Študijne oddelenie: 048/4341 222

Dňa 11. 9. 2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia pri Pamätníku SNP. Spoločne so svojimi učiteľmi si prešli základné a dôležité informácie o poskytovaní prvej pomoci, o pohybe a pobyte v prírode, zopakovali si vedomosti z dopravnej výchovy a z orientácie v teréne. Niektorí využili čas aj na prehliadku Pamätníka SNP a na oživenie vedomostí z našej histórie. Bol to príjemne a užitočne strávený čas. Ďakujeme.

Autor: Mgr. Mária Gerová

„A sme tu opäť.“ Týmito slovami začal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici, svoj príhovor počas  slávnostného otvorenia nového školského roka. Niektoré udalosti sa naozaj s presnou pravidelnosťou opakujú každý rok. A jednou z nich je aj začiatok školského roka. A práve v tento deň si tiež s presnou dávkou pravidelnosti  uvedomujeme fakt, že leto a školské prázdniny ubehli veľmi rýchlo a začiatok jesene priniesol aj začiatok nového školského roka.

Preto aj tento rok patril tretí september jeho slávnostnému otvoreniu. Žiaci po dvoch mesiacoch opäť prekročili brány svojej školy. Mnohí sa na túto chvíľu tešili. Ale na príchod svojich žiakov sa tešili aj pedagogickí zamestnanci, a preto ani oni nechýbali v tento slávnostný deň na školskom ihrisku pri svojich triedach.  Tešili sa zo svojich žiakov, ktorí počas prázdnin trochu povyrástli, a to nielen do výšky. Každý rok po prázdninách zisťujeme, že naši žiaci sú dospelejší, ale hlavne zodpovednejší. Len triedni učitelia prváčikov sa snažili zapamätať si čo najviac tvárí.    Všetci však mali spoločné neskutočné množstvo zážitkov, ktoré sa snažili svojim spolužiakom vyrozprávať. Pri zaznení prvých  tónov Slovenskej hymny však všetci stíchli a po nej sa už ujal slova pán riaditeľ, ktorý na začiatok všetkých privítal, špeciálne 150 prvákov. Pripomenul, že s počtom 558 žiakov patríme medzi veľké školy a v počte žiakov neustále rastieme. Okrem piatich aktuálnych študijných odborov pripravujeme aj ďalší a z troch škôl rovnakého zamerania na Slovensku sa naša ako jediná teší čoraz väčšej popularite, zatiaľ čo v Košiciach škola už zanikla a v Bratislave majú v súčasnosti len 113 žiakov.  Pripomenul aj skutočnosť, že škola to nie sú len budovy, ale škola sú hlavne žiaci a učitelia. Vyzval žiakov, aby sa snažili využiť svoj talent a schopnosti formou zapájania sa do rôznych súťaží, ale aj účasťou na mobilitnom projekte Erasmus+, ktorý sme v tomto školskom roku rozšírili o partnerskú školu v  Portugalsku. Vyzval ich aj k tomu, aby mali čisté myšlienky, ale aj čisté činy, aby prijímali výzvy a neutekali pred nimi, pretože iba ony im umožnia postupovať smerom hore, a aby riešili problémy, s ktorými sa stretnú. Pripomenul aj fakt, že  máme slobodnú vôľu, ale žijeme v spoločnosti, kde platia nejaké pravidlá, aby si vážili jeden druhého a tešili sa z toho. Nakoniec, nakoľko žiaci prežívajú najkrajšie roky svojej mladosti práve na strednej škole, vyslovil svoju radosť nad tým, že si na toto štúdium vybrali práve našu školu. Zaželal im, aby sa im darilo a vzápätí už predstavil ďalších členov vedenia školy.

Po tomto podnetnom príhovore zástupkyňa riaditeľa školy a výchovná poradkyňa Ing. Miriam Popovičová poskytla organizačné pokyny na nasledujúci týždeň. Okrem preberania učebníc a vyučovania v ňom žiaci prvého ročníka, už tradične, absolvujú adaptačný kurz, druháci  plavecký výcvik, na tretiakov čaká v najbližšom období kurz ochrany života a zdravia, žiakov prvého a druhého ročníka účelové cvičenie, no niektorých tiež opravné maturitné skúšky.

