Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Už viac ako desaťročie pripravujeme pre žiakov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici vianočnú besiedku, ktorou sa s nimi pred odchodom na vianočné prázdniny rozlúčime. A hoci toto podujatie každý rok vytvorí tú naozajstnú, pravú vianočnú atmosféru, každý rok je iné.  Veď talentovaní žiaci od nás nielen odchádzajú, ale každý rok aj prichádzajú. Organizátori podujatia tento rok vsadili na tradície jednotlivých regiónov a tomu zodpovedala aj výzdoba jedálne, kde sa besiedka konala.  A nakoľko sme škola, ktorá pripravuje žiakov z celého Slovenska, o informácie o vianočných tradíciách naozaj nebola núdza. 

Šikovne pripravený scenár a bezprostrednosť moderátorov Alexandry Horváthovej zo IV. E a Kevina Csapszkého z III. A triedy si už od samého začiatku získali pozornosť nielen členov pedagogického zboru, ale aj všetkých žiakov.  Zdalo sa, že si to naozaj užívajú.  Saška o tomto podujatí napísala:

„Čas radosti, pokoja a odpočinku v kruhu najbližších a nášmu srdcu najmilších, to sú Vianoce. Opradené legendami, nablýskané, každý rok v rovnakom šate, no predsa vždy o čosi iné. Jedni ich oslavujú tak, druhí onak. Oravské sa odlišujú od zemplínskych a gemerské od záhorských. A predsa majú niečo spoločné. Vianoce zavítali aj na našu školu. Aj v tomto školskom roku sme  posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami dali zbohom školským povinnostiam a privítali sme Vianoce spolu, v školskej jedálni, pri tradičnej vianočnej besiedke. Priestor sa po začatí programu rýchlo naplnil úsmevmi a hrejivou príjemnou atmosférou, ktorú nemožno len tak zameniť či napodobniť. Každý rok je jedinečná. Nervozitu rýchlo vystriedala úprimná radosť a vzrušenie, ktoré účinkujúcim prinieslo vystupovanie pred publikom. Tento rok sme pozdvihli diverzitu žiakov našej školy a dali sme priestor tradíciám z rôznych kútov Slovenska. Vypočuli sme si mnoho piesní, melódií z akordeónov, ba dokonca sme si aj zaspomínali na detské časy tým najbližším pre detské oko – rozprávkou. Okrem tradícií sme nahliadli aj do súčasnosti a ponorili sme sa do sveta večierkov a tanca. O modernejšiu zábavu sa postarali štvrtáci a naša školská kapela. Azda viac vám prezradia fotky. Ďakujeme učiteľkám teoretického vyučovania, Mgr. Janette Lunevovej a Mgr. Márii Molnárovej, ktoré si tohtoročný program vzali pod svoje ochranné krídla.  Osobité poďakovanie nielen v mene mojom, ale aj v mene celej školy, patrí chlapcom z KP Audio. Postarali sa o kvalitné ozvučenie a aj vďaka nim sme mohli spevom a tancom otvoriť dvere vianočným sviatkom. Tešíme sa opäť o rok!“

Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim a moderátorom, ktorí predvianočné obdobie venovali prípravám na besiedku aj preto, aby sme sa v posledný školský deň kalendárneho roka mohli všetci odobrať k svojim blízkym plní dojmov a tej pravej vianočnej atmosféry,  aby sme si spolu s nimi mohli užiť krásu čarovných svetielok, kolied a vôňu  vianočných dobrôt.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová a Alexandra Horváthová, IV. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDF súbor obnovte prosím reláciu.

 

Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérne poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérneho poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku.              Do tohto podujatia sa v tomto školskom roku zapojila aj naša škola.

Počas Týždňa kariéry sa  žiaci maturitných ročníkov zúčastnili rôznych aktivít podporujúcich ich kariérny a profesionálny rast. K aktivitám patrili prezentácie vysokých škôl, diskusné hodiny so študentmi vysokých škôl a s našimi bývalým žiakmi, ako aj workshopy na témy hľadanie práce, verbálna a neverbálna komunikácia počas pracovného pohovoru, vedenie pracovného pohovoru a príprava naň. Pre žiakov základných škôl sme si pripravili deň otvorených dverí.

