Študijne oddelenie: 048/4341 222
Technik informačných a telekomunikačných technológií

Technik informačných a telekomunikačných technológií

 

 

 

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ     3778 K

4-ročný študijný odbor

 

Uplatnenie

Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Absolvent rozumie prírodným zákonom, javom a procesom, vie si ich vysvetliť a aplikovať v podmienkach praxe. Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení. Absolvent nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj práce s multimédiami v príbuzných odboroch informačných systémov.

 

Charakteristika:

Žiak spozná systém organizácie poskytovateľov telekomunikačných služieb, sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb a ich technické zabezpečenie, bude vedieť odborne poradiť, resp. odporučiť konkrétnu službu alebo koncové zariadenie, zabezpečiť prvý kontakt pri nahlásení poruchy. Získa základné vedomosti o digitálnych ústredniach, spozná jednotlivé typy signalizácie, základné princípy prenosných systémov, nadobudne znalosti z oblasti informačných komunikačných technológií a osvojí si princípy činnosti združovacích a koncových telekomunikačných zariadení. Oboznámi sa s jednotlivými typmi telefónnych prístrojov, faxov, záznamníkov a vybraných pobočkových ústrední. Spozná výstavbu káblových tratí, montáž základných spojovacích prvkov, montáž optickej spojky a samotné zváranie optických vlákien.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie, 
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Absolventi študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

-       činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb,

-       montáž, prevádzka, nastavovanie, oživovanie, diagnostika, údržbou a opravami elektronických prvkov a telekomunikačných zariadení,

-       prenájom koncových telekomunikačných zariadení,

-       všetky oblasti odvetvia telekomunikácií,

-       poskytovatelia služieb internetu,

-       mobilní operátori a poskytovatelia ďalších rádiokomunikačných  služieb.

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení, pričom:

-       pozná princípy súčasného a perspektívneho využívania počítačov a rozvoja elektronizácie.

-       ovláda využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné na založenie a prevádzkovanie podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (osobný počítač) a základné obslužné programy.

-       absolvent používa bežné meracie prístroje pri meraní základných elektrických veličín elektronických obvodov a  špeciálnych súčiastok. Vie lokalizovať chyby, ktoré vznikli pri montáži a prevádzke konkrétnych zariadení. Vie určiť pracovný postup pri ich odstraňovaní a je schopný vzniknuté poruchy odstrániť, pokiaľ nejde o zložitú opravu, ktorú je oprávnený vykonávať len výrobca alebo dodávateľ.

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k ústredniam a iným technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

 

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

 
Dnes je
02.12.2020
a meniny má Bibiána
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.