Zaželajme si teda, aby aj tento školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží a hier, aby sme  sa tešili zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby všetci žiaci v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže im, vysvetlí im, čo nepochopia a podá im pomocnú ruku. Aby vedeli, že si vybrali tú najlepšiu školu.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                               Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

 

 

Erasmus+ / Andreas Gordon Schule Erfurt 2018

Cestovanie je úžasné. Spoznáte nový kraj, novú kultúru, nových ľudí, nový spôsob života a eventuálne aj nový jazyk. Dnes je cestovanie veľmi in a kto necestuje, akoby ani nežil. A prečo cestovať s Erasmom? Kto to je ten Erasmus? V prvom rade je to Erasmus Rotterdamský. Učenec, ktorý veľa cestoval a spoznával svet. V našom prípade to je výmenný program Európskej komisie a rozhodne je jej najúspešnejší.


Aj dvanásť žiakov tretieho ročníka našej školy, Strednej odbornej školy informačných technológií, spolu s dvoma pedagógmi, sa v čase od 4. 6. 2018 do 16. 6. 2018 zúčastnilo na programe Erasmus+. Škola, ktorá sa na dva týždne stala našim domovom, sa volá Andreas Gordon Schule v nemeckom meste Erfurt v centrálnom Nemecku - Durínsku, (nem. Freistaat Thüringen). Thüringen je spolková krajina v strede Nemecka s rozlohou 16 175 km² a s 2,5 mil. obyvateľmi. Na východe a juhovýchode hraničí so Saskom, na severe a severovýchode so Saskom-Anhaltskom , na severozápade s Dolným Saskom, na západe s Hesenskom , na juhu s Bavorskom . Jej hlavné mesto je Erfurt.


Projekt, ktorí naši žiaci riešili, sa volal Model čističky odpadových vôd. Úlohou našich žiakov bolo vyriešiť dve úlohy. Prvá úloha bola vymodelovať a na 3D tlačiarni vytlačiť modely jednotlivých blokov ČOV. Druhá úloha bola naprogramovať počítač Arduino tak, aby sa pomocou potenciometra rozsvecovali LED diódy na jednotlivých blokoch a krokové motory nastaviť tak, aby sa spúšťali po nastavených časových úsekoch. Aby žiaci mali predstavu, ako čistička pracuje, navštívili sme čističku neďaleko mesta Erfurt. Tu si žiaci vypočuli odborný výklad činnosti ČOV a vykonali exkurziu v areáli čističky. Potom nasledovalo skutočné modelovanie a tlačenie na 3D tlačiarni, programovanie a ladenie programu do finálnej podoby. Výsledok svojej práce potom naši žiaci odprezentovali pred riaditeľom AGS, p. Pohlemanom, pedagógmi a žiakmi AGS. Vo svojom príhovore riaditeľ AGS, p. Pohleman, vysoko ocenil prácu našich žiakov, ich záujem o zadanú tému a poďakoval sa všetkým za príkladný prístup k zadanej problematike. Projekt Erasmus+ nie je len riešenie zadanej témy, ale aj spoznávanie nových priateľov, spoznávanie krajiny, jej histórie, kultúrnych pamiatok, výmena skúseností, a taktiež príležitosť naučiť sa nový jazyk, prípadne sa v ňom zlepšiť.
Ako sa hovorí: „Je čas prísť, ale je aj čas odísť.“ Po štrnástich dňoch sa náš pobyt v Erfurte končí. Tešíme sa domov, na svojich kamarátov a priateľov, ale ťažko sa nám odchádza od nových priateľov, s ktorými sme strávili prekrásne chvíle v škole aj mimo nej. Auf Wiedersehen Erfurt, auf Wiedersehen všetci, ktorí ste s nami v Erfurte boli: Jozef Acs, Marcel Banár, Dominik Bobák, Michael Ftáček, Martin Marcinek, Henrieta Serafínová - žiaci III. D triedy; Andrea Bačíková, Natália Bednárová, Michal Mareta, Dávid Peprik - žiaci III. A triedy; Tomáš Krjak, Lucia Laurová - žiaci III. E triedy a Mgr. art Matej Opálený, Ján Kasan - majstri odbornej výchovy.

Autor: Ján Kasan, majster OV

Vážení rodičia, milí žiaci!

