Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 08 november 2019 10:29

Casting bridges 2019

Žiaci odboru grafik digitálnych médií majú každý rok možnosť zúčastniť sa workshopu vysokých teplôt, a to vďaka spolupráci s Katedrou sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Workshop bol tento rok dvojtýždňový, čiže traja účastníci z našej školy mali dostatok času spracovať svoje nápady od návrhu až po výsledok. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli pracovať s hlinou, glazúrou a polystyrénom. Šamotová hlina je materiál, ktorý potom naglazovaný vypaľovali v drevopeci až na 1300 stupňov a skúšali aj starú japonskú techniku RAKU. Polystyrén sa používa ako „prestupný“ materiál, ktorý sa v procese odlievania do kovu zmení na liatinový objekt.  Žiaci experimentovali a podarilo sa im vytvoriť viacero veľmi zaujímavých artefaktov, čo skonštatovali aj tamojší pedagógovia. Zároveň mali možnosť prežiť atmosféru medzinárodného workshopu vo vysokoškolskom umeleckom prostredí. Vrcholom podujatia bolo samotné odlievanie z liatiny z vysokej pece. Hoci atmosféru možno sprostredkujú fotografie, najlepšie je to zažiť na vlastnej koži.

Zúčastnení žiaci: Natália Laubertová III. A, Peter Kyseľ III. A, Lukáš Páterek III. B

Zúčastnení pedagógovia: Marianna Mlynárčiková, Ján Glončák

Autorka príspevku: Marianna Mlynárčiková

 

 

 

Požiadavka na finančné prostriedky pre rekonštrukciu kotolne bola na úrad BBSK predložená

v r. 2013. Predchádzajúce vedenie BBSK neustále odkladalo riešenie uvedenej problematiky napriek tomu, že pôvodná kotolňa bola neefektívna, kotly sa museli neustále opravovať, ich účinnosť bola minimálna. Po zmene vedenia BBSK sa prístup k riešeniu zmenil s tým, že kraj uvoľnil finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne. Bol vypracovaný kvalitný projekt, ktorý riešil výmenu kotlov, vyregulovanie sústavy, výmenu regulačných ventilov a celkový riadiaci systém kotolne.

Na základe projektu BBSK uskutočnil verejné obstarávanie, kde pri výbere dodávateľa mali šťastnú ruku. Je potrebné zvlášť poďakovať pánovi predsedovi BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, ako aj riaditeľovi odboru cestnej infraštruktúry a investícií Ing. Petrovi Muránskemu, ktorí sa veľkou mierou podieľali na uvoľnení finančných prostriedkov. „S rekonštrukciou kotolne sa začalo 10. 6. 2019 a ukončená bola kolaudáciou 30. 10. 2019,“  hovorí zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť Ing. Blažej Rybár.

V stredu 30. októbra 2019 sa stretli  zástupcovia našej školy Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, Ing. Blažej Rybár, zástupca riaditeľa  pre technicko-ekonomickú činnosť, Jozef Turčan, vedúci údržby, stavebný dozor, projektant a dodávateľ rekonštrukcie  so zástupcami BBSK v kancelárii Ing. Blažeja Rybára.

V novučičkej kotolni sme zastihli Karola Šándora zo spoločnosti Repar Bulding Control, ktorá zabezpečuje reguláciu kotolne. Predstavil nám nadriadený dispečerský systém, ktorý slúži na nastavenie regulačných parametrov kotolne, výroby teplej vody a kúrenia. Mali sme možnosť vidieť, ako dispečerský systém zobrazuje stav celého systému vykurovania, zaznamenáva a ukladá historické dáta meraných veličín. Je to moderný systém, ktorý pracuje na operačnom systéme Windows 10, je flexibilnejší, výkonnejší a jednoduchší na obsluhu, ale hlavne prináša komplexnejšie riešenia pre koncového užívateľa. Ing. Rastislav Konkoľ z RK Projektu Senec vidí aj širšie využitie týchto technológií. Neuniklo mu prepojenie prípravy mechanikov počítačových sietí a získavanie ich odborných zručností, ale aj implementácia odborných teoretických poznatkov práve sledovaním prevádzky tohto systému a vyhodnocovaním potrieb prevádzkových stavov.  A ako bonus toho všetkého nezabudol spomenúť ani šetrenie životného prostredia a znižovanie stavov emisií pre budúce generácie.

