Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 07 november 2016 10:27

Maturitná skúška 2017

Maturitná skúška 2017 v mimoriadnom skúšobnom období 12. september a 13. september 2017.

 

štvrtok, 06 október 2016 11:06

Patrik Pinter

Momentálne pracujem na projekte ,,Digitálne múzeum", čo je jeden z národných projektov.
Hlavným cieľom projektu je vysokokvalifikovaná digitalizácia najvýznamnejších múzejných zbierok.
Ide o skenovanie, fotografovanie a následné úpravy získaných dát.
Popri práci spolupracujem so zahraničným kreatívnym štúdiom pri reklamnej retuši a dizajne.

štvrtok, 06 október 2016 11:05

Tomáš Nožina

Volám sa Tomáš Nožina, mám 20 rokov a pracujem ako webdesigner v spoločnosti Azet.sk.

V grafike som doma od základnej školy, kde som si skúsil prvé dotyky s Photoshopom a pokračoval som na SOŠ-IT, Tajovského 30, kde som sa veľmi veľa naučil. Skúsil som všetky možné druhy grafiky, ale aj tak mi najviac k srdcu prirástli weby. Človek pri dizajnovaní webu musí ísť stále vpred s dobou a stále sa učiť niečo nové, aby, ako sa hovorí, nezapadol prachom, keďže sa weby menia veľmi rýchlo. Súčasťou mojej práce je taktiež dizajnovanie aplikácií, tvorba marketingovej grafiky a pitie čaju ( :D ). Vždy som sníval o tom, čo teraz robím, a nemôžem byť šťastnejší. ,,Ak si najlepší v miestnosti, si v zlej miestnosti." Preto sa stále rád učím a spoznávam nové veci či programy, ktoré dokážu zlepšiť alebo zjednodušiť moju prácu. 

pondelok, 19 september 2016 14:06

Školský časopis

Prečítajte si naše najnovšie číslo piateho ročníka školského časopisu.


Všetky čísla školského časopisu nájdete TU.

 

 

piatok, 16 september 2016 20:21

MLADÝ TVORCA 2016

Cena ministra hospodárstva za inováciu a technickú tvorivosť MLADÝ TVORCA 2016

2. miesto

 

Z Nitry sme si už po tretí raz odniesli ocenenie

 

Aj tento rok sa v Nitre od 26. do 28. 4. 2016 konala celoštátna prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Organizátorom podujatia bolo už tradične Ministerstvo hospodárstva SR a hlavným cieľom súťaže bola podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, duálny systém odborného vzdelávania a propagácia ďalšej alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Prezentovaná bola aj problematika podnikania mladých, predovšetkým podpora živnostenského podnikania. Nechýbali ani tradičné ľudové umelecké remeslá a seminár pre výchovných poradcov. Záštitu nad týmto (už 24.) ročníkom prevzal prezident republiky Andrej Kiska.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci tohto podujatia súťaž určenú pre žiakov stredných škôl o Top výrobok a súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR určenú pre pedagogických zamestnancov stredných škôl s názvom Za inováciu a technickú tvorivosť. Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR o Najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnávateľskou sférou bola zameraná na prípravu žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR, pričom boli odmenení aj zamestnávatelia, ktorí najintenzívnejšie spolupracujú so strednými školami.

Ani tento rok sme medzi súťažiacimi nechýbali, a to hneď v dvoch kategóriách. Majster odbornej výchovy Mgr. Martin Popovič sa do súťaže prihlásil s učebnou pomôckou v kategórii Za inováciu a technickú tvorivosť s názvom „Optická sieť fibre to the home s použitím RISER kábla“ a žiaci Peter Richtárik a Adam Špliňo, obidvaja z III. D, pod vedení majstrov odbornej výchovy Jána Kasana a Mgr. Martina Pagáča s Top výrobkomModel VoIP siete“.

Hodnotiaca komisia počas obidvoch dní posudzovala prihlásené výrobky na základe ich prezentácie samotnými autormi, funkčnosti a inovácií, ktoré do vyučovacieho procesu prinášajú. V posledný deň podujatia sa všetci súťažiaci sústredili v pavilóne, kde si mohli vypočuť výsledky hodnotenia súťaže, respektíve prevziať ocenenia. A ani naša škola neobišla „naprázdno“. Po víťazstve a získaní najvyššieho ocenenia z roku 2012 a tretieho miesta o dva  roky neskôr kolega Martin Popovič získal druhé miesto v súťaži o Cenu ministra hospodárstva SRZa inováciu a technickú tvorivosť“. Práve toto ocenenie mu do série jeho úspechov chýbalo.

