Študijne oddelenie: 048/4341 222

Každá škola sa snaží v rámci vytvárania dobrých vzťahov s verejnosťou čo najviac dostať do povedomia ľudí, hlavne žiakov základných škôl. Okrem prezentácií, ktoré pre deviatakov ZŠ každoročne organizujú centrá pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva alebo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách Slovenskej republiky, či prezentácií našej školy v ESC v Banskej Bystrici, už tradične organizujeme aj Deň otvorených dverí.

                Deň otvorených dverí pripadol v tomto školskom roku na stredu 6. decembra a aj napriek tomu, že vonku snežilo a bola zima, o návštevníkov nebola núdza. Okrem toho sa na všetkých námestiach rozsvecovali stromčeky a húfy detí očakávali príchod Mikuláša. Jeden z nich za zúčastnil aj DOD na našej škole.

                Už od začiatku vyučovania naši žiaci pred vrátnicou netrpezlivo očakávali prvých návštevníkov, aby ich mohli sprevádzať areálom Strednej odbornej školy informačných technológií a pochváliť sa všetkým, čo tu majú.

                V zborovni učiteľov im organizátori tohto podujatia, Mgr. Vladimír Cipov a Ing. Karolína Hukelová, prostredníctvom krátkych filmov priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola každoročne realizuje. Žiaci mali tiež možnosť odniesť si so sebou bulletin, z ktorého sa dozvedeli ďalšie dôležité veci o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o ich uplatnení sa v praxi. Možno práve táto osobná prehliadka mnohých z nich presvedčila a sú rozhodnutí študovať práve u nás.

                Prehliadka školy následne pokračovala v učebniach odborného výcviku, kde im majstri odbornej výchovy prezentovali priamo počas vyučovacieho procesu činnosti jednotlivých študijných odborov, spôsob vyučovania odborného výcviku a vyučovacie metódy, ktoré využívajú. Mali možnosť vidieť žiakov pracovať, ale aj diskutovať o ich práci a vypočuť si ich názory.

                Aj keď mnohí z návštevníkov DOD museli vstávať zavčasu a už ráno mali za sebou stovky kilometrov, neľutovali. Veď okrem informácií, po ktoré k nám prišli, dostali aj sladkosť od anjela, ktorý sprevádzal Mikuláša, a mohli sa zohriať aj v čertovom vreci. Všetko si však museli zaslúžiť, a tak aj z úst niektorých návštevníkov zazneli básničky a pesničky. Toto podujatie ich potešilo a zároveň im spestrilo prehliadku školy.

                A deviatakov bolo aj tento rok neúrekom. Potešujúcim bol fakt, že okrem vyučujúcich či výchovných poradcov ich vo veľkej miere sprevádzali aj rodičia. Mnohí z nich už našu školu poznali, pretože v minulosti boli tiež našimi žiakmi, a tak mohli len konštatovať, akou veľkou premenou prešla. Moderné materiálne a technologické vybavenie, moderná IT technika, ale tiež profesionalita vyučujúcich nadchli nielen ich, ale aj tých, ktorí našu školu navštívili po prvýkrát. Aj preto, že ani rodičia neváhali merať cestu k nám nielen z Banskej Bystrice a okolia, ale aj z Levíc, Dolného Kubína, Revúcej, Prievidze, Brezna, Zázrivej, Detvy, Lučenca, Rimavskej Soboty, Martina a Ružomberka, sme presvedčení, že o štúdium na SOŠ IT v Banskej Bystrici je čoraz väčší záujem. 

 

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Krátko po tom, čo na stredných školách prebehli školské kolá súťaže ZENIT, Okresný úrad, odbor školstva (garant súťaže) zorganizoval krajské kolo. Jedným z miest konania tohto kola bola aj naša škola. Tu sa konala súťaž v programovaní – kategória Grafik. Bolo to vôbec po prvýkrát na Slovensku, keď bola do súťaže zaradená aj táto kategória. A prečo práve na našej škole?

