Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 14 február 2020 12:19

Navštívili sme spoločnosť 02

Keď sme v školskom roku 2010/2011 začali pripravovať žiakov v študijnom odbore pracovník marketingu mobilného operátora, našou snahou bolo nadviazať spoluprácu a vytvoriť podmienky pre praktické vyučovanie žiakov práve v spoločnostiach mobilných operátorov Telekom, Orange a 02. A už desaťročie majú žiaci možnosť získavať praktické zručnosti nielen v spoločnosti Telekom a Orange, ale počas posledných rokov aj v 4ke. A práve sa nám podarilo nadviazať spoluprácu aj so spoločnosťou 02.

Prví, ktorí túto spoločnosť navštívili, boli prváci. V piatok 7. februára 2020 sme sa preto vybrali do Europa SC Banská Bystrica, kde táto spoločnosť sídli. Po príchode sa nás ujala Veronika Kisová, ktorá pricestovala až Bratislavy a venovala sa nám celé dopoludnie. Výťahom sme sa vyviezli na devätnáste poschodie, kde nás ohromil prekrásny výhľad na Banskú Bystricu so zasneženou panorámou Nízkych Tatier v pozadí. Nemenej impozantná bola aj zasadacia miestnosť, kde nás privítal zamestnanec 02 Tomáš Mišáni, ktorý  následne žiakom prezentoval činnosti všetkých oddelení 02, ktoré sa nachádzajú práve v Banskej Bystrici.

Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť, že spoločnosť zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, ktorí v priebehu roka vybavia 612 018 hovorov, napíšu 83 100 príspevkov na sociálne siete, 151 931 chatov a  odpovedajú na 55 770 mailov. Porozprával im aj o bežnom pracovnom dni asistenta zákazníckej linky a pridal aj niekoľko kurióznych požiadaviek zákazníkov 02. Snáď najúsmevnejšia bola otázka na pracovníčku zákazníckej linky, kde sa klient pýtal, ako dlho má variť vajce.

Potom už nasledovala prehliadka call centra, kde mali žiaci možnosť vidieť zamestnancov v plnom pracovnom nasadení. Dozvedeli sa aj o benefitoch, ktoré spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje a navštívili aj relaxačnú miestnosť, kde ich hneď zaujal stolný futbal. Pri prechode cez kuchynku sa dozvedeli, že spoločnosť 02 každý pondelok a stredu pripravuje pre zamestnancov ovocné raňajky.

Naša exkurzia končila v špecializovanej predajni 02 na prízemí, kde na nás už čakal vedúci Tomáš Gábor. Tu sa žiaci dozvedeli o aktuálnej ponuke služieb a mali tiež možnosť vidieť zamestnancov pri vybavovaní klientov.

Rozlúčka s Veronikou Kisovou končila prísľubom, že v spolupráci budeme aj naďalej pokračovať a najbližšia exkurzia čaká štvrtákov.

O tom, že prváci boli touto návštevou nadšení, svedčia aj ich vyjadrenia: „Skôr ako sa nás na recepcii ujala veľmi príjemná pani Kisová, nás ohromila nádherná a moderná miniatúra ESC. Potom sme sa už premiestnili výťahom na jedno z najvyšších poschodí, na ktorom nás netrpezlivo očakával vedúci tímu Tomáš Mišáni, ktorý nás usadil a na  stoličkách si každý z nás našiel darček od 02. Ďalšia vec, ktorou sme boli milo uchvátení, bol prekrásny výhľad na Banskú Bystricu, ktorú  sme mali ako na dlani. Pán Mišáni nám porozprával aj vtipné príbehy, ktoré sa stali zamestnancom počas bežného dňa. Ak príhoda bola veľmi vtipná a zamestnanec sa musel tiež smiať, mohol stlačiť  tlačidlo Mute, aby ho  zákazníci nepočuli. Po odprezentovaní tejto zaujímavej a poučnej prezentácie sme sa spoločne premiestnili do call centra, kde sme naživo videli, ako zamestnanci pracujú. Vedľajšia miestnosť bola zameraná na relax a oddych zamestnancov. Mali tam malú kuchynku, televíziu a rôzne konzoly. Toto všetko slúži aj na to, aby sa dokázali ukľudniť, ak nastane nepríjemná situácia so zákazníkom. Boli sme príjemne prekvapení tým, čo sme mohli zažiť a vidieť. Pozitívne na tejto exkurzii bolo to, že viacerí z nás si predstavili možnosť pracovať tam v budúcnosti. Dúfame, že sme sa nevideli poslednýkrát,“ vyjadrili sa v mene celej triedy  Bianka Sanitrová, Stanislava Staníková a Kamila Revajová.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristína Motyková, I. E

