Študijne oddelenie: 048/4341 222

V utorok, 9. októbra 2018,  sme v našej škole privítali výnimočnú a  vzácnu návštevu. Pozvanie nášho pána riaditeľa, Ing. Štefana Balogha, prijal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter, ktorý prišiel v sprievode svojich spolupracovníkov,  Mgr. Petra Fialeka, odborného referenta pre medzinárodné vzťahy a Ing. Miroslava Martiša, riaditeľa odboru školstva na VÚC Banská Bystrica.

Zaujímali ich hlavne naše úspechy, projekty, na ktorých žiaci pracujú, ale aj priestory, v ktorých získavajú svoje vzdelanie. Preto okrem zborovne učiteľov, kde ich privítali členovia vedenia našej školy navštívili aj niektoré učebne, kde pedagogickí zamestnanci našej školy vyučovali svoje  predmety. Mali tak možnosť vidieť vyučovanie na našej škole v „plnom prúde“.

V pavilóne D1 v učebni č. 102 a č. 104 práve prebiehalo vyučovanie informatiky. Obidve učebne majú na našej škole prívlastok počítačové a Mgr. Roman Hadžega tu práve so žiakmi prvého ročníka  študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií  pracovali na vytváraní priečinkov a adresárov.  Ďalšou zastávkou pána predsedu a jeho kolegov bola učebňa anglického jazyka č. 112 , kde žiaci IV. D prezentovali Mgr. Janette Lunevovej svoje práce na tému Idols a Celebrities. Predstavovali  svoj idol formou powerpointovej prezentácie na interaktívnej tabuli.  Rozprávali  o jeho  úspechoch, ale  hlavne o tom, prečo si ho vybrali ako svoj idol. Návštevou pána Ing. Jána  Luntera a jeho kolegov boli potešení, pretože mali možnosť prezentovať svoje práce priamo pred „publikom". Pána predsedu okrem ich práce zaujímala aj ich  predstava a plány o   budúcej kariére. O poschodie vyššie, v učebni Mgr. Viery Roštárovej,  na hodine matematiky práve prebiehali cvičenia zamerané na variácie. Aj tu sa pán predseda zaujímal o to, čo sa žiaci III. D triedy práve učia a ako sú s hodinami matematiky spokojní.

Cestou na úsek praktického vyučovania sa zastavili v pavilóne D2 na hodine Mgr. Lukáša Sihelského v učebni spracovania sekvencií, kde sa žiaci učili postupy a techniky strihovej skladby a spôsoby zmeny významu záberov prostredníctvom spomaľovania, zrýchľovania a reverzného prehrávania bojových záberov, z ktorých vytvárali tanec. 

Z učební odborného výcviku najprv zavítali do učebne č. 6, kde žiaci, pracovníci marketingu z III. E, spolu s Bc. Vlastou Vilhanovou, majsterkou OV, práve pomocou tvorivej metódy rozhodovania/brainstormingu pripravovali reklamnú kampaň pre spoločnosť CBRE v Banskej Bystrici. Práve zaznamenávali na tabuľu slogan, pomocou ktorého by predali čo najväčší počet darčekových kariet Europa. Ing. Ján Lunter prejavil záujem o túto činnosť a žiaci mu prezentovali, čo v rámci preberaného učiva pripravujú. Nakoniec im ponúkol možnosť v budúcnosti realizovať marketingovú komunikáciu v spolupráci so spoločnosťou Alfa bio, ktorá zamestnáva kvalitných manažérov.

V ďalšej dielni im Mgr. Martin Popovič, majster OV spolu so žiakmi IV. D triedy demonštrovali zváranie optických káblov. O získanie týchto zručností prejavil záujem aj predseda BBSK a zaujímal sa aj o nové technológie v dielni GSM, kde majster OV Ján Kasan učil žiakov princíp tejto siete. Poslednou zastávkou bola dielňa Mgr. Martina Pagáča, majstra OV, kde  žiaci III. C konfigurovali rozširujúce karty na matičnej doske počítača. Naši hostia sa tu dozvedeli aj to, že dielňa je zameraná na výučbu počítačových sietí,  konkrétne CISCO akadémiu a Mikrotik akadémiu, a mali možnosť vidieť aj  zariadenia v racku, IP telefónu a aj model PC na dlani.