Prvý deň,  pondelok 2. december 2019,  patril prezentácii Fakulty elektrotechniky a informačných technológií zo Žilinskej univerzity. Svoje študijné programy na  bakalárskom stupni štúdia žiakom zástupcovia univerzity  predstavili veľmi zaujímavým spôsobom, a to formou školských projektov žiakov a absolventov. 

Aj druhý deň bol zameraný pre žiakov štvrtého ročníka. Práve oni sú tí, ktorých sa budúca kariéra, či už budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, začnú podnikať alebo sa zamestnajú, najviac dotýka. Formou workshopu im bol  predstavený projekt ,,Rozbehni sa!“, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Projekt ponúka študentom stredných škôl možnosť otestovať si svoje podnikateľské nápady v realite. Cieľom workshopu bolo inšpirovať týchto mladých ľudí k podnikaniu a ukázať im, že to nie je veľká veda. Stačí len, aby sa  zaregistrovali na stránke www.rozbehnisa.sk a absolvovali základný video kurz a získali tak zadarmo štartovací balík.

V stredu naša škola opäť po roku otvorila svoje brány a privítala žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov.  Deň otvorených dverí im poskytol pohľad do učební počas vyučovacieho procesu, možnosť komunikovať so žiakmi, ale aj vyučujúcimi a tiež možnosť navštíviť  školský internát. Dozvedeli sa aj o všetkých aktivitách, ktoré na svojich budúcich žiakov v SOŠ IT čakajú.

Svoje študijné odbory vo štvrtok predstavila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  V ten istý deň  sa naši bývalí žiaci, v súčasnosti študenti  vysokých škôl, konkrétne Žilinskej univerzity, TUZVO, Akadémie umení a Trnavskej univerzity  predstavili v úlohe lektorov a po predstavení svojich škôl pokračovali v besede s našimi štvrtákmi.

Piatok, záver Týždňa kariéry, patril pracovným pohovorom, ktorých sa opäť skvele zhostila PhDr. Angelika Slováková. Postupne sa venovala žiakom všetkých tried štvrtého ročníka, ktorí určite ocenili jej rady, ako zvládnuť pracovný pohovor, ale aj to, ako sa naň pripraviť. Počas workshopu, kde úlohou žiakov, rozdelených do skupiniek,  bolo pripraviť motivačný list, životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania, mali možnosť pripraviť sa na pohovor aj prakticky. Potom už nasledovali modelové situácie, kde sa niektorí z nich ocitli v úlohe uchádzača o pracovnú pozíciu.

A na úplný záver tohto týždňa sa štvrtáci od svojich mladších spolužiačok dozvedeli, „ako áno a ako nie na pracovných pohovoroch.“ Formou prezentácie ich Soňa Vieriková a Mária Strelníková upozornili na to, čomu sa majú počas pracovného pohovoru vyhýbať a naopak, čo im pomôže pracovné miesto získať.

Veríme, že počas tohto týždňa naši štvrtáci získali veľké množstvo cenných informácií, inšpiráciu a niektorí možno dospeli aj k  definitívnemu rozhodnutiu o tom, kam po škole.

Autorka: Bc. Erika Zádrapová

Foto: Ing. Monika Maruškinová, Mgr. Art. Peter Lukáč  

 

piatok, 13 december 2019 10:09

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Aj v tomto školskom roku pracovníci marketingu z II. E triedy zrealizovali prieskum trhu pre konkrétnu spoločnosť, čo im umožnilo pracovať v reálnych podmienkach. Na spolupráci sme sa dohodli s grafickým štúdiom AURORA, konateľom ktorého je Matej Mazúch, náš bývalý žiak a tiež kolega. Spoločnosť ponúka grafické a tlačiarenské služby a tiež široký sortiment darčekových predmetov. Po stretnutí sa so zástupcami spoločnosti a dohodnutí podmienok spolupráce sa žiaci už v septembri pustili do vypracovania dotazníka. Potom im práca išla pekne od ruky. Nasledujúci mesiac oslovovali respondentov a zbierali informácie v meste Banská Bystrica, v nákupnom centre Europa, ale aj pred Univerzitou Mateja Bela.  Každý deň starostlivo sčítavali výsledky a snažili sa ich usporiadať do tabuliek a grafov. Na základe výsledkov prieskumu  vypracovali závery  a odporúčania, ktoré sa stali súčasťou záverečnej prezentácie.