„Colný úrad na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici je colná hraničná pobočka, ktorá v rámci svojich kompetencií rieši dohľad nad dodržiavaním colnej legislatívy a predpisov, a to tak pri vývoze, ako aj pri dovoze tovaru alebo komodít. V rámci svojho územného pôsobenia realizuje úrad kontrolu a úkony vo veciach cla ako aj spotrebných daní, vymeriava, vyberá a eviduje clo a počas úradných hodín je k dispozícii pre subjekty a verejnosť, ktorých činnosť v rámci colnej legislatívy spadá do kompetencií colného úradu. Pobočka pôsobí v rámci Finančnej správy ako samostatná organizačná jednotka s príslušnými právami a povinnosťami.“

A prečo sme sa rozhodli zrealizovať exkurziu práve na tomto úrade? Dôvodom bolo,  aby sme sa dozvedeli ešte viac o ochranných známkach, patentoch a tiež o výrobkoch, ktoré sú falšované. Ale hlavne sme si doplnili vedomosti a zručnosti z tejto oblasti, ktoré sme získali počas predchádzajúcich návštev Úradu priemyselného vlastníctva SR a Colnej správy.

Na colno-deklaračnom oddelení sme sa dozvedeli, že celý proces prebieha tak, že zásielky prídu z Pošty Bratislava 022 a colníci tieto zásielky preberajú. Tie zásielky, ktoré sa im zdajú podozrivé, preveria pomocou röntgenu. Vďaka röntgenu zistia, čo sa v balíčku nachádza. A na túto časť exkurzie sme sa všetci tešili najviac. Tovar kontrolujú aj fyzicky a dokážu zistiť, o aký materiál ide a na základe toho určia, či je výrobok bezpečný pre naše zdravie.

Dohliadajú aj na to, či sú výrobky v súlade s duševnými právami – či sú výrobky pravé. Ak zistia, že výrobok pravý nie je, musí byť zničený. Pán colník nám ako príklad falošného výrobku, ktorý zadržali, ukázal ovládač na playstation a tlmič výfuku. Stávajú sa však aj prípady, že objednávateľ zásielky nesúhlasí so zničením tovaru a v tom prípade sa to už rieši na súde. Ak žiadateľ informuje o tom, že tovar môže byť falzifikát, musia to preveriť.

Ako ďalší príklad často falšovaných výrobkov nám pán colník uviedol detské stavebnice Lego, ktoré sme si mohli prezrieť spolu s topánkami, ktoré boli tiež falzifikát. Medzi často falšované výrobky patrí aj bižutéria, pri ktorej istý čas sledovali hodnoty olova. Preverujú tiež aj parfumy, či sa v nich nenachádzajú škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť naše zdravie. Preverujú aj lieky a najčastejším falzifikátom zvyknú byť tabletky na chudnutie, ktoré sú často vyrábané z chránených druhov rastlín. Falšované často bývajú aj módne doplnky a pri nich nám pán colník ukázal kabelku od značky Louis Vuitton, ktorá bola tiež falzifikát.