Škola je na veľmi vysokej odbornej úrovni po stránke materiálneho vybavenia, priestorového vybavenia a v neposlednom rade aj personálneho obsadenia. Organizácia súťaže bola veľmi dobrá, cítila som sa tu príjemne a vždy sa sem rada vrátim, pretože sa tu vždy v niečom zdokonalím. Som potešená, že sa do súťaže ZENIT dostala aj kategória Grafik – programovanie. Aj keď je tento rok prihlásených menej žiakov, verím, že na budúci rok bude o túto kategóriu veľký záujem,“ takto sa po súťaži vyjadrila Ing. Daniela Poturnajová, odborný radca z OÚ Banská Bystrica.

            V stredu 29. 11. 2017 sa v odbornej učebni pavilónu D2 zišlo desať žiakov z troch stredných škôl – štyria zo ŠPŠ JM v Banskej Bystrici, traja zo súkromného Gymnázia v Podbrezovej a napokon traja naši žiaci, aby si zmerali sily v kategórii Grafik – programovanie. Skôr ako im členovia odbornej hodnotiacej komisie rozdali zadania úloh, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, všetkých srdečne privítal a vyslovil želanie, aby prostredie našej školy bolo práve tým, čo im pomôže k pokojnému a príjemnému priebehu celej súťaže. Skôr ako súťažiacim zaželal všetko dobré, im predstavil členov hodnotiacej komisie. Okrem Mgr. art. Mateja Opaleného, predsedu komisie, a Mgr. Lukáša Sihelského, obidvoch zamestnancov našej školy, členkou hodnotiacej komisie bola aj Ing. Tatiana Vrábeľová zo SPŠ JM v Banskej Bystrici. V hodnotení takýchto súťaží má bohaté skúsenosti: „Súťaží ZENIT WEB Developer a Grafický dizajnér sa zúčastňujem už 4 roky. Prešla som všetkými kolami, nielen slovenskými, ale aj medzinárodnými. Ako expert člen hodnotiacej komisie som pracovala vo Francúzsku a Švédsku a som hrdá, že aj v konkurencii 14 štátov sme na Slovensko priniesli bronzovú medailu z Francúzska a striebornú zo Švédska. Dúfam, že tento ročník prinesie ďalších víťazov.“

            Potom už Mgr. art. Matej Opálený rozdal zadania a žiaci mohli pracovať. Aj tohto člena hodnotiacej komisie sme sa opýtali na jeho pocity: „Ako tvorca projektu krajského kola súťaže ZENIT kategórie Grafik som s priebehom súťaže veľmi spokojný. Na začiatku súťaže som bol mierne skeptický voči tomu, čo všetko stihnú žiaci zo zadania zrealizovať. No bol som príjemne prekvapený. Zadanie sa mi podarilo koncipovať tak, aby bolo realizovateľné. Napriek tomu, že má súťaž ZENIT a kategória PROGRAMOVANIE už dlhoročnú tradíciu, jej rozdelenie na WEBDEWELOPERA a GRAFIKA je čerstvou tohoročnou novinkou. Verím, že toto zadanie bolo zrozumiteľné, nakoľko sa väčšine súťažiacich podarilo zadania vypracovať presne podľa požiadaviek, čo ma veľmi potešilo. Hoci hodnotiace kritéria si vyžadovali veľmi veľa času, viem, že zabezpečili objektívne hodnotenie v rámci subjektívnej aj objektívnej zložky hodnotenia.“

            Všetci súťažiaci sa opäť zišli 7. 12. 2017, aby sa dozvedeli, ako v súťaži obstáli, a to za prítomnosti všetkých členov vedenia školy. Hneď po príhovore riaditeľa školy, Ing. Štefana Balogha, Mrg. art. Matej Opálený prečítal mená víťazov a organizátorka krajského kola súťaže ZENIT na SOŠ IT Banská Bystrica, Ing. Katarína Štrónerová, im slávnostne odovzdala ocenenia. Víťaz súťaže Juraj Dubovec a Ema Chválová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, obidvaja zo SPŠ JM v Banskej Bystrici, a tretí, žiak našej školy, Kevin Kostka, sa mohli okrem diplomu a darčekových predmetov od ŠVS v Banskej Bystrici a SOŠ IT v Banskej Bystrici tešiť aj z darčekovej poukážky predajne DATART, ktorú pre nich zakúpil OÚ, odbor školstva v Banskej Bystrici.