V snahe zabezpečiť čo možno najplynulejší prechod žiaka zo základnej školy na našu Strednú odbornú školu informačných technológií organizujeme na začiatku školského roka adaptačný kurz pre žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2019/2020 sa bude konať v  hoteli Kráľová pri Zvolene (www.hotelkralova.sk). Vzhľadom na počet prvých tried bude kurz organizovaný v troch turnusoch.

 

Učivo odborného výcviku, kde sme sa posledné týždne venovali peňažným pravidlám mobilného operátora, zahŕňa aj prácu s registračnými pokladnicami a prácu v programe FlexG3. A aby sme si prácu mohli aj vyskúšať, zúčastnili sme sa hneď dvoch workshopov, kde nám zamestnanci demonštrovali prácu s registračnými pokladnicami a niekoľkým z nás aj umožnili túto prácu si vyskúšať.

Dňa 12. 6. 2018 sme navštívili pobočku spoločnosti  FaxCopy, a. s. na ulici Janka Kráľa 3, tu v Banskej Bystrici. Vedúca pobočky, Barbora Kelemenová, nám  prakticky predviedla účtovanie v registračnej pokladnici. Prakticky nám ukázala aj to,  ako sa stornujú doklady, postup pri vydaní duplikátu pokladničného dokladu  a  dozvedeli sme sa aj to, ako môžeme odhaliť falošné bankovky. Vysvetlila a ukázala nám tiež, ako na konci dňa prebieha denná uzávierka. A nakoľko toto prebiehalo počas prevádzky, niektorí z nás si mohli aj vyskúšať nablokovanie tovaru alebo služby priamo v registračnej pokladnici.

Preto, že náš študijný odbor je zameraný na oblasť mobilných operátorov, kde je systém predaja služieb a produktov trochu odlišný, 26. 6. 2018  sme navštívili spoločnosť Slovak Telekom, a. s., špecializovanú predajňu v nákupnom centre Európa, Na troskách 25 v Banskej Bystrici.  Vedúci tímu,  Michal Mišek, ktorý nám vysvetlil postup práce v programe FLEXG3 pri predaji v hotovosti, na faktúru a na splátky, nám tiež demonštroval prácu v registračnej pokladnici. Vysvetlil nám aj náležitosti pokladničného bloku z ich elektronickej pokladnice, ktorý vydávajú svojim zákazníkom. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť opäť vidieť a vyskúšať si prácu s registračnými pokladnicami v týchto dvoch spoločnostiach a získať nielen nové poznatky, ale aj zručnosti  pri práci s registračnými pokladnicami.

Autorka: Natália Vraniaková, III. E

Foto: Barbora Húsenicová a Natália Vraniaková, III. E

Aj v tomto školskom roku posledná streda patrila Olympijskému dňu. V poradí už druhému. Žiaci vymenili školské lavice za športové ihrisko, kde sa hneď ráno zoradili podľa tried. Po odznení olympijskej hymny, ktorá zaznela hneď v úvode  tohto podujatia, sa slova ujal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy. Všetkých pozdravil a poprial im, aby tento deň prebehol v pohode, ale hlavne  fair play, pretože nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a snažiť sa o to, aby posledné hodiny školského roka plynuli v znamení priateľstva a športového ducha. Slovami „Športu zdar“ zahájil toto podujatie.

Aj vedúci predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu, Mgr. Atila Barus, vo svojom príhovore zdôraznil, že  Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy, ale je to hlavne deň, ktorý ľudí spája. Nezabudol poďakovať a popriať veľa ďalších úspechov ani našim halovým veslárom, ktorí na Medzinárodnej súťaži v halovom veslovaní stredných  škôl obhájili prvenstvo z minulého školského roku.  Potom už všetkých prítomných oboznámil s organizáciou Olympijského dňa na našej škole. Žiaci sa tak dozvedeli, že sa môžu zapojiť do športových súťaží ako je minifutbal, stolný tenis, florbal, skok do diaľky z miesta a vrh guľou. Slovenská hymna ukončila túto slávnostnú časť a všetci športuchtiví žiaci a členovia predmetovej komisie pre TŠV, ale aj ďalší pedagogickí zamestnanci sa odobrali na svoje športoviská.