A aké dojmy si z tejto návštevy odniesli? To nám porozprával Ing. Ján Lunter, predseda BBSK: „Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici vnímam ako jednu z najlepších možných volieb pre stredoškolákov v našom kraji. Jednak kvôli tomu, že ponúka veľmi praktické a pre pracovný trh kľúčové odbory, a jednak preto, že zjavne drží krok s modernou dobou a rozhodne, takpovediac, „nezaspáva na vavrínoch“. Postrehol som, že vybavenie ako aj školské či mimoškolské aktivity školy, sú veľmi progresívne a pedagógovia neostávajú stáť na jednom mieste, ale naopak neustále premýšľajú nad tým, ako vyučovanie ešte vylepšiť a priblížiť k pracovnej praxi. A mám tu aj jeden odkaz študentom: Štatistiky súčasného trendu výberu škôl a študijných odborov naznačujú výrazne zvýšený záujem o humanitné odbory, ktoré sa zrejme mnohým študentom javia ako ľahšia cesta. Nie vždy sa však absolventi takýchto odborov dokážu uplatniť v praxi. Pracovný trh očividne potrebuje viac informatikov, programátorov, odborníkov na riadenie sofistikovaných prístrojov a strojov a podobne. Preto by som rád apeloval na študentov, aby sa nenechávali zlákať tou spomínanou ľahšou cestou, ale popasovali sa aj s menej populárnymi predmetmi, ako sú napríklad matematika, fyzika, či chémia, pretože v konečnom dôsledku môžu vďaka tomuto úsiliu dosiahnuť omnoho viac a v budúcnosti si budú môcť pogratulovať ku skvelému rozhodnutiu. Ako sa hovorí, v obťažnosti je hodnota. A pri výbere školy to určite platí obzvlášť.“

Za pozitívnu spätnú väzbu a povzbudivé slová adresované našim žiakom ďakujeme a veríme, že sa z podobného záujmu o našu školu budeme môcť tešiť aj v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Iba dva  týždne po tom, ako sme sa stali súčasťou prezentačného stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas Noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica, nás  navštívil lektor tejto spoločnosti, Ing. Artur Šturmankin. Cieľom jeho návštevy bolo zrealizovať päťhodinový program zameraný na kreatívne a inovatívne myslenie našich žiakov. Preto sa v piatok ráno o 9,00 hod. v zborovni učiteľov našej školy stretlo s týmto  projektovým manažérom tridsať žiakov všetkých študijných odborov, aby sa podieľali na realizácii národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Všetkých čakalo päť hodín kreatívneho a inovatívneho myslenia. Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, hneď v úvode tohto podujatia vyslovil vieru v to, že budú mať veľa dobrých nápadov a že ich to určite posunie na ich profesionálnej ceste.

Po teste kreatívnych schopností sa naučili tvoriť metódou získavania informácií – synektikou. Úlohou žiakov rozdelených do skupín, z ktorých každá mala svojho hovorcu, bolo práve touto skupinovou metódou navrhnúť, resp. vypracovať, program, ktorý bude obsahovať aspoň tri inovatívne riešenia týkajúce sa zvýšenia atrakcie mesta Banská Bystrica a tiež vylepšenia prostredia Strednej odbornej školy informačných technológií, školy,  ktorú navštevujú. Hovorcovia jednotlivých skupín prezentovali svoje návrhy a ich nápady hovorili o tom, že títo mladí ľudia chodia s otvorenými očami a naozaj im záleží na prostredí, v ktorom žijú,  ale aj na budúcnosti svojho mesta. Posledná hodina preto patrila prezentácií ich nápadov.

Simonka navrhla vybudovať vyhliadkovú vežu, ktorá by prilákala viac turistov, parkovací dom, ktorý by riešil problémy s parkovaním a tiež parky pre psov. Martin a Majka by privítali viac  podujatí v meste pre rôzne vekové kategórie, ktoré by spájali týchto ľudí, na školách prednášky proti vandalizmu a obnovu historických budov. Peťo by chránil životné prostredie vybudovaním požičovne bicyklov, jeho skupina by privítala aj podporu výstavby ekologických domov a využívanie energie z prírody. Kristínka by bola za menší počet nákupných centier a budovaniu športovísk. Radovan a Kristínka navrhli menší park v okolí školy, „napájadlo“ pre ľudí a využitie tohto parku, napr. pre karaoke alebo premietanie kina. Marek, Kubo a David by skrášlili okolie školy vybudovaním „outdoorovej obývačky“, kde by sa vyučovalo a nakoľko si všimli, že v okolí je nevyužité ihrisko, obnovu tohto ihriska a nakoniec prezentovali nápady svojej  skupiny Peťo a Majka. Navrhli viac ovocných stromov (surovín do kuchyne), viac lavičiek, logo z kvetov alebo altánok.