Na záver môžem dodať, že to bola opäť jedna z tých exkurzií, ktoré nám rozšírili obzor v oblasti patentov, ochranných známok, falzifikátov, ale hlavne sme pochopili, že hlavná úloha colného úradu nie je udeľovať pokuty, ale v prvom rade sú tu preto, aby spotrebiteľov chránili pred falošnými výrobkami, ktoré vo veľa prípadoch môžu poškodiť ich zdravie.

 

Autorka: Tatiana Vozárová, II. E

Foto: Juraj Kubiš, II. E

 

pondelok, 10 február 2020 14:44

Mladá krv – exkurzia Bratislava

Ku koncu kalendárneho roka vždy prebieha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prieskum študentských prác pre verejnosť. Výtvory adeptov rôznych druhov umenia môžu návštevníci vidieť priamo v budovách školy. Majú tak možnosť priblížiť sa najnovším výtvarným trendom a experimentom i vysokoškolskému prostrediu. Dvadsiati žiaci našej školy sa v rámci exkurzie zúčastnili prehliadky na katedrách vizuálnej komunikácie, ktorá vzdeláva v oblasti grafického dizajnu, typografie a vizuálnych médií, fotografie, intermédií, transport dizajnu a produktového dizajnu, ale aj architektúry. V tvorivom prostredí mali možnosť načerpať inšpiráciu.  Prípadní záujemcovia o ďalšie štúdium na takomto type školy si tiež mohli vytvoriť  predstavu, čo ich čaká na prijímacích pohovoroch alebo počas štúdia. V každom ateliéri boli prítomní študenti, ktorí ochotne bližšie komentovali kontext vzniku prác  i samotné práce. Môžeme konštatovať, že exkurzia bola pre žiakov prínosom, ako vyplýva aj z ich komentárov. V blízkej budúcnosti plánujeme exkurziu do Brna, na tamojšiu Fakultu výtvarných umění a tiež návštevu galérií. Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

Autorka príspevku: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

pondelok, 10 február 2020 14:42

Redizajn plagátu

Odbor grafik digitálnych médií vychováva budúcich odborníkov v oblasti grafického dizajnu. Byť dobrým grafikom však predpokladá nielen znalosť počítačových programov, ale predovšetkým kreatívny prístup k zadaniam. Tvorivosť žiakov je počas štúdia rozvíjaná na vyučovacích hodinách, ale aj rozličnými aktivitami mimo školy. Naši žiaci mali možnosť získať výbornú skúsenosť na workshope Redizajn plagátu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Viedol ho Mgr. art. Braňo Matis, jeden z popredných slovenských dizajnérov strednej generácie. V súčasnosti je domovským dizajnérom SNG, pre ktorú vytvára vizuálne identity výstav.  Témou workshopu bol butterfly effect. Žiaci najprv v s lektorom, formou brainstormingu, diskutovali o tom, čo vnímajú ako ekologicky závažné ( fast fashion, potravinársky priemysel, či jednoducho vzťah k okoliu prejavený tým, že odhodíme na zem lístok alebo obal...). Zadanie potom znelo použiť  staré plagáty a reagovať na vybranú tému.  Výstup mal paradoxne byť 3D, niečo ako chodiaci plagát. Takto chcel lektor ukázať, ako je možné vyjadriť osobný postoj akčnými a aktivizačnými formami bez finančných nákladov. Čiže žiaci mali manipulovať s papierom tak, aby výsledok mohli nejakým spôsobom umiestniť na seba. Kreácie fotografoval profesionálny fotograf. Za krátku dobu vznikli zaujímavé výtvarné realizácie prvotných myšlienok. Žiaci v tvorivej atmosfére zažili metódy, ako pristupovať ku grafickej tvorbe, aby bola autentická a nielen, ako sa s tým častokrát stretávame, inšpirovaná dizajnom z  internetových portálov.