Ing. Ivan Gálus, ktorý zabezpečoval stavebný dozor, vyslovil veľkú spokojnosť a pochválil investora, ale aj projektanta Ing. Rastislava Konkoľa za kvalitné spracovanie projektu, na ktorom sa nemuseli robiť žiadne úpravy. Technológia, ktorú naprojektoval, je to najlepšie, čo na trhu máme a určite prinesie úspory. Celý projekt sa zrealizoval podľa projektovej dokumentácie, v stanovenom časovom limite a bez akýchkoľvek nepresností a zdržaní.

Peter Hudák, zástupca spoločnosti Petra+, s. r. o. Bratislava, dodávateľ rekonštrukcie, pri jeho odovzdávaní pochválil hlavne investora a vyslovil spokojnosť  s celým priebehom. „Keby nám všetci vychádzali v ústrety tak, ako to bolo v SOŠ IT v Banskej Bystrici, bola by  radosť pracovať. Sme tu od mája a Banská Bystrica nám prirástla k srdcu. Spoznali sme jej históriu a aj súčasnosť a  navštívili sme aj pamätník SNP. Bude nám to tu chýbať,“  dodal na záver.

Ing. Matúš Kutlák, referent investičného oddelenia BBSK, poďakoval za ústretovosť a kvalitnú prácu dodávateľovi,  stavebnému dozoru a projektantovi za kvalitné a včasné odovzdanie projektovej dokumentácie. Poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu počas priebehu celej investičnej akcie vyslovil aj zástupcom vedenia školy. Nakoniec vyslovil potešenie všetkých zamestnancov BBSK  nad tým, že mohli poskytnúť kvalitnejšie prostredie hlavne  žiakom v školskom internáte.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už 8. ročník projektu:  „Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci našej školy sa ho v predchádzajúcich rokoch zúčastnili tiež a  preto ani tento rok nemohol byť výnimkou. Cieľom projektu je podporiť čítanie mladých ľudí a vytvorenie nových kamarátstiev.

V tomto školskom roku nám bola pridelená partnerská škola z Popradu - Matejoviec. Ide o Strednú odbornú školu elektrotechnickú.

Tohtoročná téma znela nasledovne: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

Až 132 žiakov prvých ročníkov využilo svoju fantáziu. Vznikli naozaj krásne záložky do kníh. Rozmanité tvary, veľkosti, použitý materiál, maľované záložky, či dielka vyrobené formou koláže – to všetko robilo každú záložku originálnou. Výmena záložiek musela medzi školami prebehnúť do konca októbra. Všetci naši žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, boli tiež obdarení záložkou od žiakov z popradskej školy.

Veľké poďakovanie patrí žiakom, že sa zapojili do projektu a tiež za ochotu a vyučujúcim predmetu Slovenský jazyk a literatúra, že sa snažia urobiť  niečo navyše pre svojich žiakov a podporiť aj takýmto spôsobom ich čítanie.

Autorka a foto: Mgr. Olívia Vavreková

 

„Najlepší argument je ten, ktorý pôsobí iba ako vysvetlenie.“ Touto vetou začala svoj workshop  Mgr. Gabriela Selecká z Informačného centra mladých v Banskej Bystrici.  Ním sme na odbornom výcviku v I. E ukončili tematický celok zameraný na získavanie komunikačných zručností a ústretové vybavovanie zákazníka.

„V praxi sa môžeme stretnúť so zákazníkmi, ktorí nie vždy vedia svoj hnev ovládať a následne môže dôjsť k nepríjemnej argumentácii. K argumentácii dôjde vždy, keď účelom komunikácie je nájsť nejaký prijateľný kompromis. Na začiatku komunikácie je téma, pri ktorej sa postupne predkladajú argumenty. Nasleduje dôvod argumentácie a vysvetlenie názoru alebo daného výroku. Nie vždy je najlepšie presadzovať svoju pravdu, pretože z hľadiska inej osoby aj jej názor môže byť pravdivý. V tom prípade je najlepšie svoje rozhodnutie vydiskutovať. Byť na čele hádky nie je vždy riešenie.“  Všetky tieto poznatky sme mali možnosť získať hneď v úvode stretnutia s pani Seleckou, ktorá však neostala len pri verbálnom sprostredkovaní vedomostí z oblasti argumentácie.