Ku všetkým týmto návrhom sa vyjadril aj   riaditeľ školy, ktorého potešila skutočnosť, že žiaci sledujú dianie okolo seba, ale ocenil aj ich nápady, ktoré považoval za skvelé. Ku každému sa vyjadril a vysvetlil možnosti, ktoré škola alebo mesto má, resp. ich oboznámil s už prebiehajúcou realizáciou určitých projektov. Na konci tohto podujatia mu pán lektor odovzdal knihu o myslení inovátorov a vyslovil prekvapenie nad výsledkami žiakov. Pánovi riaditeľovi poďakoval za to, že mu otvoril dvere  našej školy. Vyslovil obdiv nad tým, že dokáže otvorene hovoriť so žiakmi aj o takých témach, ako sú drogy, fajčenie a iné sociálno-patologické javy. Nakoniec skonštatoval, že s našimi žiakmi sa pracovalo veľmi dobre a keby sa mal vyjadriť v číslach, ich výsledky sú minimálne o 40 % lepšie ako na iných školách. Nakoniec hovorcov tímov odmenil tričkami a aj ostaní si odniesli malé darčekové predmety. A to, ako sa im počas celého dňa pracovalo, sa dozviete z ich výpovedí: Tento workshop bol pre mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou. Rozšíril som si tu svoje vedomosti a rozvinul kreatívne myslenie. Za niekoľko  hodín som sa dozvedel veľmi veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré určite v budúcnosti využijem.  Chcel by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi a všetkým,  ktorí nám umožnili zúčastniť sa takejto skvelej akcie. Túto skúsenosť by som určite odporučil každému žiakovi, ktorý má chuť sa vo svojom živote vzdelávať a zdokonaľovať.“ Toto sú slová Radovana Trepáča zo  4.C a svoje nadšenie vyjadrila aj Majka Šipulová z III. E: „Až do tohto momentu bol pojem inovácie pre mňa absolútne nezaujímavý. No teraz to už vidím z úplne inej perspektívy. Už viem, že inovácie nám zrýchľujú a uľahčujú prácu. Inovatívne môže myslieť ktokoľvek, kto má dobrú predstavivosť. Naučila som sa tiež niečo o skupinovej metóde získavania informácií a to o synektike. Je to niečo ako brainstorming,  ale účinnejšie. Mohli sme si to vyskúšať na konkrétnom príklade, kde sme mali navrhnúť nápady ako skrášliť Banskú Bystricu. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa na tomto workshope. Načerpané poznatky určite využijem aj v budúcnosti.“

„Tento workshop s pomenovaním „Inovácie" vo mne zo začiatku vzbudil pocity neochoty a strateného času. No všetko sa to hneď zmenilo. Neformálny  a kamarátsky prístup Artura bol úžasným prostriedkom na získanie si pozornosti mňa, ale aj všetkých ostatných. Veľmi ma bavilo rozprávať sa s ním a vymýšľať rôzne nápady, ktoré mali perspektívu a zároveň to boli reálne riešenia aktuálnych problémov. Rozšíril som svoj kreatívny aspekt života a tento workshop mi dal motivačný boost do budúcnosti.“  To sú už slová  Martina Gombalu z III. E triedy a my im môžeme len prisľúbiť, že v podobných aktivitách budeme aj v budúcnosti určite pokračovať.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dňa 23.10.2018 som so žiakmi III.E triedy PM – 1. skupina  bola na exkurziiv reklamnej agentúre Enterprise  v Banskej Bystrici v rámci učiva reklamy. 

Oboznámili sme sa so samotnou reklamnou agentúrou, s jej poskytovanými službami, s reklamnou kampaňou komunálnych volieb a čo je dôležité, so spracovaním a postupmi spracovania samotnej reklamy.

