Študijne oddelenie: 048/4341 222

EU

CISCO  Akadémia

Jedná sa o zabezpečenie všetkých vzdelávacích prostriedkov a zdrojov , ktoré sú v rámci programu

NetAcad spoločnosti CISCO SYSTEMS .

Spolupráca je medzi

Technickou univerzitou v Košiciach , Fakulta elektrotechniky a informatiky, podporné centrum pre Cisco Akademie  a Strednou odbornou školou Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica.

Zmluva platí od 13.3.2012 , ktorá bola doplnená dodatkom č.1 dňa 3.11.2016.

EU

IT Akadémia

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Vymedzenie tejto zmluvy NFP ITMS s kódom 312011F057 jedná sa o nenávratné finančné prostriedky č. OPĽZ/3/2017

V rámci operačného programu Ľudské zdroje a v Štatúte IT Akadémie

Doba realizácie :  od 6.10.2017 do 31.10.2020 a počas doby udržateľnosti projektu do 31.10.2025

Príloha :  Zmluva č. 347/ITA-SŠ-2017

EU

ERASMUS +    MoVET

Program celoživotného vzdelávania KA2- spolupráca pre inovácie a výmeny osvedčených postupov

Zmluva medzi príjemcom a partnerom 

Č. zmluvy:  2017-1-CZ01-KA202-035479

Doba realizácie : od 1.11.2017 do 31.8.2020

Prijímateľ : Česka technická univerzita v Prahe FE –

Ziková 4  CZ 16636 Praha 6, Česká republika

Partner :  SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 30 480,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2017-1-CZ01-KA202-035479

EU

ERASMUS +    Techpedia

Program celoživotného vzdelávania KA2- spolupráca pre inovácie a výmeny osvedčených postupov

Zmluva medzi príjemcom a partnerom 

Č. zmluvy:  2014-1-CZ01-KA202-002074-P7

Doba realizácie : od 1.9.2014 do 31.8.2017

Prijímateľ : Česka technická univerzita v Prahe FE –

Technická 2 CZ 16627 Praha 6, Česká republika

Partner :  SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 26 157,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2014-1-CZ01-KA202-002074-P7

EU

1 - ERASMUS +

Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus +

Projekt v rámci programu Erasmus +

Č. zmluvy:  2016-1-SK01-KA116-022467

Doba realizácie : od 1.6.2016 do 31.5.2018

Prijímateľ : SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 77 758,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2016-1-SK01-KA116-022467

 

2 - ERASMUS +

Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus +

Projekt v rámci programu Erasmus +

Č. zmluvy:  2017-1-SK01-KA116-035221

Doba realizácie : od 1.6.2017 do 31.5.2019

Prijímateľ : SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 77 758,00 eur

Príloha :  Zmluva č.2017-1-SK01-KA116-035221

 

