Študijne oddelenie: 048/4341 222

 

 

 

INTELIGENTÉ A DIGITÁLENE SYSTÉMY                   25XX K

Duálne vzdelávanie

 

Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch, podnikoch služieb alebo organizáciách pri:

- navrhovaní riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu

- integráciu digitálnych platforiem

- zabezpecovaní prevádzky digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii

 

Charakteristika:

Na informáciách k odboru ešte pracujeme.

 

Úspešný absolvent bude:

- vediet programovat, konfigurovat a diagnostikovat zariadenia využívajúce IoT pre Industry 4.0 ( Smart Home, Smart City, Smart Factory)

- realizovat a prevádzkovat infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb

- poznat princípy tvorby hodnotového retazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii

- navrhovat a vyberat optimálne platformy pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získat ˇkonkurencnú výhodu na trhu

 

 

 

 

 

 
INTELIGENTNÉ A DIGITÁLNE SYSTÉMY

O tom, že sa žiakom na odbornom výcviku snažíme sprostredkovať vedomosti a umožniť im získanie odborných zručností prostredníctvom reálnych činností v reálnych spoločnostiach, svedčí aj fakt, že už niekoľko rokov po sebe realizujú prieskum trhu pre konkrétnu firmu. V tomto školskom roku sme sa na spolupráci dohodli s marketingovou spoločnosťou CBRE, ktorá okrem iných činností spravuje aj Europa Shoping Center. Preto aj prieskum trhu bol zameraný na spotrebiteľské správanie sa zákazníkov  nákupno-zábavného centra ESC Banská Bystrica a zistené výsledky budú slúžiť spoločnosti CBRE, s. r. o. ako podklady  k skvalitneniu služieb a priblíženiu sa k zákazníkovi.  Žiaci  po vzájomnej konzultácii so zástupcami tejto spoločnosti navrhli dotazník a počas predchádzajúcich troch mesiacov sa usilovne  venovali zberu informácií a  vyhodnoteniu tohto dotazníka. Výsledky spracovávali do tabuliek a grafov a na základe zistených skutočností vypracovali závery a spoločnosti navrhli odporúčania. Všetko spracovali do powerpointovej prezentácie a 10. decembra 2018 ju prezentovali nielen zástupcom spoločnosti CBRE, marketingovému manažérovi  Michalovi  Bariakovi a marketingovej koordinátorke Jane Seleštianskej, ale aj zástupcom vedenia našej školy Ing. Miriam Popovičovej, zástupkyni pre teoretické vyučovanie a Ing. Katke Štrónerovej, zástupkyni pre praktické vyučovanie, učiteľke odborných ekonomických predmetov Ing. Monike Maruškinovej a triednemu učiteľovi Mgr. Romanovi Hadžegovi. Publikum dotvárali žiaci I. E triedy, ktorých podobný projekt čaká v budúcom školskom roku.

Po úvodných slovách majsterky OVY Bc. Vlasty Vilhanovej žiaci s obavami a s určitou dávkou trémy prezentovali svoju prácu. Bolo to ich prvé veľké manažérske vystúpenie a preto tento  pocit zodpovednosti bol opodstatnený. S ubúdajúcimi „slajdami“  ubúdala aj tréma a záverečný potlesk svedčil o tom, že svoju prácu zvládli dobre. Svedčili o tom aj slová prítomných, ktorí ocenili prácu žiakov a celú prezentáciu považovali za veľmi dobre zvládnutú. Žiakov potešili aj slová Michala Bariaka, zástupcu spoločnosti CBRE, ktorý okrem iného povedal aj to, že z výsledkov prieskumu sa   dozvedeli aj niektoré nové skutočnosti, o ktorých budú uvažovať.  Samozrejme žiakom poďakoval a pochválil ich za dobre odvedenú prácu.