Pripravila si pre nás aj niekoľko zaujímavých aktivít. Prvou z nich bola  aktivita zameraná  na výber  jednej z dvoch možností a vzápätí sme mali argumentovať, prečo sme si vybrali práve túto možnosť. Zaujímavé bolo to, že takmer v každej dvojici došlo k  zhode názorov. Druhá aktivita sa týkala výroby lietadielok z papiera každým účastníkom.  Boli sme rozdelení do štyroch skupín a úlohou každej bolo vybrať to najlepšie lietadlo a pilota.  Potom pilot „odštartoval“ lietadlo a my sme sledovali dĺžku jeho letu. Následne sme  medzi sebou argumentovali, prečo sme vybrali práve toho pilota a lietadlo. A napokon, opäť v štyroch skupinách, sme vyberali poradie dôležitosti zo zoznamu 15 vecí, ktoré by sme si zobrali na plavbu oceánom. Každý si vybral to, čo považoval na prežitie za najdôležitejšie. Niekedy došlo k argumentácii, no väčšinou sa členovia skupiny medzi sebou zhodli. A aj skupiny navzájom.

 Zistili sme, že každý z nás, hoci  má iný názor, si ho vie obhájiť, teda použije správne argumenty a môže skutočnosť zmeniť.  Správnymi argumentmi sa nám mnohokrát podarí presadiť si svoj názor, aj keď na začiatku nebol prijatý. Preto je najlepšie konať s chladnou hlavou. Opäť sme  sa naučili, ako sa máme  v niektorých situáciách správne zachovať. A s týmito novozískanými poznatkami sme sa rozlúčili s Mgr. Gabrielou Seleckou a s ICM Banská Bystrica..

 

Autor:  Sára Šotkovská,  I.E

Foto:  Andrea Kupcová, I. E

 

 

Získavanie nových zručností na odbornom výcviku prebieha rôznymi formami. Okrem praktických činností a nácvikov v učebniach školy absolvujeme aj rôzne exkurzie a workshopy. Výnimkou nebol ani piatok 19. 10. 2019, keď sme sa všetci žiaci I. E triedy  zúčastnili workshopu v Informačnom centre mladých, ktorý bol zameraný na neverbálnu komunikáciu. O tom, aká je neverbálna komunikácia dôležitá, nás presvedčila Mgr. Zlata Trubanová, ktorá nás už v úvode upozornila na to, že aj pri dialógu využívame nielen verbálne spôsoby komunikácie, ale väčšinu vyjadrení znázorňujeme neverbálne.

Pripravila si pre nás hneď  niekoľko aktivít, ktorými preverila naše  vedomosti získané v predchádzajúcom období na odbornom výcviku a teoretickom vyučovaní. V spoločenskej  miestnosti Informačného centra mladých, ktorá sa nachádza v budove nášho školského internátu, vládla už od začiatku veľmi príjemná atmosféra, ktorá nás povzbudzovala k aktivite. Viedli sme medzi sebou diskusie, vymieňali si názory, naučili sme sa niečo nové a učenie sa stalo hrou.

Prvá aktivita pozostávala z toho, že sme dostali lístky s otázkami, na ktoré sme  museli medzi sebou navzájom odpovedať. Na každú otázku musel odpovedať  iný žiak, čím to bolo trochu sťažené, no aj tak sme to zvládli. Nakoniec sme si vymenili medzi sebou svoje odpovede, ktoré museli byť pravdivé. Pri tejto aktivite sme si uvedomili, aká je  verbálna komunikácia potrebná a že ju využívame neustále.

Druhá aktivita sa už týkala len neverbálnej komunikácie, kde sme sa mali postaviť na špagát a zoradiť podľa mesiaca a dňa narodenia. A to všetko bez slov. Náročné bolo aj to, že pri presunoch sme nesmeli zísť zo špagáta.  Snažili sme sa všetko znázorňovať mimikou alebo gestikuláciou, pri čom niektorí tieto pravidlá aj porušili. Bolo to mierne chaotické, no nakoniec sme zistili, že všetko sa dá. Úloha bola splnená a všetci sme sa zoradili správne.

Tretia aktivita sa týkala tiež neverbálnej komunikácie, no bola o čosi komplikovanejšia. Našou úlohou bolo postaviť sa  do dvoch radov a poslední dostali obrázky, ktoré mali nakresliť na chrbát osobe pred sebou. Táto informácia sa posúvala ďalej až k prvému. Ten musel obrázok  nakresliť na papier. A toto sa nám veľmi nepodarilo. Uvedomili sme si, aký  dôležitý je očný kontakt.   Táto úloha bola asi najnáročnejšia. 

