Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 27 september 2019 09:03

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Pod týmto názvom sa 23. 9. 2019 v Austria Trend Hotel Bratislava konala otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR 2019.  Konferencia sa konala za  účasti zahraničných a domácich expertov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Jej súčasťou bola prehliadka najlepších odborných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. A naša škola sa opäť môže pochváliť, že sa stala súčasťou tejto medzinárodnej udalosti ako jedna z troch škôl nášho regiónu.

„Krásny slnečný pondelok na juhozápade bol ešte krajším vďaka historickému centru hlavného mesta, kde sa stretáva moderná architektúra s architektúrou časov dávno minulých. A tak pekný ako opísaná scenéria bol čas, ktorý som strávila na tejto konferencii. Veľmi si vážim, že mi škola dala možnosť zúčastniť sa podujatia takéhoto formátu. Oceňujem hlavne slová hlavy medzinárodného centra UNESCO-UNEVOC pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu Shyamala Majumdara, ktorý prednášal na tému  odborného vzdelávania. Hoci som počula len časť  jeho prednášky, aj za ten čas ma svojimi názormi dokázal nadchnúť a vzbudiť vo mne sympatie k jeho myšlienke spolupráce národov pri vzdelávaní. Atmosféra celého podujatia, nálada a energia ľudí ma neskutočne nabili. Verím, že sme našu školu reprezentovali v dobrom svetle.“ To sú slová Alexandry Horváthovej zo    IV. D triedy, ktorá sa spolu so svojou spolužiačkou Simonou Mesarkinovou zúčastnila tohto podujatia. Úlohou obidvoch žiačok bolo prezentovať našu školu zamestnancom ŠIOV-u, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalším expertom v oblasti odborného vzdelávania. Obidve sa toho zhostili naozaj profesionálne a my, traja zamestnanci školy, sme zatiaľ absolvovali množstvo odborných prednášok, ktoré boli popretkávané videoprezentáciami zúčastnených stredných odborných škôl.

Úvodné slovo patrilo Monike Korkošovej, riaditeľke odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hneď po nej sa ujal slova Branislav Ondruš, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ktorý hovoril o budúcich potrebách pracovného trhu a o tom, že odborné vzdelávanie je vzdelávanie určené k tomu, aby sa ľudia dokázali uplatniť v pracovnej kariére a malo by byť zamerané na získavanie tzv. mäkkých odborných zručností, pretože tieto nedokážu nahradiť žiadne technológie.  Otázke a problematike odborného vzdelávania sa venoval aj Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC, či Karol Jakubík, hlavný štátny radca na MŠVVaŠ SR. Ďalším odborníkom, ktorého prednášku sme si vypočuli, bol Raimo Sivonen, riaditeľ Kainnu Vocational College vo Fínsku, ale tiež Felix Dὄmény, prezident Asociácie stredných odborných škôl SR, ktorý pôsobí ako riaditeľ na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave.  O zmene štruktúry výučby, o vytváraní študijných odborov orientovaných na prax, o podpore duálneho vzdelávania ako alternatívy, ako vytvárať generáciu, ktorá bude zastávať miesta vo výrobe, hovoril Andrej Hutta, špecialista na manažment ľudských zdrojov.

Ako posledný z prednášajúcich vystúpil Tomáš Langer, lektor a konzultant firemného vzdelávania na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a Vysokej škole AMBIS, šéfredaktor časopisu Firemní vzdelávaní a expert Európskej platformy pre vzdelávanie dospelých EPALE v ČR. A práve otázke vzdelávania dospelých sa venoval aj vo svojom príspevku. Nakoľko sa už konferencia blížila ku koncu, pozornosť všetkých prítomných vzbudil ukážkami z filmu „Jáchyme, hoď ho stroje“, videozáznamom a interaktívnym zapájaním nás do diania.

