličkostí a vážiť si ich ako niečo drahocenné. Prestaneme všetko brať ako samozrejmosť, pretože z tohto boja vyjdeme poučení, že ani tie najbanálnejšie veci nie sú v živote nikdy samozrejmosťou. Budeme si vážiť prítomnosť druhého a povolania, ktorých nosiči sú hrdinovia dnešných dní – sestričky, doktori, predavačky, kuriéri. Pomáhajme si medzi sebou. Vyvážme negativitu na pomyselnej váhe pozitívami. Poďme spoznávať samých seba, poďme tráviť čas s našimi najbližšími, dočítajme konečne tú rozčítanú knižku, vyrazme do prírody a nájdime vnútorný pokoj. Konečne máme ten vytúžený čas, tak ešte chvíľku vydržme. A keď všetci vydržíme, všetko zlo porazíme.

Ďakujeme Strednej odbornej škole informačných technológií a veríme, že aj pre ďalšie generácie študentov bude takým domovom, akým bola niekedy pre nás.

Autorka: Alexandra Horváthová, IV. E

 

piatok, 13 marec 2020 09:54

Usmernenie

Usmernenie

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

"Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

FOTO: SITA

Naše štúdium sa po krásnych štyroch rokoch pomaly, ale isto blíži ku koncu. Práca v spoločnosti O2 je jednou z možností, kde sa môžeme po skončení strednej školy uplatniť. O2 patrí medzi najväčších mobilných operátorov, ktorí v súčasnosti poskytujú telekomunikačné služby až dvom  miliónom zákazníkov po celom Slovensku. Ich centrála  sídli v Banskej Bystrici, kde v call centre pracuje 60 zamestnancov pripravených riešiť každý problém, ktorý sa vyskytne či už pri manipulácii s  mobilným telefónom alebo pri využívaní ponúkaných služieb. Neriešia však len problémy zákazníkov. Medzi ich každodenné pracovné povinnosti patrí aj pomoc pre  zákazníkov pri výbere správneho paušálu alebo poskytovanie informácii o nových ponukách. Hlavným cieľom tejto exkurzie spojenej s workshopom bolo získať bližšie informácie o možnosti práce na pozícii asistenta telefonickej linky v call centre O2. Náplň práce asistenta spočíva v komunikácii so zákazníkmi či už telefonickou formou, emailom alebo chatom na sociálnych sieťach. Ich práca k chodu firmy neodmysliteľne patrí, veď len si skúste predstaviť tie tisíce telefonátov či mailov, ktoré musia denne vybaviť.

A ako by sme problémy riešili my, bežní užívatelia, ak by tu pre nás nebol niekto, kto nám vie so všetkým pomôcť? Aké sú benefity tejto práce? Veta, ktorú si položí snáď každý pri rozhodovaní sa a výbere novej pracovnej pozície. Všetci uchádzači o miesto asistenta telefonickej linky, ktorí prejdú výberovým konaním a dostanú sa na túto pracovnú pozíciu, získajú vlastný mobilný telefón, výhodný paušál nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych, možnosť práce z domu a, samozrejme, bonus, ktorý privíta úplne každý, a to byť súčasťou mladého, dynamického a priateľského kolektívu. A okrem toho dovolenku navyše. Medzi požiadavky, ktoré musí budúci zamestnanec spĺňať patria jednoznačne chuť pracovať a neustále sa zlepšovať, byť tímový hráč a nebáť sa nových výziev. A ak sa náhodou bojíte stereotypu, môžem vám zaručiť, že pri tejto práci to nehrozí. Z množstva zákazníkov, ktorí potrebujú ozajstnú pomoc, sa nájde aj niekoľko takých, ktorí si od zamestnancov pýtajú rady, ako napr. uvariť vajce natvrdo alebo nájsť vypadnutú sim kartu v kope sena. Aj takáto vie byť ich práca, ktorej sme boli na chvíľu súčasťou aj my sami. Každý jeden z nás po podpísaní dohody o mlčanlivosti bol pridelený k zamestnancovi, od ktorého dostal vlastné slúchadlá a mohol počúvať vzájomnú komunikáciu medzi volajúcim, ktorý potreboval vyriešiť problém a zamestnancom, ktorý mu ochotne pomohol. Myslím si, že môžem povedať za celú triedu, že táto práca je naozaj veľmi zaujímavá. Najsympatickejší mi bol fakt, že všetci zamestnanci firmy si medzi sebou týkajú, čím sa v spoločnosti O2 navodzuje dojem veľmi príjemnej atmosféry. Ja osobne budem po skončení strednej školy zvažovať nástup do tohto zamestnania.