 

„Pocity z prednášky v reklamnej agentúre Enterprise boli zmiešané, ale boli plné motivácie, milí zamestnanci ochotní pomôcť mládeži v oblasti reklamy. Naučili sme sa, čo všetko obnáša reklamná kampaň, aký je bežný rozpočet a extrémne prípady reklamných kampaní. Bolo to veľmi zaujímavé, plné faktov a žiadna teória, bolo nám to povedané tak, ako to je naozaj. A aby toho nebolo málo, dostali sme aj ponuku vyhrať profesionálne fotenie za nápady na reklamnú kampaň. Úžasná motivácia a výborné ocenenie... Čo viac dodať.“
 Martin Gombala

 

Autor: Mgr. Helena Dilská

 

 

Aj v tomto školskom roku sa  na odbornom výcviku snažíme  sprostredkovať žiakom prvého ročníka komunikačné zručnosti  prostredníctvom zážitkového učenia. Okrem rôznych výcvikov a tréningov v škole  sme  im umožnili zúčastniť sa aj na workshopoch, ktoré zrealizovali zamestnankyne Informačného centra mladých a Junior centra v Banskej Bystrici. 

Najskôr nás, 5. októbra 2018, navštívila Mgr. Ivana Kivaderová z ICM, ktorá sa snažila žiakom prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu nielen poskytnutím nových informácii, ale aj formou rôznych aktivít, do ktorých sa žiaci aktívne a  zapájali. O týždeň neskôr, 12. októbra 2018, sme navštívili JUNIOR Centrum, kde Mgr. Gabriela Selecká zrealizovala workshop pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.  A aktivity, ktoré si pre žiakov pripravila, priniesli naozaj množstvo veselých situácií, ktoré absolvovali všetci žiaci a ich tváre prezrádzali, že sa im tento spôsob vyučovania páči. Či tomu bolo naozaj tak sa dozviete z ich reakcií: Pri tomto workshope som si užila veľa zábavy a bolo by pre mňa veľkým  prínosom, keby sme mali takéto podujatia aj v budúcnosti. Aj v Junior Centre sme mali množstvo zábavných a poučných aktivít,  ktoré ma veľmi bavili. Bolo to poučné a moje pocity boli veľmi pozitívne. Naučila som sa, že farba hlasu je veľmi dôležitá. Veľmi ma pobavilo, keď nám pani Selecká  čítala rozprávku O siedmich kozliatkach. Potom sme  mali  aktívne počúvať a mali sme sa dozvedieť čo najviac nových a zaujímavých informácií o tom druhom. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali aj v budúcnosti viac takýchto podujatí. Bolo to veľmi poučné, “ prezradila Laura Petrásková a svoje pocity pridáva aj Natália Turisová: „Mne osobne to dalo veľa nových skúseností a znalostí, ktoré v budúcnosti určite využijem v komunikácii. Pokúsim sa odstrániť svoje chyby v komunikácii, ktoré som doteraz robila a zredukujem aj  komunikačné bariéry, ako sú koktanie a hmkanie.“  „Na tomto workshope som mala príležitosť spoznať viac mojich spolužiakov, získala som nové informácie. Veľmi som sa zabavila, keď sme sa všetci postavili na dlhý špagát (mimochodom predstavoval most nad priepasťou a preto sme nemohli z neho vystúpiť) a mali sme sa zoradiť podľa svojho dátumu narodenia bez toho, aby niekto prehovoril a zostúpil zo špagáta. Povolená bola len neverbálna komunikácia.   Ďalšia zaujímavá aktivita bola, keď sme sa otočili chrbtom k sebe a jeden mal nakreslený obrázok, ktorý opisoval spolužiakovi. Ten ho mal nakresliť,“ povedala Natália Bodoríková. Aj  pocity Andreja Šipulu boli pozitívne a obidve podujatia považoval za poučné a zaujímavé. Bavili ho aktivity, ktoré absolvoval. Veľmi dobre sa tam cítil a dozvedel sa veľa nových informácii o svojich spolužiakoch. Vo svojom rozprávaní pokračuje:  Keď  nám povedala pani majsterka, že budeme mať workshop, nemal som  ani tušenie, o čom to bude a myslel som si, že to bude nudné. Moje pocity sa zmenili hneď po prvých vetách, začalo to byť zaujímavé. Hneď po prvej aktivite ma to začalo baviť a chcel by som viac takýchto workshopov.”