Výstupom tejto činnosti bola 12. decembra 2019 záverečná verejná prezentácia výsledkov prieskumu, na ktorej sa okrem ich mladších spolužiakov z prvého ročníka zúčastnili aj členovia vedenia školy,  riaditeľ Ing. Štefan Balogh, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie Ing. Katka Štrónerová, ale aj ich triedna učiteľka Mgr. Zuzana Kovačiková a učiteľka ekonomických predmetov Ing. Monika Maruškinová.

Už od samého rána žiaci v slávnostnom oblečení usilovne nacvičovali prezentáciu a s ubiehajúcim časom stúpala aj tréma a nervozita. Nakoniec to zvládli excelentne a po takmer štyroch mesiacoch si mohli vydýchnuť.

„Veľkým sklamaním však pre nás bolo, že sme si nemohli vypočuť názor zástupcov spoločnosti Aurora, ktorí sa  kvôli poruche tlačiarne v grafickom štúdiu  ospravedlnili.   Ale naopak, veľmi nás potešila spätná väzba zo strany pána riaditeľa, pani zástupkyne a tiež našich učiteliek.“ Na tomto tvrdení sa zhodli všetci.

A ako túto slávnostnú udalosť prežívali niektorí jednotlivci?  Svoje pocity z prvého manažérskeho vystúpenia opísala Natália Turisová: ,,Ráno som mala stres, ale po čase pri nacvičovaní opadol a pri prezentácii som už rozprávala uvoľnene a bez trémy.  Od septembra, v čase, keď sme realizovali prieskum trhu, sa moje   komunikačné zručnosti  zlepšili a prieskum trhu mi dal veľa nových skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych. Nezáleží však na tom, aké boli, ale kam ma posunuli. Ako som spomínala, prieskum trhu ma posunul na úplne iný, vyšší stupeň komunikačných, ale aj manažérskych  zručností.“

Tatiana Vozárová: ,,Na prieskume trhu sa mi najviac páčilo, že sme ho realizovali v reálnych podmienkach. Určite mi to dalo veľa skúseností. Spočiatku som mala veľký strach z oslovovania respondentov, ale neskôr zo mňa strach opadol a získala som nové komunikačné zručnosti. Strach som mala aj zo záverečnej prezentácie, ale som veľmi rada, že som ho prekonala, pretože mi to dalo nové skúsenosti.“

Pre Barboru Pántikovú bola najťažšia práca v teréne: „Oslovovanie respondentov mi vôbec nešlo. Moja tréma a strach osloviť niekoho cudzieho sa tu prejavila v plnej miere. Samozrejme, čím viac som to skúšala, tým viac som sa do toho dostávala. Veľmi ma tešili pokroky, ktoré som na  sebe videla. Zlepšenie komunikačných zručností aspoň o trošku, odbúranie veľkej trémy, som zodpovednejšia a naučila som sa pracovať v tíme.“

 Zaujímavý názor na túto prácu prináša aj Adam Hruška: „Dnešný deň bol pre všetkých dňom s veľkým D. Dňom plným očakávaní a trémy. Už od rána sme si nacvičovali prezentáciu, aby sme boli pripravení na všetko. Keď do zborovne vošli žiaci prvého ročníka spolu  s vedením školy, pomaly, ale iste sme sa ponárali do ešte väčšej trémy a stresu. Ako sme začali prezentovať, tréma pomaly od nás odchádzala a po skončení prezentácie sme dostali od členov vedenia školy, ale aj  žiakov prvého ročníka, slušný potlesk, čo nám pridalo na sebavedomí.  I keď sme od začiatku nevideli myšlienku toho, kde nás táto práca môže posunúť, dnes sme si uvedomili, že naše majsterky nás chceli naučiť veci, za ktoré im budeme v budúcnosti vďační. Až pri pohľade na našu triedu po prezentácii som si uvedomil, že nie je jednoduché odovzdať niečo také veľkolepé, pretože spôsobov, ako vyučovať, je veľa. A za toto  im v mene celej triedy dlžíme jedno veľké ďakujem a vážime si to. Verím, že počas štúdia zažijeme ešte veľa nových a super vecí. Podobných ako táto.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč

 

V tomto školskom roku sme historicky prvýkrát začali pripravovať žiakov aj v systéme duálneho vzdelávania. Priekopníkmi sa stali žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty z I. E, ktorí podpísali zmluvu so Slovenskou poštou, a. s. . A tá sa o svojich zverencov naozaj stará. Veď o štyri roky sa stanú členmi jej veľkej „poštárskej“ rodiny.