Koniec tohto na vedomosti bohatého dňa patril panelovej diskusii a prehliadke aktivít stredných odborných škôl. Koncert žiakov konzervatória dal dôstojnú bodku za celou konferenciou a my sme nesmierne radi, že v oblasti odborného vzdelávania patríme medzi elitné školy na Slovensku a mali sme možnosť stať sa súčasťou tohto európskeho podujatia.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Alexandra Horváthová, Bc. Vlasta Vilhanová

 

Kurz ochrany života a zdravia alebo KOŽAZ je jeden z posledných kurzov, ktoré žiaci v škole absolvujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil v čase od 9. do 11. septembra a zúčastnili sme sa ho my, tretiaci. Naším cieľom bolo pripomenúť si, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať v našom živote, či už ide o úraz, haváriu, ba aj stratenie sa v prírode. Nepochybne sme sa naučili aj nové informácie o tom, ako vyriešiť takéto a podobné udalosti. A opäť nám ich poskytli naši učitelia a majstri, ktorí sa na jednotlivé aktivity starostlivo pripravili.

V pondelok ráno sme sa zišli na školskom ihrisku, kde nás vedúci tohto kurzu, Mgr. Miroslav Slotta a Mgr. Roman Hadžega, oboznámili s programom nasledujúcich troch dní. Hneď po oboznámení sa s programom sme sa pobrali do jedálne, kde nás čakala prezentácia o bezpečnosti na cestách. Túto nám sprostredkovali mjr. Mgr. Andrea Petrovičová z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici a kpt. Mgr. Jana Vrbická z odboru poriadkovej polície KR PZ v Banskej Bystrici. Prezentácia bola veľmi poučná a poukazovala hlavne na to, ako jednoducho môžeme dôjsť k nehode na ceste, či už z pozície chodca, cyklistu alebo vodiča, pretože všetci sú účastníkmi cestnej premávky. Tiež sme dostali rady, ako nehode predísť, prípadne, ako sa zachovať, keď už k nejakej nehode dôjde. Život je sám o sebe najlepší učiteľ, no vždy treba byť pripravený aj na tie najneočakávanejšie situácie, ktoré môže priniesť.

V utorok sme sa opäť zišli na školskom ihrisku. V tento deň sme sa vybrali na najvyšší vrch v Banskej Bystrici, na Urpín, kde pokračoval náš Kurz ochrany života a zdravia. Cesta na Urpín bola príjemná, počasie nám prialo, aj keď sme sem-tam ešte postúpali po mlákach z predošlého dňa. Na námestí sme si dali menšiu prestávku, čiže cesta nám mohla trvať približne hodinku. Keď nás naše kroky zaviedli do jej cieľa, spokojne sme sa zložili pod bystrickou Kalváriou a vychutnávali si výhľad na mesto a kopce, ktoré akoby tiež hľadeli naším smerom. Po nejakom čase rozprávania sa a oddychovania sme sa rozdelili podľa tried na skupiny, ktoré sa striedali pri jednotlivých stanovištiach. Tam sme absolvovali workshopy, resp. interaktívne prednášky z oblasti ochrany životného prostredia, z požiarnej, z dopravnej a zo zdravotnej prípravy. Každý učiteľ nás naučil niečo iné o bezpečnosti a ochrane života. Opäť sme si mohli oprášiť staré vedomosti, no nepochybne sme sa každý naučili aj niečo nové. Keď sa vystriedali všetky triedy a my sme si oddýchli, pobrali sme sa na spiatočnú cestu kľukatými cestičkami Urpína.

Prišiel posledný deň, ktorým bola streda a my sme sa opäť už tradične zišli na školskom ihrisku. Akonáhle sa pozbierali všetci žiaci, vydali sme sa smerom k pamätníku SNP, kde nás čakal náš posledný program. Tým bol film s názvom Beautiful Boy, ktorý režíroval Felix Van Groeningen. Film bol o chlapcovi, ktorý sa stal drogovo závislý a opisoval nielen jeho život, no aj komplikácie, ktoré táto udalosť spôsobovala jeho rodine. Myslím si, že každý mladý človek si z neho odniesol to svoje a nepochybne ho priviedol k zamysleniu.