Autorka textu: Mgr. art.  Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

streda, 05 február 2020 10:38

Návšteva poštového múzea

Každý rok navštevujú žiaci 1. ročníka,  odbor KMP, Poštové múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sídli v budove Slovenskej pošty, a. s. Múzeum uchováva a zhromažďuje predmety muzeálnej hodnoty dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva a dopravy správ.                                                          

Cieľom exkurzie je spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov,  ktoré sa používali na poštách v minulosti.                                                                                                                                

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok na území dnešného Slovenska. Žiaci mohli vidieť aj predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky, mapy, obrazy, fotografie, atď.). Zoznámili sa s rôznymi typmi denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok. V druhej časti, ktorú tvorí známková tvorba,  si pozreli všetky známky, ich originálne výtvarné návrhy a rytiny.  V rámci krátkodobých výstav si žiaci mali možnosť  pozrieť  výstavu „Tri podoby M. R. Štefánika“. Návštevou múzea Slovenskej pošty  si žiaci upevnili učivo Vznik a vývoj pošty.

Autorka a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

streda, 05 február 2020 09:58

Rozbehni sa a zostaň v kraji!

Aj v tomto školskom roku pokračuje projekt ,,Rozbehni sa!“. Ten  ponúka  študentom stredných škôl možnosť otestovať si svoje podnikateľské nápady. Žiakom SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica už boli a ešte aj budú prezentované motivačné videá, ktorých cieľom je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a ukázať im, že to nie je veľká veda.

Tak ako minulý rok máte opäť možnosť prihlásiť svoj nápad do inkubačného programu Rozbiehátor a to do 28. februára 2020 do 12:00 hod.

Každý prihlásený nápad získa:

  • prístup do Rozbehni sa! videokurzu v hodnote 75 eur,
  • účasť na Bootcampe a praktický pracovný zošit,
  • 100 eur na zostrojenie prototypu alebo prezentáciu nápadu,
  • mentoring & web na mieru pre tvoj nápad,
  • možnosť získať 18 000 eurovú podporu na realizáciu nápadu.

Prihlasovanie a detailné informácie nájdete na rozbehnisa.sk/rozbiehator.

Ak máte záujem a potrebujete získať ďalšie doplňujúce  informácie, napíšte na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo ich môžete získať osobne v učebni P3/005. 

Autor a foto: Bc. Erika Zádrapová

 

Pracovníci marketingu z I. E počas odborného výcviku po prvýkrát navštívili špecializovanú predajňu mobilného operátora Telekom. Predajný proces, ktorý si mali možnosť vyskúšať počas vyučovania v škole, tak mali možnosť sledovať aj reálne. Mali teda možnosť vidieť to, ako využívajú jednotlivé techniky asertívneho správania v predajnom procese zamestnanci špecializovanej predajne Telekom na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Potom sa ich už ujal vedúci tejto predajne Martin Grman a porozprával im, ako postupujú pri vedení obchodného rozhovoru a tiež o postupe vybavovania reklamácií. Aby mohol zákazník čokoľvek reklamovať, musí v zákonnej lehote dvoch rokov predložiť doklad o zakúpení daného produktu alebo služby. Ak ide o reklamáciu produktu (mobilného telefónu alebo príslušenstva), spíše sa reklamácia a poškodený, resp. nefunkčný telefón sa postúpi prostredníctvom servisného strediska priamo výrobcovi.  Najčastejšou poruchou funkčnosti mobilného zariadenia je používanie inej ako originálnej nabíjačky. Ak je ale zjavné, že si produkt poškodil zákazník mechanicky alebo zlým zaobchádzaním, reklamácia mu nebude uznaná. Každá reklamácia musí byť vybavená do 30 dní a na tento čas zákazníkovi mobilný operátor poskytne náhradný telefón. Žiaci sa dozvedeli aj to, že každý zákazník si môže zakúpený tovar poistiť a po zaplatení poistnej sumy mu poisťovňa vyplatí akékoľvek poškodenie. Pán vedúci im porozprával aj mnoho kurióznych prípadov so  zákazníkmi a aj to, že agresívni zákazníci sú takmer každodennou realitou. Tak plynule prešiel aj na vybavovanie podnetov a sťažností. Tie ľudia najčastejšie podávajú pre nespokojnosť s výškou faktúry.  Ak je zákazník s výškou faktúry nespokojní, musí ju zaplatiť a následne reklamovať. V opačnom prípade mu príde upomienka a po jej nezaplatení a uplynutí termínu splatnosti, dochádza k vypnutiu služby. Služba je opäť zapojená do dvoch hodín po uhradení faktúry.