V školskej telocvični štyri družstvá žiakov a jedno družstvo pedagogických zamestnancov hrali florbal a to systémom každý s každým. Ján Kasan, majster odbornej výchovy nám o sebe a svojich kolegoch prezradil, že sú na tom veľmi dobre fyzicky a ešte lepšie psychicky. Jeden z organizátorov podujatia, Mgr. Tomáš Trudič, opäť zdôraznil, že nie je dôležité vyhrať, ale dobre si zahrať, zrelaxovať a odísť s dobrým pocitom. Tešil sa z toho, že záujem žiakov je veľký, hrajú s chuťou a v duchu fair play.

Hneď vedľa telocvične PaedDr. Marta Petrová, Mgr. Miroslav Slotta a Ing. Mgr. Anna Samášová organizačne zabezpečovali súťaže žiakov v skoku do diaľky z miesta, kde súťažilo až sedemnásť  žiakov a vrh guľou, kde súťažili šiesti chlapci a tri dievčatá.  Mgr. Miroslav Slotta vyjadril prekvapenie nad záujmom žiakov o tieto športové disciplíny, hlavne zo strany chlapcov a tešilo ho, že mali z toho radosť a súperili medzi sebou, čím vytvárali priaznivú športovú atmosféru.

Mgr. Atila Barus  rozhodoval o tom, či hráči  dodržiavajú všetky pravidlá  pre minifutbal, ktorý hrali dve skupiny po tri družstvá. Víťazi jednotlivých skupín potom budú hrať  o prvé, v poradí druhí v skupinách o tretie a tretí o piate miesto. Aj jeho potešilo, že v porovnaní s minulým školským rokom je väčší záujem, športovcom praje aj počasie, je dobrá atmosféra, prevláda tu športový duch a to všetko  znásobuje dobrý pocit z celého podujatia.

Vedľa ihriska, v budove, ktorú všetci voláme školička, Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Ján Glončák organizujú turnaj v stolnom tenise. Súťaží tu v dvoch družstvách deväť žiakov,  ktorí hrajú vzájomné zápasy medzi sebou. Prví dvaja z každého družstva postupujú a  po týchto vzájomných zápasoch sa spočítajú body a určí sa poradie. Toto nám prezradila Mgr. Zuzana Zajacová, ktorá zároveň konštatuje, že minulý rok sa tejto hry zúčastnilo viac žiakov. Nuž, minuloroční finalisti sú už absolventmi našej školy. Hrá iba jedno dievča a niektorí chlapci sú takí šikovní, že zvládajú aj niekoľko športov súčasne. Aj Martin Považan z I. D sa teší, že organizácia je dobrá a aj keď priestorové podmienky sú trochu menšie, postačujú im. V súčasnosti sa tomuto športu venuje už iba rekreačne,  bude hrať o tretie a štvrté miesto. Aj preto, že súperi sú dobrí.

V poobedných hodinách, po skončení celého podujatia, sa tí najlepší okrem dobrej správy o umiestnení potešili aj sladkej odmene za umiestnenie.  Vo florbale to boli učitelia a majstri ako víťazi tohto turnaja, na druhom mieste sa umiestnili žiaci z II. A a tretie miesto patrilo žiakom z I. A.

Futbalisti z II. C si odniesli prvenstvo, druhí boli žiaci z II. A a tretí z III. C. Nasledoval stolný tenis, kde zvíťazil Adrián Lašák z  I. B, za ním sa umiestnil Erik Gracák  z I. A a na treťom mieste skončil Jakub Dušička z  II. A.

Vo vrhu  guľou sa dievčatá umiestnili v nasledujúcom poradí: Simona Višňáková  z II.B, Katarína Valušiaková z II. B a Veronika Saláková z II. B a chlapci v poradí   Viliam Srnka z III. A, Andrej Majer z II. C a Adam Priadka z II. B.

Odmenu za skok do diaľky z miesta získali dievčatá Simona Višňáková z II. B, Katarína Valušiaková z  II. B a Veronika Saláková z  II. B. Odmenení boli aj súťažiaci chlapci Andrej Majer z II. C, Jakub Kohút z II. A a Samuel  Daniš z II. A.

