Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 17 január 2012 10:34

Autoškola Filo

 

 

 
 Autoskola2020 maj web
sobota, 14 január 2012 14:49

Vedenie školy

Vedenie školy
sobota, 14 január 2012 14:54

Majstri odbornej výchovy

Majstri odbornej výchovy
sobota, 14 január 2012 14:55

Učitelia teoretického vyučovania

Učitelia teoretického vyučovania
 
sobota, 14 január 2012 14:57

Školský internát

Vychovávatelia školského internátu
sobota, 14 január 2012 14:58

Hospodársky úsek

Hospodársky úsek
nedeľa, 15 január 2012 18:47

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie
piatok, 07 september 2012 08:43

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Nižšie nájdete vyhlásené obchodné verejné súťaže:

 

 

OVS prenájom reklamnej plochy na plote

 

OVS prenájom reklamnej plochy

 

OVS prenájom reklamnej plochy na plote

 

OVS umiestnenie nápojového automatu

 

OVS prenájom reklamnej plochy na plote

 

OVS - prenájom reklamnej plochy-1

 

OVS - prenájom rekl. plochy- 2

 

 _______________________

 

Prenájom nebytového priestoru Pav C2 - 804

 

Prenájom nebytových priestorov C2 - 703

 

Prenájom nebytových priestorov C2 - 801

 

Prenájom nebytových priestorov ŠI - 217 ICM

 

Prenájom nebytových priestorov C2 - 804

 

Prenájom nebytových priestorov C2 - 805

 

Prenájom nebytových priestorov P1 autoskola

 

OVS 2021 Prenájom reklamnej plochy GML.pdf

 

 


 

Archív

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2019      document

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2018      document

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2017      document

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2016      document

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2015      document

 

Archív Obchodnej verejnej súťaže za rok 2014      document

 

 

utorok, 07 august 2012 12:34

Študijné odbory

 

 

Stredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. V súčasnosti ponúkame vzdelanie v študijných odboroch, v ktorých absolventi získajú kompetencie v oblasti:
- tvorby a výroby digitálnych médií,
- zberu, spracovania a prenosu dát,
- poštovej prevádzky, bankovníctva a ekonomiky,
- marketingu mobilných operátorov.Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie deviateho ročníka a splnenie kritérií prijatia.

 

Ponuka 4-ročných študijných odborov v školskom roku 2016/2017
3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
3795 K KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY
6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA

 

Úspešný absolvent získa:
- úplné stredné odborné vzdelanie
- maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Absolvent môže naviac získať:
- medzinárodný certifikát CISCO
- osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
- príležitosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí

 

Ďalšie ponuky:
- ubytovanie na internáte priamo v areáli školy,
- celodenná strava v našej jedálni,
- zaujímavé aktivity, ktoré budú rozvíjať vašu kreativitu, riešiť problémy a prezentovať
vaše výsledky,
- študijné pobyty v zahraničí – v Nemeckej spolkovej republike a v Českej republike
prostredníctvom projektu ERASMUS+,
- množstvo záujmových krúžkov, olympiád a súťaží.

 


 

gdm

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ                   3447 K

4-ročný študijný odbor

 

 

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach, grafických štúdiách,
vydavateľstvách alebo internetových službách.

 

 

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitma-povou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovanie textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti ako filmovať a upravovať videomateriály, základy animácie, pracovať s 3D modelmi, spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie. Naštuduje si možnosti koncipova-nia a úpravy webových stránok, ako aj vytvárania skladby a grafickej úpravy multi-mediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

mps

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ                   2682 K 

4-ročný študijný odbor


 

 

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí,
diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.

 

 

Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných tech-nológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

titt

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ     3778 K

4-ročný študijný odbor

 

 

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb,
v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj práce s multimédiami
v príbuzných odboroch informačných systémov.

 

 

Žiak spozná systém organizácie poskytovateľov telekomunikačných služieb, sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb a ich technické zabezpeče-nie, bude vedieť odborne poradiť, resp. odporučiť konkrétnu službu alebo koncové zariadenie, zabezpečiť prvý kontakt pri nahlásení poruchy. Získa základné vedo-mosti o digitálnych ústredniach, spozná jednotlivé typy signalizácie, základné princípy prenosných systémov, nadobudne znalosti z oblasti informačných komu-nikačných technológií a osvojí si princípy činnosti združovacích a koncových telekomunikačných zariadení. Oboznámi sa s jednotlivými typmi telefónnych prístrojov, faxov, záznamníkov a vybraných pobočkových ústrední. Spozná výstavbu káblových tratí, montáž základných spojovacích prvkov, montáž optickej spojky a samotné zváranie optických vlákien.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

pm

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA 

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA               6405 K

4-ročný študijný odbor

 

 

 

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov,
manažérskych a marketingových pozícií aj v súkromnom sektore.

 

 

Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia a marketingu, so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. V priebehu štúdia získa komunikačné a manažérske zručnosti, naučí sa základné princípy komunikácie s klientom, vedenia obchodné-ho rozhovoru a zvládania záťažových situácií. Osvojí si základné zásady a získa praktické zručnosti pri tvorbe marketingovej komunikácie, dokáže uplatniť marke-tingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím. Je pripravený aj pre oblasť podnikania. Počas štúdia sa po odbornej stránke pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

mmo

KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY

Klientský manažér pošty  3795 K
4-ročný študijný odbor

 

 

 

Uplatnenie
Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky,
iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva.
 

 


Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti. Spozná produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a využívať odborné a prevádzkovo – ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 
štvrtok, 09 august 2012 11:50

Grafik digitálnych médií

 

 

 

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ                   3447 K

4-ročný študijný odbor

 

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach (grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti, ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií), grafických štúdiách (kreatívec/grafický dizajnér), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), ako kameraman, fotograf.  Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách.

 

Charakteristika:

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti spojené s filmovaním a upravovaním video materiálov, základmi animácie, pracovaním s 3D modelmi, spájaním textových, obrazových a zvukových sekvencií. Naštuduje si možnosti koncipovania a úpravy webových stránok, ako aj vytvárania skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie,
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Taktiež môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít:

-       vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),

-       v masovokomunikačných médiách alebo internetových službách,

-       môže viesť vlastné fotoštúdio

-       môže sa uplatniť aj ako dizajnér/tvorca webových stránok,

-       programátor/kóder webových stránok,

-       tvorca a programátor flashových, webových  a mobilných aplikácií,

-       dizajnér v animačných štúdiách,

-       dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky,

-       dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk ),

-       uplatniť sa môže aj na vysokých školách s technicko-umeleckým zameraním,

-       v galerijných inštitúciách a môže pomáhať pri tvorbe a príprave výstav,

-       ako predajca v PC predajni alebo junior technik.

 

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

 

 

 

 

 
Strana 45 z 47
Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.