Tri dni, počas ktorých sme sa naučili mnoho nového a ktoré nás aspoň sčasti pripravili na nečakané situácie v živote. Verím, že ak sa v budúcnosti vyskytnú, už pre nás nebudú také nezvládnuteľné, ako by sa zdali. Veď základom je zachovať chladnú hlavu, nech sa deje čokoľvek a veru, nebol to zlý nápad oprášiť si raz za čas tieto vedomosti. Aj formou Kurzu ochrany života a zdravia.

 

Autorka: Agáta Kamenská, III. A

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Druhý septembrový utorok už tradične patrí účelovým cvičeniam žiakov prvého a druhého ročníka. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku a športové ihrisko našej školy sa už od skorého rána zapĺňalo žiakmi týchto ročníkov.  Hneď po tom, ako sa zoradili podľa jednotlivých tried a ujali sa ich pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v tento deň o nich starali, sa dozvedeli organizačné pokyny z úst vedúcej Školského internátu Mgr. Hildy Dienovej.

Čakalo ich päť povinných aktivít, ktoré mali v tento deň absolvovať. Potom už nasledoval presun k pamätníku SNP, ktorým sa vlastne začala realizovať úloha pohyb a pobyt v prírode.  Pod pamätníkom  sa však cesty prvákov a druhákov rozišli. Zatiaľ čo sa prváci pod vedením Mgr. Richarda Kreutza a svojich pedagógov vybrali do areálu samotného pamätníka SNP, kde absolvovali prehliadku vystavených exponátov z obdobia Slovenského národného povstania, druháci pod vedením Mgr. Hildy Dienovej sa s elánom pustili do získavania nových informácií z oblasti požiarnej ochrany, zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, dopravnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode a ochrane prírody.  Nebolo to však len ústne odovzdávanie informácií učiteľmi a majstrami odborného výcviku, ktorí si jednotlivé aktivity pre žiakov starostlivo pripravili. Pripravili si pre nich aj praktické ukážky  a po celý čas sa snažili žiakov aktívne zapájať do ich realizácie. Žiaci si tak mali možnosť vyskúšať, ako zafixovať zlomeninu alebo zastaviť krvácanie, ako reagovať pri jednotlivých dopravných značkách alebo preukázať svoje vedomosti z oblasti požiarnej ochrany formou kvízu.

Nasledovala prestávka, počas ktorej si žiaci doplnili energiu prineseným občerstvením, ktoré v prírode chutilo omnoho viac ako v škole a nasledovala výmena jednotlivých stanovíšť. Na prehliadku exponátov pamätníka SNP odišli druháci a na prvákov čakali už spomínané workshopy. A ako hodnotia tento kurz? Odpoveď nám poskytla žiačka I. E triedy  Martina Bedová:  „Účelové cvičenie sme mali aj na základnej škole. Toto sa mi však páčilo viac. Získala som oveľa viac informácií hlavne vďaka tomu, že sme si mnohé aktivity skúšali aj prakticky. Super bolo to, že napr. po absolvovaní požiarnej ochrany sme si vedomosti overili formou kvízu „Pravda a lož“. Potešilo nás, keď sme odpoveď vedeli. A za správnu odpoveď čakala na nás aj sladká odmena.  Bolo to zábavné a poučné zároveň. Pozitívnu energiu sme čerpali aj zo slnečných lúčov, pretože po upršanom pondelku nám v utorok počasie naozaj prialo.  Páčila sa mi aj prehliadka exponátov Pamätníka SNP.  Už sa teším na budúce aktivity v tejto škole.“  

No a my môžeme skonštatovať, že účelové cvičenie aj v tomto školskom roku splnilo svoj účel.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  Martin Fábry

 

štvrtok, 12 september 2019 13:24

ZRPŠ

 

 

 

Oznam pre rodičov

 

Plánované plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 24.9.2021( piatok) o 16:00 hod. v jedálni, prípadne na ihrisku, ak dovolí pandemická situácia. Informácie budeme priebežne aktualizovať. Následne budú prebiehať triedne ZRPŠ.

