Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

štvrtok, 09 august 2012 11:48

Mechanik počítačových sietí

 

 

 

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ                   2682 K 

4-ročný študijný odbor


 

Uplatnenie


Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.


 
Charakteristika:


Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.


 
Úspešný absolvent získa:


 - úplné stredné odborné vzdelanie,
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.
 


Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať vo výrobnej a servisnej oblasti.


Výrobná oblasť :
-          montáž počítačov a periférnych zariadení,
-          montáž počítačových sietí.


Servisná oblasť :
-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení,
-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí.
 
Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :
-          správy lokálnych počítačových sietí,
-          tvorby WWW stránok.
 
Absolventi sa môžu uplatniť ako :
-          systémoví programátori,
-          správcovia počítačových sietí,
-          systémoví integrátori,
-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch,
-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.


 
Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení tým, že:


-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.
-       ovláda základy sieťových vrstiev.
-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.
-       je schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení.
-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam.
-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.


Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

 
pondelok, 30 september 2013 23:21

História školy

Naša škola vznikla v roku 1967 pod názvom Odborné učilište spojov. Bola jedna z troch škôl rovnakého zamerania na Slovensku. Už od svojho vzniku sme pripravovali žiakov pre rezort pôšt a telekomunikácií v trojročných učebných odboroch spojový montér a spojový mechanik a v dvojročnom učebnom odbore spojový manipulant. V súvislosti so zmenami spoločnosti sa menil aj názov školy. Postupne sa z Odborného učilišťa spojov stalo Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií.

„Za Banskou Bystricou na kopci sa majestátne vypína  areál  budov OUPT (Odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií). Dlho sa čakalo na jeho dokončenie. Keď prišli doň koncom augusta 1967 zamestnanci vtedajšieho OUS (Odborného učilišťa spojov), nevedeli, kde položiť nohu – práca bola ešte v plnom prúde – no vyučovanie sa začalo v septembri 1967, len s týždenným oneskorením.

Do učilišťa sa sústredili učni z Hrabín, Ružomberka, Belušských Slatín a Ostravy.

Učili sa profesiám: spojový montér, spojový mechanik a spojový manipulant....“

                   

          Toto sú prvé slová a vety školskej kroniky, ktoré boli napísané pred 45 rokmi. Áno, presne toľko rokov má naša škola. Hoci sa za tento čas niekoľkokrát zmenil oficiálny názov, vymenilo sa veľa učiteľov, majstrov i vychovávateľov, jedno zostalo po celý čas existencie zachované – jej zameranie. V časoch dobrých i zlých stále vychovávame pracovníkov pre telekomunikácie a Slovenskú poštu, a.s.. Na Slovensku boli len 3 takéto školy – v Bratislave, Košiciach a u nás – v Banskej Bystrici. V tých najlepších rokoch sme mali na našej škole študentov z celého Slovenska, internát praskal vo švíkoch a počty žiakov sa pohybovali medzi 600 – 700. Po roku 1989 sa však situácia zmenila. Kvôli ekonomickým dôvodom rodičia prestali dávať svoje deti do stredných škôl vzdialených od bydliska, a tak sa zo školy s celoslovenskou pôsobnosťou stala škola regionálna. No ani jeden školský rok sme sa nemohli sťažovať na nedostatok žiakov, za čo môžeme ďakovať našej dobrej povesti. Množstvo spokojných absolventov, rodičov i zamestnávateľov je našou najlepšou reklamou.

Pôvodne trojročné odbory boli hneď po dvoch školských rokoch doplnené o štvorročné študijné odbory s maturitou, a tak naši absolventi dostávali po ukončení štúdia výučné listy a zároveň aj maturitné vysvedčenia. Niektoré odbory po určitom čase zanikli, ako napríklad spojový montér, no mechanikov a manipulantov máme dodnes. To tiež svedčí o našej vernosti profesionálnej profilácii v oblasti telekomunikácií a pošty.

Riaditeľov mala škola za tých 45 rokov len piatich – v tejto funkcii pôsobili Ing. Rabatin a Ing. Alman, Mgr. Vlček a Ing. Murgaš. Súčasným riaditeľom školy je Ing. Balogh.

Školu vždy tvorili 4 neoddeliteľné súčasti: teoretické vyučovanie, odborný výcvik, školský internát a hospodársky úsek. V tomto školskom roku je to tím 77 ľudí (28 učiteľov, 16 majstrov, 8 vychovávateľov, 22 zamestnancov hospodárskeho úseku  a vedenie školy).