Jozef Ambróz  sa hlásil na odbor mechanik počítačových sietí na našej škole a aj  na SPŠ JM. Nakoniec sa z neho stal pracovník marketingu. Jeho nasledujúce slová svedčia o tom, že ho tento odbor baví: „Pocity z praxe mám veľmi dobré. Baví ma odborný výcvik,  pretože sa učím niečo nové a to, čo sa naučím, sa mi hodí do života. Mám perfektné majsterky, ktoré nám vysvetlia učivo a pripravia nás na každú skúšku do života.  Bavilo ma,  aj keď sme robili anketu počas Noci výskumníkov  v Europe. Mám super kolektív,  pretože si vieme pomôcť a vieme sa dohodnúť na niečom. Baví ma tento odbor.”  Aj Juraj Kubiš chcel byť mechanikom počítačových sietí, prípadne technikom. Skončil  však na marketingu a zdá sa, že ho to tiež baví: Na workshope sa mi páčila zábavná forma vyučovania a to, že sa celá trieda zapájala do rôznych aktivít.  Každá takáto skúsenosť mi dáva veľa a znamená posun  na mojej ceste k tomu, aby som sa mohol stať  dobrým manažérom v spoločnosti Orange Slovensko.“ So svojimi pocitmi sa podelil aj Jakub  Klimčík: „Táto forma vyučovania je zábavná a moje pocity veľmi pozitívne. Vychádzajú z aktívneho počúvania a zapájania sa do  všetkých aktivít. Je skvelé učiť sa správne komunikovať pomocou hier. Páčilo sa mi,  akou zábavnou formou tú prednášku pani Kivaderová podala. Nie každý to vie prezentovať aj s humorom. Zapájala nás do svojho prednesu hravou formou. Preskúšali sme si komunikačné zručnosti a overiili sme si, čo sme sa doteraz naučili. Mal som možnosť vyskúšať si, ako sa cíti podriadený človek  a ak mám uprimne povedať, nebol to najpríjemnejší pocit. Som rád, že študujem práve marketing.”

A my sme radi, ak aj táto forma vyučovania prispela k trvalejšiemu osvojeniu si  vedomostí a zaujala žiakov  natoľko, že si upevnili aj svoj vzťah k budúcemu povolaniu.  Pozitívne na uplatňovaní   týchto foriem vyučovania v edukačnom procese je  rozvíjanie kreativity žiakov a ich aktívne zapájanie sa do vyučovania.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Banská Bystrica 17. - 28. 9. 2018

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou.  Erasmus+  je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania: od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Erasmus+ podporuje tiež nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu tak, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

Začiatkom  školského roka 2018/2019 pricestovalo štrnásť žiakov školy Andreas Gordon Schule  Erfurt, aby sa zúčastnilo na riešení projektu Smart home a modelovania v 3D na našej strednej škole -  SOŠ IT Banská Bystrica. Počas dvoch týždňov si nemeckí žiaci mohli overiť naučené poznatky v praxi a tiež nadobudnúť ďalšie skúsenosti. S našimi žiakmi i pedagogickými pracovníkmi mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku, spoznať nové prostredie a nadviazať kontakty so žiakmi našej školy.

Pod vedením Mgr. art. Mateja Opáleného a Bc. Ondreja Rumana žiaci navrhli v programe Scatch Up pôdorys domu a vytlačili ho na 3D tlačiarni. V spolupráci s naším žiakom IV. D triedy,  Marekom Krausom, Ing. Petrom Turanským a Mgr. Jánom Hôreckým, naprogramovali microcontrollers ESP 32 pre ovládanie LCD displeja, PIR snímačov, LED diód, merača teploty a vlhkosti. Funkčné prepojenie snímačov a microcontrollers vyhotovili žiaci v spolupráci s Jánom Kasanom.

Okrem pracovnej časti počas pobytu nemeckí žiaci navštívili mnoho zaujímavých a nádherných miest na Slovensku. Dozvedeli sa niečo o bohatej histórii, kultúre a tradíciách našej krajiny.

Posledný deň pobytu patril prezentácii práce žiakov. Výsledok odprezentovali nemeckí žiaci za prítomnosti riaditeľa SOŠ IT B. Bystrica, Ing. Štefana Balogha, zástupkyne pre TV, Mgr. Miriam Popovičovej a zástupkyne pre OV, Ing. Kataríny Štrónerovej. Riaditeľ SOŠ IT poďakoval nemeckým žiakom za skvelo odvedenú prácu, záujem o danú problematiku a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Dva týždne pobytu ubehli rýchlo ako voda v Hrone. Posledné stisky rúk a všetci sme sa rozišli do svojich domovov,  za svojimi každodennými povinnosťami. Zostali nám ale nezabudnuteľné spomienky na príjemných ľudí a veľa nových zážitkov, priateľov a nových skúseností. Takže Auf Wiedersehen Freunde!