Nebol to však jediný úspech, ktorý sme si z Nitry priniesli. Okrem súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR sa hodnotili aj prezentačné stánky jednotlivých škôl, a tak sme sa mohli tešiť aj z ceny predsedu BBSK za najlepší prezentačný stánok BBSK, ktorú riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Baloghovi slávnostne odovzdal vedúci oddelenia školstva a mládeže Úradu BBSK Mgr. Vojtech Papp.

Poďakovanie patrí nielen ocenenému výrobku, ale aj súťažnému výrobku našich žiakov, ktorých prišlo do Nitry podporiť ich ďalších 50 spolužiakov. Možno práve počas tejto exkurzie pri prehliadke stánkov prezentujúcich škôl, súťažného výrobku svojich rovesníkov a prezeraní si ďalších prihlásených výrobkov našli inšpiráciu zúčastniť sa tejto súťaže na budúci rok.

Sme hrdí na našich súťažiacich, ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena školy a na jej propagácii a svojimi úspechmi ju dostávajú do povedomia širokej verejnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 16 september 2016 20:20

Majstri slovenska

VI. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní v kategórii starších študentov v disciplíne na 4x500 m

1. miesto

piatok, 16 september 2016 14:50

Bulletin

V našom informačnom bulletine si môžete pozrieť všetko,

čo Vás zaujíma o našej škole. Dozviete sa o našich aktuálnych odboroch a o ublatnení absolventov našej školy.

Náš bulletin v plnej kvalite nájdete TU.

 

 

 

 


 

 

3778 K   technik informačných a telekomunikačných technológií

tittŠtudijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Rozumie prírodným zákonom, javom a procesom, vie si ich vysvetliť a aplikovať v podmienkach praxe. Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení.

 

 

Absolventi študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

-       činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb,

-       montáž, prevádzka, nastavovanie, oživovanie, diagnostika, údržbou a opravami elektronických prvkov a telekomunikačných zariadení,

-       prenájmom koncových telekomunikačných zariadení,

-       všetky oblasti odvetvia telekomunikácií,

-       poskytovateľov služieb internetu,

-       mobilných operátorov a poskytovateľov ďalších rádiokomunikačných  služieb.

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       pozná princípy súčasného a perspektívneho využívania počítačov a rozvoja elektronizácie.

-       využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (osobný počítač) a základné obslužné programy.

-       absolvent používa bežné meracie prístroje pri meraní základných elektrických veličín elektronických obvodov a  špeciálnych súčiastok. Vie lokalizovať chyby, ktoré vznikli pri montáži a prevádzke konkrétnych zariadení. Vie určiť pracovný postup pri ich odstraňovaní a je schopný vzniknuté poruchy odstrániť, pokiaľ sa nejedná o zložitú opravu, ktorú je oprávnený vykonávať len výrobca alebo dodávateľ.

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k ústredniam a iným technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

2682 K    mechanik počítačových sietí

mpsŠtudijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

 

 

Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

Výrobná oblasť :

-          montáž počítačov a periférnych zariadení

-          montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :

-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení

-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

 

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :

-          správa lokálnych počítačových sietí

-          tvorba WWW stránok

              Absolventi sa môžu uplatniť ako :

-          systémoví programátori,

-          správcovia počítačových sietí

-          systémoví integrátori

-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch

-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií, v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.

-       ovláda základy sieťových vrstiev

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.

-       schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

3447 K    grafik digitálnych médií

gdmAbsolvent sa uplatní v reklamných agentúrach ( grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií ), grafických štúdiách ( kreatívec/grafický dizajnér ), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), kameraman, fotograf,  

 

 

Taktiež môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít :

-       vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),

-       v masovokomunikačných médiách, alebo internetových službách.