V školskom roku 2009/2010 sme sa stali Strednou odbornou školou. Posledná zmena nastala 1. 9. 2013, keď sme začali pôsobiť v sieti stredných škôl s názvom Stredná odborná škola informačných technológií. Svoju identitu sme si zachovali počas celého svojho pôsobenia a aj v súčasnosti pripravujeme žiakov pre rezort telekomunikácií v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií a pre rezort pôšt poštový manipulant. V súčasnosti pripravujeme zmenu názvu tohto odboru na klientský manažér pošty.

Škola sa neustále modernizuje a prispôsobuje podmienkam trhu. Ponuka študijných odborov sa rozšírila, pribudol odbor mechanik počítačových sietí,  grafik digitálnych médií a pracovník marketingu mobilného operátora. Od školského roka 2014/2015 začneme pripravovať žiakov aj v  odboroch elektromechanik – telekomunikačná technika a manipulant poštovej prevádzky a prepravy.

Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva z troch pavilónov teoretického vyučovania, dvoch pavilónov odborného výcviku, telocvične, školského internátu, školskej jedálne a športového areálu.

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov, olympiád a súťaží, ktoré škola každoročne organizuje. Už niekoľko desaťročí patria k neodmysliteľným aktivitám školy mobilitné projekty. V súčasnosti zabezpečujeme výmenné pobyty žiakov prostredníctvom mobilitných projektov so Školiacim centrom Deutsche Telekom AG, Telekom Trainig, Berufsbildungsstelle Erfurt v Spolkovej republike Nemecko, Strednou školou teleinformatiky v Ostrave a Strednou odbornou školou a Stredným odborným učilišťom v Trutnove v ČR a Strednou školou a vyššou odbornou školou aplikovanej kybernetiky, s. r. o. v Hradci Králové v ČR.

Už počas štúdia majú žiaci možnosť získať medzinárodný certifikát CISCO, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do viacerých záujmových krúžkov.

 Jedinečnou možnosťou, ktorú naša škola ponúka žiakom je možnosť pokračovať v štúdiu v Spolkovej republike Nemecko v spoločnosti Deutsche Telekom.

Sample imageAj tento rok sme dostali zelenú a prostredníctvom programu Erasmus+ sme absolvovali projekt v nemeckom meste Erfurt. Ide o projekt, kde žiaci pracujú na schválenom projekte a prezentujú ho partnerskej škole. Ani tento rok nebolo tomu inak a dvanásť vybratých žiakov našej školy ukázalo, čo sa v nich skrýva.

 

 

 

piatok, 13 máj 2016 14:42

3D tlačiareň

vsetky

 

K skvalitneniu vyučovania odborného výcviku žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií vo veľkej miere prispieva aj 3 D tlačiareň, ktorá vie vytlačiť rôzne predmety. Žiaci tak môžu svoje kreatívne nápady  a projekty realizovať práve prostredníctvom tejto tlačiarne, ktorou sa môže pochváliť len máloktorá škola.

Možnosti, ktoré 3 D tlačiareň ponúka, dokumentujú nasledujúce obrázky. Prezentujú zatiaľ len tvorbu zamestnancov  SOŠ IT Bc. Ondreja Rumana a Mgr. art. Mateja Opáleného:

 

štvrtok, 31 marec 2016 08:34

Archív zverejnovania

 

 

 

 

Archív

Záznamy prieskumu trhu za rok 2013      document

 

Výzvy na predkladanie ponúk      document

 

Informovania o zadaní zákazkazok      document

 

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou      document

 


 

Archív Faktúr

 

 

Archív Faktúr za rok 2011      document

 

Archív Faktúr za rok 2012      document

 

Archív Faktúr za rok 2013      document

 

 


 

Archív zmlúv

 

Archív Zmlúv za rok 2011      document

 

Archív Zmlúv za rok 2012      document

 

Archív Zmlúv za rok 2013      document

 

 

 


 

Archív objednávok

 

 

Archív Objednávok za rok 2012      document

 

Archív Objednávok za rok 2013      document

 

pondelok, 13 august 2012 04:19

Adaptačný kurz

Sample image

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

V snahe zabezpečiť čo možno najplynulejší prechod žiaka zo základnej školy na našu Strednú odbornú školu informačných technológií organizujeme na začiatku školského roka adaptačný kurz pre žiakov prvých ročníkov. V školskom roku 2016/2017 sa kurz bude konať v  hoteli Kráľová pri Zvolene (www.hotelkralova.sk). Vzhľadom na počet prvých tried bude kurz organizovaný v troch turnusoch.