Bezprostredne po súťaži, ktorá sa na našej škole organizovala po prvýkrát, sa Ing. Katarína Štrónerová vyjadrila takto: „OÚ OŠ oslovil práve našu školu, aby sa stala miestom konania hlavne z dôvodu najlepšej technickej vybavenosti, ale aj personálneho obsadenia. Určite nás táto skutočnosť potešila a snažili sme sa súťaž zabezpečiť čo najlepšie. Verím, že boli spokojní nielen organizátori, ale aj všetci, ktorí sa na organizácii súťaže podieľali akýmkoľvek spôsobom. Žiaci súťažili v učebni, ktorá je na veľmi vysokej estetickej, ale aj odborne vybavenej úrovni. Preto dúfam, že aj skutočnosť, že pracovali v príjemnom prostredí, prispela k dobrým výsledkom a podnietila ich kreatívny prístup k vypracovaniu úloh. Radi sa podobnej úlohy zhostíme aj v budúcnosti.

            Odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj žiak IV. A triedy, Sebastián Richter, ktorý sa stal víťazom okresného kola súťaže ZENIT v kategórii WEB Developer, ktorá súbežne prebiehala v ŠVS Banská Bystrica. Prezradil nám, že sa ani tak nepotešil vecným cenám, ako diplomu a skutočnosti, že sa zúčastní celoslovenského kola tejto súťaže.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

 

 

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

V dňoch 6. – 10. novembra 2017 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. Tohto roku sa na Slovensku zúčastnilo 47 216 súťažiacich z 992 škôl. Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori, kde bolo prihlásených 46 žiakov, a Seniori, prihlásených bolo 11 žiakov.

V kategórii Juniori súťažilo celkovo 7 775 súťažiacich.

V kategórii Seniori súťažilo spolu 4 716 súťažiacich.

Súťaž prebiehala online na internetovej stránke www.ibobor.sk a v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj doma tak, že si na danej webovej stránke preriešili úlohy z minulých ročníkov. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať v súťaži, bol 80. Žiaci, ktorí získali viac ako 50 bodov, dostali diplomy úspešného riešiteľa súťaže. Z našej školy to bolo 5 žiakov:

 • Seniori – Dominik Bobák z III. D
 • Juniori – Michal Šopoň z II. C, Hugo Belička z II. C, Martin Necpal z I. E, Peter Kyseľ z I. A
   

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

Autorka: PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

Žiaci prvého ročníka odboru grafik digitálnych médií navštívili edukatívnu výstavu s názvom Od bodu k pamäťovej stope v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Témy a učivo, ktorému sa venujú teoreticky i prakticky v začiatkoch štúdia, tak bolo doplnené o zážitok z prezentácie v galérii. Bod, línia, škvrna, plocha, farba, objem ako základné výtvarné vyjadrovacie prostriedky tu mali žiaci možnosť sledovať v dielach domácich i zahraničných výtvarníkov z rôznych období a v rozličných žánroch. Výnimočnosťou výstavy však bola jej interaktivita, ktorú všetci ocenili. Spočívala vo vytváraní plošných a priestorových kompozícií, v pochopení perspektívy ako zobrazovacieho princípu či vzťahov medzi farbami. Žiaci manipulovali s magnetickými fóliami, drevenými tvarmi inšpirovanými konkrétnou vystavovanou kresbou, gumičkami – líniami, ktorých upevňovaním vypĺňali priestor v nadrozmernej kocke. Ich pozornosť priťahoval najmä stôl so železnými pilinami a magnetmi, ktorý hravou formou umožňoval kresliť netradičným materiálom.

Mnohí navštívili priestory galérie vôbec prvýkrát a mentálna interaktivita sa prejavila v podobe podnetnej diskusie o zmysle umenia a niektorých umeleckých druhoch. O tom, čo sa skrýva za tým, keď povieme, že sa nám niečo páči, alebo práve naopak...

 

V októbri 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 34. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorila zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 45 minút. Mal 30 otázok, pričom každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V teoretickej časti v kategórii A súťažilo 33 žiakov 3. a 4. ročníka, v kategórii B súťažilo 29 žiakov 2. ročníka našej školy. Postup do praktickej časti súťaže si zaistili prví štyria žiaci z každej kategórie.

Z kategórie A postúpili žiaci Peter Kopec (IV. D), Daniel Banár (IV. D), Kamil Lacika (IV. C) a Adrián Zlúky (IV. D).

