Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

štvrtok, 29 jún 2017 11:23

Exkurzia Kalište s krúžkom CVF

Krúžok Cvičná firma (CVF) pod vedením Ing. Karolíny Hukelovej existuje na škole už niekoľko rokov. Zameriava sa na precvičovanie podnikateľských a manažérskych zručností v praxi tým, že si žiaci vytvárajú fiktívnu firmu a reálne v nej pracujú.

Tento rok sú členmi krúžku prevažne žiaci I. E triedy a jeden žiak z I. C triedy (náš Radko J). Otvorili sme si firmu P. S., ktorá má v predmete činnosti predaj suvenírov pre pamätník SNP. Naším poslaním a zároveň i víziou do budúcna je pripomínať ľuďom hrôzy prvej a druhej svetovej vojny. Preto aj názov P. S.

Dňa 22. júna 2017 sme sa o siedmej ráno stretli na autobusovej stanici, kde nás vyviezol autobus prímestskou dopravou na Baláže. Pán šofér, s ktorým sme šli, bol veľmi milý. Po príchode na Baláže sme sa ešte zastavili pozdraviť pani učiteľku Vavrekovú, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Naša návšteva ju potešila. Stihli sme ju len pozdraviť a vydali sme sa na túru smerom k vypálenej obci Kalište. Túra trvala skoro dve hodiny. Celou cestou sme si nahlas spievali, lebo sme sa báli medveďov, na ktorých nás pani učiteľka Vavreková upozornila.

Spev a dobrá nálada nám nepomáhali len proti strachu, ale aj k zdolávaniu strmých kopcov a k úsmevu na tvári. Po úmornej trase lesom sme konečne v diaľke zbadali cintorín bývalých obyvateľov dedinky Kalište. Pani učiteľka nás hneď zaviedla k starej škole, teda, len k jej základom, pretože z celej dediny sa zachovali len dva domy a kaplnka.

Potom sme šli opekať. Na stôl sme vyložili špekačky, slaninku, horčicu, chlebík... Prišiel nás pozrieť aj pán šofér, ktorý viezol skupinu pamiatkarov. Aj sme ho ponúkli špekačkou, ale vraj bol najedený J

Všetko dopapané, poupratované, oheň zahasený a ide sa priamo do dedinky Kalište. Keď sme tam vošli, pohltila nás pozitívna energia aj napriek hrozným udalostiam, ktorými táto obec prešla. Bolo tam veľa základov domov, ktoré mali zväčša len jednu izbu. Navštívili sme partizánsku nemocnicu, ktorá skôr vyzerala ako bunker. Osviežili sme sa pri studničke. V celej dedine boli vysadené malé stromčeky, na ktorých boli napísané dediny, ktoré Nemci na Slovensku vypálili.

Dedinka Kalište je vysoko v horách, ľudia sa tu živili prevažne uhliarstvom alebo predajom svojich domácich produktov na miestnych trhoch v B. Bystrici a v Sl. Ľupči. Život tu bol ťažký, skromný, avšak ľudia priateľskí, spätí s prírodou. Škola bola jednotriedka, avšak po vypálení obce sa už v šk. roku 1945/46 neotvorila. Ľahla popolom. Dôvodom vypálenia bolo to, že sa nemecké nepriateľské vojská dozvedeli o tom, že miestni dedinčania tu ukrývajú partizánov. Preto z pomsty vystrieľali obyvateľov.

Geografická poloha predurčila Kalište na centrálnu časť SNP, bojovali tu Slováci, Česi, Ukrajinci, Rusi, Rumuni, Juhoslovania, Maďari, Francúzi, Rakúšania a Nemci. Vybudovali si zimný tábor a partizánsku nemocnicu.

V súvislosti s ústupom jednotiek nemeckej armády, keď sa ešte len brieždilo 18. marca 1945, Nemci obkľúčili južný a východný okraj osady a ostreľovali hlavnú cestu. Pri pokuse o útek padol Alexander Bučko, ktorý býval v prvom dome pri ceste od Moštenice. Podobne zahynul aj mladý robotník Július Kaliský. Manželku Alexandra Bučku, Jolanu Bučkovú, zastrelili na prahu vlastného domu. 21-ročná Tonka Komorová bola zasiahnutá dávkou z automatu pri tom istom dome. Vo vlastnom byte nacisti zavraždili 61-ročného Jána Kaliského. Na hornom konci osady, v dome, ktorý bol vtedy označený číslom 7, zhorela za živa v plameňoch Sabína Mistríková spolu so svojím synom Emilom Mistríkom, 17-ročným Vasilom Longauerom a jeho 18-ročným priateľom, robotníkom Vladom Kamhalom. V horiacich troskách svojho domu našiel smrť tiež Gustáv Kaliský a 67-ročná Anna Kaliská. Za živa upálili i bezvládnu 90-ročnú starenku Máriu Kostúrovú. Podobný osud stihol aj chorého Karola Komoru a Antóniu Kaliskú. Nacisti v beštiálnom vraždení pokračovali ďalej. Výsledkom ich činnosti bol fakt, že osada bola zmenená na zhorenisko. Zo 42 domov ostalo len 6. Do nich sa nasťahovali tí, ktorí prežili. 58 rodín tam žilo v stiesnených podmienkach ďalej, a to v obave, či sa Nemci opäť nevrátia. Po oslobodení (na siedmy deň po tragédii, t. j. 25. 3. 1945, tam dorazila 5-členná rumunská a sovietska hliadka) ďalší pobyt v obci už nebol možný. Obytné domy pre obyvateľov Kališťa boli vybudované na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici.

