Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Sotva sa prváci stihli ako tak adaptovať na nové prostredie školy a systém vyučovania v nej, zamenili školské lavice za monitory svojich počítačov. Nový odbor, o ktorom ešte veľa nevedeli, museli zvládnuť dištančnou formou. A zvládli to naozaj skvele. Minimálne pracovníci marketingu z I. E. Celý druhý polrok patril podnikovému manažmentu a každý žiak pracoval so svojou vlastnou fiktívnou firmou. Okrem údajov o spoločnosti a  jej poslania porozmýšľali aj nad jej víziou, vypracovali časový plán, analýzu swot, organizačnú štruktúru a marketing podniku. Zvládli výberové konania aj pracovné pohovory. Vypracovali štýly vedenia a spôsob motivácie svojich zamestnancov. Snáď najväčšie problémy im robil finančný plán.  

Po návrate ku klasickej prezenčnej forme vyučovania sme pre nich pripravili podujatie pod názvom podnikanie v prírode. V altánku mestského parku formou neverbálnej komunikácie, pomocou mimiky a rôznych gest, ale aj rekvizít, prezentovali činnosti typické pre ich firmu a úlohou ich spolužiakov, klientskych manažérov pošty, bolo uhádnuť, v akej oblasti podnikajú. Následne žiaci svoju firmu predstavili.

Prvý sa podujal  prezentovať Marko Ligenza: „Snažil som sa vyjadriť pocity z celého školského roka, ako sme pracovali, čo sme dokázali za školský rok. Pracovalo sa mi dobre, aj keď sme vlastne všetci pracovali doma, ale naučil som sa niečo nové a získal som nové zručnosti z odboru. Aj keď pochopiť učivo bolo niekedy ťažké. Prvý školský rok na tejto škole som zvládol úspešne a pracovalo sa mi dobre. A aj dnešný deň, keď sme všetci prezentovali, bol super. Tváril som sa, že mi je veľmi teplo a ovieval som sa vejárom. Ani nebolo ťažké uhádnuť, že vyrábam a predávam klimatizácie.“

O chvíľu už predstavoval stavebné práce pomocou metra Adrián Maľa, ktorý je rád, že sa naučil, ako sa vedie firma, ako komunikovať so zákazníkom, ale aj ako sa správať k zákazníkovi.  Lenka Kopková všetkým ponúkala koláčiky, ktoré sa vyrábajú v jej cukrárni. „Spolužiakom sa darilo a každý jeden zámer podnikania uhádli. Nakoniec sme vyhodnotili, kto najlepšie znázornil a prezentoval svoj podnik. A tak sa naša „hra" skončila. Zas to bolo pre mňa niečo nové a záživné, pobavili sme sa a som rada, že sme strávili svoj čas tak pekne. Ďakujem za to, že som tam mohla byť.“

Natália Maťašová a Zuzana Homolová sú majiteľkami reštaurácií. S utierkou prehodenou cez ruku, podnosom a pohárom obsluhovali svojich zákazníkov. „Mne osobne sa to páčilo a bavilo ma to. Som rada, že sme si takto spríjemnili odborný výcvik,“ vyjadrila sa Zuzka a Natália dodáva, „bolo to zábavné a zároveň sme si vyskúšali prezentovanie pred publikom. Využili sme tu hlavne kreativitu a získané skúsenosti.“

Všetci tí, ktorí mali pocit, že by mohli na sebe niečo vylepšiť, mohli navštíviť kozmetický salón Bianky Bibovej. „Na ukážku typických činností som použila paletku očných tieňov. Páčilo sa mi, že to bola  tímová práca a všetci sme sa pobavili.“  Petronela Gajdošová s krabicou od pizze predstavila svoju Pizzeriu: „Keď prišiel rad na mňa, pochytil ma stres. Nikdy som nemala rada vystupovanie pred ostatnými. Napriek tomu som to zvládla a spokojne som si vydýchla.“