Štvrtá aktivita bola zameraná na zistenie tých skutočností, ktoré nám pri verbálnej komunikácii prekážajú alebo sú nám príjemné. Na naše prekvapenie sme sa v mnohých zhodli.

Zhodli sme sa aj v tom, že celé toto učenie bolo  zábavné, poučné a veľa sme  si z neho odniesli. Niet nad to,  naučiť sa  niečo, čo sa dá využiť nielen počas štúdia, ale aj v bežnom  živote a čo pomôže pri  rozvíjaní ľudských schopností, ľudskej mysle a ľudskej povahy. Všetci veríme, že to nebol náš posledný workshop, ale naopak bol jeden z mnohých, ktoré na nás ešte len čakajú. Ďakujeme.

Autorka: Sára Šotkovská,  I. E

Foto: Andrea Kupcová, Simon Lásik, I. E

 

 

utorok, 22 október 2019 15:07

OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporiadala Olympiádu o Európskej únii, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci 3. a 4. ročníka, študijných odborov klientsky manažér pošty a pracovník marketingu mobilného operátora.

Boli rozdelení do troch tímov v tomto zložení:

  1. tím - Alexandra Horváthová, Simona Mesarkinová, Mária Šipulová – žiačky IV. E triedy
  2. tím - Viktor Kováčik, Nikola Maruškinová, Martin Gombala – žiaci IV. E triedy
  3. tím - Mária Strelníková, Soňa Vieriková, Šimon Kyseľ – žiaci III. E triedy

 Organizáciu súťaže a pedagogický dozor vykonávala Ing. Monika Maruškinová.

Elektronické kolo súťaže prebehlo v priestoroch SOŠ IT v utorok 22. 10. 2019 o 10:00 hod. Elektronický dotazník bol vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku. Otázky do elektronického kola boli do značnej miery koncipované z publikácie o EÚ. Samozrejmosťou bol však všeobecný prehľad súťažiacich a sledovanie súčasného vývoja v rámci EÚ.

Žiaci úspešne zvládli prvú časť Olympiády a teraz nám už len ostáva čakať, či postúpia do finálového kola medzi 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

utorok, 22 október 2019 15:01

Chceš sa stať kadetom policajného zboru?

V štvrtom ročníku nás okrem maturity čaká aj rozhodovanie o tom, čomu sa budeme venovať po ukončení štúdia na strednej škole. Mnohých z nás čakajú Dni otvorených dverí na vysokých školách, no nie všetci chceme v štúdiu na vysokej škole pokračovať. A práve  tí sa musia poobzerať po nejakom zamestnaní. Naša škola  svojim žiakom pomáha aj v tomto smere. Absolvovali sme už workshop v Podnikateľskom inkubátore, kde sme získali množstvo užitočných informácií o možnostiach podnikania a absolvovali sme aj  prezentáciu, kde sme sa dozvedeli o možnosti pomaturitného štúdia na Strednej odbornej škole Policajného zboru.