Na pamiatku týchto TRAGICKÝCH UDALOSTÍ sa dedina zrekonštruovala a využíva sa ako „múzeum“ na to, aby sme NEZABUDLI, ČO JE TO MIER.

Medvede sme nestretli, spoznali sme históriu, videli nádherný les, uctili si pamiatku zomrelých... Ďakujem za veľa zážitkov. S naším Krúžkom CVF ich isto bude ešte mnoho.

Autori: Viktória Hajdamárová a Martin Gombala, I. E trieda

Fotografie: Radoslav Mojžiš, I. C trieda

 

štvrtok, 29 jún 2017 11:14

5 proti 5

Žiaci I.E triedy dňa 26. 6. 2017 odprezentovali svoju činnosť a skúsenosti vo firmách počas dvojtýždňovej odbornej praxe. Pre svojich spolužiakov si žiačky V. Blahová, P. Brázová, S. Grochalová a V. Hajdamárová pripravili voľnočasovú aktivitu – súťaž „ 5 proti 5“ zameranú na učivo preberané v prvom ročníku na odbornom výcviku.

Autor : Viktória Hajdamárová

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč

 

štvrtok, 29 jún 2017 11:08

Podnikanie v prírode

Školský rok sa blíži ku koncu a my, žiaci druhej učebnej skupiny I. E, sme sa rozhodli prezentovať svoje firmy spolužiakom z prvej skupiny. „Založili“ sme si ich už začiatkom druhého polroka a až do konca školského roka sme okrem charakteristiky, vízie a poslania podniku pracovali aj na plánovaní, analýze SWOT, organizačnej štruktúre, kritériách výberového konania na určité pracovné pozície, pracovných pohovoroch, motivácii zamestnancov, jednotlivých štýloch ich vedenia a v neposlednom rade sme si vypracovali podnikateľský plán.

Od druhého polroka sme vlastne všetci usilovne pracovali na prezentácii o našom vysnívanom podniku. A aby sme si zopakovali aj verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ktorá je u manažéra veľmi dôležitá, priblížili sme činnosť podniku svojim spolužiakom rôznymi rekvizitami a neverbálnymi prejavmi. Celé sa to udialo v Mestskom parku, kde niektorí svoju firmu prezentovali sami, iní vo dvojici, pretože mali firmu s podobným, resp. rovnakým zameraním. Majka mala cukráreň a ako charakteristický produkt svojej firmy priniesla koláč, ktorý sama napiekla. Hneď bolo každému jasné, že ide o cukráreň, a nakoniec sme si na koláčiku aj všetci pochutnali. Viktor a Nika mali firmu zameranú na servis a predaj mobilných telefónov, kde to tiež nebolo ťažké uhádnuť. Sima a Janka mali kozmetický salón a prezentovali ho pomocou líčidiel. Mima svoje kvetinárstvo prezentovala kyticou lúčnych kvetov. Zuzka nás svojou firmou trochu potrápila, pretože mala hotel. Ten sa snažila znázorniť kľúčmi od apartmánu a nikomu to zo začiatku nebolo jasné. Nakoniec svoju firmu prezentovala aj Ema, ktorá mala kaviareň, a Saška, ktorá nám predstavila svoje krajčírstvo.

Keď spolužiaci uhádli, o akú spoločnosť ide, každý z nás doplnil svoje predvádzanie aj o verbálnu charakteristiku a pridal aj poslanie spoločnosti a svoju víziu. Všetkým sa to veľmi páčilo a odchádzali sme odtiaľ s novými zážitkami, fotkami a hlavne s dobrou náladou.

Touto prezentáciou sme ukončili vyučovanie odborného výcviku v tomto školskom roku. Predchádzalo jej niekoľko iných podujatí, napr. súťaž Horúce kreslo, vianočná rozprávka o Mrázikovi alebo program pre deti z detského domova, ktorým sme zahrali rozprávku O Červenej Karkulke. Všetko to bolo orientované do oblasti mobilných operátorov, ktorú študujeme, a toto všetkým podujatiam dodalo profesionalitu, ale aj moderný trend a mnoho vtipných situácií.

Sme radi, že sme si vybrali práve tento študijný odbor a že rôznymi kreatívnymi spôsobmi máme možnosť prezentovať získané vedomosti a zručnosti. Ďakujeme hlavne našej pani majsterke Bc. Vlaste Vilhanovej za vedomosti, ktoré nám pomohla nadobudnúť, a možnosti prezentovať ich týmito cestami.

 

Autorky: Majka Šipulová a Simona Mesarkinová z I. E

Foto: Majka Šipulová, I. E

 

Dňa 29. 5. 2017 sa konali na SOŠ IT skúšky z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

Študenti získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na

technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.

Naši študenti s týmto osvedčením bez problémov nachádzajú uplatnenie na trhu práce.