Poslednou bola firma na výrobu a predaj výživových doplnkov, ktorú nám aj s ukážkou svojho sortimentu predstavil Oliver Filkor. „Mal som veľmi pozitívny pocit  vďaka tomu,  že to  bolo  zábavné  a okolo mňa super ľudia.  Myslím si, že aj ostatní spolužiaci boli radi, že sme išli niekde spolu a lepšie sme sa spoznali. Páčilo sa mi, ako prezentovali svoje firmy.“

 

Pracovníci marketingu mali svoju prvú verejnú prezentáciu za sebou, štyria najlepší boli odmenení darčekmi a klientski manažéri pošty tiež nezaostávali. Nasledovala aktivita zameraná na finančnú gramotnosť. Zopakovali si, že finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Všetci už vedeli aj to, že je to schopnosť hospodáriť so svojimi financiami. Žiaci, rozdelení do troch skupín,  dostali obrázky niekoľkých produktov a ich úlohou bolo stanoviť čo najpresnejšie ceny a vypočítať sumu nákupu. Zvíťazila tá skupina, ktorá bola najbližšie k reálnej sume.

Tešíme sa, ak sme touto netradičnou formou vyučovania spríjemnili svojim žiakom vyučovanie a tiež, ak sa nám podarilo dosiahnuť to, aby učenie bolo názorné, doplnené rôznymi aspektami, pestré, ale aj zábavné. A aby taká bola aj prezentácia vedomostí a odborných zručností našich žiakov.  Ostáva nám už len veriť, že podobné aktivity budeme môcť v budúcnosti realizovať neobmedzene.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová a žiaci I. E

Foto: Oliver Filkor a Natália Maťašová, I. E

 

 

piatok, 25 jún 2021 12:00

Skúška ETS

Dňa 14. 6. 2021 sa uskutočnila skúška - overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na elektrických technických zariadeniach podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky 398/2013 Z. z.

Na overenie odbornej spôsobilosti sa prihlásilo 15 absolventov SOŠ IT z odborov: mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií. Skúška sa skladala z testu (30 otázok) a ústnej odpovede pred menovanou komisiou. Podmienkou postupu k ústnej odpovedi bolo zvládnutie testu minimálne na 75 %.  Skúšobná komisia bola zložená z členov: predseda komisie Ing. Anna Samášová, členovia komisie Ing. Miroslav Ferienčík a Mgr. Jozef Novák.  Výborné odborné vedomosti preukázali a skúšku úspešne zvládli žiaci: Marek Tonka, Marek Kocourek, Filip Belovický, Martin Turcer, Viktor Volko a Pavol Rejdovian. Ešte raz im srdečne blahoželáme.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. J. Novák

 

piatok, 25 jún 2021 11:58

SIDS prezentácie záverečných prác

V utorok 15. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnila slávnostná prezentácia ročníkových projektov žiakov odboru správca inteligentných a digitálnych systémov. Ich úlohou bolo spracovať zadanie vo vybranej oblasti ako napr. programovanie, IoT, grafické systémy, počítačové siete a počítačové systémy. Ide o žiakov nového odboru, ktorý je na trhu práce momentálne veľmi žiadaný, s vysokou pravdepodobnosťou uplatnenia žiakov po jeho skončení. Na to, že sú to žiaci 1. ročníka, ba čo viac, väčšinu školského roka strávili doma na dištančnom vzdelávaní, preukázali vynikajúce vedomosti, zručnosti a kreativitu pri spracovaní pridelených tém. Viaceré z nich je možné prirovnať aj k úrovni prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, kde s účasťou týchto žiakov v budúcnosti aj počítame. Preto by sme radi vyslovili spokojnosť s ich prístupom k štúdiu a popriali im do nasledujúceho študijného obdobia veľa šťastia, nech sú plní elánu, nech ich štúdium hlavne baví, pretože len vtedy, ak je štúdium a práca pre človeka koníčkom, tak môže dosahovať takto dobré výsledky.