            Celou prezentáciou nás sprevádzala odborníčka priamo z praxe, mjr. Mgr. Andrea Petrovičová z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici.
Poskytla nám veľké množstvo informácií o možnosti získať hodnosť kadeta a tým sa začleniť do Policajného zboru Slovenskej republiky.  Niektorí už o tejto možnosti vedeli, pre iných to bola novinka.  Od februára tohto roku sa totiž znížil minimálny vek pre získanie hodnosti kadet z 21 rokov na 18 rokov. Túto hodnosť môžeme získať absolvovaním  ročného kurzu na jednej z dvoch odborných škôl,  v Košiciach alebo v Pezinku. Kadetom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je po zdravotnej, duševnej a telesnej stránke spôsobilý na výkon služby. Požiadavky pre záujemcov sú jasné:  svojprávnosť,  bezúhonnosť, spoľahlivosť, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ukončená maturitná skúška a ku dňu prijatia nebyť členom žiadnej politickej strany.  K úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok je potrebné mať dobrú fyzickú kondíciu. Po prijatí majú študenti možnosť získať štipendium, ktoré je vyplácané mesačne vo výške  minimálnej mzdy, a taktiež bezplatnú stravu a ubytovanie v areáli školy.  Medzi predmety mladých kadetov patria: kriminalistika, ústavné a trestné právo, informatika, psychológia alebo  policajná komunikácia. Praktický výcvik absolvujú v spolupráci so skúsenými kolegami v prispôsobených priestoroch, kde sa kadeti naučia narábať so zbraňou, používať donucovacie prostriedky či obsluhovať vysielačky a majáky.  Kadeti sa popri štúdiu venujú voľnočasovým aktivitám, ako sú cvičenie v posilňovni, práca s mládežou alebo darovanie krvi. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa stávajú plnohodnotnými členmi Policajného zboru a môžu byť zaradení na niektoré zo štyroch oddelení, a to obvodné oddelenie, dopravný inšpektorát, hraničná polícia alebo pohotovostná motorizovaná jednotka. Nástupný plat príslušníka policajného zboru je v súčasnosti pre Banskobystrický kraj  1022 €. Prihláška na štúdium hodnosti kadet by mala byť stručná a napísaná rukou. Pred podaním prihlášky by uchádzač nemal zabudnúť na to, že byť policajtom znamená mať dobrý vzťah k práci policajtov a musí byť presvedčený, že túto prácu chce vykonávať zodpovedne a svedomito.

            Všetky tieto informácie vzbudili pozornosť štvrtákov a to, ako túto možnosť vnímali, sme sa dozvedeli od Radoslava Mojžiša zo IV. C: „Už v minulosti, skôr ako som sa prihlásil na túto školu, som uvažoval o práci v policajnom zbore. Počas štúdia ma však začalo lákať aj podnikanie v odbore, ktorý študujem. To, čo som sa dnes dozvedel, ma však prinútilo uvažovať opäť o možnosti stať sa policajtom. Je to super, že  mladí ľudia nemusia čakať, kým budú mať 21 rokov, ale môžu hneď po maturite nastúpiť za kadeta. Dobré je aj to, že už popri štúdiu získajú plat a istotu, že po ukončení výcviku bude z nich strážmajster s viac ako  slušným nástupným platom. Ešte neviem, ale asi túto možnosť využijem.“

 

Autorky: Simona Mesarkinová a Mária Šipulová, IV. E

Foto: Adrián Zelienka, IV. B, Viktor Kováčik, IV. E

 

 

„Koľko ľudí, toľko inovačných nápadov.“  S touto myšlienkou nás privítala pani Ing. Veronika Beličková, konateľka Podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici, ktorý je vedený pod spoločnosťou Business Innovation Center, s. r. o. Čo je to podnikateľský inkubátor a čo je predmetom jeho činnosti?

Podnikateľský inkubátor je organizácia, ktorá je štartovacou čiarou začínajúcich podnikateľov. Ponúka im zázemie pre rozbehnutie podnikania, priestory za cenovo dostupnejší nájom, či najrôznejšie vzdelávacie kurzy v oblasti podnikania. Do inkubátora prichádzajú podnikatelia s nápadom. Zamestnanci pomáhajú prehodnotiť rozhodnutie klientov podnikať, hľadajú odpoveď na otázku „Zamestnať sa alebo ísť do podnikania?“. Spoločne s klientmi prichádzajú na výhody a nevýhody podnikania. Inkubátor zhodnocuje perspektívu podnikateľovho nápadu a validuje tieto nápady.

Sami sme dostali možnosť zistiť, či máme predpoklady a predispozície na podnikanie. Vyplnili sme krátky test pozostávajúci z 10 otázok. Mnohí z nás zistili, že sú na podnikanie vhodní, čo mnohých z nás už v úvode tohto workshopu motivovalo a možno aj začali uvažovať o podnikaní.

Pokiaľ sa púšťate do podnikania, táto organizácia vám pomôže so získavaním finančných zdrojov pre jeho rozbeh.  Okrem iného vysvetlí a upozorní začínajúceho podnikateľa na byrokratické povinnosti voči štátu. Pokiaľ má podnikateľ chuť dozvedieť sa viac, môže využiť služby inkubátora, ako sú kurz podnikateľského minima, účtovný či právny mentoring, networkingové informačné stretnutia alebo konzultácie.