Z kategórie B postúpili žiaci Lukáš Chmelík (II. C), Laura Mikušová (II. D), Peter Ambrózai (II. D) a Jakub Klimo (II. C).

V praktickej časti žiaci obdržali sadu elektronických súčiastok s doskou plošného spoja. V kategórii A žiaci zapájali svietiacu hviezdu a v kategórii B svietiace srdce. Ich úlohou bolo nakresliť elektrickú schému a navrhnúť plošný spoj pomocou počítača v programe Eagle. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Poradie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Kategória A

 1. Peter Kopec D 76 bodov
 2. Kamil Lacika C   74 bodov
 3. Adrián Zlúky D 53 bodov

Kategória B

 1. Peter Ambrózai D   79 bodov
 2. Jakub Klimo     C   78 bodov
 3. Laura Mikušová D    75 bodov
 4. Lukáš Chmelík C   26 bodov

Víťazi školského kola postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná 30. 11. 2017 na SPŠ JM v Banskej Bystrici.

Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Katarína Štrónerová, Ján Kasan, Bc. Iveta Hanková, Ing. Peter Turanský a Ing. Eva Prostredníková vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom, ktorí našli odvahu a zúčastnili sa školského kola súťaže.

Postupujúcim do krajského kola Zenit prajeme veľa úspechov a želáme im čo najlepšie umiestnenie, prípadne aj postup do celoslovenského kola Zenit.

Autor: Ján Kasan, majster OV

 

 
4-dňovový ZÁJAZD AMSTERDAM - letecky
Záloha: € 150, splatná do 20. 11. 2017
Doplatok: € 193, splatný do 15. 2. 2018
 
 
 

 

Vo štvrtok 27. októbra 2017 sa na našej škole už štvrtý rok po sebe zorganizovala Halloweenska párty počas vyučovania. Žiaci, ako aj pedagógovia, prišli prezlečení v rôznych oblekoch. Na chodbách ste mali možnosť stretnúť mŕtve sestry, chodiacich „zombíkov“, nevšedné upratovačky, Rusov, poisťovákov, bláznov...

Od rána sa tak na hodinách teoretického vyučovania i odborného výcviku medzi „bežnými“ žiakmi objavili príšerky, ktoré sa vydali na púť po celom areáli školy. Plienili, kričali, spievali... Presne tak, ako sa na Halloween patrí.

Všetkých prekvapil pán učiteľ Sihelský prezlečený za baletku, pani učiteľky Hukelová a Murgašová v robotníckych montérkach či pani učiteľka Vetráková ako potápačka. Nesklamal ani pán učiteľ Glončák ako „smrť“ a veselá pani učiteľka Majerová ako vysmiata ryšavka J

Na záver sa spoločne s vedením školy všetci stretli v zborovni, kde boli vyhlásení víťazi v nasledovných kategóriách:

 1. Najlepšia maska učiteľa – Mgr. Lukáš Sihelský
 2. Najlepší kolektív – IV. A
 3. Najlepšie masky: Maťa a Dáša ako krvavé sestry, IT, Zelené čudo
 4. Špeciálne ocenenie opätovne po roku získali dievčatá Lucka a Miška z III. E ako mŕtve sestry a naši „Rusi“.

Naozaj príjemná zábava a skvelá atmosféra ukázali, že na našej škole to „žije“.

Autorka článku: Ing. Karolína Hukelová, Mgr. Murgašová

Autorka fotografií: Dominika Neuschlová IV. A

 

Dňa 25. 10. 2017 sa žiaci II. E(odbor KMP) zúčastnili exkurzie v Hlavnom spracovateľskom stredisku vo Zvolene.

Hlavné spracovateľské strediská zabezpečujú spracovanie zásielok pre dodávacie pošty pridelené do ich pôsobnosti a zabezpečujú prepravu v styku s pridelenými oblastnými spracovateľskými strediskami, resp. poštami a ostatnými hlavnými spracovateľskými strediskami

Žiaci sa dozvedeli, ako sa spracovávajú zásielky, ako sa využíva informačný systém LOGIS na výpravu zásielok, vyskúšali si dokonca aj viazanie zásielok do zväzkov. Pozreli si triediacu linku na balíky a výpravu zásielok v kartovacom oddelení.

Návšteva HSS pomohla žiakom formou názorných ukážok lepšie pochopiť preberané učivo.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Strana 12 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.