A čo na to naši druháci? Tu sú ich vyjadrenia: Naša prezentácia mi veľa dala. Keďže som zo zdravotných problémov nemohla nacvičovať, o to väčšiu trému, obavy a neistotu som mala. Veď vystúpiť po troch  mesiacoch realizácie prieskumu trhu, prísť, postaviť sa pred zástupcov firmy CBRE a vedenie školy a prezentovať, nie je každodenná záležitosť. Myslím ale, že môžem za nás všetkých povedať, že sme pociťovali trému  a vieme, že je ešte veľmi veľa zručností, ktoré musíme doladiť. Aj ja som si po prezentácií uvedomila, že mám toho veľa doháňať a že moje prezentovanie nebolo dokonalé a moje komunikačné zručnosti nie sú až taká výhra. Ale snažila som sa rovnako ako my všetci a som rada, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ďakujem za túto skúsenosť.“ Povedala Soňa Vieriková a na záver prinášame ešte slová  Márie Strelníkovej: „Nastal deň, kedy sme museli ukázať svoje komunikačné zručnosti nazbierané z prvého ročníka. Prezentácia, ktorej sme sa naozaj báli, je úspešne za nami. S obavami sme predstúpili pred všetkých poslucháčov  a prezentovali priebeh a výsledky prieskumu trhu. Bola to veľká zodpovednosť, ale  vďaka našim majsterkám sme to naozaj zvládli. Naša prvá manažérska  skúsenosť bol pre nás zážitok, ktorý sa nám určite uchová v pamäti a z chýb, ktoré sme narobili, sa v budúcnosti poučíme“.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Prvý decembrový utorok už tradične na našej škole patrí tým, ktorí sa rozhodujú o tom, kam sa budú v budúcnosti uberať. Patrí deviatakom základných škôl, ich rodičom, učiteľom a výchovným poradcom, ktorí  sa im s touto neľahkou  úlohou snažia pomôcť. A tak okrem prezentácií škôl na Burzách informácií navštevujú aj školy samotné, kde sa zoznámia aj s ich priestormi a vybavením. Veľkou príležitosťou pre tieto návštevy sú Dni otvorených dverí, ktoré školy každoročne pripravujú.

Ani naša škola nie je výnimkou, a preto 4. decembra 2018, už od skorých ranných hodín, zamestnanci a žiaci našej školy očakávali pri vrátnici prvých návštevníkov. Aj keď počasie vonku nebolo najlepšie, o návštevníkov nebola núdza a počas tohto dňa sa brány našej školy ani na chvíľu nezatvorili. Sotva začalo vyučovanie, priviedli nám naši žiaci, ktorí hostí sprevádzali, prvú výpravu. A nebola odinakiaľ ako z Bratislavy.

Prvým zastavením hostí bola zborovňa učiteľov, kde im kolegovia Ing. Karolína Hukelová a Ing. Vladimír Cipov prezentovali všetky študijné odbory, projekty a každoročné aktivity našej školy. Potom sa už odobrali do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania, kde sa o spôsoboch vyučovania dozvedeli priamo od vyučujúcich jednotlivých predmetov, ale tiež od žiakov, ktorých mali možnosť vidieť priamo „v akcii“.

A veru nevydýchli si ani na chvíľu. Návštevníci Dňa otvorených dverí postupne prichádzali celý deň  a po jeho skončení sme mohli konštatovať, že ich bolo takmer 700. Tento záujem nás naozaj teší. Ak keď mnohí z návštevníkov DOD museli vstávať zavčasu a už ráno mali za sebou stovky kilometrov, neľutovali. Veď okrem informácií,  po ktoré k nám prišli, na nich čakalo aj ďalšie prekvapenie. Nebol ním nikto iný ako Mikuláš v sprievode svojich pomocníkov, anjela a čerta. Preto si mnohí z nich okrem bulletinov a nových poznatkov o našej škole odniesli aj sladkú odmenu a poniektorí skončili aj v čertovom vreci. Všetko si však museli zaslúžiť a tak aj z úst niektorých návštevníkov  zazneli básničky a pesničky.  Toto podujatie ich  potešilo a zároveň im spestrilo prehliadku školy.