Autor: Ján Kasan

 

Žiaci odboru grafik digitálnych médií sa na pozvanie zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici v dňoch 20. – 30. septembra 2018. Workshop je medzinárodný a študenti majú možnosť vyskúšať si techniku liatia do kovu a vypaľovania keramiky na japonský spôsob. Žiaci, ktorí sa prihlásili, vo svojom voľnom čase modelovali z hliny a v priestoroch akadémie vypaľovali tradične drevom v postavenej šamotovej peci. Keramiku RAKU finalizovali s použitím rôznych prírodných materiálov. Dvaja zo žiakov vytvorili aj polystyrénové objekty na liatie do kovu. Následne sa zúčastnili akcie odpichu vysokej pece a liatia roztaveného kovu do foriem. Výsledné práce sa nestratili v konkurencii vysokoškolských študentov a žiaci získali zaujímavé skúsenosti a zážitky. Ich zodpovedný prístup a tvorivosť boli dôvodom ponuky ďalšej spolupráce na aktivitách katedry.

Zúčastnené žiačky a žiaci: Natália Laubertová II.A, Paulína Vörösmartyová II.B, Michaela Živická a Katarína Valušiaková III. B, Jakub Ďurian a Viktor Domin III. A, Katarína Žiaková, Daniel Brezáni a Viliam Srnka IV. A.

 

V utorok 2. 10. 2018 sme navštívili štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Na začiatku výkladu nám pracovník knižnice ukázal, ako sa nahrávajú dokumenty do počítača alebo ako sa viažu časopisy či iné periodiká. Neskôr sme sa presunuli do časti knižnice, ktorá sa venuje hudbe. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že knižnica vlastní až 40 000 kníh venujúcich sa hudbe. Ďalej sme sa presunuli na najvyššie poschodie, kde sme si mohli pozrieť, aké  druhy kníh sa tam nachádzajú. Tiež sme sa dozvedeli, že knižnica vlastní až 1,7 milióna textových dokumentov. Je ich tak veľa, že v knižnici nestačil sklad, a tak sú dovážané zo Zvolenskej cesty. Na záver bola pripravená prezentácia o angličtine a čínštine. V prezentácii sme sa dozvedeli zaujímavosti z jazyka, ale aj o kultúre národa.

Lukáš Vincze, I. B

Dňa 2. 10. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na začiatku nám boli povedané informácie z histórie knižnice. Prešli sme niekoľko zaujímavých miestností so špecifickými zameraniami. V šanghajskej miestnosti sme sa napríklad dozvedeli informácie o Ladislavovi Hudecovi, ktorý sa preslávil ako architekt v Šanghaji. Taktiež sme videli prístroj na premietanie starých filmových pások. Mňa osobne najviac zaujala univerzálna učebňa, v ktorej sme si prezerali rôzne druhy literatúry.
So spolužiakmi som našiel zopár článkov, čo nás zaujali. Po prehliadke univerzálnej učebne sme sa presunuli do spoločenskej sály, kde nám boli odprezentované 2 prezentácie o angličtine a o Číne. Prostredie knižnice bolo veľmi príjemné a prístup zamestnancov taktiež.

Jakub Úradník, I. B

 

Dvanásty ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku sa v Banskej Bystrici uskutočnil 28. septembra 2018. Miestom konania tohto podujatia sa stalo obchodné centrum  Europa SC a návštevníci tu mali možnosť   uvidieť mnoho vedcov, výskumníkov  a inovátorov.  Súčasťou tohto festivalu sa po prvýkrát stala aj Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici.  Traja zamestnanci a štyria žiaci na tomto podujatí svoju školu prezentovali ako súčasť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici.

A čo sa tu vlastne dialo?  V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centrum mali návštevníci možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Žilinskej univerzity, ale predstavila  sa aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. V dopoludňajších hodinách sa v sálach Cinemaxu konali  vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.

Návštevníci, medzi ktorými nechýbali ani žiaci základných škôl, okrem ankety, ktorú mali možnosť zrealizovať pre Inovačné centrum, si prišli na svoje aj  pri našom stánku. Grafik digitálnych médií Adam Cipka zo IV. A ich zaujal  3D modelovaním,  digitálnou maľbou  a videozáznamom žiackych prác. Ani technik informačných a telekomunikačných technológií Radovan Trepáč zo IV. C  a mechanik počítačových sietí Marek Zachar zo  IV. D za ním nezaostali a okrem 3D tlačiarne im predviedli aj ARDUINO roboty a elektronické stavebnice, ktoré tiež zostrojili naši žiaci. Pracovníci marketingu,  Andrea Zemánková a Tomáš Krjak zo IV. E,  ich zapojili do interaktívnej hry „Páli vám to“, kde si mali možnosť overiť svoje znalosti z oblasti marketingu alebo používania poštových a bankových služieb. Tieto inovatívne učebné pomôcky vzbudili ich záujem  o štúdium na našej škole a bulletiny, z ktorých mohli získať viac informácií, nám ubúdali veľmi rýchlo.