Výborný priestor ponúka napríklad pre freelancerov. Tí môžu využiť takzvaný co-working, systém zdieľanej kancelárie pre podnikateľov, ktorí na svoju činnosť nepotrebujú priestor celej kancelárie. Toto riešenie je veľmi moderné a na Slovensku čoraz žiadanejšie aj pre svoju nákladovú dostupnosť.

Pani Beličková nás počas celého výkladu aktívne zapájala, čím sa postarala o to, že sme sa skutočne nenudili. Okrem úvodnej aktivity formou testu predpokladov na podnikanie sme sa ocitli aj v polohe žiadateľov a poskytovateľov podnikateľských úverov, čiže budúcich podnikateľov a bankárov. Úlohou podnikateľov bolo presvedčiť banku, aby im úver schválila. No a banka hľadala argumenty, prečo im úver schváliť.  Rozdelení do dvoch skupín sme teda prejednávali podmienky získania úveru, ale aj iné možnosti financovania podnikania.

Podnikateľskému inkubátoru a predovšetkým pani Ing. Veronike Beličkovej veľmi pekne ďakujeme za obohacujúci zážitok, ktorý možno niektorých z nás motivoval k budúcemu podnikaniu. Osobitne ďakujeme majsterkám odborného výcviku za opätovnú zaujímavú náuku v teréne.

Autorka: Alexandra Horváhtová, IV. E

 Foto: Alexandra Horáthová a Viktor Kováčik, IV.E

 

            Pre získanie ešte lepších odborných zručností a poznatkov pri vytváraní efektívnej marketingovej komunikácie na odbornom výcviku sme medzi nami  15. 10. 2019 privítali pána Jána  Brádňanského, ktorý sa venuje online marketingu už  od roku 2004, spolupracuje s mnohými úspešnými spoločnosťami ako napríklad Joma, Amicomp, Amsalia, Dúšok, It real a mnoho ďalších.

            Už od začiatku tejto nepochybne podnetnej prezentácie sa nás snažil aktívne zapájať a ako motiváciu k interaktívnejšiemu priebehu workshopu bol nápoj v plechovke, ktorý mal možnosť získať každý, kto sa zapojil.  Hneď prvá otázka, ktorú nám pán Brádňanský položil, znela ako vnímame marketing my a  čo si pod slovom marketing predstavujeme. Aj napriek mnohým odpovediam, ktoré boli správne, nás prekvapil poznatkom, že marketing je všade okolo nás a výrazne nás ovplyvňuje, aj keď o tom možno ani netušíme.  Hneď potom sa presunul na samotný online marketing, ktorému sa sám venuje. Aj napriek tomu, že je to relatívne mladá forma marketingu, význam internetového marketingu každodenne rastie. Dozvedeli sme sa, že online marketing, alebo tiež internetový marketing sú všetky činnosti na internete, ktoré vedú k predaju výrobku alebo služby. Prvým z nástrojov online marketingu, ktorý nám predstavil, sa nazýva SEO. Je to vlastne optimalizácia pre vyhľadávače. Zjednodušene povedané veľa poučiek. Sám povedal, že napísanie štyroch  viet, do ktorých je potrebné vložiť dvadsať  kľúčových slov, mu zaberie aj dve hodiny času. Ďalšou a najstaršou formou je e-mail marketing. Sociálne siete ako  Facebook, G+, Twitter, Instagram, YouTube patria tiež k jedným z nástrojov online marketingu. Posledným je PPC reklama, čo znamená pay per clic, čiže reklama na kliknutie. Platíte za reklamu vtedy, keď niekto klikne na váš inzerát. Nakoniec nám dal priestor na naše otázky, ktorých odpovede nás najviac zaujímali. Ukázali sme mu náš reklamný leták, ktorý sme vytvorili pri realizácii našej reklamnej kampane a tiež sme sa ho pýtali na najlepší a najefektívnejší  spôsob online  reklamy. Diskusia nám všetkým dala veľa nových poznatkov a pomohla tiež pri tvorbe efektívnej marketingovej komunikácie. Každá nová skúsenosť, zručnosť a každý poznatok z oblasti marketingovej komunikácie z nás robí lepších profesionálov a pomáha nám získavať lepšie odborné zručnosti.