Autorka a foto: Ing. Eva Prostredníková

 

Koniec školského roka už tradične patrí okrem výletov a exkurzií aj opakovaniu učiva. Na odbornom výcviku v II. B triede druhá skupina, už tradične, pripravila pre svojich spolužiakov prezentáciu a tento raz ju obohatila aj o odbornú súťaž. Nakoľko druhý polrok patril dodávaniu zásielok a počas odborného výcviku na pošte Banská Bystrica 1 žiaci chodili aj na doručovacie pochôdzky, celá prezentácia a aj súťaž boli zamerané práve na oblasť doručovania, riešenia nepravidelností a vybavovania reklamácií. Nezabudli v nej ani na workshopy a exkurzie, ktoré počas školského roka absolvovali. V rámci vybavovania reklamácií pripomenuli aj návštevu ombudsmana koncom minulého kalendárneho roka.

V tomto školskom roku, minulý rok sa zapojili do prezentácie len traja žiaci, prezentovali už všetci a išlo im to veľmi dobre. U niektorých zohrala svoju úlohu aj tréma, ale práve takáto forma vyučovania im pomôže naučiť sa ju prekonávať. A aby to nemali také jednoduché, prišli sa na nich pozrieť aj zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová, vedúca predmetovej komisie pre ekonomické predmety Ing. Karolína Hukelová a majsterka OV Bc. Krista Hambálková.

Po prezentácii nasledovala súťaž odborných zručností pod názvom „Som rýchly posol dobrých správ“. Každá skupina vytvorila trojčlenné družstvo, ktoré malo za úlohu na základe mapky doručovacieho rajónu zaradiť smery doručovacej pochôdzky 30 zásielok. A aby to nemali také jednoduché, mali pripravený aj výpis z doručovacieho záznamu, na základe ktorého mali zásielku doposlať alebo vrátiť späť, pretože firma bola na uvedenej adrese zrušená. Zásielka, pri ktorej je náhradné doručenie vylúčené, nebola vôbec vyplatená, a tak ju bolo potrebné zaťažiť doplatným a na iný rajón presmerovať zásielku, ktorej adresát sa v obvode daného doručovacieho rajónu nenachádza.  

Dvaja spolužiaci merali čas a mohlo sa začať. Súťažiaci postupovali naozaj profesionálne a spolužiaci, ktorí nesúťažili, ich neustále povzbudzovali. Napríklad aj zaspievaním piesne o poštárovi. Okrem času bola rozhodujúca aj kvalita práce. Za každú chybu sa súťažnému družstvu pripočítalo 5 trestných sekúnd. Nakoniec zvíťazilo družstvo hostí v zložení Kristián Boháčik, Petra Bíbelová a Michaela Eremiášová. Družstvo organizátorov súťaže, ktoré tvorili Martina Vodičková, Kristián Karaba a Mária Klieinová, hoci malo menej chýb, skončilo na druhom mieste. Žiaci však neboli vôbec smutní a, rovnako ako víťazi, aj oni sa potešili darčekom od Slovenskej pošty, a. s.

A aké pocity si odniesli z tohto podujatia?

„Pre svojich spolužiakov sme pripravili prezentáciu, ktorou sme im chceli priblížiť informácie a poznatky, ktoré sme počas školského roka na OV získali. Aj napriek menšej tréme a nedostatku času na prípravu sme prezentovali úspešne a s úsmevom na tvári. Do tejto prezentácie sa zapojilo viac spolužiakov, a tak niektorí pred publikom prezentovali po prvý raz. Naše pocity boli zo začiatku zmiešané, nevedeli sme, čo očakávať. O chvíľu sa však tréma vytratila a rozviazali sa nám jazyky. Najviac nás potešila pochvala od našich majsteriek a, samozrejme, od našej pani triednej učiteľky, ktorým sa prezentácia páčila. Konštruktívnej kritike a radám do budúcnosti sme sa však nevyhli.

Pokračovala súťaž odborných zručností. Ako pri každej aktivite, ani do tejto súťaže sa nám veľmi nechcelo, motiváciou však boli výhry, ktoré na nás čakali. V súťaži sme skončili druhí, ale bola to naša chyba. Niektoré listy sme mali založené pod dokumentmi a nevedeli sme ich nájsť. Pomýlili sme si aj niektoré čísla, ale tá atmosféra stála za to. Čas ubiehal veľmi rýchlo, lebo po tréme, ktorú sme mali pri prezentácii, nastúpil ešte väčší pocit zodpovednosti a, samozrejme, nervozita. Mapa bola zrazu veľmi veľká a neprehľadná. Tešíme sa, že sme si zopakovali učivo a pripravili súťaž aj pre spolužiakov z prvej skupiny.“ Toto sú slová, na ktorých sa zhodli Martinka Vodičková a Kristián Karaba a pripája sa aj Júlia Jendreasová: „Verejne, pred publikom, som prezentovala prvýkrát, ale stres rýchlo opadol. Prezentovala som pokojne, lebo som sa cítila dobre. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, ktorá ma určite posunula na mojej profesionálnej dráhe.“

Svoje pocity vyjadril aj Filip Fröhlich, ktorý celý čas svojich spolužiakov povzbudzoval: „Patrím do prvej skupiny, a tak som sa prezentácie zúčastnil len ako hosť. Prezentácia ma zaujala, a aj tímová práca spolužiakov z druhej skupiny. Tento raz som nesúťažil, ale atmosféra bola skvelá a rád som spolužiakov povzbudzoval. Som rád, že som sa zúčastnil aj zážitkového učenia formou súťaže a dúfam, že si ho v budúcnosti zopakujeme. Teší ma aj záujem členov vedenia školy, ktorí si našli čas a ich prítomnosťou sa celé podujatie stalo profesionálnejším.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

štvrtok, 22 jún 2017 08:58

PROMOTIC

Softvér, ktorý slúži na vizualizáciu a riadenie technologických procesov v širokom spektre priemyselných odvetví. Čoraz častejšie je tento typ softvéru využívaný pre správu a ovládanie technológií v „inteligentných domoch" a budovách.