Aj tento rok nadchlo nielen tých, ktorí  našu školu navštívili po prvýkrát, moderné materiálne a technologické vybavenie, moderná IT technika, ale tiež profesionalita vyučujúcich. A nakoľko pripravujeme aj niekoľko noviniek,  medzi ktoré patrí aj štúdium v novo koncipovanom študijnom odbore Inteligentné a digitálne systémy, ktorý bude do vyučovania zaradený ako experiment v systéme duálneho vyučovania, nielen žiaci, ale aj ich  rodičia neváhali merať cestu k nám nielen z Banskej Bystrice a okolia, ale aj z Levíc, Dolného Kubína, z Revúcej, Prievidze,  Brezna, Zázrivej, Detvy, Lučenca, Rimavskej Soboty, Martina,   Ružomberka, Dolného Kubína či Hrachova.  Okrem týchto skutočností sa tu mali možnosť dozvedieť aj o možnosti štúdia v duálnom vzdelávaní aj v odbore klientsky manažér pošty, a to priamo z úst zástupkyne Slovenskej pošty, a. s. Mgr. Angely Lazorovej. Sme presvedčení, že všetky tieto skutočnosti uľahčia ich rozhodovanie o výbere strednej školy.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci

 

Zo žiackej iniciatívy vznikol na našej škole projekt filmového klubu. Spolupracujú na ňom žiaci s odborníkmi z oblasti teórie filmu a videa. Zvláštnosťou filmových pondelkov je fakt, že sú prepojené s iniciatívou Service Learning (SL) alebo inak Učenie službou. Aktivity SL zastrešuje Centrum dobrovoľníctva a ich podstatou je, že žiaci majú prispievať k rozvoju určitej komunity tým, čo študujú. Rozhodli sme sa uchádzať o finančnú podporu s projektom, ktorý bude prepájať štúdium grafického dizajnu a voľný čas stredoškolskej mládeže (najmä žiakov/čok bývajúcich na internáte). S projektom sme uspeli, a tak od 12. 11. 2018 každý pondelok  od 16-tej hodiny u nás v škole prebiehajú filmové predstavenia. Žiaci pritom zabezpečujú propagáciu – vytvoria na každý z premietaných filmov autorský plagát, ktorý vytlačia za prostriedky získané z projektu a rozvešajú. Filmové predstavenia sú určené nielen pre žiakov SOŠ IT, ale aj pre iné školy. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie loga/logotypu, ktoré je poznávacím znamením podujatia. Plánovanou súčasťou sú aj prednášky a besedy s režisérom Michalom Kočišom a študentom dramaturgie a aktivistom Slavomírom Sochorom.

Tešíme sa na vás v pondelok v učebni P2/212.

Organizátori projektu Service Learning: Centrum dobrovoľníctva

Donori projektu Service Learning: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Autorka textu a koordinátorka projektu: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková

Autori/ky plagátov: Natália Laubertová (II. A), Jakub Ďurian (III.A), Paulína Vörösmartyová (II.B)

 

Dňa 28. 11. 2018 sa na našej Strednej odbornej škole informačných technológií uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Sily si spoločne zmerali žiaci 1.  – 4. ročníka v dvoch kategóriách. Preverili si svoje vedomosti v teste, pri práci s textom a ukázali svoje schopnosti aj v rečníckom prejave. Víťazom a zároveň úspešným riešiteľom kategórie A sa stal Tomáš Krjak zo IV. E triedy a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole. Víťazovi srdečne blahoželáme a veríme, že obohatení o nové skúsenosti a zážitky sa o rok opäť stretneme. 

Autor: Mgr. Mária Gerová

 

 

Od 26. 11. 2018 do 29. 11. 2018 sa konal na Slovensku Európsky týždeň boja proti drogám. V stredu 28. 11. 2018 na našu školu zavítala MUDr. Gabriela Rakická. Na jej prednáške sa zúčastnili žiaci II. E a III. A triedy. Prednáška bola o závislosti  na drogách, alkohole, gemblerstve. Najviac sa nám páčilo, že pani MUDr. Rakická hovorila o tejto problematike jednoducho, ale zároveň zaujímavo. Postupne sa dostala aj k jednotlivým drogám, ako sú napríklad marihuana, heroín, kokaín, LSD a veľa ďalších. Jej cieľom bolo odradiť nás od užívania omamných látok. Zároveň nám ukázala situáciu, ako sa zachovať pri pohľade na človeka, ktorý dostal kŕč v podobe epileptického záchvatu. Nakoniec nám pustila video, kde bolo zhrnutie celej prezentácie. Veľmi nás to zaujalo a odniesli sme si mnoho nových informácií.


