Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 01 október 2019 14:49

„ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2019 „

     Spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy súlad vonkajšieho a vnútorného tela a ducha. Toto všetko je cieľom súťaže  , ktorá je určená  pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) žiakov stredných škôl.  Dňa 26.9.2019 sa  na SSŠ pod  Bánošom na Župnej kalokagatii 2019 ktorej organizátorom súťaže, bol VUC Banská a Bystrica  zišlo 21 družstiev, ktorých členovia chceli dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, a ísť reprezentovať náš kraj  do Žiliny.    Po slávnostnom príhovore riaditeľa odboru školstva VUC BB Ing. Martiša , organizačných pokynoch hlavného rozhodcu  sa  všetci presunuli preskúmať terén. Naše družstvo Mária Holubčíková, Alexandra Vojtková, Matúš Kurtík, Marek Mládenek a Andrej Majer sa postavilo na štart ako druhé. Trať mala  6 stanovíš kde plnili jednotlivé disciplíny. Po dobehnutí posledného družstva bolo vyhodnotenie. Prvé miesto a do Žiliny  pocestuje Gymnázium Ľ.Štúra zo Zvolena. Naše družstvo sa držalo statočne obsadilo miesto v prvej desiatke za čom im patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Hilda Dienová

 

utorok, 01 október 2019 14:46

Plavecký výcvik

Tak ako po iné roky aj tento september patril plaveckému výcviku. Konal sa v dvoch turnusoch. 1. výcvik s II. C triedou prebiehal v prvých slnečných septembrových dňoch od     9. septembra - 13. septembra 2019. 2. výcvik sa konal už za chladnejšieho počasia od 23. septembra – 27. septembra 2019.

Cestou do Veľkého Medera, kde sa každý rok plavecký kurz koná, sme mali vlakovú prestupovú prestávku v Bratislave, kde sme si pochutnali na výborných bagetách zo stanice. Po príchode do Veľkého Medera sme sa ubytovali v penzióne Daniela, kde bol veľmi príjemný a ústretový personál, ktorý sa o nás výborne staral. Výcvik sme absolvovali na plážovom kúpalisku v ThermalCorvinuse. V dopoludňajších hodinách si žiaci zdokonaľovali techniku základných plaveckých štýlov. V popoludňajších hodinách mali možnosť plávať voľným štýlom. Okrem toho si každý deň mohli zahrať plážový volejbal a plážový futbal.

Žiaci majú veľa zážitkov a príjemných spomienok, upevnili si kolektívneho ducha nielen so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi.

Autorka: Mgr. Kristína Raganová

 

Snahou všetkých stredných odborných škôl je pripravovať svojich žiakov pre trh práce, pretože odborné vzdelávanie je vzdelávanie určené k tomu, aby sa absolventi dokázali uplatniť v pracovnej kariére.  Preto aj my už niekoľko rokov vytvárame žiakom podmienky na to, aby mali obsah učiva sprostredkovaný zážitkovým učením v reálnych podmienkach. V tomto školskom roku sme sa dohodli na spolupráci so spoločnosťou  Aurora  photo, design & print. Toto grafické štúdio umožní druhákom zrealizovať prieskum trhu a tretiaci si tu prakticky vyskúšajú marketingovú komunikáciu.

Skôr, ako sme začali na projekte pracovať, navštívili druháci spoločnosť Aurora a dizajnérovi Matejovi Mazúchovi a manažérke predaja Erike Mahútovej predložili návrhy svojich anketových otázok a grafický návrh dotazníka. Tiež sa dohodli na darčekoch pre respondentov a so záujmom si prezreli spoločnosť.  Zaujímalo ich, čo všetko spoločnosť ponúka a aby sa o nej dozvedeli viac, odniesli si so sebou katalóg produktov, ktorý bol vyrobený špeciálne pre nich.  Čaká ich teda mesiac práce v teréne, kedy budú oslovovať respondentov a získavať odpovede na anketové otázky.  „Teším sa na prácu v ozajstnej firme, na oslovovanie respondentov a tiež na výsledky našej práce, ktoré budú reálne. Považujem to za dobrú prípravu na svoje budúce povolanie. Verím, že získam cenné skúsenosti práve pri tejto činnosti. Vyhovuje mi tento spôsob vyučovania a aj z tohto dôvodu považujem túto školu za správnu voľbu,“ povedala po prípravnej fáze projektu Tatiana Vozárová z II. E.