Tak, toto sú víťazi a na záver  názor jednej z organizátorov podujatia, Mgr. Kristíny Raganovej: „Teším sa, že aj druhý ročník Olypmpijského dňa prebiehal v pekný slnečný deň a tiež, že sa ho zúčastnilo viac žiakov ako vlani. Motiváciou a zároveň výzvou pre nich bolo  určite aj to, že do súťaží sa zapojili aj pedagogickí zamestnanci. Aj pre nás „telocvikárov“ je toto podujatie veľkou výzvou zorganizovať ho lepšie ako minulý rok. Na záver by som chcela poďakovať vedeniu školy za podporu a zahájenie súťaží a všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do organizácie tohto dňa a tiež do súťažných disciplín.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:   Mgr. art. Peter Lukáč, Mgr. art. Matej Opálený

Foto žiaci: Bednárová Natália, III. A, Miroslav Hanuska, I. A

 

Posledné dni v škole sa spájajú aj s rôznymi aktivitami, ako sú exkurzie alebo školské výlety. Tento rok sa partia nadšencov zo SOŠ IT na čele s pani učiteľkou Ing. Karolínou Hukelovou a Ing. Vladimírom Cipovom vybrali na túru. Ich cieľom bola prekrásna zrúcanina Muránskeho hradu.

Ráno o 7:30 hod. sa vybraní žiaci z I. E, II. E, II. A, II. B, I. C a I. D stretli pred budovou SOŠ IT a vydali sa na dlhú, skoro dvojhodinovú cestu autobusom. Počasie nás stále držalo v napätí, všetci sme sa modlili, nech nám neprší a naše modlitby boli vypočuté. Vystúpili sme v obci Muráň a vydali sa na dvojhodinovú túru horou, aby sme sa tak dostali k druhému najvyššie položenému hradu na Slovensku (prvý je Oravský zámok). Cesta bola namáhavá, niektorí to už chceli aj vzdať, ale dali sme to a k hradu sme sa dostali. Hrad leží v nadmorskej výške 935 m, obec Muráň 345 m. Náš výstup prekonal navýšenie 590 metrov nad morom.

Pred hlavnou bránou nás čakali vrecia s pieskom, ktoré sme vyniesli hore na hrad. Prečo? Hrad je v rekonštrukcii, vyviesť naň stavebný materiál je namáhavé, preto nadšenci, ktorí opravujú hrad, prišli s myšlienkou, nech každý turista, pokiaľ chce, priloží ruku k dielu. S radosťou sme pomohli!

Odmenou nám bol prekrásny výhľad na Muránsku planinu. Takmer 360 m dlhé a 96 m vysoké rumovisko mohutného hradu by sme mohli obzerať aj niekoľko hodín.  Bola to nádhera. Nakoľko začalo hrmieť a poprchávať, rýchlym krokom sme sa vydali späť pod kopec. V Chate pod hradom sme prečkali dážď. Slniečko sa však opäť na nás usmialo, a tak sme na záver stihli ešte opekačku. Domov sme si odniesli kopec zážitkov a niektorí aj svalovicu J Každému vrelo odporúčame navštíviť tento hrad, my sa tam isto vrátime...

                                                                                             

Žiaci I. E a Ing. Karolína Hukelová

Za našu dobre odvedenú prácu sme za odmenu dostali od firmy Progamingshop výlet/ exkurziu do Prahy.

Spoločnosť Progamingshop, známa ako špecialista na hry a herné konzoly, nám umožnila spolupracovať s ňou na tvorení projektu Komunikačný mix reálnej spoločnosti. Celá naša spolupráca  bola prezentovaná verejnou prezentáciou 10. 4. 2018 v priestoroch našej školy.

A potom sa to stalo. Dostali sme pozvanie na exkurziu. Hneď sme si dohodli termín realizácie. Vo štvrtok 21. 6. 2018 sme nastúpili na plánovanú cestu. Marketingový riaditeľ Jakub Jurášek nám vybavil prezentácie firiem Microsoft, Nintendo a Seznam.cz. Bohužiaľ nám vypadla firma Playstation, z čoho sme boli sklamaní.

Do Prahy sme cestovali autobusom a následne vlakom. Cesta nám prešla rýchlo, keďže sme ju skoro celú prespali. Po príchode sme prešli rannou Prahou, pričom sme sa zastavili na raňajky v McDonald´s. Nasadli sme na metro a išli do spoločnosti Microsoft, kde sme mali prehliadku firmy. Ukázali nám, ako sa u nich pracuje a odprezentovali nám Xbox. Firma bola moderne zariadená, čo sa nám veľmi páčilo. Miestnosti mali zariadené v rôznych štýloch ako napríklad v štýle hudby, prírody, športu... Ako bonus bol nádherný výhľad na Prahu z ich terasy. Po odchode z firmy sme si spravili obedovú prestávku v nákupnom centre Arkády Pankrác. Po dobrom obede sme sa ďalej presunuli na stanicu metra, smerom do firmy Nintendo. Pripravili si pre nás prezentáciu spoločnosti a odborné otázky, za ktoré sme dostali odmenu. Na záver nám každému dali darček.