Aj v tomto predvianočnom období si pre nich pripravila prekvapenie.   Dňa 6. 12. 2019  sa žiaci vybrali na  Slovenskú poštu, a.s. , kde sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom ľudských zdrojov Ing. Jurajom Donovalom, PhD., ktoré  pre nich pripravil odbor vzdelávania a rozvoja. Pozvaní boli aj žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Martine, ktorí tiež študujú v systéme duálneho vzdelávania pre Slovenskú poštu. A tak mali možnosť trochu sa spoznať. Zo začiatku  mali  dosť zmiešané pocity, pretože nevedeli, čo ich tam čaká a či ich náhodou nebudú skúšať. Ale po príchode do rokovacej miestnosti ich obavy nakoniec opadli. Bolo tam pre nich pripravené malé občerstvenie a Mikulášske prekvapenie. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére.

 „Privítal nás riaditeľ ľudských zdrojov Juraj Donoval, ktorý sa nás pýtal, ako sa nám páči v škole, ale aj to, či sme  spokojní so službami Slovenskej pošty. Na záver sme ešte ako pozornosť dostali balíček, v ktorom sme mali hrnček s naším menom, sladkosť, pero, ceruzku a tričko. Veľmi nás to potešilo. Ešte jedna fotka na pamiatku a mohli sme odísť späť do našej školy. Pocity z tohto stretnutia mám veľmi dobré, pretože som sa tam cítila príjemne a ako bonus som si odniesla aj darček.“ Vyjadrila svoje pocity Mária Hrabovská.

Toto stretnutie bolo prekvapením aj pre mňa ako vyučujúcu. Oceňujem snahu Slovenskej pošty, a. s., pretože nezabezpečuje len  odbornú prípravu žiakov, ale poskytuje im aj tieto nezabudnuteľné zážitky. A žiaci čoraz viac získavajú pocit, že práve pošta bude ich budúcim pracoviskom a stávajú sa jej súčasťou.

Autorka: Bc. Erika Zádrapová

Foto: Bc. Erika Zádrapová, Mgr. Angela Lazorová

 

piatok, 13 december 2019 10:03

Naša spolupráca s CBRE pokračuje

V minulom školskom roku sme my, teraz už žiaci štvrtého ročníka, spolupracovali so spoločnosťou CBRE, ktorá spravuje nákupné centrum Europa v Banskej Bystrici. Vzájomná spolupráca spočívala v realizácii reklamnej kampane pri príležitosti uvedenia darčekovej karty Europa. Produkt, ktorý bol pre všetkých v minulom roku novinkou, sme sa snažili nielen reklamou, ale aj podporou predaja, uviesť do povedomia širokej verejnosti. Reklamná kampaň prebiehala  v predvianočnom období, kedy sa stala darčeková karta aj vďaka sloganu „Nevieš, čím blízkych obdarovať, daruj im možnosť nakupovať“ obľúbeným darčekom, ktorý si pod stromčekom našli na Štedrý deň stovky ľudí. Po úspešne zvládnutej práci pre spoločnosť CBRE, za ktorú sme samozrejme dostali zaslúženú odmenu, sme si niekoľko mesiacov dopriali pauzu, a to  hlavne z dôvodu načerpania nových síl a kreatívnych nápadov. No rok sa s rokom zišiel a Vianoce nám opäť klopú na dvere. Aj keď nás onedlho čakajú maturity, my sme opäť pripravení pokračovať v spolupráci. Tento rok trochu inou formou a to našou pomocou pri rozdávaní propagačných letákov, ktoré opisujú benefity darčekovej karty.

Nakoľko sme minulý rok získali všetky poznatky o výhodách darčekovej karty, letáky sme nielen rozdávali, ale každému  respondentovi sme poskytli aj komplexné informácie o tomto produkte. Na námestí v Banskej Bystrici, kde sme toto podujatie realizovali,  v predvianočnom období vládla nielen pokojná atmosféra, ale bolo tu cítiť aj vôňu medoviny, punču, klobások a iných maškrtiek, ktoré nájdeme na vianočných trhoch. Všetkých nás  táto opakovaná spolupráca potešila. Veď koľko ľudí si môže povedať, že je prínosom pre takú veľkú spoločnosť. Chceli by sme sa ešte raz poďakovať  zástupcom spoločnosti CBRE Michalovi Bariakovi a Janke Seleštianskej, ktorí do nás vložili dôveru, ale predovšetkým našej pani majsterke, ktorá nám ukazuje, že existujú aj iné, lepšie a účinnejšie formy vzdelávania.