Výsledky prieskumu trhu však nebudú slúžiť len k získavaniu praktických zručností druhákov, ale aj zamestnancom spoločnosti Aurora. Niektoré zo zistení navyše pomôžu aj tretiakom pri realizácii nástrojov marketingovej komunikácie, na ktorej už začali usilovne pracovať. Na spoločnom brífingu s manažérkou spoločnosti vybrali produkt, na ktorý bude zameraná reklamná kampaň, médiá, cez ktoré budú kampaň realizovať. Dohodli sa na programe podpory predaja a tiež na aktivite slúžiacej k vytváraniu dobrých vzťahov s verejnosťou. Následná návšteva grafického štúdia Aurora im umožnila lepšie spoznať spoločnosť a tiež produkty, ktoré svojim zákazníkom poskytujú.  Miroslava Medveďová z III. E zhodnotila stretnutie s manažérkou spoločnosti nasledovne: „Prekvapilo ma, že obaja majitelia spoločnosti sú naši bývalí žiaci. Pre manažérku Eriku Mahútovú sme si pripravili množstvo otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala. Predmetom tohto stretnutia bolo  dohodnúť podmienky spolupráce, vybrať vhodný produkt a spôsob realizácie reklamnej kampane. Zaujímalo nás však aj to, ako vznikol názov spoločnosti. Predložili sme jej aj návrhy na slogan reklamnej kampane, ktoré sme tvorili brainstormingom. Bolo ťažké vybrať jeden, pretože svoje nápady predložil každý z nás, a tak   ešte počkáme na posledné vyjadrenie a môžeme začať. Nakoľko sme boli navštíviť aj spoločnosť a pán Mazúch nám predstavil všetky produkty, máme už predstavu o tom, ako budeme postupovať. Myslím si, že každý z nás sa teší na túto skúsenosť, no máme aj veľký rešpekt a pocit zodpovednosti. Veď ideme pracovať v reálnych podmienkach a spätnú väzbu získame priamo od zákazníkov a širokej verejnosti. O to viac nás to zaväzuje.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč,  Martin Necpal, III. E

 

piatok, 27 september 2019 09:30

Adaptačný kurz 2019

Ako po iné roky aj tento rok naši prváci odštartovali štúdium na SOŠ IT adaptačným kurzom. Ten  žiaci tradične absolvujú v prvý septembrový týždeň v horskom hoteli Kráľová, situovanom v dedinke Kráľová 8 km od Zvolena. Kurzu sa zúčastnilo všetkých päť tried prvého ročníka,      I. A a I. B so študijným zameraním grafik digitálnych médií, I. C – technik informačných a telekomunikačných technológií, I. D – mechanik počítačových sietí a I. E kombinácia odborov pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

Hotel Kráľová je obkolesený lesmi, lúkami, pasúcim sa dobytkom či koňmi. Duch farmárčenia je tu cítiť z každého kúska zeme. V tomto príjemnom prostredí prváci absolvovali sériu prednášok a poznávacích aktivít a hier. Cieľom kurzu je, aby prváci zistili, čo ich v škole čaká, kto je pán riaditeľ, pani zástupkyňa, triedny učiteľ, aké sú možnosti štúdia na mobilitných projektoch a kto sú ich spolužiaci.

Už cestou do hotela sa v autobuse striedali otázky typu: Odkiaľ si? Prečo si tu? Bývaš na internáte? Každý turnus ešte pred obedom absolvoval rôzne prednášky. Od pána riaditeľa sa dozvedeli o škole, o jej histórii i prítomnosti, predstavil im vízie školy v budúcnosti, tiež si vypočuli prednášku o hrozbách alkoholizmu. Pani zástupkyňa poskytla prvákom informácie o štúdiu na škole a problematike integrácie. Ďalej nasledovali prednášky o konkrétnych študijných odboroch a mobilitných projektoch, o tom, ako prebieha odborný výcvik, čo nás počas štúdia čaká a mnoho iných dôležitých informácií. Po obede žiakov čakal malý výlet po okolí, športové aktivity ako biliard, plávanie, stolný futbal, volejbal či bedminton.  Večerné a ranné prechádzky nemohli chýbať. Aj keď sa zo začiatku nikomu nechcelo, nakoniec každému prospel čerstvý lesný vzduch. A aj sa nám lepšie zaspávalo...