Aj toto bola jedna z množstva skvelých skúseností a možností, ktoré nám počas štúdia naša škola sprostredkovala. Okrem nových poznatkov a odborných zručností sme si  so sebou odniesli aj  radosť z prekrásneho výhľadu z 19. poschodia na nemenej krásnu Banskú Bystricu a darčeky od spoločnosti O2, medzi ktorými nechýbali ani O2 ponožky. A o toto všetko sa okrem našich majsteriek OVY postarali skvelí zamestnanci spoločnosti O2 Veronika Kisová, Janka Hrašková  a Tomáš Mišáni, za čo im patrí naše poďakovanie. Veríme, že sa niektorí s nimi už ako kolegovia opäť stretneme.

Autorka: Simona Mesarkinová, IV. E

Foto: Mária Šipulová, IV. E

 

Určite áno. Dôkazom toho nie je len Malá finančná akadémia na internete, ale o rozvíjanie finančnej gramotnosti detí druhého ročníka Základnej školy Spojová 14 v Banskej Bystrici sa postarali aj pracovníci marketingu z III. E triedy, SOŠ IT na Tajovského 30 v Banskej Bystrici. V rámci projektu marketingovej komunikácie, ktorý realizujeme v spolupráci s grafickým štúdiom Aurora, si pripravili podujatie pre vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou práve formou tejto aktivity. Nápad vznikol aj v súvislosti s vypracovaním maturitného projektu Majky Šipulovej, žiačky IV. E, ktorá tretiakom pomohla s prezentáciou,  praktickými úlohami, krížovkou  a edukačným pexesom, ktorého tlač zabezpečilo práve grafické štúdio Aurora a tak sa sponzorsky zapojilo do realizácie PR podujatia.

A pretože ZŠ Spojová má až štyri triedy druhákov, navštívili sme práve túto školu v utorok,         3. marca 2020, v poobedňajších hodinách v ich školskom klube. Detičky sa najprv  dozvedeli, čo to vlastne finančná gramotnosť je a potom im už Majka veľmi hravou formou prezentovala ďalšie vedomosti o peniažkoch, pripravila si pre nich niekoľko jednoduchých úloh, ktoré mali vyriešiť a tretiaci im pripravili divadielko. V krajine Peniažkovo, kde sa k moci dostal kráľ  Euro, ktorý vôbec nevedel hospodáriť s peniazmi a nakoniec si ich musel požičať, sa schyľovalo k zlým časom. Na scénu prišiel drak Dlh, ktorý sa mu vyhrážal zánikom kráľovstva, ak peniaze nevráti. Kráľ sa zúfalý obracia na deti a pýta sa ich, odkiaľ môže získať peniaze. Vzápätí sa dozvedá, že usilovnou prácou a na scénu prichádzajú rôzne povolania. Úlohou žiakov ZŠ bolo uhádnuť ich. Všetky aktivity boli interaktívne, hravou obrázkovou alebo názornou formou, aby druháčikovia získali nové vedomosti predovšetkým prostredníctvom zážitkov.   A tí sa naozaj veľmi aktívne zapájali. Predbiehali sa v odpovediach, čo v našich tretiakoch vyvolalo pocit spokojnosti a nadšenia a inšpirovalo ich k improvizácii. Tým sa vzdelávanie v tejto oblasti stalo  spontánnym a šťastie v očkách detí, ktoré za každé zapojenie sa získali sladkosť od našich žiakov alebo darček od sponzora O2 a Finančnej správy v Banskej Bystrici, naozaj stálo za to. A spokojní boli nielen žiaci, ale aj učitelia ŽŠ Spojová v Banskej Bystrici.