 

 

 

 

 

 

 

Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov odštartovali v Banskej Bystrici oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. K niekoľkým tisíckam zhromaždených účastníkov osláv prehovorili prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády SR Peter Pellegrini a ďalší významní hostia, ktorí vzdali hold bojovníkom povstania.

Aj naši žiaci zo IV. E triedy sa podieľali na organizácii tohto celoštátneho podujatia. Zúčastnili sa ho Martin Gombala, Mária Šipulová a Alexandra Horváthová.

Žiaci opísali toto podujatie nasledovne:

Mojou úlohou bolo sprevádzanie veľvyslancov zo štátov celého sveta. Bola to skvelá príležitosť spoznať  významné osobnosti. S japonským veľvyslancom som dokonca viedla krátku konverzáciu. “ 

Mária Šipulová

 

„Aj ja som mala za úlohu sprevádzať dôležité osobnosti. Bola to nová skúsenosť a som za to vďačná. Najväčším zážitkom bol rozhovor s kanadským veľvyslancom.“ 

Alexandra Horváthová

Mojou úlohou na oslavách bolo fotografovanie a natáčanie videí. Rozprával som sa s rôznymi politikmi Slovenskej republiky. Na záver som sa vyfotografoval s pani prezidentkou.“ 

Martin Gombala 

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

 

  1. septembra 2019 začal nový školský rok 2019/2020. Chodby a všetky ostatné priestory našej školy po dvojmesačnom tichu  opäť ožili. Zaplnili sa takmer 560 žiakmi, ktorí sa rozhodli študovať práve na našej škole. Vlaňajších štvrtákov, ktorí sa s nami na konci školského roka rozlúčili,  vystriedali prváci. Niektorí z nich prišli v tento slávnostný deň aj v sprievode svojich rodičov. Všetci sa tak ako po iné roky zhromaždili na školskom ihrisku, kde už na nich čakalo vedenie školy, triedni učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci. A hoci  im počasie v tento deň neprialo, ani kvapky dažďa, ktoré na nich padali, im nezabránili v tom, aby sa rýchlo podelili so svojimi spolužiakmi o tie najlepšie zážitky z prázdnin. 

Začiatok školského roka ako každý iný. A predsa niečím výnimočný.  Výnimočný tým, že žiakov našej školy prišiel pozdraviť aj podpredseda BBSK Mgr. Ondrej Lunter, ktorého hneď po zaznení Slovenskej hymny privítal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ našej školy. Vzápätí predstavil aj ostaných členov vedenia školy, privítal všetkých zamestnancov a žiakov, predovšetkým prvákov, ktorým poďakoval za to, že sa rozhodli študovať práve na našej škole. Vo svojom príhovore vyjadril aj myšlienku, že život je zmena, zmena je vývoj a vyvíja sa aj naša škola. Krátko spomenul jej históriu a vyzval žiakov, aby nasledovali svoj cieľ, vytrvalo išli za ním a nedali sa odradiť neúspechmi.

Potom už odovzdal slovo nášmu hosťovi, podpredsedovi BBSK Mgr. Ondrejovi Lunterovi, ktorý pogratuloval žiakom k tomu, že študujú na jednej z najlepších škôl, pretože nie každý má to šťastie. Zdôraznil, že práve tieto štyri roky sú určujúce pre celý život a na základe získaných skúseností, vedomostí  a zručností ich budú posudzovať zamestnávatelia a je len na nich, ako túto príležitosť využijú. Vo svojom príhovore ďalej uviedol: „Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici považujem za elitnú vo svojom odbore. Som rád, že v našom kraji majú študenti príležitosť získať vedomosti v tak perspektívnej oblasti. Keď žiaci získajú kvalitné vzdelanie na strednej škole s dobrým zázemím praktickej výučby, je pre nich ľahšie sa uplatniť na trhu práce a nájsť si dobré zamestnanie. Desiatky študentov, ktorých som dnes stretol, už svoje rozhodnutie spravili a obstáli v súťaži spomedzi ďalších uchádzačov. Ako s touto príležitosťou naložia, je už v ich rukách. Držím palce!“