 

 

 

Rozpis tried:

 

06. 09. 2016 – 07. 09. 2016– I. A + I. D grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí,

 

07. 09. 2016 – 08. 09. 2016– I. B + I. C grafik digitálnych médií, technik informačných a telekomunikačných technológií,

 

08. 09. 2016 – 09. 09. 2016– I. E pracovník marketingu, klientsky manažér pošty

 

Cieľom adaptačného kurzu je poskytnúť novým žiakom našej školy komplexný prehľad o škole a možnostiach sebarealizácie počas štúdia. Zámerom kurzu je tiež posilnenie neformálnych vzťahov medzi spolužiakmi a medzi triednymi učiteľmi a žiakmi. Následne by sa pozitívne vytvorená klíma mala preniesť do priestorov školy počas celého štúdia.

 

Obsah programu:

– prezentácie o aktivitách školy a o vyučovacom procese,

– oboznámenie žiakov s učebnými plánmi v jednotlivých študijných odboroch – spôsoby a formy výučby,

– poskytnutie informácií o pomoci pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),

– kariérne poradenstvo,

– informácie o praktickom vyučovaní na odbornom výcviku a o možnosti vzdelávania sa v CISCO, keďže sme lokálnou CISCO akadémiou,

– predstavenie mobilitných projektov ERASMUS+, ktoré sa uskutočňujú v Ostrave, Prahe, Hradci Králové, Trutnove a v nemeckom meste Erfurt.

 

Po ukončení prezentácií sa budú triedni učitelia spoločne so žiakmi venovať triednickým činnostiam (vypisovanie evidenčných listov, žiackych knižiek) a oboznámia ich so školským poriadkom. Po ukončení pracovných aktivít sa žiaci v popoludňajších hodinách zúčastnia turistiky do okolitej prírody. Vo večerných hodinách sú pre nich pripravené voľnočasové aktivity – biliard a plavecký bazén. Na druhý deň po raňajkách žiaci s triednymi učiteľmi absolvujú nenáročnú pešiu túru. Je preto potrebné, aby si každý žiak priniesol vhodné oblečenie, športový odev a obuv, prezuvky, plavky, hygienické potreby a lieky, ktoré užíva.

 
utorok, 13 máj 2014 08:12

CISCO

cisco

CCNA Exploration

Koncepcia programu Exploration ponúka hlbšie štúdium teórie a náročnejšiu laboratórnu prípravu. Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, tak pre potrebu malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávacie materiály boli vytvorené s ohľadom na potreby univerzít a špecializovaných stredných škôl.

Vzdelávací program Exploration poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií: od základov až po pokročilé aplikácie a služby. Je založený na prístupe zhora-nadol k sieťovým technológiám, ktorý je veľmi populárny na mnohých stredných a vysokých školách. Tento vzdelávací program kladie dôraz na teoretické pojmy a praktické aplikácie a poskytuje študentom príležitosti získať zručnosti a praktické skúsenosti s návrhom, inštalovaním, ovládaním a údržbou sietí.

Program Exporation ponúka výučbu teórie do hĺbky, podnetné laboratórne cvičenia a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie, pre študentov s pokročilou schopnosťou riešiť problémové situácie a s analytickými schopnosťami alebo pracujúci profesionáli, ktorí majú záujem o budovanie svojej kariéry a získanie priemyselného certifikátu. Program
Program Exploration môže byť integrovaný od rôznych technologický orientovaných vzdelávacích modulov alebo do vzdelávacích programov riadneho štúdia prípadne do nadstavbového štúdia na technických a odborných školách a univerzitách.

Kurzy programu Exploration zahrňujú moderné internetové technológie, ktoré umožňujú študentom realizovať interaktívne aktivity, ktoré simulujú výučbu a napomáhajú pri zapamätaní si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti. Všetky kurzy programu Exploration zahrňujú komplexné vzdelávacie manuály, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať ich myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme ako aj ich praktické zručnosti.

Vzdelávací program Exploration pozostáva zo štyroch kurzov:

  1. Základy sieťových technológií

  2. Smerovacie protokoly a koncepty

  3. LAN prepínače a bezdrôtová technológia

  4. Technológie WAN

Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov.

