Študijne oddelenie: 048/4341 222

154834 OUCY50 826Oznámenie o Rozhodnutí o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. mája 2020 sa končí vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách.
 2. mája 2020 sa vystaví vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy.
 3. Najneskôr do 30. júna 2020 vydá stredná škola vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením.
 4. Interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná administratívne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Do 11. mája 2020 skontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie.
  • Do 12. mája 2020 výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka.
  • Ak do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne oznámi nesúhlas strednej škole, ak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
 5. Od 25. mája do 13. júna 2020 sa koná interná časť maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení (predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky):
  • Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne, ak sú žiak a členovia komisie spojení prostredníctvom videokonferencie.
  • Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  • Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie.
 1. Komunikácia medzi  strednou   školu  a  plnoletým   žiakom alebo zákonným  zástupcom

       neplnoletého   žiaka    sa  uskutočňuje   cez   informačný   systém   strednej   školy   alebo                 

       elektronicky  v   naskenovanej  podobe  alebo  poštou.  Rozhodujúci  je dátum doručenia  

       strednej škole.

 1. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka:

      7.1.  Do 30. júna 2020 sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky na škole, na ktorej

         vykonal maturitnú skúšku.

7.2.  4. septembra 2020   sa koná externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Ak  

          Žiak získa úspešnosť viac ako 33 %, škola mu vydá potvrdenie o výsledku.

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.