Študijne oddelenie: 048/4341 222

Podujatie Stredoškolské Expo, ktoré sa v tomto školskom roku nieslo pod heslom „Vyber si najlepšiu budúcnosť“, je určené predovšetkým pre žiakov základných škôl a ich rodičov. V rámci tohto podujatia  sa v čase od  22.  do  26.  januára  2018  v    ESC  prezentovalo  päť  stredných  škôl

z Banskobystrického kraja a našej škole patril práve pondelok. Neboli sme však žiadni nováčikovia, pretože s účasťou na tomto podujatí máme už niekoľkoročné skúsenosti.

Návštevníci si mohli opäť prezrieť práce najšikovnejších žiakov a oboznámiť sa s ponukou študijných odborov, ako i s ďalšími aktivitami a možnosťami realizácie našich žiakov. Propagačné stánky všetkých piatich študijných odborov prezentovali práce typické pre jednotlivé odbory a navyše, každý, kto prejavil záujem, si ich mohol aj vyskúšať. Technici informačných a telekomunikačných technológií priblížili konfiguráciu routera, predviedli zváranie optických vlákien a aj letovanie elektrických obvodov. Tých, ktorí mali záujem hlavne o počítačovú techniku, určite zaujali aj konfigurácie mechanikov počítačových sietí v CISCO Packet Traceri. Oslovil ich aj návrh PC sietí a následná simulácia. Návštevníci si mohli prezrieť model počítača pod názvom „PC na dlani“ alebo funkčný model VoIP siete, ktorý slúži na telefonovanie cez internet. Hneď pri vedľajšom stole si mohli vyskúšať prácu v programe EAGLE, v ktorom mali možnosť navrhnúť dosky s plošnými spojmi (DPS, PCB).

Na ďalších stoloch ich čakali tie najlepšie práce žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. Tu sa mohli zahrať aj 3D počítačovú hru, prezrieť si fotokatalógy, časopisy, CD booklety a obrazy. Všetko toto vytvorili žiaci v rámci maturitných projektov. Pozornosť vzbudila aj 3D tlačiareň, kde sa záujemcom vytvoril na základe skenovania 3D model a jednému z nich sa tento model aj vytlačil. Nikto, hlavne z mladšej generácie, neodolal pokušeniu založiť si 3D okuliare a prostredníctvom nich sa preniesť do virtuálnej reality. Na všetkých čakal fotoateliér, ktorý je už tradične asi najväčším lákadlom. Veď príležitosť získať profesionálne fotografie nemajú návštevníci ESC každý deň.

Tí, ktorí si chceli otestovať svoje vedomosti, mohli tak urobiť v prezentačnom stánku pracovníkov marketingu formou hry „Páli vám to?“. A aj tí menej úspešní si odniesli odmenu – pero alebo pohľadnicu našej školy.

Podnikatelia, ale aj tí, ktorí sa podnikať ešte len chystajú, si mohli vyskúšať vedenie účtovných dokladov prostredníctvom programu Cross. Používatelia poštových služieb si mohli zahrať pexeso, prípadne ďalšie interaktívne počítačové hry, v ktorých si mali možnosť preveriť svoje vedomosti o poštových zásielkach a o spôsoboch ich podávania. Toto im umožnili žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty.

Počas celého dňa pútali pozornosť vstupy moderátorov z radov pedagógov a žiakov našej školy, ktorí návštevníkom priblížili aktivity školy, ale aj pocity tých, ktorí ich absolvovali. A bolo naozaj o čom rozprávať. Príjemnú atmosféru navodili tiež vystúpenia našich žiakov. Folklórne vystúpenie tanečníc a hudobníkov na ľudových nástrojoch v krojoch, mažoretky či spev sprevádzaný hrou na gitare prinútili pristaviť sa aj tých najuponáhľanejších.

Vo výzve pre deviatakov na stránke ESC Banská Bystrica bola aj veta, v ktorej sa hovorilo, že možno vďaka návšteve tohto podujatia sa rozhodnú, aké bude ich budúce smerovanie. A naša škola svojim budúcim žiakom ponúka čoraz viac. Mnohí z nich si dohodli aj návštevu školy, a práve tu sa rozhodli o svojom budúcom štúdiu.