Program Exploration integruje navzájom súvisiace inžinierske koncepcie Umožňuje študentom osvojiť si zručnosti tak teoretické, ako aj praktické, odrážajúce všeobecné vzdelávacie praktiky na stredných školách. Ponúka flexibilitu vo výučbe programu a umožňuje skrátenie trvania jednotlivých kurzov.

Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty

Vzdelávanie založené na báze CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravený na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku.

 

Zručnosti a kompetencie

 

Základy sieťových technológií

Smerovacie protokoly a koncepty

Schopnosť použiť modely sieťových protokolov na opis komunikačný vrstiev v dátových sieťach

Schopnosť nakonfigurovať a overiť rozhrania smerovačov

Znalosť návrhu, kalkulácie a použitia sieťových masiek a adries.

Zručnosť konfigurácie protokolu RIPv1

Budovanie jednoduchých ethernet sietí pomocou smerovačov a prepínačov

Návrh a implementácia classless IP adresnej schémy

Základná znalosť budovania kabeláže a návrhu siete na prepojenie zariadení

Použitie pokročilých konfiguračných príkazov na smerovačoch používajúcich EIGRP

Znalosť konzolových príkazov na konfiguráciu prepínačoch respektíve smerovačov a na overenie ich správneho chodu

Aplikovanie základnej konfigurácie protokolu RIPv2 a schopnosť vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie

Analýza funkcií protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy

Identifikácia charakteristík distance vector smerovacích protokolov

LAN prepínanie a bezdrôtová technológia

Technológie WAN

Riešenie problémov na 1. 2. 3. a 7. vrstvách

Schopnosť charakterizovať vlastnosti technológií a podmienky ich efektívnej prevádzky: VoIP a Video Over IP

Schopnosť interpretovať sieťové diagramy

Konfigurácia a overenie funkčnosti služieb DHCP a DNS na smerovačoch

Prvotná konfigurácia prepínačov vrátane aktivovania vzdialeného manažmentu

Schopnosť overiť, monitorovať a riešiť problémy ohľadom ACL v sieťovom prostredí

Konfigurácia a overenie VLAN-iek, smerovania medzi VLAN-mi, VTP, nastavenie trunk-u a RSTP na smerovačoch

Konfigurácia a overenie základnej WAN konektivity prostredníctvom sériového rozhrania, spojenie na báze využívania protokolu PPP

Správa konfiguračných súborov

Konfigurácia a overenie PPP konektivity PPP medzi Cisco smerovačmi a medzi Frame Relay a Cisco smerovačmi.

Schopnosť identifikovať základné parametre nutné k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu

Riešenie problémov spojených s implementáciou WAN

Vyučované moduly

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.

Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems (http://cisco.netacad.net).

utorok, 14 august 2012 04:01

O Nás

História školy

 

Naša škola vznikla v roku 1967 pod názvom Odborné učilište spojov. Už od svojho vzniku sme pripravovali žiakov pre rezort pôšt a telekomunikácií v trojročných učebných odboroch spojový montér a spojový mechanik a v dvojročnom učebnom odbore spojový manipulant. V súvislosti so zmenami spoločnosti sa menil aj názov školy. Postupne sa z Odborného učilišťa spojov stalo Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií.

„Za Banskou Bystricou na kopci sa majestátne vypína  areál  budov OUPT (Odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií). Dlho sa čakalo na jeho dokončenie. Keď prišli doň koncom augusta 1967 zamestnanci vtedajšieho OUS (Odborného učilišťa spojov), nevedeli, kde položiť nohu. Práce boli ešte v plnom prúde, no vyučovanie sa začalo už v septembri 1967 len s týždenným oneskorením. V učilišti sa sústredili učni z Hrabín, Ružomberka, Belušských Slatín a Ostravy. Učili sa profesiám: spojový montér, spojový mechanik a spojový manipulant...“  Toto sú prvé slová a vety školskej kroniky, ktoré boli napísané pred vyše 52 rokmi.

 Áno, presne toľko rokov má naša škola. Hoci sa za tento čas niekoľkokrát zmenil jej oficiálny názov, vymenilo sa veľa učiteľov, majstrov i vychovávateľov, jedno zostalo po celý čas existencie zachované – jej zameranie. V časoch dobrých i zlých stále vychovávame pracovníkov pre telekomunikácie a Slovenskú poštu, a.s. Na Slovensku boli len 3 takéto školy, v Bratislave, v Košiciach a u nás, v Banskej Bystrici. V tých najlepších rokoch sme mali na našej škole študentov z celého Slovenska, internát praskal vo švíkoch a počty žiakov sa pohybovali okolo čísla 700. Po roku 1989 sa však situácia zmenila. Kvôli ekonomickým dôvodom rodičia prestali dávať svoje deti do stredných škôl vzdialených od bydliska, a tak sa zo školy s celoslovenskou pôsobnosťou stala škola regionálna. No ani jeden školský rok sme sa nemohli sťažovať na nedostatok žiakov, za čo môžeme ďakovať našej dobrej povesti. Množstvo spokojných absolventov, rodičov i zamestnávateľov je našou najlepšou reklamou.