PROMOTIC je komplexný SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) objektový softvérový nástroj pre tvorbu aplikácií, ktoré monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v najrôznejších oblastiach priemyslu.

PROMOTIC je obľúbený a cenovo dostupný softvérový nástroj s viac ako dvadsaťročnou tradíciou.

SCADA software PROMOTIC je využívaný ako pre malé lokálne projekty, tak aj pre rozsiahle distribuované systémy.

 

Medzi významných užívateľov systému PROMOTIC na Slovensku patria spoločnosti:

  • Dalkia, a. s. – zber dát z meračov tepla, vodomerov, automatické odpočty a vyhodnocovanie
  • Danfoss, a. s. – monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzky strojov vo výrobe
  • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Bardejov, Kúpele Lúčky – minerálne vrty
  • Národná banka Slovenska, pobočky – systém evidencie EURO platidiel
  • SOŠ Prievidza, SOŠ Handlová, Trenčianska univerzita – kondenzačné kotolne
  • Levické mliekarne, a. s. – čistiaca stanica

www.promotic.eu

 

Tepelné čerpadlo v rodinnom dome

Promotic inteligentny dom

Bioplynová stanica – vonkajšie meranie

Promotic bioplynova stanica

Bioplynová stanica – vnútorná technológia

Promotic bioplynova stanica 2

Trendy meraných údajov (denný, týždenný, mesačný, ročný)

Promotic trendy

Alarmy – dôležité hlásenia

Promotic zoznam alarmov

štvrtok, 22 jún 2017 08:50

Úspešný rok SOŠ IT v SOČ

V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Tento ročník bol pre našu školu veľmi úspešný.

Školské kolo prebehlo v pondelok 6. 2. 2017. Na prehliadke sa zúčastnilo 15 projektov a žiaci nás veľmi milo prekvapili úrovňou predkladaných prác. Do krajského kola postúpilo 6 projektov: Podnikateľský zámer (Lucia Gondová a Lenka Chudá, IV. E trieda), Marketingová štruktúra produktu ACTIVIA (Sindy Pappová, II. E trieda), Vizualizácia klimatického prostredia v skleníku (Peter Kopec a Lukáš Kliment, III. D trieda), EDUphp – kurz skriptovacieho jazyka PHP (Sebastián Richter, III. A trieda), Maľba na netradičný podklad (Silvia Jakubíková, II. A trieda) a SIMconnect – modul pre inteligentné domácnosti (Marek Kraus, Henrieta Serafinová, Mária Foltánová, II. D trieda).

Krajské kolo prebiehalo 7. 4. 2017 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Náš žiak Peter Kopec prezentoval riešenie pre zobrazenie a ovládanie klímy v miniskleníku so živou rastlinou cez aplikáciu v PC. Riešenie napodobňuje reálny skleník a používa profesionálny SCADA softvér z oblasti priemyselnej automatizácie s názvom PROMOTIC. Peter Kopec a Lukáš Kliment postúpili so svojím projektom na celoslovenské kolo z druhého miesta v kategórii Informatika. Za podporu pri používaní softvéru PROMOTIC týmto ďakujeme jeho tvorcovi, firme MICROSYS, ktorá nám program poskytla.

V kategórii Ekonomika a riadenie úspešne hájila meno našej školy žiačka IV. E triedy Lucia Gondová. Na celoslovenské kolo postúpila takisto z druhého miesta. „Na krajskú prehliadku SOČ som sa veľmi tešila. Najväčším strašiakom však pre mňa bola odborná komisia, od ktorej záležalo, či postúpime ďalej. Tento strach však opadol hneď po tom, ako sa nám priateľsky predstavili. Všetci súťažiaci mali pripravené skvelé prezentácie, ktoré špičkovo odprezentovali. Keď som mala ísť na rad ja s Lenkou s naším podnikateľským zámerom, začalo mi silno búchať srdce a roztriasli sa mi nohy. Všetko však dopadlo nad naše očakávania a aj napriek silnej konkurencii sme si vybojovali druhé miesto a postup do celoslovenského kola. Krajská prehliadka SOČ nám dala možnosť zažiť niečo nové a posunúť svoje prezentačné a tvorivé schopnosti na vyššiu úroveň. Veríme, že na celoslovenskom kole budeme rovnako úspešné, ako na krajskom,“ Lucia Gondová, IV. E trieda.