Potom už nasledovali otázky našich prvákov a tých zaujímalo naozaj množstvo vecí spojených s reklamovaním telefónnych zariadení, ale aj príslušenstva, postupov pri vybavovaní reklamácií, ale tiež to, ako zvládajú stresové situácie a nespokojných zákazníkov.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  Adriána Kupcová, I. E

 

Pracovníci marketingu z druhého ročníka sa už tradične formou workshopu učia jednotlivé úrovne produktu aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. S jadrom produktu je spojená aj značka a práve o nej sa mali možnosť dozvedieť  od Ing. Lucie Bockovej 16. 1. 2020.

V úvode získali informácie o právach priemyselného vlastníctva, o autorských právach a tiež o duševnom vlastníctve. Predmety duševného vlastníctva sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a sú všade okolo nás.  Mnohé produkty, ktoré každodenne používame, majú ochrannú známku alebo patent.  Ako živiť patent, čo je to ochranná známka a autorské právo, kedy porušíme duševné vlastníctvo, čo sú priemyselné vzory resp. dizajny, boli pre druhákov novinky, ktoré im rozšírili obzor vedomostí o produkte. Táto prezentácia však bola interaktívna a pani Ing. Lucia Bocková zapájala žiakov otázkami, na ktoré v mnohých prípadoch poznali odpoveď. Každá správna odpoveď bola odmenená sladkosťou, ktorá tiež mala svoju značku, ochrannú známku a dizajn.  O tom, že  žiakov táto téma naozaj zaujala, svedčili ich početné otázky a kvalifikované odpovede lektorky. Ale tiež vyjadrenie Natálie Turisovej: „Pani Ing. Lucia Bocková nám zaujímavou formou vysvetlila, ako sa dopracovala ku svojmu povolaniu a následne nám vysvetlila, čo je náplňou jej pracovnej pozície a čo sú to rešerše. Nasledovala najzaujímavejšia časť jej práce - ako rozpoznať falzifikáty od originálu a  aké problémy môžu mať falšovatelia originálnych značiek. Dokonca sme sa dozvedeli aj to, že väčšina nájdených produktov falšovaných originálnych značiek sa spáli a ich falšovatelia dostanú pokuty do výšky stoviek až tisícok eur. Potom nás jej kolegyňa zaviedla do archívu, kde nám ukázala aj prvú registrovanú značku, teda prvý spis, ktorý archivovali. Bol ešte z čias Rakúsko-Uhorska, kedy sme boli pod nadvládou Maďarov.“

O týždeň neskôr, presne 23. januára 2020,  nás navštívili kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ a kpt. Stanislav Fellner z Colného úradu z Banskej Bystrice.  Najprv žiakom predstavili Finančný úrad a jeho zložky: Daňový úrad, Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy. Potom sa už aj oni venovali duševnému vlastníctvu, ale hlavne  ochrane spotrebiteľa. Krátkym animovaným filmom žiakom prezentovali, čo sa môže stať, keď si nedajú na svoj nový produkt zaregistrovať  ochrannú známku. V ďalšej časti žiakom prezentovali falzifikáty rôznych produktov, ktoré mali pre nich prichystané a tie porovnávali s originálnymi výrobkami. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť aj to, kedy je značka pravosti tovaru CE originálna a kedy falšovaná. Najzaujímavejšie bolo snáď porovnanie loga od autorizovaného výrobcu a jeho falzifikát, tiež Rubikova kocka alebo tenisky, ktoré falšovali hneď dve značky.   Dozvedeli sa aj o falšovaní liekov a o jeho dopade na zdravie ľudí alebo  o falšovaní hračiek pre deti.