Nakoniec sa slova ujala Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, ktorá oboznámila žiakov s organizáciou vyučovania v najbližších dňoch.  Prváci absolvujú adaptačný kurz, potom ich už spolu so žiakmi druhého ročníka čaká účelové cvičenie. Zatiaľ sa žiaci tretieho ročníka zúčastnia na trojdňovom Kurze ochrany života a zdravia. Žiakov II. C a II. D čaká tiež  plavecký výcvik. Štvrtákov, ktorým sa nedarilo na konci minulého školského roka, čaká praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a následne ústna forma internej časti maturitnej skúšky. 

Čaká nás teda opäť na udalosti bohatý september  a ja verím, že aj celý nasledujúci školský rok. Tak ako po iné školské roky, aj teraz  sme pre žiakov pripravili množstvo súťaží, workshopov, exkurzií, projektov, ale tiež záujmových krúžkov, kde budú mať opäť možnosť prejaviť svoju kreativitu a aktívny prístup k štúdiu. A v tom im aj my, všetci vyučujúci, budeme držať palce. Tak nech je tento školský rok pre nich šťastný. 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

utorok, 03 september 2019 09:48

Verejné obstarávanie

Dokumentácia k procesu verejného obstarávania

 V prípade, že sa nenačítajú všetky súbori refrešnite webstránku.

 

Výzva

 

 

Príloha 2

Príloha 3

 Výzva nápojový automat

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

utorok, 27 august 2019 11:55

Zoznam prvákov

V prípade, že sa Vám nenačíta PDF prosím obnovte web stránku.

Zoznam žiakov 1. ročník 2020/2021

         Keď  ôsmi žiaci III. E triedy 16. apríla 2019 prezentovali výsledky svojej práce pred členmi vedenia školy a zástupcami spoločnosti CBRE  Jankou Seleštianskou a Michalom Bariakom, ktorí nám umožnili zrealizovať nástroje marketingovej komunikácie pri predaji darčekovej poukážky Europa, mysleli si, že tento tematický celok už majú za sebou. Nestalo sa tak. Všetkých prekvapilo ich pozvanie do spoločnosti 25. júna 2019. Ani netušili, čo ich tam čaká.

            O to väčšia bola ich radosť, keď ich celoročnú spoluprácu so spoločnosťou CBRE na záver úspešne zvládnutého školského roka „oslávili” spoločne s manažérmi  tejto spoločnosti Jankou a Michalom. Okrem vynikajúcej zmrzliny, na ktorú ich pozvali, každý žiak dostal ešte jeden darček, ktorý určite   nečakal a všetkých ich ohromil. Dostali nielen darčekové karty v hodnote 20€, ale aj návrh na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku.

            „Veľmi milo nás všetkých prekvapilo to, že si manažéri aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti našli čas na stretnutie s nami. Pre všetkých, rovnako ako pre mňa, to bol znak, že si našu celoročnú prácu vážia a že to celé malo zmysel. Dodalo nám to chuť  a energiu rovnako tvrdo pracovať aj v budúcom roku. Veľmi by sme sa im chceli poďakovať za ich čas, ochotu a dôveru, ktorú do nás vložili. Myslím si, že môžem v mene všetkých povedať, že sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Aj moja spolužiačka Nikola Maruškinová sa vyjadrila, že ju darčeková karta veľmi potešila. Bola to odmena, ktorú vôbec nečakala a  hneď na druhý deň si išla kúpiť nové kraťasy.  Rovnako potešená bola aj Mária Šipulová, ktorá skonštatovala, že tento školský rok sa niesol v duchu poznávania  nových vecí a hlavne získavania praktických zručností. Spolupracovali sme so skvelou spoločnosťou CBRE, ktorá nám umožnila prakticky využiť všetky naše nadobudnuté vedomosti. Marketingová komunikácia sa nám zo začiatku zdala  ako nudná téma, no my sme si to vyskúšali v teréne a všetkým nám to dalo neuveriteľne veľa skúseností. Robili sme reklamu na darčekovú poukážku, ktorá priniesla spoločnosti CBRE plusové čísla. Som vďačná za túto možnosť spolupráce. Aj Ema Predajnianska si myslí, že celá spolupráca s CBRE bola pre ňu veľkým  prínosom a skúsenosťou. Prekvapila ju darčeková karta, ktorej sa veľmi potešila.“ Týmito slovami vyjadrila svoje pocity Simona Mesarkinová.