Pôvodné trojročné odbory boli hneď po dvoch školských rokoch doplnené o štvorročné študijné odbory s maturitou, a tak naši absolventi dostávali po ukončení štúdia výučné listy a zároveň aj maturitné vysvedčenia. Niektoré odbory po určitom čase zanikli ako napríklad spojový montér, no mechanici a manipulanti pretrvali dlhšie. To tiež svedčí o našej vernosti svojej profesionálnej profilácii v oblasti telekomunikácií a pošty.

Riaditeľov mala škola za tých vyše 52 rokov zatiaľ len piatich, v tejto funkcii pôsobili Ing. Štefan Rabatin (1967-1989), Ing. Daniel Alman (1990-2004), Mgr. Ján Vlček (2004-2009), Ing. Roman Murgaš (2009-2011). Súčasným riaditeľom školy je od 1. júla 2011 Ing. Štefan Balogh.

Školu vždy tvorili 4 neoddeliteľné súčasti: teoretické vyučovanie, odborný výcvik, školský internát a hospodársky úsek. V tomto školskom roku je to tím 81 ľudí (30 učiteľov, 16 majstrov, 9 vychovávateľov, 22 zamestnancov hospodárskeho úseku  a vedenie školy).

V školskom roku 2009/2010 sme sa stali Strednou odbornou školou. Posledná zmena nastala 1. 9. 2013, keď sme začali pôsobiť v sieti stredných škôl s názvom Stredná odborná škola informačných technológií. Svoju identitu sme si zachovali počas celého svojho pôsobenia a aj v súčasnosti pripravujeme žiakov pre rezort telekomunikácií v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií a pre rezort pôšt v študijnom odbore klientsky manažér pošty, ktorý ponúkame aj pre Duálny systém vzdelávania (DSV).

Škola sa neustále modernizuje a prispôsobuje podmienkam trhu. Ponuka študijných odborov sa postupne rozšírila, pribudli študijné odbory mechanik počítačových sietí,  grafik digitálnych médií a pracovník marketingu – u nás so zameraním na mobilného operátora. Od školského roka 2020/2021 začneme pripravovať žiakov aj v študijnom odbore správca inteligentných a digitálnych systémov, ktorý ponúkame pre DSV .

Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva zo 4 pavilónov teoretického vyučovania, 3 pavilónov odborného výcviku, telocvične, 3 budov školského internátu, školskej jedálne a športového areálu.

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov, olympiád a súťaží, ktoré aj samotná škola každoročne organizuje. Už niekoľko desaťročí patria k neodmysliteľným aktivitám školy medzinárodné projekty mobility. V súčasnosti zabezpečujeme výmenné pobyty žiakov prostredníctvom týchto projektov s Andreas-Gordon Schule Erfurt v Spolkovej republike Nemecko, so Strednou školou teleinformatiky v Ostrave, s Vyšší odborní školou informačních studií a Střední školou elektrotechniky, multimédií a informatiky v Prahe, so Strednou školou a vyššou odbornou školou aplikovanej kybernetiky, s.r.o. v Hradci Králové a keďže so Strednou odbornou školou a Stredným odborným učilišťom v Trutnove sme ukončili spoluprácu kvôli ukončeniu poštového odboru na danej škole, rozbiehame spoluprácu so Strednou školu v Opave pre študijný odbor klientsky manažér pošty. Druhý rok máme cez Erasmus+ spoluprácu s Portugalskom, kde žiaci pracujú vo firmách.

Už počas štúdia majú žiaci možnosť získať medzinárodný certifikát CISCO, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do viacerých záujmových krúžkov.

nedeľa, 11 september 2016 19:23

Kontakt

Študijná referentka

Slávka Turčanová

Tel: 048/434 12 22
Fax: 048/434 13 41
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy

Ing. Štefan Balogh

Tel: 048/413 31 93
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Strana 43 z 44
Dnes je
24.09.2021
a meniny má Ľuboš,Ľubor
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.