Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 19 september 2016 14:06

Školský časopis

Prečítajte si naše najnovšie číslo piateho ročníka školského časopisu.


Všetky čísla školského časopisu nájdete TU.

 

 

piatok, 16 september 2016 20:21

MLADÝ TVORCA 2016

Cena ministra hospodárstva za inováciu a technickú tvorivosť MLADÝ TVORCA 2016

2. miesto

 

Z Nitry sme si už po tretí raz odniesli ocenenie

 

Aj tento rok sa v Nitre od 26. do 28. 4. 2016 konala celoštátna prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Organizátorom podujatia bolo už tradične Ministerstvo hospodárstva SR a hlavným cieľom súťaže bola podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, duálny systém odborného vzdelávania a propagácia ďalšej alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Prezentovaná bola aj problematika podnikania mladých, predovšetkým podpora živnostenského podnikania. Nechýbali ani tradičné ľudové umelecké remeslá a seminár pre výchovných poradcov. Záštitu nad týmto (už 24.) ročníkom prevzal prezident republiky Andrej Kiska.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci tohto podujatia súťaž určenú pre žiakov stredných škôl o Top výrobok a súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR určenú pre pedagogických zamestnancov stredných škôl s názvom Za inováciu a technickú tvorivosť. Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR o Najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnávateľskou sférou bola zameraná na prípravu žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR, pričom boli odmenení aj zamestnávatelia, ktorí najintenzívnejšie spolupracujú so strednými školami.

Ani tento rok sme medzi súťažiacimi nechýbali, a to hneď v dvoch kategóriách. Majster odbornej výchovy Mgr. Martin Popovič sa do súťaže prihlásil s učebnou pomôckou v kategórii Za inováciu a technickú tvorivosť s názvom „Optická sieť fibre to the home s použitím RISER kábla“ a žiaci Peter Richtárik a Adam Špliňo, obidvaja z III. D, pod vedení majstrov odbornej výchovy Jána Kasana a Mgr. Martina Pagáča s Top výrobkomModel VoIP siete“.

Hodnotiaca komisia počas obidvoch dní posudzovala prihlásené výrobky na základe ich prezentácie samotnými autormi, funkčnosti a inovácií, ktoré do vyučovacieho procesu prinášajú. V posledný deň podujatia sa všetci súťažiaci sústredili v pavilóne, kde si mohli vypočuť výsledky hodnotenia súťaže, respektíve prevziať ocenenia. A ani naša škola neobišla „naprázdno“. Po víťazstve a získaní najvyššieho ocenenia z roku 2012 a tretieho miesta o dva  roky neskôr kolega Martin Popovič získal druhé miesto v súťaži o Cenu ministra hospodárstva SRZa inováciu a technickú tvorivosť“. Práve toto ocenenie mu do série jeho úspechov chýbalo.

Nebol to však jediný úspech, ktorý sme si z Nitry priniesli. Okrem súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR sa hodnotili aj prezentačné stánky jednotlivých škôl, a tak sme sa mohli tešiť aj z ceny predsedu BBSK za najlepší prezentačný stánok BBSK, ktorú riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Baloghovi slávnostne odovzdal vedúci oddelenia školstva a mládeže Úradu BBSK Mgr. Vojtech Papp.

Poďakovanie patrí nielen ocenenému výrobku, ale aj súťažnému výrobku našich žiakov, ktorých prišlo do Nitry podporiť ich ďalších 50 spolužiakov. Možno práve počas tejto exkurzie pri prehliadke stánkov prezentujúcich škôl, súťažného výrobku svojich rovesníkov a prezeraní si ďalších prihlásených výrobkov našli inšpiráciu zúčastniť sa tejto súťaže na budúci rok.

Sme hrdí na našich súťažiacich, ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena školy a na jej propagácii a svojimi úspechmi ju dostávajú do povedomia širokej verejnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 16 september 2016 20:20

Majstri slovenska

VI. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní v kategórii starších študentov v disciplíne na 4x500 m

1. miesto

piatok, 16 september 2016 14:50

Bulletin

V našom informačnom bulletine si môžete pozrieť všetko,

čo Vás zaujíma o našej škole. Dozviete sa o našich aktuálnych odboroch a o ublatnení absolventov našej školy.

Náš bulletin v plnej kvalite nájdete TU.

 

 

 

 


 

 

3778 K   technik informačných a telekomunikačných technológií

tittŠtudijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Rozumie prírodným zákonom, javom a procesom, vie si ich vysvetliť a aplikovať v podmienkach praxe. Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení.