            Už teraz sa tešíme na spoluprácu v štvrtom ročníku a verím, že skúsenosti z tretieho ročníka sú dostatočne silnou motiváciou do ďalšej práce. Ďakujeme za možnosti, ktoré nám štúdium na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici prináša.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV,  Simona Mesarkinová, III. E

Foto: Bc. Vlasta Vilhanová , majsterka OV a Viktor Kováčik z III. E

 

25. jún 2019. Jeden z posledných dní školského roka. Žiaci sa zobudili do krásneho slnečného rána. Tento deň však nebol len slnečný, ale aj výnimočný, pretože na škole sa konal už tretí Olympijský deň. Žiaci sa zhromaždili na školskom ihrisku a po zaznení hymny Slovenskej republiky a Olympijskej hymny sa slova ujal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy. Pozdravil všetkých športovcov a tiež vyslovil potešenie nad krásnym počasím. Nezabudol pridať aj niekoľko povzbudivých slov všetkým súťažiacim. Potom ich vyzval k férovosti, aby nikto nikomu neubližoval, ale naopak, aby si boli nápomocní. Nakoniec im poprial veľa optimizmu, elánu a nezabudol poďakovať ani organizátorom podujatia.


Následne sa všetci súťažiaci z úst moderátora Mgr. Miroslava Slottu dozvedeli všetky organizačné pokyny a stanoviská, na ktorých budú v jednotlivých športových disciplínach súťažiť. Dozvedeli sa tiež, že počas Olympijského dňa môžu využiť aj možnosť maľovania na tvár, ktoré pre nich zabezpečia Mgr. Mariana Mlynárčiková a grafičky digitálnych médií Agáta Kamenská a Natália Kulfasová z II. A. Veľa šťastia a žiadne športové úrazy všetkým súťažiacim popriala aj moderátorka Mgr. Zuzana Kováčiková.

Moderátori a maľovanie na tvár však neboli jedinými novinkami, ktoré pre žiakov pripravila hlavná organizátorka Olympijského dňa Mgr. Kristína Raganová. Prekvapením bol aj maskot podujatia Miroslav Juris z III. D, ktorý dotváral atmosféru počas celého dňa a prezradil tiež, že sa teší z toho, že práve on prezentuje olympijské kruhy, pretože si nesmierne váži všetkých tých, ktorí nás reprezentujú.

„Snažím sa vytvoriť novú tradíciu v zmysle sloganu „Šťastné športujúce deti s úsmevom na tvári“. Teším sa, že sme zorganizovali už tretí ročník a tiež z vysokej účasti a záujmu o športové disciplíny, ktoré sme obohatili o nové a každý rok sa budeme snažiť toto podujatie vylepšovať.“ To sú slová Kristínky Raganovej, po ktorých sme sa vybrali na jednotlivé stanovištia.

Na prvom z nich súťažilo 23 prihlásených žiakov v hádzaní šípkami pod vedením Mgr. Zuzany Nejedlej a Mgr. Márie Gerovej. „Bola to pre nás výzva vyskúšať si niečo nové. Zo všetkých prihlásených žiakov vyberieme 8 najlepších, ktorí pôjdu do rozstrelu. Každý súťažiaci bude mať tri šípky. Začneme odpočítavať od 301 bodov a zvíťazí ten, ktorý prvý dosiahne nulu. A okrem toho tu máme skvelého pomocníka, nášho žiaka Martina Šramka,“ vyjadrili sa zhodne.
Neďaleko, kde už odchádzajú prví „zákazníci“ s pomaľovanými tvárami, Mgr. art. Peter Lukáč pripravuje neoficiálnu disciplínu vrh guľou a nám prezrádza, že mu to tu chýbalo.