Autor: Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 

Pandemické opatrenia v tomto školskom roku opäť zabránili žiakom absolvovať prezenčné vyučovanie. No nebolo to to jediné, o čo boli ukrátení. Školský rok bol chudobný aj na workshopy, exkurzie a získavanie odborných zručností priamo v prevádzkach reálnych firiem.  Aj keď  tieto obmedzenia pretrvávajú naďalej, niečo sa nám predsa len podarilo.

Franchising ako marketingový odbytový systém žiakom študijného odboru pracovník marketingu z II. E sprostredkoval 27. mája 2021 Ing. Ján Krchňavý, prevádzkovateľ špecializovaných predajní Telekom. A aby sme zabránili zhromažďovaniu ľudí v interiéri, stretli sme sa pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, čo toto podujatie obohatilo aj o jarné slniečko. Tu sa žiaci dozvedeli, že franchising je cestou k samostatnému podnikaniu. A samostatné podnikanie je predpokladom pre veľmi dobré príjmy. Znamená tiež poskytnutie práva na využívanie licencie originálnej značky. Tento najrozšírenejší spôsob podnikania má veľa výhod, ale aj nevýhod. Vďaka tomuto workshopu sme získali nové veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa franchisingu a zároveň sme mali možnosť precvičiť si vedomosti z prvého ročníka. Pán Ing. Ján Krchňavý nám totiž položil niekoľko otázok týkajúcich sa marketingového mixu  a podrobnejšie priblížil všetky časti marketingového mixu a ich uplatnenie pri predaji výrobku.“  To sú už slová Majky Kosoňovej, ktorú doplnila Kamila Revayová: „Workshop na tému franchising bol veľmi poučný. Dozvedeli sme sa tam plusy a mínusy tejto marketingovej techniky. Pán Ing. Ján Krchňavý bol veľmi milý a sympatický. Prešli sme celý franchising a aj niečo navyše. Nakoniec sme mali priestor na otázky, odpovede na ktoré nás zaujímali.“

A keďže  franchising je postavený na franchisingovej zmluve, žiaci mali možnosť nahliadnuť aj do nej. Po krátkej prestávke a prechádzke banskobystrickým námestím sme sa presunuli na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde žiakov čakala prezentácia duševného vlastníctva, patentov a ochranných známok. Túto časť sme absolvovali v exteriéri veľkej kongresovej sály, kde žiaci sedeli po jednom v každom rade. Na úvod ich lektorka Ing. Lucia Bocková oboznámila s tým, že ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Dozvedeli sa tiež, za akých podmienok si môžu dať svoj vynález patentovať a aké je to pre vynálezcu dôležité.

„Pani Bocková si pre nás  pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu o patentoch a o práci na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorú doplnila aj vlastnými skúsenosťami a zážitkami získanými pri vykonávaní tejto práce. Dozvedeli sme sa, za akých podmienok si môžeme niečo patentovať a ako to celé funguje, čo nesmie obsahovať vec,  ktorú si chceme patentovať a tiež koľko to stojí. Prezentácia sa mi veľmi páčila a napísal som  aj dobré hodnotenie (pred odchodom sme vyplnili dotazník, v ktorom sme vyjadrili svoju spokojnosť). Obidva workshopy ma veľmi bavili a som rád, že som nazbieral nové vedomosti aj touto formou,“ povedal Martin Moravčík a svoju spokojnosť vyjadrila aj Karolína Nepšinská: „Bolo to zaujímavé a príjemné. Zažili sme veľa zábavných chvíľ a tiež sme sa veľa nového naučili. Chcela by som poďakovať Ing. Jánovi Krchňavému a Ing. Lucii Bockovej za ich ochotu a čas a  našej pani majsterke, že pre nás toto podujatie zorganizovala.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Amália Boháčová a Andrea Kupcová, II. E

 

 

 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

 

Nasledujúci link je link na  formulár k záväznému potvrdeniu o nastúpení / nenastúpení na štúdium,

prosím, vyplňte všetky údaje. Po ich odoslaní Vám bude vygenerovaný a stiahnutý súbor PDF, ktorý bude slúžiť ako záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 1. ročníka
na Strednej odbornej škole informačných technológií v školskom roku 2021/2022.Toto potvrdenie je totožné s potvrdením v papierovej podobe, ktoré ste dostali poštou spolu s rozhodnutím o prijatí žiaka.
Súčasne bude toto potvrdenie automaticky odoslané študijnej referentke SOŠ-IT na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. za účelom vedenia predbežnej evidencie žiakov, ktorí na štúdium nastúpia, resp. nenastúpia.