Autor článku: Ing. Karolína Hukelová

 

piatok, 27 september 2019 09:12

Formou workshopu sme sa učili komunikovať

Tak ako po iné školské roky sa pracovníci marketingu  na odbornom výcviku aj teraz  venovali verbálnej a neverbálnej komunikácii. V rámci tréningu komunikačných zručností si vyskúšali rôzne modelové situácie a aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Jednou z takých bol aj workshop, ktorý zrealizovala konzultantka Informačného centra mladých v Banskej Bystrici, Mgr. art. Ivana Kivaderová. Od tých predchádzajúcich sa odlišoval tým, že  na tomto workshope sa zúčastnili aj ich spolužiaci, klientski manažéri pošty, nakoľko aj v tomto odbore je komunikácia veľmi dôležitá. Veď akákoľvek pracovná pozícia, či už na pošte alebo v Poštovej banke, je založená na komunikácii s klientom.

Na začiatku svojej prezentácie sa lektorka predstavila a všetkých  nás upozornila na to, že pri každej komunikácii musíme myslieť na to, že povedané ešte nie je počuté, počuté ešte nie je pochopené, pochopené ešte nie je prijaté a prijaté ešte nie je upevnené a podržané. „Človek nemôže nekomunikovať.“ Aj tento fakt upútal pozornosť žiakov, a tak sa mohli hneď po niekoľkých údajoch z histórie komunikácie zapojiť do prvej aktivity. Bolo ňou prerozprávanie počutého príbehu, do ktorého sa  zapojili štyria žiaci. Formou tejto aktivity si vyskúšali, že každý človek vníma situácie individuálne a to cez seba. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi však môžeme povedať, že ten istý príbeh si súčasní prváci zapamätali a prerozprávali presnejšie ako ich starší spolužiaci.

V rámci prezentácie sociálnej komunikácie im priblížila komunikačné štruktúry, monológ a dialóg a všetky  druhy neverbálnej  komunikácie. Dozvedeli sa aj to, že sila komunikácie je v sile slova. Potom sa už venovali iba neverbálnej komunikácii – mimike, postojom, gestám, komunikácii činmi a správaním. Jej rozprávanie bolo doplnené historkami, zážitkami a radami, ako urobiť dobrý dojem na ľudí.

Záver patril aktivite, v ktorej žiaci na základe obrázkov vysvetľovali, čo znamenajú jednotlivé postoje, gestá a signály reči tela. Tu sa už žiaci zapájali hromadne, diskutovali a vyjadrovali svoje názory, čím vyjadrovali svoj záujem a aktívnu účasť na tomto workshope.

A o svojich pocitoch nám po odchode pani Ivany Kivaderovej aj porozprávali. Prezentácia bola zaujímavá  a pani lektorka veľmi sympatická. Verbálnu a neverbálnu komunikáciu sme už preberali a niektoré aktivity sme si vyskúšali aj s pani majsterkou na odbornom výcviku, takže téma ma zaujala už predtým.  Každopádne sa mi najviac páčili aktivity,  ktoré si pre nás pani Kivaderová starostlivo  pripravila a okrem toho, že sme sa naučili nové veci o komunikácii, sme sa aj zabavili. O to viac si z tohto stretnutia zapamätáme,“  povedala Bianka Sanitrová a Saška Cicková sa o svojich pocitoch vyjadrila podobne: „Moje pocity z dnešného workshopu sú veľmi pozitívne.  Naučili sme sa nové veci a ujasnili sme si tie,  ktoré sme už vedeli, len sme si ich ešte potrebovali upevniť. A toto bol skvelý spôsob, ako to dosiahnuť. Bola by som veľmi rada, keby sme mali aj v budúcnosti  viac takýchto prezentácií.“     

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 27 september 2019 09:03

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Pod týmto názvom sa 23. 9. 2019 v Austria Trend Hotel Bratislava konala otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR 2019.  Konferencia sa konala za  účasti zahraničných a domácich expertov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Jej súčasťou bola prehliadka najlepších odborných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. A naša škola sa opäť môže pochváliť, že sa stala súčasťou tejto medzinárodnej udalosti ako jedna z troch škôl nášho regiónu.