Na celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 27. 4. 2017 na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici, si naše dva projekty v rámci svojich kategórií počínali veľmi dobre. Zo šestnástich prác v kategórii Informatika sa odborná porota rozhodla udeliť nášmu žiakovi Petrovi Kopcovi čestné šieste miesto.

Postup na celoslovenskú prehliadku je pre našu školu veľkým úspechom. Tešíme sa na jubilejný 40. ročník, ktorý sa uskutoční v budúcom školskom roku.

Autori: Mgr. Ján Hôrecký, Ing. Peter Turanský

Foto: Ing. Peter Turanský

 

 

Pod týmto názvom žiaci druhej učebnej skupiny I. E triedy spolu s majsterkou odborného výcviku Bc. Vlastou Vilhanovou pripravili 5. júna program k Medzinárodnému dňu detí pre deti z Detského domova Hriňová. Myšlienka zrealizovať toto podujatie vznikla už v období Vianoc, pretože prváci, okrem toho, že sú šikovní a chcú pracovať, majú aj dobré srdiečka. A v tento deň ich otvorili pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Okrem programu v podobe interaktívnej rozprávky o Červenej Karkulke (deti si mohli samy vybrať, či má, alebo nemá vlk Karkulku zjesť, a napokon uvideli obidve verzie) si každý mesiac odkladali zo svojho vreckového, aby mohli deti potešiť aj darčekmi. Darčekmi prispeli aj kolegovia a partnerské organizácie.

Skôr ako sa naši žiaci predstavili so svojím programom, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, ktorý si aj so zástupkyňou pre teoretické vyučovanie  Ing. Miriam Popovičovou našiel čas, privítal deti a poprial im, aby si z našej školy odniesli len tie najlepšie zážitky. Vychovávateľka z Detského domova, Mgr. Lenka Vilhanová, poďakovala za pozvanie a vyslovila presvedčenie, že pre deti to bude nezabudnuteľný zážitok, pretože podobných príležitostí je málo, keďže nie každý má srdce otvorené pre pomoc iným. Podporiť toto podujatie prišla aj Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie.

Potom už deti upriamili pohľad a svoju pozornosť na dej rozprávky. Prváci skvelo a humorným spôsobom stvárnili postavičky z Červenej Karkulky. Zabaviť deti prišli aj čerstvé absolventky našej školy Simonka Sroková a Nicol Civáňová, ktoré všetkých rozosmiali vystúpením „Cuky a Luky“ a potlesk za nádherne zaspievanú pieseň Čerešne a titulnú pieseň z rozprávky o Popoluške si vyslúžila aj Dominika Husaniková z III. E triedy.

Mgr. art. Peter Lukáč a Dominika Neuschlová a Zuzana Chramcová z III. A deťom pripravili fotenie v ateliéri.

Najprv rozpačité začiatky zo strany našich žiakov (ktorí sa potrebovali zbaviť trémy), ale aj chovancov detského domova (ktorí sa ešte celkom neadaptovali na nové prostredie) o malú chvíľu prerástli do spontánnych rozhovorov. Deti zaujímalo naozaj všetko a naši žiaci im ochotne odpovedali na ich otázky. Toto podnetné dopoludnie sa skončilo spoločným obedom v školskej jedálni.

O tom, že žiaci urobili naozaj záslužnú a nie bežnú vec, svedčí aj poďakovanie z Detského domova Hriňová, ktoré nám prišlo nasledujúci deň: „Milá SOŠ-itečka, posielame veľké ĎAKUJEM za krásny deň prežitý na Vašej škole. Bolo nám s Vami veľmi pekne. Nemáme veľa dôvodov takto vycestovať, preto nás veľmi teší, že študenti Vašej školy mali chuť venovať nám svoj čas a energiu a pripravili si pre nás krásne vystúpenia. Boli pre nás inšpiráciou, veľmi nás potešili a pobavili. Z darčekov si každý našiel niečo svoje – chlapci reproduktor, vďaka ktorému majú hudbu aj pri cvičení na dvore, menší s hračkami do pieskoviska, Romanko má celú posteľ obloženú plyšákmi, dievčatá zas vyrábajú gumičkové náramky:) Tento deň bude nezabudnuteľný aj vďaka fotografiám z Vášho ateliéru, ktoré už zdobia steny Detského domova. Všetkých Vás pozdravujú deti z 2. výchovnej skupiny spolu s vychovávateľmi Mgr. Jurajom Dudášom a Mgr. Lenkou Vilhanovou.“

Poďakovanie patrí predovšetkým členom vedenia našej školy, pretože túto myšlienku podporili a vytvorili nám podmienky na realizáciu celého projektu, ale aj  všetkým tým, ktorí prispeli sponzorskými darčekmi: majstrom OV Matúšovi Schmidtovi, Bc. Ivete Hankovej a Jánovi Kasanovi, Ing. Monike Švecovej a spoločnosti Geis SK Zvolen, ktorí boli naozaj štedrí, PhDr. Angelike Slovákovej a spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Antonínovi Filipčákovi, prevádzkovateľovi špecializovanej predajne Orange Slovensko, lekárňam Stella, s. r. o. a Ilda v Banskej Bystrici, bývalým žiačkam, ktoré si dokázali nájsť čas a zapojiť sa do tohto podujatia, a v neposlednom rade prvákom, ktorí prispeli aj vlastnými spoločenskými hrami, knihami, školskými potrebami či sladkosťami. Za všetkých spomeniem Viktora Kováčika, ktorý okrem vlastných darčekov priniesol zo spoločnosti PINUS-LOG z Hrochote, kde vykonával odbornú prax, aj finančný dar 50,00 €.