Nakoniec prinášame pocity Ing. Vladimíra Cipova, ktorý celé toto podujatie moderoval: „Bola to veľmi pekná akcia, kde mala škola možnosť prezentovať svoju činnosť. Tá je nielen vďaka svojim žiakom, ale aj vďaka učiteľom a majstrom odbornej výchovy naozaj bohatá. Myslím si, že sme zaujali ľudí nielen z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj z iných kútov Slovenska. Zastavovali sa pri nás aj Košičania a návštevníci z iných miest. Mnohí sa aktívne zapájali do ponúkaných aktivít a zvedavo sa pýtali na prezentované činnosti. Aj napriek prvotným obavám som mal z moderovania veľmi dobrý pocit. Škola je bohatá na udalosti a naozaj bolo o čom hovoriť, a bolo sa čím pochváliť. Som rád, že som mohol byť členom tohto tímu.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Lenka Kocúrová a Dominika Neuschlová zo IV. A

 

 

Hovorí sa: „Inšpirácie nie je nikdy dosť a raz vidieť je lepšie než stokrát počuť.“ Pre mladého grafika je dôležité všímať si vizuálne prejavy okolo seba a taktiež si všímať tvorivé myslenie mladých žiakov a študentov s podobným zameraním. Aj z toho dôvodu žiaci odboru GDM spolu s pedagógmi navštívili počas vyučovania odborného výcviku zimný semestrálny prieskum Vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici, aby sa inšpirovali výsledkami tvorivého myslenia a činnosti študentov z odborov „Grafiky“, „Intermédií a digitálnych médií“, „Maľby“ a „Sochárstva a priestorovej tvorby“.

Ateliéry Grafiky a maľby boli pre našich grafikov opäť najatraktívnejšie, no rovnako zaujímavé a nápadmi preplnené boli prvácke prípravné ateliéry, kde mali možnosť vidieť na jednom mieste asi najviac nápadov prezentovaných v najrôznejších výtvarných formách od skicárov až po prepracované grafické listy, koláže, asambláže, objekty a priestorové inštalácie. Skrátka, bolo sa na čo pozerať, bolo nad čím uvažovať a v každom rožku sme videli „trošku“ umenia. Na výstave mohli žiaci využiť možnosť opýtať sa priamo študentov jednotlivých odborov na všetko, čo ich zaujímalo. Tí im ochotne porozprávali o svojich prácach, tvorivých postupoch a problémoch, či o živote na škole. Podobné akcie sú vždy priestorom pre plodné debaty plné obdivu, dohadov, kritiky a otázok. Najpodstatnejšie je však to, že človek vždy odchádza s rozšíreným obzorom myslenia a lepšie motivovaný pre tvorbu. Určite bude rovnako zaujímavý aj letný prieskum, na ktorý sa už teraz tešíme.

Autor a foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

Žiaci študijného odboru GDM sa v rámci tematického celku fotografia a film už niekoľkokrát zúčastnili tvorivých dielní v profesionálnom tanečnom divadle – Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Riaditeľka tohto divadla, Mgr. Zuzana Ďuricová Hájková, je známa svojou ústretovosťou a prepojením rôznych foriem umenia. V štúdiu bežne prebiehajú výstavy rôznych výtvarníkov a každý, kto má záujem, má možnosť objednať si sálu na prezentáciu svojej tvorby. Časté sú aj vernisáže, ktoré predchádzajú večernému predstaveniu. Workshop bol zameraný na fotoexperiment a hlavne tvorivú fotografiu pohybu. Úlohou žiakov bolo čo najpohotovejšie reagovať a najzaujímavejším spôsobom zachytiť pohyb tanečníkov.