Soňa Vieriková a Mária Strelníková z II. E

 

Pracovníci marketingu mobilného operátora, študijný odbor, ktorý na našej škole vyučujeme, sa pripravujú hlavne pre oblasť mobilných operátorov. Preto sme privítali záujem spoločnosti  Orange Slovensko so sídlom na  Jegorovovej ul. č.  22 v Banskej Bystrici opäť spolupracovať s našou školou. Už v minulosti tu naši žiaci okrem exkurzií absolvovali aj odbornú prax a niektorí z našich absolventov dodnes v spoločnosti Orange pracujú.

Prvou našou aktivitou obnovenej spolupráce bola exkurzia žiakov I. E triedy, ktorú sme zrealizovali v piatok 30. novembra 2018. Spolu s nami sa prezentácie tejto spoločnosti zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie, Ing. Katarína Štrónerová. V spoločnosti Orange nás privítala Veronika Kisová, ktorá pricestovala až z Bratislavy a  spolu so svojimi kolegami Michaelou Môcikovou, Romanom Hlubockým a Marekom Zuborom postupne prezentovali činnosť jednotlivých oddelení spoločnosti Orange. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť o  úseku služieb zákazníkom (Customer servise), kde sa nachádza  Zákaznícka linka 905,  CS Quality&Support a Backoffice. Súčasťou prezentácie boli aj testové otázky, ktoré si pripravili pre našich žiakov a tí mali  možnosť preukázať svoje vedomosti o spoločnosti Orange. Spoločnosť Orange si vôbec dala na tomto projekte záležať a čakalo nás ešte niekoľko príjemných prekvapení. Prvým z nich bol príchod riaditeľa úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko  Vladislava Kupku, ktorý si dokázal nájsť čas aj napriek hektickému predvianočnému obdobiu. Ten žiakov srdečne pozdravil a porozprával im aj o možnostiach kariérneho rastu. Tiež mal pre nich pripravených niekoľko otázok a za správnu odpoveď prisľúbil aj odmenu. Kontaktné údaje si vyžiadal od Adama Hrušku, ktorému sa síce na tretíkrát, ale predsa, podarilo odpovedať správne. Ďalším prekvapením bol príchod a prezentácia Petra Nepšinského, absolventa našej školy. Aj toto milé gesto bolo pre prvákov veľkou motiváciou. Nakoniec každý z nich získal od spoločnosti Orange darček v podobe ekologickej tašky, pera a kalendára.

Nasledovala návšteva Dohľadového centra (Service Supervision & Maintenance) a toto pracovisko fascinovalo hlavne chlapcov. Tu mali možnosť vidieť množstvo monitorov a dozvedieť sa, ako celý systém funguje.

Ďalšia hodina bola vyhradená návšteve CS priestorov. Žiaci rozdelení do troch skupín postupne navštívili  oddelenie 905, prevencie, oddelenia Backoffice pre biznis zákazníkov (B2B), Online Media Group (OMG) a Hotline 912, kde im zamestnanci  predstavili  pracovnú činnosť.  Na týchto pracoviskách mali možnosť reálne si vypočuť vybavovanie požiadaviek zákazníkov. Prekvapením na týchto pracoviskách bolo stretnutie s Jankou Babicovou, ďalšou absolventkou našej školy.