Odmenou pre nás všetkých boli šťastné pohľady týchto detí. Detský domov je miesto, ktoré vyvoláva u väčšiny ľudí ľútosť, niektorých necháva ľahostajnými, ale nájdu sa aj takí, u ktorých vyvoláva túžbu pomôcť. My sa  budeme, tešiť ak sme aspoň trochu pomohli a aspoň touto malou chvíľou prispeli k ich šťastnejšiemu detstvu.

Autorka. Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Po týždni akademického voľna, ktoré maturanti využili na zopakovanie si učiva, prípadne doplnenie svojich vedomostí, sa v pondelok 22. mája 2017 o 07,40 všetci stretli v školskej jedálni. Trochu tichší a pozornejší ako inokedy si vypočuli príhovor Ing. Štefana Balogha, riaditeľa školy, v ktorom sa im snažil dať ešte niekoľko užitočných rád. Povedal im, že neexistujú žiadne náhody a to, čo vedia, aj preukážu. A ak sa im to náhodou nepodarí, nech sa poučia z vlastných chýb. Prezradil im aj to, že tréma ustupuje vedomosťami, a nakoniec im všetkým poprial veľa šťastia a úspechov. Veľa úspechov a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok im zaželala aj celoškolská predsedníčka maturitných komisií Mgr. Silvia Barcajová, a potom už nastal čas ukázať svoje vedomosti za zeleným stolom.

Počas celého týždňa členovia ôsmich maturitných komisií pozorne počúvali odpovede žiakov zo slovenského a anglického jazyka, ale tiež z odborných predmetov všetkých študijných odborov. Snažili sa pôsobiť pokojne a priateľsky a vytvoriť pozitívnu atmosféru, pretože tváre maturantov prezrádzali napätie, strach a trému. Veď predsa skúška dospelosti sa nekoná každý deň a pocit zodpovednosti prináša so sebou aj tieto „vedľajšie účinky“.   Mnohí odchádzali usmiati a spokojní, no našli sa aj takí, v tvárach ktorých sa odrážala nespokojnosť so svojím výkonom. Všetkým sa však na šatách zelenala stužka ako symbol nádeje a povzbudenia.

Skôr, ako sa s nimi rozlúčime, vám ponúkame vyjadrenia niektorých, ktorí sa určite zapíšu do histórie tejto školy.

Richard Kič, technik informačných a telekomunikačných technológií, majster sveta v halovom veslovaní vo svojej kategórii: „Prednedávnom sa skončilo naše posledné spoločné halové veslovanie na tejto škole. Mrzí ma jedine to, že už nebudem mať príležitosť reprezentovať našu školu a venovať sa tomu naplno – ako doteraz. Toto ma za celé štyri roky napĺňalo dobrou energiou a chuťou študovať na tejto škole. Z poslednej súťaže som mal pomaly slzy na krajíčku, nie preto, že sme nevyhrali 1. miesto, ale preto, že tým dňom sa to pre mňa skončilo. Dosiahli sme to, o čom sa nám ani nesnívalo. Sme najúspešnejšia škola a som na to veľmi hrdý.

Škola ma zaujala už na prvý pohľad a vedel som, že od nej môžem čakať len to dobré. A tak aj bolo. Naučil som sa tu mnoho vecí, či už profesionálnych, alebo do života. Celkom ma to zmenilo a hlavne internát, kde som sa naučil kus samostatnosti a školu som mal hneď po ruke. Pravdupovediac, vybral som si to, čo mi bolo súdené, a po druhých školách som sa ani neobzeral. Žiaľ, maturita je už za rohom a ja pevne verím, že sa všetko podarí presne podľa mojich predstáv. Bude mi to tu chýbať, hlavne ľudia, ktorých mám rád. Určite to nebude poslednýkrát, čo ich uvidím, keď budem odchádzať. Jednoducho tu mám vybudovaný vzťah k všetkému a ku každému. Som rád, že som tu mohol študovať a venovať sa tomu, čo ma bavilo. Som vďačný najmä učiteľom, ktorí mi dali do života to, čo budem potrebovať.“

Matúš Šimko, pracovník marketingu, víťaz školského kola Olympiády v anglickom jazyku, Finančnej olympiády a Súťaže o najlepší slogan, pravidelne odmeňovaný za vynikajúce študijné výsledky:

„Pôvodne som si vybral túto školu, ale dlho som uvažoval o prestupe ma OA. Len vďaka niektorým vyučujúcim a mojim spolužiakom som neodišiel, a napokon som sa ocitol vo štvrtom ročníku a teším sa z  toho, že práve tu. Počas štyroch rokov štúdia som získal mnoho skúseností a informácií. Niekto by možno povedal, že veľa z nich nikdy nevyužije, avšak moment pravdy nastal počas posledných pár minút pred vstupom do triedy, kde na nás čakal zelený stôl. Akademický týždeň ubehol ako voda. Mnohí z nás si počas neho uvedomili dôležitosť neustálej prípravy. Aj keď som sa počas tých štyroch rokov snažil, tréma bola veľká a obavy tiež. Svoje pocity však človek nie vždy ovplyvní, ale k zelenému stolu sa budem snažiť kráčať sebavedome a veriť, že budem mať šťastnú ruku pri ťahaní otázok. Som maturant, mám za sebou štyri krásne roky plné zážitkov a i keď nie vždy to bolo ružové, svoje rozhodnutie ostať na SOŠ IT neľutujem. Spoznal som tu mnoho skvelých ľudí a naučil som sa mnohým zručnostiam. Hlásim sa na vysokú školu a chcem pokračovať v štúdiu manažmentu. Ale vždy sa sem budem rád vracať.“

Simona Sroková, pracovníčka marketingu, víťazka školského kola Miss stredné školy:

„Marketing a ekonomika. Tento smer nebol presne to, čo som chcela študovať na strednej škole. Ale postupom času som si k tomu vybudovala cestu a som vďačná za všetky múdrosti, skúsenosti a tiež zručnosti, ktoré som získala od skvelých učiteľov a pani majsterky. Nie je to len obrovské množstvo teórie, ktorú do nás tlačia, ale skvelou výhodou je tiež aj možnosť jej využitia v praxi. A to nielen v škole, ale aj v reálnych firmách. Napriek tomu som pred učebňou, kde som mala maturovať, prežívala stres. A čo vlastne stres znamená, som pochopila vo chvíli, keď som si vytiahla otázku. Aj keď mi veľmi nesedela, zvládla som to. V tretom ročníku BBSK vyhlásil súťaž „Miss stredných škôl“, do ktorej sa mohlo prihlásiť každé dievča z našej školy. Prihlásila som sa aj ja a  nakoniec som vyhrala celú súťaž a postúpila som do krajského kola. Na prvé počutie sa zdá, že čo je na tom, postavíš sa a usmievaš sa. No naozaj som bola prekvapená, čo to všetko obnáša. Zodpovednosť, trpezlivosť, komunikatívnosť, optimizmus. Toto všetko patrí aj k vlastnostiam manažéra. Medzi súťažou a mojím odborom som našla skvelé prepojenie. Ešte si veľmi neuvedomujem, že na poslednú skúšku idem do školy poslednýkrát. No už teraz viem, že budem na školu spomínať len v dobrom. Dala mi mnoho a bude mi chýbať.“

Michal Šrobár, grafik digitálnych médií, víťaz krajského kola a tretí v celoslovenskom kole súťaže ZENIT v kategórii web dizajn:

„Uplynulo už niekoľko mesiacov od našej účasti na súťaži ZENIT, kde som spolu s mladším spolužiakom obsadil krásne 1. miesto v krajskom a 3. miesto v celoslovenskom kole tejto súťaže, a ja sa už pomaly, ale isto lúčim s touto školou. Boli to dobré časy a príjemné zážitky, čo som prežil so spolužiakmi v triede. Netreba zabudnúť ani na dobré učiteľky, učiteľov a majstrov, ktorí ma po celé štyri roky na tejto škole naučili mnohému z rôznych odvetí, či už to bola grafika, tvorba videí a modelovanie 3D objektov, základy vytvárania počítačovej hry a, samozrejme, nemohli chýbať ani web stránky, ktorých tvorbu mám najradšej a venujem sa jej aj vo voľnom čase. Táto škola mi dala do života veľa a dobré základy, na ktorých môžem v budúcnosti stavať. Keby som sa mal rozhodovať znovu, opäť by to bola táto škola.“

Všetkým našim štvrtákom prajeme veľa šťastia.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

Bc. Miloslav Lichý

 

Úlohou deviatakov základných škôl v predchádzajúcom období bolo rozhodnúť sa, kam pôjdu študovať na strednú školu, a podať si prihlášku. Pre tú našu sa v tomto školskom roku rozhodlo 385 žiakov. A úlohou Predmetovej komisie prírodovedných predmetov a Predmetovej komisie jazyka a komunikácie a spoločenskovedných predmetov bolo pripraviť testové úlohy na prijímacie konanie. Obidve komisie pripravili po 20 testových úloh s možnosťou výberu odpovede, pričom boli zamerané na základné učivo na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka.

Prvé kolo prijímacieho konania sa uskutočnilo 9. mája a malo sa ho zúčastniť 168 žiakov. Nakoniec asi 10 z nich neprišlo. Hoci sa „prijímačky“ začínali o 08,00 hod., pred budovou školy už pred siedmou hodinou postávali hlúčiky deviatakov. Niektorí prišli sami, tí zo vzdialenejších oblastí v sprievode svojich rodičov. Vo vestibule odovzdali návratku a zaregistrovali sa. O ôsmej hodine už v jednotlivých triedach zavládlo ticho a žiaci usilovne pracovali na testových úlohách zo slovenského jazyka. Pred triedami na nich netrpezlivo čakali rodičia. A my sme boli zvedaví nielen na to, ako túto chvíľu prežívajú, ale aj na to, odkiaľ prichádzajú a prečo sa pre štúdium na našej škole rozhodli.