„Krásny slnečný pondelok na juhozápade bol ešte krajším vďaka historickému centru hlavného mesta, kde sa stretáva moderná architektúra s architektúrou časov dávno minulých. A tak pekný ako opísaná scenéria bol čas, ktorý som strávila na tejto konferencii. Veľmi si vážim, že mi škola dala možnosť zúčastniť sa podujatia takéhoto formátu. Oceňujem hlavne slová hlavy medzinárodného centra UNESCO-UNEVOC pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu Shyamala Majumdara, ktorý prednášal na tému  odborného vzdelávania. Hoci som počula len časť  jeho prednášky, aj za ten čas ma svojimi názormi dokázal nadchnúť a vzbudiť vo mne sympatie k jeho myšlienke spolupráce národov pri vzdelávaní. Atmosféra celého podujatia, nálada a energia ľudí ma neskutočne nabili. Verím, že sme našu školu reprezentovali v dobrom svetle.“ To sú slová Alexandry Horváthovej zo    IV. D triedy, ktorá sa spolu so svojou spolužiačkou Simonou Mesarkinovou zúčastnila tohto podujatia. Úlohou obidvoch žiačok bolo prezentovať našu školu zamestnancom ŠIOV-u, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalším expertom v oblasti odborného vzdelávania. Obidve sa toho zhostili naozaj profesionálne a my, traja zamestnanci školy, sme zatiaľ absolvovali množstvo odborných prednášok, ktoré boli popretkávané videoprezentáciami zúčastnených stredných odborných škôl.

Úvodné slovo patrilo Monike Korkošovej, riaditeľke odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hneď po nej sa ujal slova Branislav Ondruš, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ktorý hovoril o budúcich potrebách pracovného trhu a o tom, že odborné vzdelávanie je vzdelávanie určené k tomu, aby sa ľudia dokázali uplatniť v pracovnej kariére a malo by byť zamerané na získavanie tzv. mäkkých odborných zručností, pretože tieto nedokážu nahradiť žiadne technológie.  Otázke a problematike odborného vzdelávania sa venoval aj Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC, či Karol Jakubík, hlavný štátny radca na MŠVVaŠ SR. Ďalším odborníkom, ktorého prednášku sme si vypočuli, bol Raimo Sivonen, riaditeľ Kainnu Vocational College vo Fínsku, ale tiež Felix Dὄmény, prezident Asociácie stredných odborných škôl SR, ktorý pôsobí ako riaditeľ na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave.  O zmene štruktúry výučby, o vytváraní študijných odborov orientovaných na prax, o podpore duálneho vzdelávania ako alternatívy, ako vytvárať generáciu, ktorá bude zastávať miesta vo výrobe, hovoril Andrej Hutta, špecialista na manažment ľudských zdrojov.

Ako posledný z prednášajúcich vystúpil Tomáš Langer, lektor a konzultant firemného vzdelávania na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a Vysokej škole AMBIS, šéfredaktor časopisu Firemní vzdelávaní a expert Európskej platformy pre vzdelávanie dospelých EPALE v ČR. A práve otázke vzdelávania dospelých sa venoval aj vo svojom príspevku. Nakoľko sa už konferencia blížila ku koncu, pozornosť všetkých prítomných vzbudil ukážkami z filmu „Jáchyme, hoď ho stroje“, videozáznamom a interaktívnym zapájaním nás do diania.

Koniec tohto na vedomosti bohatého dňa patril panelovej diskusii a prehliadke aktivít stredných odborných škôl. Koncert žiakov konzervatória dal dôstojnú bodku za celou konferenciou a my sme nesmierne radi, že v oblasti odborného vzdelávania patríme medzi elitné školy na Slovensku a mali sme možnosť stať sa súčasťou tohto európskeho podujatia.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Alexandra Horváthová, Bc. Vlasta Vilhanová

 

Kurz ochrany života a zdravia alebo KOŽAZ je jeden z posledných kurzov, ktoré žiaci v škole absolvujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil v čase od 9. do 11. septembra a zúčastnili sme sa ho my, tretiaci. Naším cieľom bolo pripomenúť si, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať v našom živote, či už ide o úraz, haváriu, ba aj stratenie sa v prírode. Nepochybne sme sa naučili aj nové informácie o tom, ako vyriešiť takéto a podobné udalosti. A opäť nám ich poskytli naši učitelia a majstri, ktorí sa na jednotlivé aktivity starostlivo pripravili.