-       môže viesť vlastné fotoštúdio

-       môže sa uplatniť aj ako dizajnér/ tvorca webových stránok,

-       programátor/ kóder webových stránok

-       tvorca a programátor flashových, webových  a mobilných aplikácií,

-       dizajnér v animačných štúdiách

-       dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky

-       dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk )

-       uplatniť sa môže aj na vysokých školách z technicko-umeleckým zameraním

-       v galerijných inštitúciách a pomáhať pri tvorbe a príprave výstav

-       ako predajca v PC predajni, alebo junior technik

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

 


 

6405 K   pracovník marketingu  (u nás so zameraním pre mobilných operátorov)

pmAbsolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov ako aj v hlavných centrálach mobilných operátorov, pracovník v oblasti ekonomiky, financií, ľudských zdrojov a účtovníctva). Taktiež získa predpoklady a kompetencie v oblasti podnikania, predovšetkým v založení si vlastného zákazníckeho centra mobilného operátora na základe franšízingovej zmluvy.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-       odborný predajca v oblasti mobilných operátorov MO,

-       asistent predaja, obchodný zástupca,

-       zamestnanec Call centra mobilných operátorov,

-       pracovník informačných centier,

-       produktový manažér v oblasti MO,

-       oddelenia pre styk s verejnosťou v mediálnych inštitúciách (agentúry, vydavateľstvá)

-       zamestnanec reklamnej agentúry (marketingový analytik a stratég, tvorca propagačných materiálov),

-       prevádzkovateľ zákazníckeho miesta MO prostredníctvom franšízingovej zmluvy,

-       zamestnanec ekonomických oddelení podniku (účtovník,mzdár, administartíva

office manažér, account manažér, manažér public relation,

-       štátna správa, neziskové organizácie - napríklad pri tvorbe prezentácií  propagačných komunikátov,

-       zamestnanec v pracovnej agentúre,

-       v cestovných kanceláriách (predajca, tvorca katalógov),

-       pracovník masovokomunikačných médií, oddelenia propagácie a marketingu

-       v bankách a iných finančných inštitúciách (bankový a finančný poradca).

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického (podnikový manažment, marketing, financie, cestovný ruch....) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

 


 

3795 K   klientský manažér pošty

pm2Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, a. s., Poštovej banky, a. s., iných bankových inštitúcií, ziskových a neziskových organizácií a v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-          vedúca hlavnej pošty,

-          riadiaci zamestnanec jednotlivých oddelení Slovenskej pošty, a. s.,

-          klientský manažér pošty,

-          administrátor pôšt,

-          zamestnanec zákazníckeho servisu Slovenskej pošty, a. s.

-          logistik,

-          obchodný zástupca

-          odborný predajca bankových, poisťovacích a poštových produktov,

-          produktový manažér,

-          priehradkový zamestnanec pošty,

-          Priehradkový zamestnanec banky,

-          klientský poradca banky,

-          účtovník

-          administratívny pracovník

-          risk manažér (DSS, a.s.)

-          pokladník  banky ,

-          bankový poradca,

-          telefonický poradca,

-          regionálny zástupca pre DSS Poštovej banky,

-          produktový manažér pre úverové produkty,

-          marketingový biznis analytik ,

-          prevádzkovateľ Pošty partner,

-          administratívny pracovník,

-          obchodný zástupca v poisťovni,

-          referent servisu klientom v poisťovni,

-          manažér finančného oddelenia,

-          finančný poradca,

-          kuriér,

-          Obchodné spoločnosti- administratívny a klientský pracovník

-          zamestnanec podpory ekonomického oddelenia

-          v prepravných, zasielateľských a doručovateľských spoločnostiach (klientsky

-          pracovník informačných centier,

-          v personálnych agentúrach  ako klientsky poradca,

-          je schopný samostatne podnikať v oblasti logistiky a internetového obchodu,

Absolvent sa môže uplatniť  aj na vysokých školách ekonomického zamerania (ekonómia, logistika, doprava a spoje, poštové služby, podnikový manažment...) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

pondelok, 11 november 2013 12:18

Školský poriadok SOS IT 2018/2019

 V prípade, že sa Vám nenačíta PDF súbor, prosím refrešnite si webstránku.

utorok, 01 október 2013 19:53

Štatút rady školy

 

V prípade, že sa Vám nenačítajú PDF súbory prosím obnovte webstránku.

 

Strana 42 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.