Uvítala nás a počas celého pobytu sa nám venovala produkčná Mgr. Silvia Belejová, ktorá nám vysvetlila náplň a štruktúru inštitúcie, požiadavky na fotografie a pravidlá. Po príjemnej úvodnej inštruktáži a ukážkach inšpiračných zdrojov nám predstavila tanečníkov, ktorí sa už dolu v tréningovej sále pripravovali a precvičovali si nácviky choreografií. Nechýbali medzi nimi ani hosťujúci tanečníci z Talianska. Od nich sme sa dozvedeli, že deň tanečníkov pravidelne začína pohybovými rozcvičkami, ktoré zakončia nácvikom jednotlivých choreografií pod vedením tanečníka Tibora Trulika. Žiaci individuálne sledovali a fotili dianie s cieľom čo najlepšie zachytiť rýchly pohyb jednotlivcov či skupinky, a tiež zaujímavo výtvarne zachytiť dynamiku pohybu. Fotenie rýchlo a svižne sa zvŕtajúcich tiel nebolo jednoduché. Vznikal nejeden problém s vhodným nastavením parametrov fotoaparátu a pohotovou reakciou na nie vždy predvídateľný pohyb. Práca prebiehala v zaujímavej hudobnej atmosfére, čo vytváralo príjemnú pracovnú atmosféru.

Po asi 2-hodinovom tréningu nasledoval oddych a desiatová prestávka. Po doplnení energie sme sa všetci zišli a tanečníci sa pripravili na individuálne fotenie. Mali totiž skoro celý deň len pre nás. Skupiny žiakov mali možnosť si povyberať tanečníčky a tanečníkov na kreatívne fotenie. Fotilo sa v jednotlivých tréningových tanečných sálach, podľa požiadaviek a nápadov žiakov, či po vzájomných dohodách s tanečníkmi.

Celá táto práca bola pre všetkých zaujímavým prínosom a uvedomením si viacerých prvkov nevyhnutných pre správne nastavenie aparátu a zachytenie vhodného pohybu. Žiaci nevedeli, čo ich čaká, a tak museli riešiť mnohé problémy, ktoré im pomohli získavať nové zručnosti a prinášali nový pohľad na prácu profesionálneho fotografa. O návštevu určite požiadame opäť, nakoľko už budeme o niečo zdatnejší a práca v reálnych podmienkach prináša skutočné situácie, ktoré v improvizovanom prostredí žiaci nedokážu aplikovať.

Autor: Mgr. art. Peter Lukáč

Fotografie: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci II.B

 

Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností - cesta ku kreatívnej práci

 

Ako každý školský rok, aj tento sme sa zúčastnili projektu Erasmus+, konkrétne projektu

v Prahe. Desať vybratých žiakov z dvoch študijných odborov (technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych médií) odchádzalo v nedeľu, 11.novembra 2017, z Banskej Bystrice za cieľom zdokonaliť svoje odborné zručnosti na Vyššej odbornej škole a Strednej škole SE v Prahe.

V Prahe nás hneď po príchode na vlakovú stanicu privítala pani zástupkyňa Mgr. Rumlová, ktorá nás odprevadila do hotela Step, kde sme sa následne ubytovali. Hneď na druhý deň ráno sme sa zúčastnili prehliadky školy a po nej sme sa presunuli do triedy, kde nás pán Zeman oboznámil so základmi zabezpečovacích systémov. Profesorom, ktorí nás sprevádzali počas nášho projektu, sa dokonca podarilo vybaviť aj návštevu najväčšej zabezpečovacej firmy v Českej republike - Jablotron. Veľmi im za to ďakujeme, pretože to bola pre nás naozaj úžasná skúsenosť, ktorá nám značne pomohla pochopiť podstatu zabezpečovacích systémov.

Praha má veľa zaujímavých miest a niektoré z nich sa nám podarilo aj navštíviť. V našom voľnom čase sme mali možnosť pozrieť si napríklad Václavské námestie, Karlov most, Pražskú zoo, Petřínsku rozhľadňu, ale aj mnoho ďalších nádherných miest. Veľmi sme si užili aj návštevu O2 Arény, kde sme sa boli pozrieť na hokejový zápas. Každý večer sme mali možnosť zahrať si tenis, squash, bowling a mnoho iných športových aktivít, ale nám sa najviac páčila príležitosť oddýchnuť si v bazénoch alebo v saunách, ktoré sme mali spolu s ostatnými aktivitami priamo v hoteli. Mimo toho sme usilovne pracovali na našom hlavnom cieli, rozvrhnúť zabezpečovacie prvky Jablotronu do pôdorysu domu.