 

Prejsť na formulár

Žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty z III. E triedy sa na hodinách manažmentu už niekoľko týždňov venujú personálnemu manažmentu. Učili sa, ako vytvoriť opis práce, naplánovať počet zamestnancov, ale aj to, ako ich získať. Po vytvorení inzerátu sa dozvedeli, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, čo všetko pracovnému pohovoru predchádza a nakoniec mali možnosť pracovný pohovor aj absolvovať.

Stalo sa tak na online vyučovaní 23. 4. 2021, kde ich spolu s vyučujúcou manažmentu Bc. Vlastou Vilhanovou  pri monitoroch ich počítačov privítala aj odborníčka z praxe a naša dlhoročná spolupracovníčka PhDr. Angelika Slováková.  Vďaka nej mali žiaci pocit „ozajstného“ výberového konania a niektorí mali naozaj zo začiatku trému. No už po niekoľkých minútach si ich záujem získal jej empatický prístup a tak samotné pohovory prebiehali vo veľmi príjemnej, priateľskej a zároveň profesionálnej atmosfére.

A žiaci zvládli túto formu vyučovania naozaj skvele! Vedeli už, že od  chvíle, keď začnú  pracovný pohovor,  personalista hodnotí jedinú vec, a to, či sú najlepší kandidáti  na túto prácu. A preto ich nezaskočila ani otázka: „Prečo by sme mali prijať práve Vás?" Vedeli, že nemôžu odpovedať: „Preto, že potrebujem prácu.“ Ako na každom workshope aj tu vzniklo niekoľko vtipných situácií. Napríklad Michal Maximo Kováč, ktorý absolvoval výberové konanie na pozíciu dopravného policajta, na túto otázku odpovedal slovami: „Pretože rád buzerujem ľudí.“ Zaujímavé boli aj odpovede žiakov na otázku, aké sú ich silné stránky. Naučili sa totiž aj to, že zamestnávatelia ocenia, keď vedia pomenovať svoje  silné stránky a vedia, že do firmy prinášajú hodnoty.  No vzápätí mali vymenovať aj svoje slabé stránky. To ich prinútilo k sebahodnoteniu a k lepšiemu spoznaniu vlastnej osobnosti.

„Absolvoval som pracovný pohovor na pozíciu právnika Okresného súdu v Banskej Bystrici a mal som z toho naozaj super pocit. Každá takáto skúsenosť je dobrá a pracovný pohovor skôr či neskôr čaká každého z nás. Je dobre, že som mal možnosť získať praktické skúsenosti a dozvedieť sa, čo je dobré a čo by som na pracovnom pohovore robiť nemal.  Precvičil som si to „naostro“ a na pohovore budem mať určite väčšiu šancu na úspech ako bez tejto prípravy,“ ocenil toto podujatie Gabriel Bukovina. Svoje pocity vyjadril aj  Adam Barič: „Dnešná hodina manažmentu ma  bavila oveľa viac vďaka kvalitnému workshopu, na ktorom sme si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovné pohovory.  Dalo mi to dobrú prípravu a naučil som sa, čo môžem a čo by som nemal hovoriť, aby som získal pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam. A mnoho iných užitočných vecí. Privítal by som aj  viac takýchto podujatí.“ Podobný názor má aj Petra Foltániová: „Workshop, ktorý si pre nás  pripravila pani Slováková, sa mi veľmi páčil. Nakoľko nám všetkým v súčasnej dobe chýba komunikácia, všetci sme to privítali. Posunulo ma to ďalej a verím, že to určite nebolo naposledy,  čo sme sa takto spojili online.  Už sa teším sa  ďalšie workshopy, ktoré, dúfam, už budú prebiehať prezenčne v škole.“