Na školskom ihrisku pod vedením Mgr. Atilu Barusa súťaží 7 družstiev v minifutbale. „Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín a v každej hrá každý s každým. Potom budú hrať prví dvaja o prvé a druhé miesto a tí, čo skončia druhí, budú hrať o tretie a štvrté miesto,“ vysvetľuje pravidlá a dodáva, že zatiaľ sa všetci snažia a ide im to dobre možno aj preto, že atmosféra je vynikajúca.

Mimochodom, o tú sa okrem maskota starajú aj členovia našej školskej kapely Janko Uram a Tomáš Rafaj z III. D. Druhý z nich zároveň súťaží aj v minifutbale. Teší sa z dobrej atmosféry, priateľského kolektívu a športového zážitku, prezrádza svoje pocity, ktoré práve prežíva.

Z telocvične, kde sa súťaží vo florbale a proti sebe sa postavili učitelia a „Lazníci z III. C“, ktorí práve prehrali 5:0, vychádza kolega Mgr. Ján Hôrecký: „Súperi boli celkom slušní a v úvode je to celkom dobrý úspech,“ vyjadruje sa o dohratom zápase a hlavný organizátor tejto disciplíny Mgr. Tomáš Trudič dodáva: „Osem družstiev sme rozdelili do dvoch skupín. Tento rok prejavili žiaci o túto športovú disciplínu enormný záujem a pravidlá sú upravené tak, aby v každom družstve hrali maximálne dvaja registrovaní hráči. To v rámci fairplay, aby boli sily rozložené rovnako a aby aj tí rekreační hráči dostali šancu. Mňa ako telocvikára nesmierne teší, že sa takýto deň na škole organizuje.“
O 22 účastníkov, ktorí sa prihlásili na lukostreľbu, sa starajú Mgr. art. Matej Opálený a Bc. Ondrej Ruman. Jeden zo súťažiacich Andrej Katreniak z I. B nám prezrádza, že si to chce po dlhej dobe vyskúšať a Lukáš Chmelík z III. C dodáva, že ho to naviac aj baví, a preto využil príležitosť zastrieľať si. Obidvaja už majú s týmto športom skúsenosti.

 

A nakoniec v „školičke“ Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Ján Glončák dohliadajú na 12 žiakov, ktorí hrajú stolný tenis. Mário Leintner z I. D o sebe prezrádza, že stolný tenis hráva už dlhšie a Lukáš Ďaďo a Martin Lunter, obidvaja z I. D, si tento šport vybrali aj preto, že nechceli byť na slnku a toto sa hrá v interiéri.

 

Súťaže prebiehajú celé dopoludnie a pred 12:30 hod. sa súťažiaci dozvedajú, ako sa umiestnili.

V minifutbale sa na 1. mieste umiestnila III. C, 2.miesto obsadila II. B, na treťom mieste skončila I. B.
Florbal vyhrali učitelia, 2. miestu sa tešila II. A, 3. miesto patrilo ich starším spolužiakom z III. A.
V stolnom tenise získal 1. miesto Adrián Lašák, 2. miesto už spomínaný Mário Leitner a 3. miesto Martin Považan.
Aj šípky mali svojich víťazov. Na 1. mieste sa umiestnil Martin Ondrejka, 2. miesto získal Michal Slavkov a krásne 3. miesto Samuel Babic.
Najlepším v lukostreľbe bol Sebastián Hutňan, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Ďalšie dve miesta obsadili Ivan Kupec a Diana Moľová.

 

Umiestnení súťažiaci získali okrem olympijských medailí, diplomov a vecných cien aj sladké odmeny. My však vieme, že víťazmi sa stali aj tí, ktorí odmeny nedostali. Stali sa víťazmi sami nad sebou, pretože dokázali aspoň na tento deň vymeniť mobily a počítače za pohyb. Všetkým gratulujeme!

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

Strana 16 z 47
Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.