Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

 

Školský rok : 2015 / 2016

1.      Dominika Šušková          Predseda ŽŠR

2.      Patrik Nosál                    Podpredseda ŽŠR

3.      Ema Kurucová

4.      Lenka Kocúrová

5.      Nicole Jadroňová

6.      Michaela Laurová

7.      Marián Kotyra

8.      Adam Liščinský

9.      Kristína Valachová

10.  Gabriela Kinčoková

11.  Nina Hotzelová

 

 

 

 

 

 

 

 

štvrtok, 19 september 2013 14:29

Štatút žiackej školskej rady

Štatút žiackej školskej rady

 

Preambula

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.596/2003 Z. z. o štátnej správe, o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

                                            

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 

1. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole informačných technológií

2. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

 

  

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

 

 

 

 

Článok III.

Činnosť Žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma a konzultuje a iniciuje návrhy  na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. Z každej triedy sa prihlási ľubovoľný počet kandidátov.

4. Z kandidátov sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

1. Člen má právo:

            a/ voliť a byť volený,

            b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

            d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

            e/ predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

  

 

 

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

 

 

 

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný  kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

 

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

 

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady

dňa 1.10 2015 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 

Banská Bystrica 1.10 2015                                                  

Dominika Šušková
predseda ŽSR  

štvrtok, 19 september 2013 14:23

Rodičovská rada

 

 

 

 

Zloženie  členov výboru ZRPŠ v školskom roku 2020/2021

 

Trieda

Meno a priezvisko

 

I.A

Ing. Marianna Galbavá

 

I.B

Alena Mladá

 

I.C

Zuzana Bačová

 

I.D

 Andrea Bačíková

 

I.E

Edita Filkorová

 

II.A

Mária Zelinová

 

II.B

Ľubomír Lapin

 

II.C

Mgr. Miroslava Surmová

 

II.D

Danuta Háčková

 

II.E

Ing. Blanka Lásiková

 

III.A

Pavel Slavkov

 

III.B

Mgr. Martin Žabka

 

III.C

Daniela Majerová

 

III.D

Ing. Štefan Lunter

 

III.E

Zuzana Púpavová

 

IV.A

Ing. Žaneta Sotáková

 

IV.B

Lea Cázerová

 

IV.C

Ing Marcel Mojžiš

 

IV.D

Lenka Klačanová

 

IV.E

Andrea Gašparovičová

 

štvrtok, 19 september 2013 14:15

Rada školy

 

 

 

 

Členovia rady školy

 

Meno a priezvisko

 

 

Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 Predseda

 

Bc. Iveta Hanková

 Podpredseda

 

Mgr. Dana Tomanová

 Člen zvolený za zamestnancov

 

Ing. Andrea Sámelová

 Člen zvolený za rodičov

 

Ing. Andrea Ševcová

 Člen zvolený za rodičov

 

Zuzana Bačová

 Člen zvolený za rodičov
 

Mgr. Marianna Kemková

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Mgr. Ondrej Lunter

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Milan Bohuš

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Mgr. Jakub Gajdošík

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Adam Bernát

 Predseda žiackej školskej rady

 

 

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.596/2003 Z. z. o štátnej správe, o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

                                            

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole informačných technológií

2. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

  

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť Žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma a konzultuje a iniciuje návrhy  na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. Z každej triedy sa prihlási ľubovoľný počet kandidátov.

4. Z kandidátov sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

            a/ voliť a byť volený,

            b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

            d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

            e/ predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

  

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný  kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady

dňa 1.10 2015 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

Banská Bystrica 1.10 2015                                                  

Dominika Šušková
predseda ŽSR  

štvrtok, 19 september 2013 12:42

Základné informácie

 

 

 

O nás

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

 

 

teoreticke vyucovanieTeoretické vyučovanie

Vyučovanie na teoretickom vyučovaní zabezpečujú kvalifikovaní učitelia v odborných učebniach, ktoré sa stále modernizujú. Každá učebňa, ktorá slúži na vyučovanie konkrétneho predmetu je vybavená príslušnou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Okrem toho sa vyučovanie realizuje aj v elektrotechnickom laboratóriu a na výučbu telesnej výchovy máme v súčasnosti k dispozícii dve telocvične. Ekonomické predmety vyučujeme aj prostredníctvom softvéru KROS.