Helena a Dalibor Gregorovci z Uhorského pri Poltári už štyri roky žijú v Rakúsku. Ich syn Dalibor si našu školu našiel na internete a oni ho v jeho rozhodnutí podporili, pretože vedia, že grafika je to, čo ho baví.

Pred ďalšou učebňou stretávame nášho bývalého žiaka Igora Strelníka z Dobrej Nivy. Spolu so svojou mamou čakajú na sestru, ktorá sa prihlásila na študijný odbor pracovník marketingu.

„Chodili sem obidvaja synovia, Igor študuje VŠ v Žiline a mladší, Matúš, pracuje vo svojom odbore v Telekom, a. s. Viem, že vaši absolventi nájdu uplatnenie. Dcéru zaujala ekonomika a tu získa aj praktické zručnosti. Ráno mala strach, ale učí sa dobre a keď ju niečo baví, ide si za svojím cieľom. Určite to zvládne,“ prezradí matka, a to už dcéra vychádza z dverí učebne. „Slovenčina bola celkom ľahká, no našli sa aj ťažšie otázky, pri niektorých som si nebola celkom istá, a tak som správnu odpoveď tipovala.“

Nikola Kánová z Brezna sa o našej škole dozvedela od kamarátok a prezradila nám, že má zo skúšok stres a hoci sa jej slovenčina zdala ľahká, v niektorých otázkach sa pomýlila. Aj Viktória Gašparovičová z Dolnej Ždane, ktorá sa zúčastnila prezentácie našej školy v Žiari nad Hronom, si nie je celkom istá, či budú všetky odpovede správne. Obidve chcú študovať marketing. Trojica chlapcov z Turčianskych Teplíc – Jožko, Jakub a Marco – sa rozhodli pre grafiku. O našej škole sa dozvedeli od kamarátov a tiež z letákov. Hoci dúfali, že prijímačky budú ľahšie, veria, že to zvládli. Jakub Čema je zo súkromnej ZŠ u Filipa a pretože ho bavia počítače, rozhodol sa študovať odbor mechanik počítačových sietí. To, že táto škola je dobrá, sa dozvedel od kamaráta a následne mu ju odporučili viacerí. Odpovede na testové otázky vedel, a tak odchádza spokojný. Mechanikom počítačových sietí chce byť aj Martin Chovanec z Martina. Školu mu tiež odporučil kamarát a verí, že skúšky zvládol aj napriek tomu, že sa trochu obával. Aj Filip a Kevin z Banskej Štiavnice si myslia, že to zvládli, hoci otázky sa im zdali dosť ťažké. „Učili sme sa ako na monitor. Podali sme si k vám obidve prihlášky a hoci som sa rozhodoval medzi SPŠ JM a vašou školou, prišiel som sem. Vaša škola má lepšie referencie a mám tu aj kamaráta,“ dodáva Filip. Mário z Bánoviec nad Bebravou si našu školu našiel na internete. Zdala sa mu dobrá, a preto prišiel na Deň otvorených dverí a táto návšteva rozhodla. Dal si k nám obidve prihlášky. Ak ho neprijmú na odbor GDM, bude študovať v odbore MPS. Aj keď matematika mu ide lepšie, zvládol aj slovenčinu. A naopak, Jakub a Richard zo Zvolenskej Slatiny, si myslia, že testy zo slovenského jazyka boli, až na niektoré „chytáky“, ľahké a ťažšia sa im zdala matematika. O škole sa tiež dozvedeli z webovej stránky a podali si rovnako obidve prihlášky k nám.

Ďalších 217 žiakov sme privítali vo štvrtok 11. mája 2017. Medzi inými aj Lukáša Micheľa z Vígľaša, ktorý tu už bol v utorok, pretože si tiež podal k nám obidve prihlášky. Aj preto, že tu má kamaráta, ktorý je so svojou školou spokojný. Ak nebude prijatý na odbor GDM, bude študovať TITT. A aké boli testové otázky dnes? „Boli iné, dnes sa mi zdali ťažšie,“ skonštatoval.

Zastavili sme aj Kristínku Stejskalovú z Vrútok, ktorá sa chce stať pracovníčkou marketingu. „Už som prijatá na Športové gymnázium do Žiliny. No tento odbor ma baví viac a vôbec neviem, ako sa rozhodnem,“ prezradila nám zamyslene.

Stretávame aj starých rodičov z Turčianskych Teplíc, ktorí sprevádzajú svojho vnuka. Tiež je tu už druhýkrát a o inej škole ani neuvažuje. Rodičia Dominika Liptáka z Martina nám prezrádzajú, že syn už bol na prijímacom konaní na SPŠ v Martine, kde sa prihlásil na odbor elektrotechnika. No radšej by išiel študovať k nám. Aj napriek tomu, že testové otázky boli ťažšie ako na predchádzajúcej škole, dúfa, že ich zvládol a že bude prijatý. Radovan Vlnieška z Liptovskej Osady má prvú prihlášku podanú na SPŠ JM a dnes sa pokúša urobiť prijímačky v odbore GDM. Myslí si, že obidve školy sú na rovnakej úrovni.

Po skúškach z matematiky opúšťajú brány našej školy aj tí poslední návštevníci. Teraz už budú čakať na rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí na zvolené odbory. Prajeme im veľa šťastia a tešíme sa na nich v budúcom školskom roku.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 35 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.