V pondelok ráno sme sa zišli na školskom ihrisku, kde nás vedúci tohto kurzu, Mgr. Miroslav Slotta a Mgr. Roman Hadžega, oboznámili s programom nasledujúcich troch dní. Hneď po oboznámení sa s programom sme sa pobrali do jedálne, kde nás čakala prezentácia o bezpečnosti na cestách. Túto nám sprostredkovali mjr. Mgr. Andrea Petrovičová z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici a kpt. Mgr. Jana Vrbická z odboru poriadkovej polície KR PZ v Banskej Bystrici. Prezentácia bola veľmi poučná a poukazovala hlavne na to, ako jednoducho môžeme dôjsť k nehode na ceste, či už z pozície chodca, cyklistu alebo vodiča, pretože všetci sú účastníkmi cestnej premávky. Tiež sme dostali rady, ako nehode predísť, prípadne, ako sa zachovať, keď už k nejakej nehode dôjde. Život je sám o sebe najlepší učiteľ, no vždy treba byť pripravený aj na tie najneočakávanejšie situácie, ktoré môže priniesť.

V utorok sme sa opäť zišli na školskom ihrisku. V tento deň sme sa vybrali na najvyšší vrch v Banskej Bystrici, na Urpín, kde pokračoval náš Kurz ochrany života a zdravia. Cesta na Urpín bola príjemná, počasie nám prialo, aj keď sme sem-tam ešte postúpali po mlákach z predošlého dňa. Na námestí sme si dali menšiu prestávku, čiže cesta nám mohla trvať približne hodinku. Keď nás naše kroky zaviedli do jej cieľa, spokojne sme sa zložili pod bystrickou Kalváriou a vychutnávali si výhľad na mesto a kopce, ktoré akoby tiež hľadeli naším smerom. Po nejakom čase rozprávania sa a oddychovania sme sa rozdelili podľa tried na skupiny, ktoré sa striedali pri jednotlivých stanovištiach. Tam sme absolvovali workshopy, resp. interaktívne prednášky z oblasti ochrany životného prostredia, z požiarnej, z dopravnej a zo zdravotnej prípravy. Každý učiteľ nás naučil niečo iné o bezpečnosti a ochrane života. Opäť sme si mohli oprášiť staré vedomosti, no nepochybne sme sa každý naučili aj niečo nové. Keď sa vystriedali všetky triedy a my sme si oddýchli, pobrali sme sa na spiatočnú cestu kľukatými cestičkami Urpína.

Prišiel posledný deň, ktorým bola streda a my sme sa opäť už tradične zišli na školskom ihrisku. Akonáhle sa pozbierali všetci žiaci, vydali sme sa smerom k pamätníku SNP, kde nás čakal náš posledný program. Tým bol film s názvom Beautiful Boy, ktorý režíroval Felix Van Groeningen. Film bol o chlapcovi, ktorý sa stal drogovo závislý a opisoval nielen jeho život, no aj komplikácie, ktoré táto udalosť spôsobovala jeho rodine. Myslím si, že každý mladý človek si z neho odniesol to svoje a nepochybne ho priviedol k zamysleniu.

Tri dni, počas ktorých sme sa naučili mnoho nového a ktoré nás aspoň sčasti pripravili na nečakané situácie v živote. Verím, že ak sa v budúcnosti vyskytnú, už pre nás nebudú také nezvládnuteľné, ako by sa zdali. Veď základom je zachovať chladnú hlavu, nech sa deje čokoľvek a veru, nebol to zlý nápad oprášiť si raz za čas tieto vedomosti. Aj formou Kurzu ochrany života a zdravia.

 

Autorka: Agáta Kamenská, III. A

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Druhý septembrový utorok už tradične patrí účelovým cvičeniam žiakov prvého a druhého ročníka. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku a športové ihrisko našej školy sa už od skorého rána zapĺňalo žiakmi týchto ročníkov.  Hneď po tom, ako sa zoradili podľa jednotlivých tried a ujali sa ich pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v tento deň o nich starali, sa dozvedeli organizačné pokyny z úst vedúcej Školského internátu Mgr. Hildy Dienovej.