 „V utorok,  3. marca 2020, sa zúčastnili žiaci dvoch oddelení školského klubu detí na ZŠ Spojovej 14 zážitkového vyučovania, ktoré sprostredkovali žiaci SOŠ informačných technológií so svojimi vyučujúcimi. Naši druháci s veľkým záujmom a očakávaním privítali starších kamarátov. Tí im pútavým a veku primeraným spôsobom vysvetlili, čo je finančná gramotnosť na základe jednoduchých a vhodne pripravených príkladov práce s peniazmi. Ponúkané úlohy deti  riešili s veľkým záujmom. Reagovali aktívne, spontánne. Väčšinou odpovedali správne, vedeli , či je tvrdenie pri porovnávaní sumy viac-menej pravdivé alebo nepravdivé, čo je možné za určitú sumu kúpiť, či je niečo zbytočné, a teda peniaze treba investovať inde. Prostredníctvom rozprávky sa dozvedeli  o výdavkoch, všeličo o pôžičkách a ich splácaní. Rozprávka u detí navodila radostnú, uvoľnenú náladu.    Okrem finančnej a matematickej gramotnosti si  deti mali možnosť rozvíjať zručnosti v  spoločensko–vednej oblasti výchovy  pri veľmi atraktívnom  poznávaní pracovných profesií. Žiaci strednej školy v prestrojení znázorňovali pracovnú činnosť niektorých profesií. Zaujímavé bolo vypočuť si názory, prečo je tá ktorá práca výhodná či nevýhodná. Všetky úlohy, aktivity a činnosti deti robili s nadšením, boli pre nich zaujímavé, príťažlivé, nenásilne pútali ich pozornosť. Žiaci druhej skupiny sa už tešia, že stredoškoláci prídu aj k nim, pretože dobré správy sa šíria rýchlo. Aj oni chcú skúsiť zážitkové učenie a aktivity s veľkými kamarátmi.“  To sú už slová vychovávateľky školského klubu detí zo ZŠ Daniely Peniakovej, ktorá sa so svojimi zverencami finančného vzdelávania druhákov zúčastnila.

Po realizácii tohto podujatia môžeme konštatovať, že sme sa postarali nielen o vytváranie dobrých vzťahov našej školy s verejnosťou, ale aj o zvýšenie finančnej gramotnosti tých najmenších, ktorí celé podujatie zhodnotili slovami „páčilo sa nám úplne všetko!“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Ján Koreň, III. A

 

pondelok, 02 marec 2020 14:28

Súťaž žiakov I. E triedy, odbor KMP

Ako každý rok aj tentokrát sme pripravili vedomostnú súťaž  pre žiakov 1. ročníka, odboru klientsky manažér pošty. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti.                                                                                                                                                          

Cieľom súťaže bolo zistiť vedomosti z oblasti pošty, finančnej gramotnosti a geografie.  Žiaci preukázali dobré vedomosti z daných oblastí a ich reakcie na súťaž boli pozitívne.

Autorka: Mgr. Ľudmila Weissová

Foto: Bc. Erika Zádrapová

 

nedeľa, 01 marec 2020 11:17

Oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na posledné informácie ohľadom šírenia sa koronavírusu v Európe a na základe vyhlásení Vlády SR po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, ako aj po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva, sme sa rozhodli požiadať rodičov žiakov, ktorí sa počas jarných prázdnin zdržiavali v krajinách a oblastiach, kde bol potvrdený koronavírus, aby sami zvážili vzhľadom na ostatné deti a učiteľov ponechať dieťa v niekoľkodňovej karanténe po návrate domov. Iste chápete, že šírenie chorôb v kolektíve je veľmi rýchle. V prípade akýchkoľvek príznakov akútneho respiračného ochorenia kontaktujte zdravotníkov i školu. Žiaci budú, samozrejme, ospravedlnení.

Ďakujeme Vám za porozumenie.
Vedenie školy.

streda, 19 február 2020 10:05

Kam na vysokú školu 2020

Aj tento rok sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SOŠ IT zúčastnili výstavy s názvom „Kam na vysokú 2020". 