A čo na to hovoria spolužiaci? Nikola Maruškinová povedala: Som rada, že môžem na praktickom vyučovaní získavať aj takéto skúsenosti, ktoré mi budú veľkým prínosom či už v budúcom štúdiu alebo v zamestnaní. Celý nápad darčekových kariet Europa sa mi veľmi páčil hlavne z dôvodu, aký originálny a všestranný darček to je. A to pre každého. CBRE je podľa môjho názoru skvelá spoločnosť a veľmi ma teší, že môžem byť súčasťou toho všetkého.“

 

„Keď nám pani majsterka oznámila, že pôjdeme opäť robiť reklamnú kampaň pre spoločnosť CBRE, veľmi ma to potešilo. Už minulý rok sme si v ich podmienkach vyskúšali realizáciu všetkých nástrojov marketingovej komunikácie a naša spolupráca bola úspešná. CBRE je skvelá firma, ktorá podporuje žiakov a umožnila nám získať nezabudnuteľné zážitky. Som rada, že nám poskytli možnosť lepšie sa naučiť komunikovať s ľuďmi. Priamym dôkazom je napríklad aj táto akcia, kde som mohla respondentom porozprávať o darčekovej karte,“  zhodnotila reklamnú kampaň Mária Šipulová.

 

Autorka a foto: Simona Mesarkinová, IV. E

pondelok, 09 december 2019 12:16

Klíma vzťah, príma vzťah

V utorok, 3. 12. 2019, naši študenti absolvovali prednášky o  súčasnej klíme a environmentálnych problémoch našej planéty. Najprv sme sa oboznámili s najzávažnejšími zmenami klímy, ako sú napríklad zvyšovanie  množstva skleníkových plynov, čo sú hlavne oxid uhličitý a metán, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a tým pádom sa na planéte zvyšuje teplota. Každá akcia si vyžaduje reakciu a reakciou skleníkového efektu je napríklad topenie sa ľadovcov, čo zase spôsobuje zvýšenie hladiny oceánov. V druhej polovici prednášky sme sa rozprávali o možných riešeniach týchto problémov, ako sú napríklad separácia odpadu a následne jeho recyklácia. Naši študenti sa zapojili aj do aktívnej časti prednášky, kde sme diskutovali o tom,  ako by školy mohli pomôcť našej planéte. Táto téma nás natoľko zaujala, že sme sa o nej rozprávali aj počas spiatočnej cesty do školy.

Autor: Erik Chaban, II. D

 

pondelok, 09 december 2019 12:09

Mikulášsky MIX skok do diaľky

  1. decembra 2019 sa v Banskej Bystrici na Strednej športovej škole konal tradičný Mikulášsky MIX skok do diaľky žiakov stredných škôl. Tento rok sa ho zúčastnili žiaci deviatich škôl z Banskej Bystrice, z  Brezna a z Lučenca. Naše zmiešané družstvo pod vedením Mgr. Barusa v zložení Ema Smolková – I. B, Samuel Repický – I. D a Marcel Hájik – III. A zvíťazilo výkonom 14,90 m. Zároveň najúspešnejším skokanom bol vyhlásený Marcel Hájik, ktorého najdlhší skokanský pokus meral 543 cm. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy im patrí veľké poďakovanie.

Autor:  Mgr. Atila Barus

 

Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici už tradične poskytuje informácie o možnostiach štúdia nielen žiakom zo základných škôl v Banskej Bystrici, ale prostredníctvom prezentácie školy aj na burzách informácií organizovaných v rôznych mestách Slovenska. Preto zamestnanci, ale aj žiaci našej školy počas októbra a novembra 2019 absolvovali prezentácie vo Zvolene, Martine, Žiari nad Hronom, Leviciach, Topoľčanoch, Nite, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši či Ružomberku. A všetci tí, ktorí prejavili o štúdium  na našej škole záujem, ale aj  tí, ktorí ešte rozhodnutí, kam po skončení základnej školy  neboli,  mali možnosť prísť sa presvedčiť  o možnostiach, ktoré SOŠ IT v Banskej Bystrici ponúka, 4. 12. 2019 počas Dňa otvorených dverí.