Spätná väzba od žiakov nám opäť potvrdila, že každá netradičná forma vyučovania sa naozaj vyplatí.  Som rada, že môžeme žiakom poskytnúť  aj informácie a skúsenosti z praxe vďaka odborníkom,  ktorým záleží na budúcnosti mladej generácie. Jedným z nich je aj PhDr. Angelika Slováková, ktorej by som chcela touto cestou  za všetkých žiakov poďakovať.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

utorok, 27 apríl 2021 15:17

Informácie k prijímacím pohovorom 2021

 

 

 

Prijímacie skúšky 2021

Súbory na stiahnutie ako aj orientačnú mapku nájdete nižšie.

 oznacenie budov

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na SOŠ IT BB PS 2021

 

Rozpis časov na PS 2021 SOŠ IT

 

 

 

 

streda, 21 apríl 2021 16:28

Návrat do škôl

 

 

 

Informácie ohľadne návratu do školy od 17.5.2021.

Súbory na stiahnutie nájdete nižšie.

 oznacenie budov

 

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ o obnove vyučovania od 17.5.2021

 

Vzhlásenie o bezinfekčnosti

Informácie k ubytovaniu - Školský internát

 

 

 

 

Mesiac a pol po tom, ako  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu Kvetka Šimová zo IV. E, rovnaké skúsenosti získala aj ďalšia žiačka našej školy Tánička Vozárová z III. E.  Po absolvovaní online školy manažérskych a IT zručností sa podelila s nami o svoje pocity:

„Od 22. 3. do 26. 3. 2021 som mala možnosť zúčastniť sa online školy manažérskych a IT zručností, ktorú usporiadala Žilinská univerzita. Záujem o účasť na tomto podujatí  bol naozaj veľký a preto som rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu. Bol to zaujímavý týždeň plný prednášok a rôznych manažérskych hier, ktorý mi dal množstvo nových poznatkov a skúseností. Počas prednášok a aj počas hier vládla príjemná atmosféra, všetci boli milí a priateľskí. Lektori boli tiež veľmi prívetiví a ochotní nám zodpovedať všetky naše  otázky. Počas pandémie to bolo príjemné spestrenie stereotypných dní s možnosťou spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. V tíme som bola s dvomi skvelými dievčatami Veronikou a Tamarkou, s ktorými sa výborne spolupracovalo a aj preto sa nám všetky úlohy podarilo zvládnuť. Jednu manažérsku hru, ktorá bola zmeraná na rokovanie a vyjednávanie, sa nám dokonca podarilo vyhrať. Počas tohto týždňa sme sa skamarátili a dohodli sme sa, že po skončení pandémie sa všetky stretneme. Som veľmi rada, že vďaka online škole sa mi podarilo nielen získať množstvo informácií a zručností, ale aj nadviazať nové priateľstvá. Takáto príležitosť sa určite nenaskytne často, preto som za túto skúsenosť vďačná. Motiváciou po ukončení online školy nie sú len nové vedomosti, zážitky a nové priateľstvá, ale aj certifikát, ktorý zaručuje prijatie na fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite bez prijímacích skúšok. Myslím si, že je dobré využiť každú príležitosť, ktorá nás môže posunúť vpred a najmä v  súčasnej dobe, kedy je možností omnoho menej.

Autorka a foto: Tatiana Vozárová, III. E

 710060000 246226

unnamed

 

 

IT Akademia FRI onlineskola ITMAN green

 

 

utorok, 30 marec 2021 16:01

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje obchodná spoločnosť KROS, spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Naša škola túto možnosť využila a súťaže sa zúčastnila. Prvé online kolo olympiády absolvovali dve šikovné žiačky IV. E triedy, študijného odboru pracovník marketingu - Soňa Vieriková a Mária Strelníková.

Online kolo olympiády bolo koncipované z čiastkových príkladov, špecificky zameraných na konkrétne oblasti dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), oblasti zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebehlo formou online testu.

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov, na ktorých čakajú zaujímavé a hodnotné ceny!

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

Strana 3 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.