Výstava Kam na vysokú 2020 - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

Výstava putuje po viacerých mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začínala v Trnave, potom nasledovala Nitra a Žilina. Ďalší týždeň podujatie pokračovalo u nás v Banskej Bystrici, neskôr v Košiciach a ukončená bude v Prešove. Počas  výstavy, ktorú absolvovali aj naši žiaci, sa mohli oboznámiť s možnosťami štúdia nielen pri stánkoch. Pripravené boli špecializované workshopy o tom, ako si správne vybrať  vysokú školu,  ukážky študijných odborov a ďalšie zaujímavé aktivity.

Naši žiaci podujatie hodnotili pozitívne a vyjadrili sa nasledovne:

„Na výstave sme sa stretli s rôznymi študijnými odbormi ako napríklad manažment, ekonómia, technické zamerania, ale i prírodovedné odbory. " (Alexandra Mesiariková, žiačka III. E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

„Výstava bola zaujímavá a informovala nás o rôznych možnostiach štúdia." (Šimon Kyseľ, žiak III. E triedy, odbor klientsky manažér pošty)

„Výstavu hodnotím ako príjemnú skúsenosť, ktorá nám pomôže s výberom vysokej školy.“ (Martin Lehocký, žiak III. E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

Ďakujeme všetkým za účasť!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

So Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou už máme skúsenosti a preto inovačný deň na našej škole nebol úplnou novinkou. Pred dvomi rokmi sme boli súčasťou prezentačného stánku tejto agentúry počas marketingového podujatia Noc výskumníkov a krátko potom nás navštívil lektor tejto spoločnosti Ing. Artur Šturmankin, ktorý zrealizoval program zameraný na inovatívne myslenie našich žiakov.

 

A 12. februára 2020 sme ho mali možnosť spolu s jeho ďalšími kolegami opäť privítať. Tentokrát cieľom ich návštevy bolo zrealizovať Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý spája podnikateľskú komunitu s verejným akademickým sektorom. A to, že prišli práve k nám, nebola náhoda.

 

Marek Kraus, absolvent našej školy, pred dvomi rokmi prihlásil do súťaže Krištáľový Merkúr svoju prácu Kamerový slider pre tvorbu videí a stal sa víťazom súťaže Mladý inovátor. Následne na základe tohto ocenenia na výstave v rámci projektu Mladý tvorca 2019 získal za túto prácu ďalšie ocenenie. A práve jeho kamerový slider bol predmetom workshopov aj počas inovačného dňa.  Úlohou 90 žiakov z tretieho ročníka rozdelených do piatich skupín bolo vytvoriť kreatívne nápady na propagáciu  kamerového slidera.

 

No skôr, ako sa tak udialo, sa všetci zhromaždili v telocvični, kde žiakov, ale hlavne lektorov ZIVSE, privítal riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh. Okrem iného vyslovil potešenie nad tým, že sa naši žiaci zapájajú do takýchto súťaží, pretože získavajú skúsenosti, ktoré ich posúvajú ďalej.  Potom sa už ujal slova lektor Ing. Artur Šturmankin, ktorý okrem svojich kolegov predstavil aj projekt Inovujeme SK. Potom už nasledoval workshop na tému Ako myslieť kreatívne a inovatívne.

 

O hodinu neskôr, v čase od 9:00 do 11:35 hod.,  žiaci v skupinkách pracovali na tvorbe už spomínaných nápadov. Ďalšia polhodinka patrila ich prezentáciám lektorom a učiteľom. Nápady a inovatívne riešenia ako propagovať kamerový slider pre tvorbu videí boli naozaj veľmi podnetné a každá skupinka žiakov všetkých študijných odborov dokázala, že vie myslieť tvorivo. Nápady žiakov ocenili nielen vyučujúci, ale aj lektori. Projektový manažér SIEA Mgr. Peter Balcerčík  sa vyjadril, že sa mu so žiakmi pracovalo veľmi dobre, aktívne sa zapájali do workshopu Ako kreatívne myslieť, do hry pozitív a negatív a test kreatívnej schopnosti u každého dopadol veľmi dobre. Samozrejme, za svoje nápady dostali darčeky od spoločnosti Inovujeme SK. 