Už od samého rána vybraní  žiaci pred vrátnicou netrpezlivo očakávali deviatakov, ich rodičov a učiteľov, aby ich mohli sprevádzať areálom školy a pochváliť sa všetkým, čo tu majú. Nečakali ich tam však sami. V piatok  bude  Mikuláša, a tak okrem informácií každý návštevník získal už pri vstupe do areálu privítanie aj od tohto neodmysliteľného prvého posla Vianoc. A veru ani tento rok nebola o návštevníkov núdza.

            V zborovni učiteľov, kam viedli ich prvé kroky,  im Ing. Karolína Hukelová a Ing. Vladimír Cipov formou krátkych filmov, ale  aj sprievodným slovom,  priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola ponúka a každoročne realizuje. A preto, že škola neustále prichádza s novými nápadmi a projektmi, ponúka v tomto školskom roku aj úplne novučičký študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov,  ale aj štúdium v systéme duálneho vzdelávania. Osobná prehliadka učební, dielní odborného výcviku, ale aj školského internátu a tiež prehliadka prác našich žiakov   mnohých presvedčila o správnosti svojho výberu a rozhodnutie študovať na našej škole sa stalo ich definitívnou voľbou. Aj preto, že mali možnosť vidieť našich žiakov pracovať,ale aj diskutovať o ich práci a mohli si vypočuť ich názory.

Žiakov našej školy však nenavštevovali len budúci absolventi základných škôl zo všetkých kútov Slovenska, ale v každej triede sa v tento deň ozvalo aj zabúchanie na dvere sprevádzané zvolaním: „Hó, hó, hó, deti, tak ako ste poslúchali?“ Vzápätí vstúpil Mikuláš so svojím sprievodom. Prekvapenie z ich príchodu vystriedal smiech a možno aj vreskot tých, ktorí skončili v čertovom vreci. Darčeky si však žiaci museli zaslúžiť, a tak zazneli aj básničky a pesničky. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali aj naši hostia – návštevníci Dňa otvorených dverí, ktorých toto podujatie potešilo a zároveň im spestrilo prehliadku školy. V neskorých popoludňajších hodinách brány našej školy opustili poslední z nich a my môžeme, tak ako počas predchádzajúcich rokov konštatovať, že počet záujemcov o štúdium na našej škole každým rokom narastá a stále sme školou, ktorá má svojim žiakom, ale aj trhu práce, čo ponúknuť. Veď okrem žiakov z Banskej Bystrice a okolia, neďalekého Zvolena a Horehronia sme mali možnosť privítať aj návštevníkov z Dolného Kubína, Lučenca, Šiah, Žiaru nad Hronom a ďalších miest vzdialených desiatky kilometrov.  

Deň svätého Mikuláša tak aj tento rok vniesol medzi školské lavice okrem návštevníkov Dňa otvorených dverí aj veselú náladu a prvý silnejší závan vianočnej atmosféry, ktorá panuje už od začiatku decembra a vyvrcholí vianočnými sviatkami.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč,  Kristián Očkaják a Matej Paluš z II. A, Šimon Kupec a

Tobiáš Pisarovič, I. A

 

V dňoch 11. - 15. novembra 2019 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. V tomto roku sa na Slovensku zúčastnilo súťaže až 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori ( 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia), kde bolo prihlásených 47 žiakov našej školy a Seniori (ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií), prihlásených bolo 12 žiakov našej školy. V kategórii Juniori súťažilo  celkovo na Slovensku 7 994 súťažiacich a v  kategórii Seniori súťažilo  4 314 súťažiacich.

Súťaž prebiehala on-line na internetovej stránke www.ibobor.sk, kde v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Tento ročník súťaže bol pre našu školu v doterajšej histórii najúspešnejší. V kategórii junior bolo 14 úspešných riešiteľov, z nich Samuel Telúch z II. D získal plný počet bodov a zároveň percentil 100, Jakub Ozsvald z I. D percentil 99, Sebastian Ondo z I. B percentil 98. V kategórii senior boli 2 úspešní riešitelia, Peter Ambrózai zo IV.D percentil 97 a Adam Chrenko zo IV.D percentil 90.

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Autorka: PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

 diplom Samuel Teluch

Strana 11 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.