Zatiaľ sedemnásť usilovných prvákov z I. E realizovalo anketu, ktorá bola zameraná na zistenie záujmu o akreditované vzdelávacie programy, ktoré naša škola poskytuje. Najväčším zážitkom však bolo vystúpenie našich žiakov na pódiu, kde sa o svojej škole, o inovatívnych formách vyučovania, študijných a pracovných plánoch rozprávali so známym  moderátorom a zabávačom   Richardom Vrablecom, ktorý ocenil ich komunikačné zručnosti, rýchle a bezprostredné reakcie na jeho otázky, vzťah ku svojej škole, ale aj k svojim vyučujúcim. Aj z tohto dôvodu museli svoje vystúpenie zopakovať a ako sa tam cítili oni,  dozviete sa z nasledujúcich viet: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa  Noci výskumníkov v ESC. Z môjho pohľadu je veľmi dobre, že nám škola umožňuje zúčastňovať sa na takýchto akciách, kde si môžeme vyskúšať svoje manažérske zručnosti priamo v praxi. Bola som na tejto akcii prvýkrát a už teraz viem, že keď o rok, keď už nebudem žiačkou našej školy a budeme prezentovať, určite prídem. A moje pocity? Sama som bola prekvapená z našich pohotových odpovedí na otázky moderátora. Myslím si, že sme to zvládli dobre. Veľa nám pomohla aj príprava na odbornom výcviku  a rady vyučujúcich, aby sme sa nebáli komunikácie a odpovedí, a to najdôležitejšie, naučili nás automaticky formulovať svoje myšlienky do zrozumiteľných viet. Táto zručnosť nám veľmi pomohla aj v tejto situácií. Moje odpovede boli úprimné, tak ako aj môj vzťah k tejto škole. Nikdy by som ju nevymenila za žiadnu inú. A o to lepšie sa mi o nej rozprávalo.“  To sú slová pracovníčky marketingu Andrejky Zemánkovej a svoje vystúpenie zhodnotil aj Adam Cipka: „Asi by som mal spomenúť, že vo chvíli, keď sme začali prezentovať, som sa dozvedel, že pôjdem prezentovať školu aj na pódium. Vôbec som nebol pripravený. Myslím si však, že to môžem považovať za najlepší zážitok z celého dňa, lebo som si precvičil a hlavne preveril svoje  prezentačné schopnosti a to hneď pred veľkým publikom. Veľmi som si to tam užil a určite by som, ak sa v budúcnosti naskytne  možnosť, išiel školu prezentovať znova.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Lukáš Sihelský a Adam Cipka, IV. A

Začiatok septembra 2018 patril tradične plaveckým kurzom. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníkov, konkrétne triedy II.C a II.D, a to v dvoch turnusoch. Prvý kurz sme absolvovali druhý septembrový týždeň 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018 s 21 žiakmi II. C triedy. Druhý kurz nasledoval hneď ďalší týždeň v termíne od 17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 pod vedením Mgr. K. Raganovej, Mgr. A. Barusa a Mgr. T. Trudiča, PhD.

Na praktický plavecký výcvik sme využívali termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder.  Žiaci si užili veľa zábavy na tobogáne, príjemné chvíle strávili  vo vírivých bazénoch, pri plážovom futbale i plážovom volejbale. Pre svoje zdravie a zvýšenie fyzickej zdatnosti  využívali 25 a 50 metrový plavecký bazén. Na svoje si prišli aj neplavci, o ktorých sa momentálne dá rozprávať ako o začínajúcich plavcoch.

Kurz splnil svoje spoločenské i odborné kritériá a všetci účastníci prejavili verbálnym spôsobom svoju spokojnosť. Môžeme konštatovať, že kurz splnil svoj účel, o čom svedčia kladné ohlasy žiakov oboch tried.