Našou poslednou zastávkou bola spoločnosť Seznam.cz. Absolvovali sme prehliadku, kde nás oboznámili s chodom firmy a zasypali nás množstvom informácií o firme. Počas prehliadky sme dostávali otázky, za ktoré sme mali body a ten, kto mal najviac, dostal darček. Mali sme možnosť vyskúšať si moderovanie a taktiež sme sa dostali do rôznych miestností, kde prebieha natáčanie.

 Po vyčerpávajúcom dni sme sa konečne dostali do hotela a pripravili sa na nočný život v Prahe. Pamiatky, ktoré sme videli počas dňa, sme videli v inom svetle, svetle noci. Nasadli sme na posledné metro a išli do hotela. Ráno nás čakali raňajky v podobe švédskych stolov. Pobalili sme sa a opustili hotel. Neskôr sme si dali rozchod a išli nakúpiť suveníry. V Prahe sme okúsili České dobroty ako napríklad trdelník so zmrzlinou alebo pravé české pivo. Nadišiel čas vrátiť sa domov. Z Prahy sme si odniesli mnoho krásnych spomienok a zážitkov.

Spoločnosti Progaminshop a  jeho marketingovému riaditeľovi, ktorý nás sprevádzal počas cesty a pobytu v Prahe, sme vďační, že nám umožnili takýto skvelý výlet. Nové poznatky a zážitky si budeme pamätať dlho a určite nám pomôžu v našom budúcom živote.

Žiaci III.E triedy 1. skupina a majsterky OV Bc. Krista Hambálková a Bc. Iveta  Hanková

„Čože je to päťdesiatka....“ Pod týmto názvom sa 20. júna 2018 v aule Obchodnej akadémie konala slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku Strednej odbornej školy informačných technológií. 

Celý program sa niesol v duchu  predstavovania tých najväčších úspechov a najúspešnejších žiakov školy za posledných päť rokov. Je to čas, ktorý uplynul od poslednej oslavy, kde boli prezentované udalosti a úspechy za predchádzajúcich 45 rokov. Hlavnými protagonistami  celého programu boli valasi Maťko a Kubko, ktorí pásli ovce na neďalekej lúke.  Keď videli prichádzať hostí a žiakov našej školy, uvedomili si, že by sa aj oni mali vzdelávať. Začali uvažovať o výbere školy a nakoľko  v aule OA prebiehala oslava 50. výročia SOŠ IT z neďalekej Tajovského ulice, tu v Banskej Bystrici,  začali sa zaujímať o to, čo škola ponúka. Oslovili preto moderátorov programu Andreu Zemánkovú a Tomáša Krjaka, aby im prezradili, aké študijné odbory škola ponúka, v akých oblastiach sa môžu realizovať, aké úspechy dosahujú naši žiaci v rôznych odborných, ale aj športových súťažiach a moderátori im zároveň  predstavili aj tých najtalentovanejších žiakov školy. Preto všetci, ktorí prijali pozvanie a  zúčastnili sa tejto slávnostnej udalosti, ale aj žiaci a zamestnanci školy, mohli vidieť vystúpenie folklórneho súboru Heľpan, kde tancuje naša žiačka Mirka Medveďová, finalistu veľkolepej televíznej šou Zem spieva Kristiána Boháčika s Detským folklórnym súborom Prvosienka z Banskej Bystrice, skvelého heligonkára a speváka Reného Čierneho, ale aj herecké umenie Michala Kozelského. Do toho všetkého hrala nemenej skvelá hudobná skupina pod vedením Jána Urama v sprievode svojich spolužiakov Tomáša Rafaja a Matúša Tučeka. Demonštrovali tiež  kreatívny prístup k vyučovaniu a interaktívne pôsobenie učiteľov a žiakov počas vyučovania v podaní Márie Šipulovej, Mareka Krausa a Mgr. Jána Hôreckého.  Mohli si  vypočuť aj recitáciu víťazky Kováčovej Bystrice Viktórie Kulifajovej, ale aj tvorbu Richarda Zliechovského, ktorý sa  stal absolútnym laureátom XIII. ročníka tejto súťaže. Atmosféru pri prezentácii športových úspechov dotvárali roztlieskavačky Janka Bystrianska a Dominika Dišková.