Pobyt v Prahe sme si spolu s našimi majstrami, Mgr. Martinom Popovičom a Bc. Radoslavom Sanitrom, naozaj veľmi užili a určite by sme takúto skúsenosť odporučili všetkým žiakom.

Na záver by sme sa za nás všetkých radi poďakovali našim majstrom OV, vedeniu našej školy, ale aj vedeniu Vyššej odbornej školy a Strednej školy SE v Prahe za možnosť zúčastniť sa

tohto projektu.

Autori: Radovan Trepáč, Dáša Belisová

 

Ako každý školský rok, aj tento sme sa zúčastnili projektu Erasmus+, konkrétne projektu

v Prahe. Desať vybratých žiakov z dvoch študijných odborov (technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych médií) odchádzalo v nedeľu, 11.novembra 2017, z Banskej Bystrice za cieľom zdokonaliť svoje odborné zručnosti na Vyššej odbornej škole a Strednej škole SE v Prahe.

V Prahe nás hneď po príchode na vlakovú stanicu privítala pani zástupkyňa Mgr. Rumlová, ktorá nás odprevadila do hotela Step, kde sme sa následne ubytovali. Hneď na druhý deň ráno sme sa zúčastnili prehliadky školy a po nej sme sa presunuli do triedy, kde nás pán Zeman oboznámil so základmi zabezpečovacích systémov. Profesorom, ktorí nás sprevádzali počas nášho projektu, sa dokonca podarilo vybaviť aj návštevu najväčšej zabezpečovacej firmy v Českej republike - Jablotron. Veľmi im za to ďakujeme, pretože to bola pre nás naozaj úžasná skúsenosť, ktorá nám značne pomohla pochopiť podstatu zabezpečovacích systémov.

Praha má veľa zaujímavých miest a niektoré z nich sa nám podarilo aj navštíviť. V našom voľnom čase sme mali možnosť pozrieť si napríklad Václavské námestie, Karlov most, Pražskú zoo, Petřínsku rozhľadňu, ale aj mnoho ďalších nádherných miest. Veľmi sme si užili aj návštevu O2 Arény, kde sme sa boli pozrieť na hokejový zápas. Každý večer sme mali možnosť zahrať si tenis, squash, bowling a mnoho iných športových aktivít, ale nám sa najviac páčila príležitosť oddýchnuť si v bazénoch alebo v saunách, ktoré sme mali spolu s ostatnými aktivitami priamo v hoteli. Mimo toho sme usilovne pracovali na našom hlavnom cieli, rozvrhnúť zabezpečovacie prvky Jablotronu do pôdorysu domu.

Pobyt v Prahe sme si spolu s našimi majstrami, Mgr. Martinom Popovičom a Bc. Radoslavom Sanitrom, naozaj veľmi užili a určite by sme takúto skúsenosť odporučili všetkým žiakom.

Na záver by sme sa za nás všetkých radi poďakovali našim majstrom OV, vedeniu našej školy, ale aj vedeniu Vyššej odbornej školy a Strednej školy SE v Prahe za možnosť zúčastniť sa

tohto projektu.

Autori: Radovan Trepáč, Dáša Belisová

 

Ak sa Vám nenčíta PDF dokument, prosím refrešnite si webstránku.

Ak by sa Vám nižšie PDF nenačítalo, prosím refreshnite webstránku.

 

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.“

V takomto krásnom ľudovom duchu sa uberala vianočná besiedka, ktorú si v posledný predvianočný školský deň pripravili pre učiteľov a spolužiakov žiaci našej školy pod vedením svojich vychovávateľov zo školského internátu.

Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov začína už mesiac pred Štedrým dňom, keď sa postupne rozhoria štyri sviečky na adventnom venci. A práve tomuto obdobiu, vianočným zvykom a vianočným symbolom sa venoval kultúrny program. Účinkujúci nám priniesli zaujímavosti o tradíciách na Slovensku, na ktoré sa každý rok v zime tešíme.