Žiakov zaujímalo veľmi veľa vecí súvisiacich s prácou colníkov a oni okrem kvalifikovaných odpovedí venovali každému žiakovi aj reflexný prvok a pero.  Za všetkých prinášame aspoň jeden názor: Pre mňa to bola jedna z najzaujímavejších prezentácií, aké sme kedy mali. Páni z finančnej správy boli veľmi príjemní, dozvedeli sme sa opäť množstvo užitočných informácií, o ktorých sme nemali ani poňatia, a to veľmi priateľským a nám blízkym spôsobom. Dozvedela som sa, ako postupujú, keď majú podozrenie, že je nejaký výrobok iba napodobenina. Veľkou zaujímavosťou je aj to, že mnoho produktov je vyrobených z nezdravých lacných plastov, ktoré obsahujú jedovaté látky a tie prinášajú vážne zdravotné problémy. Na rozoznanie pravého produktu od toho falošného nám priniesli ukázať napríklad Pandoru, Iphone, parfum alebo detské hračky, ktoré sa najčastejšie falšujú. V mnohých prípadoch bolo ťažké rozpoznať  originál od falzifikátu a trochu sme sa s tým potrápili,“  povedala na záver Barbora Pántiková. „Teraz  už viem, že si budem dávať väčší pozor pri nakupovaní vecí v obchode,“  dodáva Teodor Parobek.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

streda, 22 január 2020 09:27

2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo na stiahnutie s vyplnenými údajmi nášho združenia nájdete nižšie.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

Vyhlásenie 2%:

pdf

Potvrdenie o zaplatení dane:

pdf

Sprievodný list:

pdf

Tento rok  si pripomíname 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, národovca, ktorý stál pri zrode nášho prvého samostatného štátu, Československej republiky. Aj on vybojoval pre náš národ slobodu. Okrem iného je v tomto roku aj iné dôležité výročie, a to výročie „Nežnej revolúcie“, ktorou sa ukončila nadvláda komunistickej strany na Slovensku a začal sa ešte stále nedokončený boj o demokraciu. Na počesť týchto výročí vyhlásil Inštitút M. R. Štefánika súťaž o najlepšiu študentskú esej na tému slobody. Pridali sme sa aj my, žiačky odboru pracovník marketingu mobilného operátora. Mária Šipulová zo IV. E, Tatiana Vozárová a Natália Turisová z II. E.

Milan Rastislav Štefánik bol jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik Československej republiky. Šiel za svojím cieľom a nebál sa verejne prezentovať svoje názory, ktoré sa nie vždy každému páčili. Milan Rastislav Štefánik bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní československých légií a pri sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Milan Rastislav Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej Československej rade. Dňa 4. 5. 1919 nastúpil Milan Rastislav Štefánik na letisku Campo Formido do lietadla. Cieľom jeho cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nikdy nepristálo, keď sa už blížilo k miestu pristátia, náhle sa zrútilo. Milan Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi by sme mali byť všetci vďační za jeho prácu, ktorú spravil pre slovenský národ.

Nežná revolúcia, asi jediná revolúcia vo svete, kde „nepadali hlavy“, kde sa nebojovalo. V novembri 1989 obyvatelia vtedajšieho Československa vyjadrili svoj nesúhlas voči centrálne riadenému systému hospodárstva, žiadali  slobodu prejavu, možnosť súkromného podnikania, cestovania ako aj to, aby všetko neriadila len jedna politická strana komunistov. Štrajk odštartovali študenti, umelci, herci a predstavitelia kultúrneho života, neskôr sa pridali všetci. Od tohto dňa „prišla demokracia a sloboda“, je však naozaj tu? Je tu sloboda? Pravda je taká, že stále hľadáme význam tohto slova, stále ju úplne nemáme...

autorky: Turisová, Vozárová II. E

Strana 10 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.