A o prekvapení, ktoré pán riaditeľ spôsobil nášmu žiakovi Adamovi Hruškovi po odchode z týchto príjemných priestorov, vám už porozpráva on sám: Keď sme vstúpili do hlavnej budovy spoločnosti Orange, mal som v hlave pocit, že toto bude dobrá skúsenosť. Bezprostredne po začatí prezentácie sa nám predstavili zamestnanci firmy Orange a uviedli nás do celého deja fungovania spoločnosti. Prezentácia  bola veľmi podnetná a podaná pútavým, ale zároveň poučným spôsobom. Páčil sa mi prístup zamestnancov a bolo vidieť, že ich práca baví a napĺňa, a na mňa to pôsobilo veľmi dobre. Až tak, že som premýšľal nad tým, že v treťom ročníku by som išiel na prax práve do tejto spoločnosti. Tiež nám ukázali spôsob fungovania spoločnosti a aj toto poznanie bolo pre mňa  úžasným zážitkom. Neskôr nás nečakane prišiel navštíviť pán riaditeľ. Jeho návšteva nás prekvapila a bol som rád, že si na nás našiel čas. Okrem jeho príjemných a motivačných slov nás upútal aj  menšou hádankou. Za jej rozlúštenie sľúbil odmenu. Všetci sme sa nadchli a začali sme hádať, hoci sme  mali len tri pokusy. Náhodou práve ja som to na tretí pokus uhádol. Štyri dni po tejto udalosti prišiel kuriér a dostal som prekvapenie v podobe  moderného  mobilu a športových bluetooth hodiniek. Veľmi ma to potešilo a som rád, že som mohol nadobudnúť nové zručnosti, vedomosti a tiež  darčeky. Túto možnosť si veľmi cením  a ďakujem všetkým, ktorí si na nás našli čas, prešli veľkú vzdialenosť, aby sa nám mohli venovať, pánovi riaditeľovi a tiež  naším majsterkám.“

Naša spolupráca však touto exkurziou neskončila. Pripravujeme ďalšie, a to pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, tiež koncoročnú exkurziu na pracovisko vymáhania pohľadávok v Bratislave.  A práve v tejto spoločnosti budú vykonávať odbornú prax nielen pracovníci marketingu mobilného operátora v treťom a štvrtom ročníku, ale aj technici informačných a telekomunikačných technológií.  Spoločnosti Orange Slovensko za túto príležitosť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Nasledujúcimi slovami vyjadrila svoj pohľad na spoluprácu aj Veronika Kisová zo spoločnosti Orange Slovensko, ktorej patrí naše veľké poďakovanie. Tu sú jej slová:

„My v Orange Slovensko sa veľmi tešíme takejto spolupráci, ktorú máme so SOŠ informačných technológii v Banskej Bystrici. Mladí ľudia, ktorí stoja ešte len pred prahom pracovného života, majú možnosť vidieť  prostredie firmy, našich šikovných „super-heroes“ kolegov, dôležitosť ich reálnej náplne práce a čo je nemenej dôležité – našu neformálnu a príjemnú atmosféru. Aj takýmito aktivitami chceme priblížiť mladých ľudí k praxi u nás, autenticky im predstaviť „život Orange-áka“ a  uľahčiť im tak dôležité rozhodnutia pri výbere prvého zamestnávateľa. Aj tu platí  „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“. Ako jeden príklad za všetky by som spomenula napr. to, že agenti na našom úseku Customer Service (čiže úsek služieb zákazníkom) získavajú výborný podklad pre budúci kariérny rast na iné pozície, ako im to na svojom príbehu deklaroval aj riaditeľ Vladislav Kupka.  

Spoluprácu sme reštartovali touto exkurziou pre študentov 1. ročníka a na rok 2019 už máme naplánované ďalšie aktivity pre starších žiakov rovnakého odboru, či odbornú prax a pred letnými prázdninami ich prevedieme aj životom na Customer Service v našej bratislavskej centrále. Ďakujem hlavne pani majsterke  Vlaste Vilhanovej, ktorá dáva energiu do sprostredkovania tak dôležitej praxe s firmami pre svojich študentov.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Juraj Kubiš, I. E

 

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDF súbor obnovte prosím reláciu.