Začali sme tradíciami a zvykmi na sv. Ondreja, 30. novembra, kedy boli obľúbenými veštby o vydaji. Dievčatá verili, že na Ondreja sa môžu dozvedieť viac o svojom budúcom ženíchovi:

„Plote, plote, trasiem ťa,

svätý Ondrej, prosím ťa,

daj mi tejto noci znať,

s kým ja budem pred oltárom stáť.“

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“

Stridží deň - aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie, vraj najväčšej bosorky. V predvečer Lucie po domoch chodievali ženy, zahalené do bielych plachiet, s pomúčenou tvárou, mlčky, aby ich nespoznali, a vymetali kúty, vyháňali z domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

  1. december – sv. Mikuláš - nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi. Svätého Mikuláša si zvolili za svojho patróna: deti, rybári, lodníci, zlatníci, lekárnici, voňavkári. V 9. storočí určila cirkev 6.december za sviatok sv. Mikuláša. Pôvodne Mikuláš chodil oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený plášť s červenou čiapkou a na tvári biela dlhá brada. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Krásny biely anjel dobrým deťom rozdáva sladkosti a ovocie. Pre deti, ktoré neposlúchali, má čierny čert pripravené vo vreci uhlie. Deti vítajú Mikuláša krátkymi básničkami a pesničkami:„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš.

Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Pre dobrú Aničku, cukrovú paličku,

pre zlého Janíčka korbáč a metličku.“

 

A postupne sme sa vďaka účinkujúcim preniesli asi k najkrajším sviatkom roka, sviatkom pokoja a lásky, Vianociam, ktoré slávia 24. - 25. decembra na celom svete takmer dve miliardy kresťanov.

Presný dátum narodenia Pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Čo dodať na záver? V prvom rade poďakovať všetkým zainteresovaným do programu, pretože určite každému pohladil dušu a rozžiaril oko, a už si len zaželať, nech sú i tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti, bohaté na čarovné momenty a naplnené priania...

V novom roku 2018 nech vás víta zdravie, šťastie, láska, úspech, pohoda...

 

         Mgr. Zuzana Zajacová

 

V utorok 19. 12. 2017 sa žiaci I. E (odbor KMP) zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti. Cieľom súťaže bolo zistiť vedomosti z oblasti pošty a bankovníctva. Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z daných oblastí a ich reakcie na súťaž boli pozitívne.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila

 

            Akým spôsobom vedú obchodný rozhovor, resp. manuál predajného procesu a spôsob vybavovania reklamácií, prezentoval žiakom I. E triedy aj manažér špecializovanej predajne Orange Slovensko na námestí SNP 17 v Banskej Bystrici, Dávid Slivka.

            Aj napriek tomu, že o návštevníkov predajne nebola núdza, našiel si čas a všetkých nás privítal priamo na svojom pracovisku. Okrem spôsobu, akým zamestnanci predajne postupujú pri predaji produktov spoločnosti Orange, žiakom priblížil aj humorné situácie, ktoré každodenne v predajni so zákazníkmi zažívajú. Tie majú spísané na nástenke a zamestnancom, ktorí okolo prechádzajú, vyvolávajú úsmev na tvári. Možno práve táto skutočnosť im pomáha zvládať stresové situácie.

            V ďalšej časti prezentácie sme sa upriamili na spôsob vybavovania reklamácií. Dozvedeli sme sa, že každá značka má svoj vlastný autorizovaný servis. Spôsob prijatia reklamácie demonštroval prijatím fiktívnej reklamácie na účastníka spomedzi nás, ktorú po vytlačení dokumentov následne zrušil. Dozvedeli sme sa tiež o možnosti poistenia produktov Orange hneď pri ich zakúpení. Pridal aj príhodu so zákazníkom, ktorý si nechcel telefón poistiť a hneď pri odchode z predajne mu spadol a rozbil sa. Samozrejme, chcel ho poistiť dodatočne, čo sa mu však už nepodarilo.

            Žiaci I.  E tak opäť získali nové poznatky a skúsenosti a od pána vedúceho aj darček – kalendár na rok 2018.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Patrik Kalianko, I. E

 

Strana 11 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.08.2019
a meniny má Lýdia
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.