Vo vyučovacom procese čoraz viac využívame moderné vyučovacie metódy. Vyučovanie sa často realizuje formou besedy, workshopu, prednášky alebo návštevou rôznych podujatí, ktoré demonštrujú aktuálny obsah učiva konkrétneho vyučovacieho predmetu.

Na vyučovaní kladieme dôraz predovšetkým na jeho motivačnú zložku. Najlepšie práce žiakov sú prezentované na nástenkách v areáli školy, na našej webovej stránke a v školskom časopise.

Žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží Matematický klokan, I Bobor, Graphic Wizard v Prahe, do literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Kováčová Bystrica. Nechýbajú ani na olympiádach v anglickom a v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy sa tiež zúčastňujú na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom a na prezentačnej výstave výrobkov žiakov stredných škôl Mladý tvorca v Nitre. Zapájame sa tiež do rôznych športových súťaží a olympiád.

Vyučovanie zabezpečuje 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 9 učiteľov odborných predmetov.

Vyučujúci ponúkajú na voľný čas veľké množstvo krúžkov a študenti môžu aj po vyučovaní využívať na prácu počítačové učebne.

 


 

prakticke vyucovanieOdborný výcvik

Vyučovanie odborného výcviku zabezpečujú kvalifikovaní majstri odbornej výchovy v dielňach, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy. Jednotlivé dielne sú vybavené didaktickou technikou a zariadením, ktoré je potrebné na prípravu žiakov v konkrétnom študijnom odbore.

Mechanici počítačových sietí a technici informačných a telekomunikačných technológií majú k dispozícii zariadenia, ktoré im umožňujú prácu s analógovými obvodmi a tiež navrhovanie elektrických obvodov. Naša škola má tiež k dispozícii dielne pre hardvér, počítačové siete a CISCO zariadenia. Počas odborného výcviku využívame aj učebnú pomôcku „Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime“, s ktorou sme na prezentačnej výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre získali prvú cenu.

Žiaci týchto odborov môžu odborný výcvik realizovať aj v dvoch špecializovaných učebniach telekomunikačnej techniky, ktoré boli vbudované aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom.

Pre grafikov digitálnych médií zabezpečujeme odbornú prípravu v dielňach, ktoré sú špeciálne zariadené pre spracovanie obrazu a textu, tvorbu animácií, prácu s 3D modelmi, koncipovanie a úpravu webových stránok, vytváranie skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov, tvorbu tlačových publikácií, úpravu fotografií a spracovanie videa. Priamo v pavilóne odborného výcviku sa nachádza aj fotoateliér.

Poštové manipulantky so zameraním na poštové a bankové služby a pracovníci marketingu mobilného operátora realizujú odbornú prípravu v troch klientskych pracoviskách, kde majú možnosť prostredníctvom simulačných a inscenačných vyučovacích metód vykonávať praktické činnosti zamestnancov daných odborov.

V spolupráci so Slovenskou poštou uvažujeme aj o zriadení vysunutého pracoviska pošty priamo v areáli školy.

Najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť u žiakov čo najlepšie zručnosti, je zaradiť ich priamo do pracovného procesu. Preto žiaci všetkých študijných odborov vykonávajú odborný výcvik aj na externých pracoviskách partnerských organizácií a firiem, v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a na pracoviskách Slovenskej pošty, kde majú možnosť vykonávať odborné práce v reálnych podmienkach.

Svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti si žiaci majú možnosť porovnať v súťaži ZENIT v elektronike a ZENIT v programovaní. Aj žiaci grafiky a ekonomických študijných odborov sa zapájajú do rôznych súťaží, ktoré sú organizované školou, mestom, prípadne do celoštátnych výstav, workshopov i cvičných firiem.

 


 

internatŠkolský internát

Súčasťou Strednej odbornej školy informačných technológií je aj šesťposchodový Školský internát, ktorý sa nachádza priamo v jej areáli. Každoročne v ňom nájdu ubytovanie a svoj prechodný domov stovky žiakov z rôznych miest našej republiky.

O výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie žiakov sa stará kolektív kvalifikovaných vychovávateľov. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v Školskom internáte, majú na každom poschodí k dispozícii spoločenskú miestnosť, kuchynku a pripojenie k internetovej sieti. Svoj voľný čas môžu tráviť v posilňovni, internátnej knižnici alebo v stolnotenisovej miestnosti. K dispozícii majú aj školský športový areál.

Na jednotlivých poschodiach sú ubytovaní žiaci v dvoj alebo trojmiestnych izbách. Na dvoch najvyšších poschodiach, ktoré prešli rekonštrukciou, sa môžu ubytovaní žiaci tešiť z nového zariadenia izieb. Ostatné poschodia modernizácia ešte len čaká.

Výchovno-vzdelávacia činnosť internátu garantuje takú výchovno-vzdelávaciu stratégiu, ktorá vedie všetkých ubytovaných žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Každý vychovávateľ má vypracovaný plán činnosti pre svoju výchovnú skupinu, v ktorom zohľadňuje záujmy, záľuby a potreby svojich žiakov.

K tradičným aktivitám Školského internátu patrí organizovanie KABU, prehliadka kultúrnych pamiatok Banskej Bystrice, návšteva divadelných predstavení, organizovanie rôznych súťaží a športových podujatí a práca v záujmových krúžkoch. Tí najšikovnejší sa zapájajú aj do aktivít organizovaných Centrom voľného času JUNIOR a ICM, ktoré sídlia priamo v budove internátu.

Opakované návštevy bývalých žiakov a ich pekné spomienky svedčia dozaista o tom, že na našom internáte je naozaj fajn.

 

štvrtok, 13 február 2014 15:18

Príkaz predsedu BBSK
štvrtok, 14 marec 2013 14:18

Záznam k prieskumu trhu

   
   

 

 
   
   

 

 


Archív

 

Archív Záznamov prieskumu trhu za rok 2017      document

Archív Záznamov prieskumu trhu za rok 2016      document

Archív Záznamov prieskumu trhu za rok 2015      document

Archív Záznamov prieskumu trhu za rok 2014      document

Archív Záznamov prieskumu trhu za rok 2013      document

 

 

pondelok, 23 apríl 2012 12:04

OSTRAVA

 

            V rámci projektu Leonardo da Vincii žiaci našej SOŠ navštevujú každoročne Střední školu teleinformatiky v Ostrave. Projekt je určený pre žiakov tretích, prípadne druhých ročníkov. Zúčastňujú sa ho predovšetkým žiaci študijných odborov mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií.

            Projekt trvá dva týždne. Žiaci sú ubytovaní v priestoroch tamojšieho internátu. Zúčastňujú sa vyučovania, počas ktorého sa im venujú pedagogickí zamestnanci školy. Oboznamujú sa s informačnými technológiami, optickými sieťami, IP telefóniou, pracujú v rôznych programoch, s ktorými škola disponuje. V rámci voľného času majú bohatý program. Navštívia Tatra múzeum Kopřivnice, banícke múzeum, kino, bazén, ZOO, bowling, majú k dispozícií telocvičňu, spoločenské miestnosti a mnoho ďalších atrakcií.

Počas pobytu nadobudnú mnoho vedomostí a zručností, ktoré sú nápomocné v ich ďalšom vzdelávaní a budúcom živote.

Strana 43 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.