 

Ani v piatok  23. novembra 2018  žiaci I. E nemali núdzu o zážitkové učenie. Na odbornom výcviku sme privítali Ing. Jána Krchňavého, ktorý je naším spolupracovníkom už od vzniku študijného odboru pracovník marketingu. V minulosti vlastnil špecializovanú predajňu  Telekom a aj v súčasnosti sa venuje marketingu a podnikaniu. Ale hlavne mladým ľuďom, pre ktorých si dokáže vždy nájsť čas. Nebolo tomu inak ani teraz a okrem inscenovaného vedenia obchodného rozhovoru pri predaji produktov mobilných operátorov poskytol žiakom aj niekoľko ďalších užitočných informácií a  rád do života.  Potom už koordinoval situácie obchodného rokovania, ktoré si pre jednotlivé dvojice žiakov pripravil. Pre predajcov mal pripravené pokyny, ktoré musel dodržiavať a pre zákazníkov tiež stanovil kritériá. Nikto okrem nich však nevedel, o aké situácie ide a tak vzniklo aj množstvo humorných situácií.  Žiaci, ako vždy,  tieto aktivity privítali s nadšením a po odchode pána Ing. Krchňavého o nich diskutovali, čím si utvrdzovali svoje nové poznatky. Niekoľko vyjadrení žiakov si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch:

„Dnes sme sa opäť učili hravou formou. Na workshop k nám prišiel pán Ing. Ján Krchňavý. Porozprával nám veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré v budúcnosti určite každý z nás využije. Povedal nám najmä to, aká je komunikácia dôležitá, ako správne komunikovať so zákazníkom a na to  nadväzovali aj aktivity, ktoré sme s ním robili. Ja so spolužiačkou Laurou Muránskou som prezentovala  predajný proces u mobilného operátora. Ja ako zákazník, ktorý si chce kúpiť nový mobilný telefón, avšak bez príslušenstva, ako je ochranné sklo, poistka, slúchadlá a obal. Ona však mala za úlohu mi toto príslušenstvo  za každú cenu predať.  Bolo to poučné a veľa mi to dalo.“ To sú slová  Natálie Turisovej.

Tatiana Vozárová povedala: „Pán Ing.  Ján Krchňavý nám  hovoril o predajnom procese, o fázach komunikácie so zákazníkom. Dozvedeli sme sa ako prezentovať produkt tak, by si ho zákazník kúpil. Keď k nám príde zákazník s nejakou požiadavkou, mali by sme mu navrhnúť vždy dve riešenia.   Potom sme robili aktivity, pri ktorých bol jeden kupujúci a druhý predávajúci a kupovali rôzne produkty. Pri prvej dvojici kupujúca prišla do predajne mobilných telefónov a predávajúca jej podľa jej požiadaviek mala ponúknuť mobil. Keď jej predávajúca ponúkala doplnkové služby k mobilu, úlohou kupujúcej bolo odmietnuť všetko, čo jej navrhne. Ďalšia dvojica mala za úlohu v drogérií zahrať scénku pri predaji zubnej kefky za obmedzenú cenu  a posledná, tretia dvojica v predajni Volkswagen kupujúcej odporučiť auto podľa jej požiadaviek. Bol to zaujímavý workshop, z ktorého  sme sa opäť veľa dozvedeli.“

„Aj dnešný workshop nám obohatil odborný výcvik o poznatky  a skúsenosti z praxe a zo života. Najprv sme si spoločne zopakovali učivo, teda ako ústretovo a správne vybaviť zákazníka, ako a čo by sme mali robiť, aby sme urobili dobrý prvý dojem. To sme si mohli následne vyskúšať v pripravených  predajných situáciách. Nakoniec sme  prakticky prijali aj reklamáciu. Podľa môjho názoru vždy,  keď nám pani majsterka dohodne workshop, sa niečo nové priučíme.  Napríklad dnes som sa dozvedela, čo je to leasing. Veľmi som vďačná za tieto workshopy, snáď ešte zažijeme veľa podobných akcií.“  To sú záverečné slová Barbory Pántikovej a nám ostáva len veriť, že spôsob, akým sa snažíme u žiakov zdokonaľovať ich odborné zručnosti, okrem toho, že  obohacuje proces vyučovania,  prispieva  tiež k rozvoju ich kreativity a k lepšej príprave na ich budúce povolanie. 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová  a žiaci I. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 1 z 28

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.