Celý program sa, ako inak, skončil happy endom, keď Kubko a Maťko prezradili, že oni už vlastne sú žiakmi našej školy a vzápätí sa diváci dozvedeli, že v týchto úlohách sa im predstavili Kevin Csapszki a Juraj Ondrejmiška.  Nasledovala recitácia oslavnej básne napísanej k výročiu školy  v podaní Tomáša Krjaka a ich spoločné prianie, aby škola fungovala ešte ďalších 50 rokov. Veď čože je to päťdesiatka.... Počas tejto známej piesne za búrlivého potlesku všetci účinkujúci nastúpili opäť na pódium. Program skončil  a my všetci sme dúfali, že sa im páčil a že sme našich hostí zaujali. Vzápätí nás o tom presvedčili tí, ktorí sa ujali slova hneď po slávnostnom príhovore Ing. Štefana Balogha, riaditeľa školy.  Slovami chvály nešetrili Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, Ing. Marína Spirová, PhD., riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, absolvent našej školy, Prof. Ing. Peter Brída, PhD., v súčasnosti prodekan pre výskum a zahraničné vzťahy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity,  náš bývalý absolvent, ale ani  Ing. Dana Mažgútová, PhD., špecialista trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti Trexima Bratislava, zaoberajúcej sa spracovaním dát a prognózami na trhu práce, ktorá vo svojom príhovore ocenila hlavne  dlhoročnú a korektnú spoluprácu s vedením a pedagógmi našej školy, ale aj poskytovanie kvalitného vzdelania, ktoré zabezpečuje absolventom žiť plnohodnotný život a upevňuje ich pozíciu na pracovnom trhu. Svojej škole sa prihovorila aj absolventka Viktória Kulifajová, študentka Prešovskej univerzity, ktorá  vyzdvihla, že SOŠ IT tvorí hlavne kolektív skvelých ľudí, ktorí dokážu rozšíriť obzory žiakov, posúvať ich hranice a vypúšťať do sveta lepšie osoby. Poďakovala aj za možnosť rozvíjať svoju kreativitu a aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu už počas štúdia na našej škole.

Na záver prinášame ešte názor PhDr. Angeliky Slovákovej zo Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici: „Ako zástupkyňa partnerskej spoločnosti som sa zúčastnila na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia vzniku SOŠ IT v Banskej Bystrici. Keď som vstupovala do auly OA, bola som plná očakávaní. Už pri vstupe ma očarilo príjemné privítanie krojovaného mládenca so svojou krásnou partnerkou. Po krátkom, ale pútavom príhovore pána riaditeľa, sa začala viac ako 70-minútová akčná prehliadka toho najlepšieho, čo nám žiaci, či už súčasní alebo bývalí,  mohli ukázať.  Rocková hudba vystriedala heligonkára z Terchovej, nasledovali krásne tanečnice z Heľpy, detský folklórny súbor či roztlieskavačky, ktoré nenechali chladným nikoho v preplnenej hale. Búrlivý potlesk sprevádzal aj nádherný prednes poézie či prózy s otvoreným koncom.... Na chvíľu sme sa preniesli aj do budúcnosti, a to  s talentovanými IT-čkármi a manažérmi, ale tiež  do minulosti prostredníctvom  čierno-bielych fotografií z čias otvorenia školy. A to všetko za veľmi príjemného a temer profesionálneho  moderovania šikovných tretiakov. Aj Kubko a Maťko v pekných slovenských krojoch nielenže podali skvelý výkon, ale svojím humorom  pobavili  všetkých prítomných. Perličkou už bola  len  jedáleň plná dobrôt a príjemných ľudí. Je zrejmé, že na SOŠ IT v Banskej Bystrici všetci vedia, čo majú robiť, ako to majú robiť a robia to na najvyššej možnej úrovni. “

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a Matej Pobežal z II. A

Strana 8 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.07.2019
a meniny má Drahomír
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.