            Celé toto podujatie sme vnímali rovnako a v nasledujúcich riadkoch ponúkam vyjadrenie mojej spolužiačky Kvetky Šimovej: „Mne sa páčilo hlavne to, že nám viac priblížil online marketing, pretože som predtým o tom až tak nepočula  a počuť to od človeka, ktorý sa tomu venuje, bola len ďalšia nová skúsenosť.“ Mirka Medveďová sa vyjadruje v rovnakom duchu: „Bolo  to zaujímavé,  povedal nám veľmi veľa vecí, o ktorých  sme doteraz ani nepočuli. Dozvedeli sme sa aj to, ktoré obchodné centrum je najnavštevovanejšie v Banskej Bystrici. Nikto z nás nečakal, že je to práve HM Tesco. Jánovi Brádňanskému veľmi pekne ďakujeme za čas a hlavne chuť posunúť svoje poznatky a skúsenosti mladej generácií.“

Autorka: Soňa Vieriková, III. E                                               Foto: Ján Kristián Hrinko, I. A

 

            September na odbornom výcviku v I. E patril  už tradične verbálnej a neverbálnej komunikácii a získavaniu komunikačných zručností. Tie majú následne žiaci možnosť využiť pri ústretovom vybavovaní zákazníka. Skôr ako sa tak stane, sa však musia naučiť správať asertívne a pri agresívnych zákazníkoch využívať rôzne techniky asertívneho správania. Hoci ich čaká niekoľko workshopov na zákazníckych miestach mobilných operátorov Orange Slovensko a Telekom, jedného z ich prevádzkovateľov, Ing. Jána Krchňavého, sme si pozvali medzi nás už 11. októbra 2019.

            Po úvodnom teste asertivity žiaci zistili, že väčšina z nich sa dokáže správať asertívne. Potom už nasledovali rôzne modelové situácie, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať, ako zvládnuť agresívneho zákazníka, neoprávnenú, ale aj oprávnenú kritiku, a ktorú z metód asertívneho správania pri riešení týchto situácii využiť. Zo začiatku úsmevné situácie začali o malú chvíľu žiaci vnímať reálne a workshop im umožnil získať ďalšie odborné zručnosti, ktoré budú využívať nielen počas štúdia, ale určite aj vo svojom budúcom zamestnaní. 

            Pozitívne na tejto vyučovacej metóde je aj to, že sa zapájajú všetci žiaci, každý z nich si chce vyskúšať a „na vlastnej koži“ zažiť každú aktivitu,  o čom svedčia aj nasledujúce slová Karolíny Nepšinskej:  „Prezentácia  asertívneho  správania  voči rôznym typom zákazníkov v podaní Ing. Jána Krchňavého formou diskusie a simulovaní rôznych situácií, ktoré sa môžu pri vybavovaní zákazníka vyskytnúť, nás všetkých zaujala. On sám nám zahral agresívneho a veľmi nahnevaného zákazníka a my v úlohe predajcu špecializovanej predajne mobilného operátora sme mali za úlohu upokojiť ho a vybaviť ho k jeho spokojnosti. Bolo to zábavné, zrazu sme videli z druhej strany, aké to je, keď sa niekto hnevá, uráža nás. Zistili sme, že nie je ľahké takéhoto človeka upokojiť, zvládnuť jeho správanie, dokonca nie je ani len príjemné ho stretnúť. Sama som prišla na to, že sa nikdy takto chovať nechcem, pretože by som nerada druhým znepríjemnila deň. Ak sa nám v profesionálnom, ale aj v osobnom  živote stane, že sa s takým človekom stretneme, práve vďaka tejto prezentácii ako aj odbornému výcviku s pani majsterkou Bc. Vlastou Vilhanovou budem vedieť, ako takéto a podobné  situácie zvládať. Vyskúšali sme si šesť základných krokov, ako postupovať pri takýchto situáciách a pri ich dodržiavaní sa aj ten najrozčúlenejší zákazník určite dá zvládnuť. Stačí ho len milo privítať a aj nahnevaného človeka usadiť a pozdraviť. Nemenej dôležité je aktívne ho počúvať, zisťovať jeho  potreby, klásť mu otázky a pripraviť dobré riešenie alebo ponuku. A nezabudnúť pri tom použiť vhodnú techniku asertívneho správania, či už obohratú gramoplatňu, techniku otvorených dverí alebo asertívneho dopytovania. Nemej dôležitá je aj rozlúčka so zákazníkom. A s týmito vedomosťami budeme určite úspešní. Som vďačná a teším sa, že sme takýto workshop zažili. Dúfam, že budú aj ďalšie.“

 

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, Karolína Nepšinská, I. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 12 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.