 

 

Absolventi študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

-       činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb,

-       montáž, prevádzka, nastavovanie, oživovanie, diagnostika, údržbou a opravami elektronických prvkov a telekomunikačných zariadení,

-       prenájmom koncových telekomunikačných zariadení,

-       všetky oblasti odvetvia telekomunikácií,

-       poskytovateľov služieb internetu,

-       mobilných operátorov a poskytovateľov ďalších rádiokomunikačných  služieb.

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       pozná princípy súčasného a perspektívneho využívania počítačov a rozvoja elektronizácie.

-       využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (osobný počítač) a základné obslužné programy.

-       absolvent používa bežné meracie prístroje pri meraní základných elektrických veličín elektronických obvodov a  špeciálnych súčiastok. Vie lokalizovať chyby, ktoré vznikli pri montáži a prevádzke konkrétnych zariadení. Vie určiť pracovný postup pri ich odstraňovaní a je schopný vzniknuté poruchy odstrániť, pokiaľ sa nejedná o zložitú opravu, ktorú je oprávnený vykonávať len výrobca alebo dodávateľ.

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k ústredniam a iným technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

2682 K    mechanik počítačových sietí

mpsŠtudijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

 

 

Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

Výrobná oblasť :

-          montáž počítačov a periférnych zariadení

-          montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :

-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení

-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

 

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :

-          správa lokálnych počítačových sietí

-          tvorba WWW stránok

              Absolventi sa môžu uplatniť ako :

-          systémoví programátori,

-          správcovia počítačových sietí

-          systémoví integrátori

-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch

-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií, v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.

-       ovláda základy sieťových vrstiev

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.

-       schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

3447 K    grafik digitálnych médií

gdmAbsolvent sa uplatní v reklamných agentúrach ( grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií ), grafických štúdiách ( kreatívec/grafický dizajnér ), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), kameraman, fotograf,  

 

 

Taktiež môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít :

-       vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),

-       v masovokomunikačných médiách, alebo internetových službách.

-       môže viesť vlastné fotoštúdio

-       môže sa uplatniť aj ako dizajnér/ tvorca webových stránok,

-       programátor/ kóder webových stránok

-       tvorca a programátor flashových, webových  a mobilných aplikácií,

-       dizajnér v animačných štúdiách

-       dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky

-       dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk )

-       uplatniť sa môže aj na vysokých školách z technicko-umeleckým zameraním

-       v galerijných inštitúciách a pomáhať pri tvorbe a príprave výstav

-       ako predajca v PC predajni, alebo junior technik

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

 


 

6405 K   pracovník marketingu  (u nás so zameraním pre mobilných operátorov)

pmAbsolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov ako aj v hlavných centrálach mobilných operátorov, pracovník v oblasti ekonomiky, financií, ľudských zdrojov a účtovníctva). Taktiež získa predpoklady a kompetencie v oblasti podnikania, predovšetkým v založení si vlastného zákazníckeho centra mobilného operátora na základe franšízingovej zmluvy.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-       odborný predajca v oblasti mobilných operátorov MO,

-       asistent predaja, obchodný zástupca,

-       zamestnanec Call centra mobilných operátorov,

-       pracovník informačných centier,

-       produktový manažér v oblasti MO,

-       oddelenia pre styk s verejnosťou v mediálnych inštitúciách (agentúry, vydavateľstvá)

-       zamestnanec reklamnej agentúry (marketingový analytik a stratég, tvorca propagačných materiálov),

-       prevádzkovateľ zákazníckeho miesta MO prostredníctvom franšízingovej zmluvy,

-       zamestnanec ekonomických oddelení podniku (účtovník,mzdár, administartíva

office manažér, account manažér, manažér public relation,

-       štátna správa, neziskové organizácie - napríklad pri tvorbe prezentácií  propagačných komunikátov,

-       zamestnanec v pracovnej agentúre,

-       v cestovných kanceláriách (predajca, tvorca katalógov),

-       pracovník masovokomunikačných médií, oddelenia propagácie a marketingu

-       v bankách a iných finančných inštitúciách (bankový a finančný poradca).