Autorka článku: Mgr. K. Raganová

Foto: Mgr. K. Raganová

 

Využitie  nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkov marketingu v treťom ročníku tvorí podstatnú časť učiva odborného výcviku. A práve toto učivo poskytuje široký priestor pre využitie kreativity každého žiaka. Veď vytvoriť reklamu, program podpory predaja, manažovať podujatie na vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou (PR) a v neposlednom rade zrealizovať osobný predaj, je učivo priam predurčené pre aplikáciu a zdokonalenie si zručností každého žiaka.  Preto najvhodnejšou formou vyučovania  je projektové vyučovanie, ktoré patrí medzi inovatívne metódy a formy vyučovania.

Už niekoľko rokov nástroje marketingovej komunikácie realizujeme v reálnych podmienkach rôznych spoločností a nebude tomu inak ani v tomto školskom roku. Na spolupráci sme sa dohodli so spoločnosťou CBRE, Group Inc., ktorá  na Slovensku sídli v SC Europa v Banskej Bystrici. Možno stačí, ak o tejto spoločnosti uvedieme len fakt, že je to svetovo najväčšia komerčná spoločnosť a že je od roku 2008 zaradená do rebríčka Fortune 500, už sedemnásť rokov po sebe je spoločnosťou Lipsey Company zvolená za najlepšiu značku v odvetví, päť rokov v rade je menovaná za jednu z „najobdivovanejších spoločností“ rebríčka Fortune na realitnom trhu a na Newyorskej burze  obchoduje pod symbolom „CBRE“. Táto spoločnosť zabezpečuje marketingové výskumy a ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu, vytvára marketingové stratégie, analyzuje spotrebiteľské správanie a poskytuje služby reklamným agentúram, médiám a marketingovým oddeleniam firiem.

Po úvodných rokovaniach nás zamestnanci spoločnosti  Senior Marketing Manager Michal Bariak a Marketing Coordinator Jana Seleštianska navštívili. Žiaci III. E si na tomto spoločnom brífingu mohli dohodnúť podmienky realizácie marketingovej komunikácie, ktorá bude v tomto školskom roku zameraná na predaj „darčekovej Europa karty“. Na toto podujatie sa pripravili aj prezentáciou o spoločnosti, ktorou našich hostí príjemne prekvapili. A ani oni neprišli medzi žiakov nepripravení, a tak si každý z nich odniesol darčekový predmet vo forme tašky, zrkadielka alebo šatky.   Svoje skúsenosti so spoločnosťou CBRE odovzdala žiakom aj Nikola Šimová zo IV. E, ktorá už druhý školský rok v tejto spoločnosti absolvuje odbornú prax, na čo je náležite hrdá. Toto pôsobivé stretnutie plné nových poznatkov a skúseností zhodnotila  aj Mária Šipulová z III. E nasledujúcimi slovami: Keď nám pani majsterka Vlasta Vilhanová  povedala o spolupráci s firmou CBRE, myslela som si, že je to nudná a nezaujímavá firma. No opak sa stal pravdou. Po brífingu s predstaviteľmi samotnej CBRE som pochopila, že je to naozaj zaujímavá spoločnosť. A práve im patrí aj obľúbené nákupné centrum Europa SC,  z čoho som stále prekvapená. Od tohto školského roku mám aj ja možnosť praxovať v tejto prestížnej firme, ktorá pôsobí aj celosvetovo. Spočiatku som mala strach z toho, že práve ja budem praxovať v takejto prosperujúcej firme. Avšak slová Nikoly Šimovej mi dodali odvahu. Ona tam praxuje už druhý rok a prácu si pochvaľuje. Všetci jej kolegovia ju hneď prijali medzi seba. Jej práca je síce náročná, no Nika ju zvláda s prehľadom. Už sa teším na moju odbornú prax strávenú v spoločnosti CBRE, na  nové skúsenosti a na projekt, ktorý bude spoločný s mojimi spolužiakmi.“

Naša spolupráca však nekončí len  pri týchto projektoch. Dohodli sme sa aj na realizácii prieskumu trhu, ktorý budú vykonávať žiaci II. E. Preto v tento deň mali aj oni možnosť stretnúť sa  s týmito milými ľuďmi. A aby sme nezabudli ani na štvrtákov, zapojili sme ich do projektu formou vypracovania analýzy SWOT. Na túto neľahkú úlohu sa podujal Tomáš Krjak.

Veríme, že podmienky, ktoré škola svojim žiakom vytvára, im pomôžu k lepšiemu pochopeniu učiva, ale hlavne  k získaniu praktických skúseností a k dokonalej príprave na svoje budúce povolanie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                                                                 Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 7 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.07.2019
a meniny má Drahomír
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.