 

Po obednej prestávke o 12,45 hod. sa opäť všetci presunuli do telocvične, kde si žiaci vypočuli hodnotenie svojich nápadov od vyučujúcich a nasledoval koncert rapera Tona S. a autogramiáda. Ten sa všetkým prihovoril skladbou Zdravím a texty jeho piesní mali naozaj veľkú výpovednú hodnotu a mali čo povedať publiku, ktoré tvorili naši tretiaci.

 

 Potešili nás aj slová  Ing. Artura Šturmankina, ktorými veľmi pozitívne zhodnotil celé podujatie, aktivitu žiakov, ale aj našu školu, na ktorej sa podľa jeho slov cítili  veľmi dobre.

Záverečné slovo patrilo zástupkyni riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Kataríne Štrónerovej, ktorá všetkým poďakovala a povedala, že je veľmi rada,  že žiaci boli kreatívni a vďaka tomu prežili trochu iný deň, ako sú tie ostatné, ale hlavne sa tešila z toho, že ho zvládli. Vyslovila aj presvedčenie, že škola im dá veľa do života, pretože každý študijný odbor je zameraný na inú oblasť, ale  oni sa dokážu spojiť a pomôcť si navzájom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dňa 28. 1. 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo vo florbale stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 13 stredných škôl. V základnej skupine zdolali naši žiaci Gymnázium Andreja Sládkoviča a SOŠ hotelových služieb a obchodu, čo im zaručilo postup do finálového kola, kde sa 30. 1. 2020 stretli víťazi všetkých štyroch skupín. Za posledné tri roky sa im vždy podarilo postúpiť do krajského kola, dvakrát z prvého miesta a jedenkrát z druhého miesta v okrese. Naši žiaci dokázali obhájiť postup z okresného kola výbornými výkonmi aj v krajských kolách, kde vždy hrali finále o postup do celoslovenského kola, no doposiaľ sa  im to nepodarilo. Vo finále ich súper vždy zdolal o jeden gól, naposledy to bolo po samostatných nájazdoch. O herných zručnostiach našich žiakov niet pochýb, no pre víťazstvo v krajskom kole je potrebné podať aj mentálny výkon ako napr. nepodceniť súpera, plniť si svoje úlohy na pozíciách a hrať disciplinovane od začiatku až do konca stretnutia, a to bez ohľadu na výsledok a vývoj zápasu. V posledných zápasoch vo finále okresného kola dokázali popracovať aj na tejto stránke, čo sa bez pochýb prejavilo na jednoznačných dominantných víťazstvách v skupinách ako aj vo finálovom okresnom kole. Veríme, že dokážu tieto výkony zopakovať aj v  krajskom kole v Detve, ktoré sa odohrá 26. 3. 2020 a budú reprezentovať školu aj na celoslovenskej úrovni.

 Školu v okresnom kole reprezentovali : Matúch, Dvorský, Kapustík, Míšek, Políček, Surma, Koreň, Výboh  pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.

 

VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY Z FINÁLE OKRESNÉHO KOLA :

SOŠ IT vs. Spojená škola, Školská 7      8 : 2

SOŠ IT vs. Obchodná akadémia            17 : 0

SOŠ IT vs Spojená športová škola         7 : 2

VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY V SKUPINE :

SOŠ IT vs. Gymnázium A. Sládkoviča    7 : 2

SOŠ IT vs. SOŠ HSO Školská 5                 8 : 1

Konečné poradie v okresnom kole vo florbale z 28. 1. a z 30. 1. 2020 v Banskej Bystrici, postúpili prvé dve družstvá :       

   
 

1.

SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

2.

Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica

Bez poradia

Banská Bystrica

 

-

SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. J. G Tajovského, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Ev. gym., Skuteckého 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. A. Sládkoviča, J.A Komenského 18, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Kat. gym. Š. Moysesa, Hurbanova 9, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

OA, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ Pod Bánošom 80, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SZŠ, J. G. Tajovského 24, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená športová škola. Trieda SNP 54, B. Bystrica

Banská Bystrica

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

 

Strana 6 z 44
Dnes je
24.09.2021
a meniny má Ľuboš,Ľubor
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.