Čakalo ich päť povinných aktivít, ktoré mali v tento deň absolvovať. Potom už nasledoval presun k pamätníku SNP, ktorým sa vlastne začala realizovať úloha pohyb a pobyt v prírode.  Pod pamätníkom  sa však cesty prvákov a druhákov rozišli. Zatiaľ čo sa prváci pod vedením Mgr. Richarda Kreutza a svojich pedagógov vybrali do areálu samotného pamätníka SNP, kde absolvovali prehliadku vystavených exponátov z obdobia Slovenského národného povstania, druháci pod vedením Mgr. Hildy Dienovej sa s elánom pustili do získavania nových informácií z oblasti požiarnej ochrany, zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, dopravnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode a ochrane prírody.  Nebolo to však len ústne odovzdávanie informácií učiteľmi a majstrami odborného výcviku, ktorí si jednotlivé aktivity pre žiakov starostlivo pripravili. Pripravili si pre nich aj praktické ukážky  a po celý čas sa snažili žiakov aktívne zapájať do ich realizácie. Žiaci si tak mali možnosť vyskúšať, ako zafixovať zlomeninu alebo zastaviť krvácanie, ako reagovať pri jednotlivých dopravných značkách alebo preukázať svoje vedomosti z oblasti požiarnej ochrany formou kvízu.

Nasledovala prestávka, počas ktorej si žiaci doplnili energiu prineseným občerstvením, ktoré v prírode chutilo omnoho viac ako v škole a nasledovala výmena jednotlivých stanovíšť. Na prehliadku exponátov pamätníka SNP odišli druháci a na prvákov čakali už spomínané workshopy. A ako hodnotia tento kurz? Odpoveď nám poskytla žiačka I. E triedy  Martina Bedová:  „Účelové cvičenie sme mali aj na základnej škole. Toto sa mi však páčilo viac. Získala som oveľa viac informácií hlavne vďaka tomu, že sme si mnohé aktivity skúšali aj prakticky. Super bolo to, že napr. po absolvovaní požiarnej ochrany sme si vedomosti overili formou kvízu „Pravda a lož“. Potešilo nás, keď sme odpoveď vedeli. A za správnu odpoveď čakala na nás aj sladká odmena.  Bolo to zábavné a poučné zároveň. Pozitívnu energiu sme čerpali aj zo slnečných lúčov, pretože po upršanom pondelku nám v utorok počasie naozaj prialo.  Páčila sa mi aj prehliadka exponátov Pamätníka SNP.  Už sa teším na budúce aktivity v tejto škole.“  

No a my môžeme skonštatovať, že účelové cvičenie aj v tomto školskom roku splnilo svoj účel.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  Martin Fábry

 

štvrtok, 12 september 2019 13:24

ZRPŠ

 

 

 

Oznam pre rodičov

 

Plánované plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 24.9.2021( piatok) o 16:00 hod. v jedálni, prípadne na ihrisku, ak dovolí pandemická situácia. Informácie budeme priebežne aktualizovať. Následne budú prebiehať triedne ZRPŠ.

 

 

 

 

 

 

 

Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov odštartovali v Banskej Bystrici oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. K niekoľkým tisíckam zhromaždených účastníkov osláv prehovorili prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády SR Peter Pellegrini a ďalší významní hostia, ktorí vzdali hold bojovníkom povstania.

Aj naši žiaci zo IV. E triedy sa podieľali na organizácii tohto celoštátneho podujatia. Zúčastnili sa ho Martin Gombala, Mária Šipulová a Alexandra Horváthová.

Žiaci opísali toto podujatie nasledovne:

Mojou úlohou bolo sprevádzanie veľvyslancov zo štátov celého sveta. Bola to skvelá príležitosť spoznať  významné osobnosti. S japonským veľvyslancom som dokonca viedla krátku konverzáciu. “ 

Mária Šipulová

 

„Aj ja som mala za úlohu sprevádzať dôležité osobnosti. Bola to nová skúsenosť a som za to vďačná. Najväčším zážitkom bol rozhovor s kanadským veľvyslancom.“ 

Alexandra Horváthová

Mojou úlohou na oslavách bolo fotografovanie a natáčanie videí. Rozprával som sa s rôznymi politikmi Slovenskej republiky. Na záver som sa vyfotografoval s pani prezidentkou.“ 

Martin Gombala 

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

 

Strana 15 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.