3 - ERASMUS +

Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus +

Projekt v rámci programu Erasmus +

Č. zmluvy:  2018-1-SK01-KA116-046212

Doba realizácie : od 1.6.2018 do 31.5.2020

Prijímateľ : SOŠ IT Tajovského 30 Banská Bystrica

Hodnota projektu : 117 198,00 eur

Príloha :  Zmluva č. 2016-1-SK01-KA116-046212

Spoznávať distribučné cesty sme sa vybrali aj do  spoločnosti Geis Global Logistics  vo Zvolene. Exkurzia začala nastúpením do autobusu a následnou cestou do Zvolena, kde má spoločnosť sídlo. Hoci bola cesta od zastávky po spoločnosť Geis celkom náročná a niekoľkých  z nás celkom vyčerpala, stálo to za to. Po príchode nás milo uvítala Ing. Monika Švecová a v krátkosti nám predstavila poslanie spoločnosti. Neskôr sme sa hlbšie ponorili do jej histórie.  V súčasnosti sa spoločnosť Geis venuje preprave malých aj veľkých zásielok. Spoločnosť má sídlo vo Zvolene, no na Slovensku má   až osem  pobočiek.  Sú si vedomí vysokej konkurencie, a preto si prvenstvo na doručovateľskom trhu udržiavajú nielen profesionálnymi službami, ale aj sponzoringom nadácie pre choré deti, podporou študentov a, samozrejme, podporou zvolenských hokejistov. O rodinnom charaktere firmy svedčí aj organizácia aktivít pre zamestnancov a ich deti napr. športový deň.  O tom, že spoločnosť prosperuje stále viac, svedčí aj fakt, že počet zamestnancov každoročne narastá.  Na záver  sme sa dozvedeli o možnosti brigády a nasledovalo milé prekvapenie, ktoré nás všetkých potešilo. Tí šikovnejší mali možnosť vyhrať balíček,  v ktorom bolo tričko spoločnosti, ale aj veľa sladkých prekvapení. Darčekovú tašku dostali len tí, ktorí vedeli správne odpovedať na otázky o spoločnosti. Nevyhrali sme síce všetci, no spolužiaci sa  so všetkými  podelili. Nasledovala krátka prehliadka všetkých prevádzok a oddelení.  Mali sme možnosť nahliadnuť aj do zákazníckeho centra. Zákaznícke centrum bola časť, ktorá vyzerala úplne ako z amerického filmu. Práca v kancelárii je asi snom väčšiny z nás,  no sami sme sa presvedčili, že je to obrovská zodpovednosť. Posledná časť exkurzie bola návšteva skladu, kde nás všetkých zaujali valčekové trate, ale aj automaty na občerstvenie. Exkurziu sme si veľmi užili najmä vďaka milému prístupu zamestnancov Geisu. Chceme veľmi pekne poďakovať za čas, ktorý nám venovali a dúfame, že sa ešte niekedy uvidíme, či už na ďalšej exkurzii, alebo na brigáde. Nasledovala už len cesta domov. Z exkurzie sme si odniesli mnoho nových vedomosti o spoločnosti a ešte väčšie množstvo  zážitkov.

Autorka: Simona Mesarkinová, II. E

Foto: Mária Šipulová, II. E

Po štyroch rokoch štúdia na SOŠ IT sa skončilo naše stredoškolské štúdium. Počas uplynulých rokov sme prežili veselé i krušné chvíle. Ako prváci sme na túto školu nastúpili plní očakávaní, s úsmevom nás pán riaditeľ, majstri, vychovávatelia a učitelia privítali na adaptačnom kurze. Pamätám si to ako včera a teraz zrazu stojím pred triedou s kytičkou pre triednu učiteľku. Idem si prevziať maturitné vysvedčenie a výučný list. V hlave sa mi stále premieta pondelok 21. máj 2018, keď to všetko začalo. Na slávnostnom zahájení maturitných skúšok sa zišlo päť tried z odborov grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, technik informačných a telekomunikačných technológií, pracovník marketingu, poštový manipulant. Neistý pocit v duši, zvieranie žalúdka a strach z prvej skúšky dospelosti nám pomohli prekonať všetci skúšajúci členovia maturitných komisií, učitelia a v neposlednom rade nás povzbudil aj pán riaditeľ, Ing. Štefan Balogh.

Maturitné skúšky trvali celých päť dní. Maturovali sme zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a z teoretickej časti odbornej zložky. Pri skúšaní panovala príjemná atmosféra. Len vo výnimočných prípadoch sa objavili neúspešní „účastníci“, ktorí však sami priznávajú, že dôvodom je ich nedostatočná príprava. My ostatní „sme to dali“ a ďakujeme všetkým, ktorí nás k tomuto cieľu posunuli.

Ďakujeme vedeniu školy, učiteľom, majstrom odborného výcviku, vychovávateľom a hlavne našim rodičom za to, že nám venovali svoj čas a trpezlivosť. Prajeme im všetko dobré, nech sa im ich snaha v dobrom vráti.