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického (podnikový manažment, marketing, financie, cestovný ruch....) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

 


 

3795 K   klientský manažér pošty

pm2Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, a. s., Poštovej banky, a. s., iných bankových inštitúcií, ziskových a neziskových organizácií a v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-          vedúca hlavnej pošty,

-          riadiaci zamestnanec jednotlivých oddelení Slovenskej pošty, a. s.,

-          klientský manažér pošty,

-          administrátor pôšt,

-          zamestnanec zákazníckeho servisu Slovenskej pošty, a. s.

-          logistik,

-          obchodný zástupca

-          odborný predajca bankových, poisťovacích a poštových produktov,

-          produktový manažér,

-          priehradkový zamestnanec pošty,

-          Priehradkový zamestnanec banky,

-          klientský poradca banky,

-          účtovník

-          administratívny pracovník

-          risk manažér (DSS, a.s.)

-          pokladník  banky ,

-          bankový poradca,

-          telefonický poradca,

-          regionálny zástupca pre DSS Poštovej banky,

-          produktový manažér pre úverové produkty,

-          marketingový biznis analytik ,

-          prevádzkovateľ Pošty partner,

-          administratívny pracovník,

-          obchodný zástupca v poisťovni,

-          referent servisu klientom v poisťovni,

-          manažér finančného oddelenia,

-          finančný poradca,

-          kuriér,

-          Obchodné spoločnosti- administratívny a klientský pracovník

-          zamestnanec podpory ekonomického oddelenia

-          v prepravných, zasielateľských a doručovateľských spoločnostiach (klientsky

-          pracovník informačných centier,

-          v personálnych agentúrach  ako klientsky poradca,

-          je schopný samostatne podnikať v oblasti logistiky a internetového obchodu,

Absolvent sa môže uplatniť  aj na vysokých školách ekonomického zamerania (ekonómia, logistika, doprava a spoje, poštové služby, podnikový manažment...) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

pondelok, 11 november 2013 12:18

Školský poriadok SOS IT 2018/2019

 V prípade, že sa Vám nenačíta PDF súbor, prosím refrešnite si webstránku.

utorok, 01 október 2013 19:53

Štatút rady školy

 

V prípade, že sa Vám nenačítajú PDF súbory prosím obnovte webstránku.

 

 

Školský rok : 2015 / 2016

1.      Dominika Šušková          Predseda ŽŠR

2.      Patrik Nosál                    Podpredseda ŽŠR

3.      Ema Kurucová

4.      Lenka Kocúrová

5.      Nicole Jadroňová

6.      Michaela Laurová

7.      Marián Kotyra

8.      Adam Liščinský

9.      Kristína Valachová

10.  Gabriela Kinčoková

11.  Nina Hotzelová

 

 

 

 

 

 

 

 

štvrtok, 19 september 2013 14:29

Štatút žiackej školskej rady

Štatút žiackej školskej rady

 

Preambula

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.596/2003 Z. z. o štátnej správe, o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

                                            

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 

1. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole informačných technológií

2. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

 

  

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

 

 

 

 

Článok III.

Činnosť Žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma a konzultuje a iniciuje návrhy  na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. Z každej triedy sa prihlási ľubovoľný počet kandidátov.

4. Z kandidátov sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

1. Člen má právo:

            a/ voliť a byť volený,

            b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

            d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

            e/ predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

  

 

 

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

 

 

 

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný  kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

 

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

 

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady

dňa 1.10 2015 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 

Banská Bystrica 1.10 2015                                                  

Dominika Šušková
predseda ŽSR  

štvrtok, 19 september 2013 14:23

Rodičovská rada

 

 

 

 

Zloženie  členov výboru ZRPŠ v školskom roku 2020/2021

 

Trieda

Meno a priezvisko

 

I.A

Ing. Marianna Galbavá

 

I.B

Alena Mladá

 

I.C

Zuzana Bačová

 

I.D

 Andrea Bačíková

 

I.E

Edita Filkorová

 

II.A

Mária Zelinová

 

II.B

Ľubomír Lapin

 

II.C

Mgr. Miroslava Surmová

 

II.D

Danuta Háčková

 

II.E

Ing. Blanka Lásiková

 

III.A

Pavel Slavkov

 

III.B

Mgr. Martin Žabka

 

III.C

Daniela Majerová

 

III.D

Ing. Štefan Lunter

 

III.E

Zuzana Púpavová

 

IV.A

Ing. Žaneta Sotáková

 

IV.B

Lea Cázerová

 

IV.C

Ing Marcel Mojžiš

 

IV.D

Lenka Klačanová

 

IV.E

Andrea Gašparovičová

 

Strana 41 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.