Autor textu a fotografií: žiaci IV.E

 

Píše sa 11. máj 2018. Poviete si, deň ako každý iný, nie však pre každého. V tento deň sa prišli rozlúčiť so svojou strednou školou žiaci štvrtých ročníkov. Spolu päť tried: IV. A, IV. B, IV. C, IV. D a IV. E. Nastal ten deň, keď si mohli povedať „Zbohom buď škola“.

V slávnostnom duchu sa žiaci rozlúčili s pánom riaditeľom, Ing. Štefanom Baloghom, zástupcami vedenia školy a triednymi učiteľmi. Rozlúčku otvorila príhovorom p. učiteľka Mgr. Janette Lunevová. Po nej  nasledoval príhovor pána riaditeľa, ktorý žiakom poďakoval za to, že si vybrali práve túto školu a vyzval ich, aby na svojich učiteľov nezabudli a ozvali sa, ako sa im darí.

Potom nasledovalo odmeňovanie žiakov, ktorí našu školu usilovne reprezentovali, či už v rôznych súťažiach, alebo výborným prospechom a vzorným správaním. Odmenení boli viac ako dvadsiati žiaci, a to zaujímavými cenami (diplomy, hrnčeky, darčekové poukážky a iné).

Akonáhle boli ceny odovzdané, prišla odmena pre učiteľov a vedenie školy. Žiaci po slovnom poďakovaní odovzdali svojim triednym učiteľom, pánovi riaditeľovi, ako aj zástupkyni pre TV, OVY a zástupcovi pre ekonomický úsek kytice.

Po slávnostnom ukončení štúdia už pripadla len jedna povinnosť žiakom, oznámiť túto novinku „svetu“. Poriadnym spevom a krikom prešli triedami, ulicami. Za svoj spev si „vyžobrali dukátik“ a na záver umiestnili svoje tablo do výkladu, tak ako tradície kážu...

A bol koniec... respektíve začiatok usilovného učenia sa, začal totiž akademický týždeň.

 

V dňoch 11. - 13. apríla 2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 20. ročníka Olympiády ľudských práv v dedinke Omšenie pri Trenčíne a nechýbala tam ani naša škola, ktorú reprezentoval Tomáš Krjak z III.E triedy.  Prepracoval sa tam postupne, najskôr bol najúspešnejší v školskom kole, čo mu zaručilo postup do krajského kola, kde potvrdil svoje kvalitné výkony a postúpil do celoslovenského kola. Treba spomenúť, že do celoslovenského kola sa podarilo spomedzi všetkých škôl na Slovensku postúpiť len trom odborným školám,  z banskobystrického kraja našej ako jedinej.

Celoslovenská súťaž sa skladala z dvoch častí, a to riešenie modelových situácií, kde bolo základom správne odhadnúť situáciu, vedieť, ktorá strana porušila koho práva a navrhnúť správne opatrenie k tomu, aby tieto práva neboli naďalej porušované. Témy sa týkali hlavne oblasti práva na slobodu, práva na slobodné voľby, menšinového práva a podobne. Druhou časťou súťaže bola obhajoba vopred pripravených úvah. Súťažilo sa v 3 skupinách, pričom traja najlepší postúpili do finálovej dvanástky.

Našu školu na celoslovenskom kole reprezentoval žiak III.E triedy, Tomáš Krjak :


„Súťaž sa mi veľmi páčila. Spoznal som veľa úžasných ľudí, s ktorými som v kontakte dodnes. Veľmi si cením prípravu organizátorov, že nám dali možnosť stretnúť sa s významnými osobnosťami z oblasti slovenskej politológie a žurnalistiky, ktorí s nami diskutovali na večerných seminároch a workshopoch. Je to pre mňa veľmi pekná spomienka a urobím všetko preto, aby som sa do celoslovenského kola dostal aj budúci rok, tentokrát   šťastie nestálo na mojej strane, keďže sa mi len o chlp nepodarilo postúpiť do finálovej dvanástky.“

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD., koordinátor ľudských práv

 

Strana 9 z 32

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.07.2019
a meniny má Drahomír
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.